Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Hoitotieteen aineopinnot 35 op

HOITA100, Hoitotiede, Lääketieteellinen tiedekunta

Hoitotieteen aineopinnot soveltuvat terveys- ja hoitoalan tehtävissä työskenteleville ammatilliseen kehittymiseen sekä hoitotieteen tutkinto-opinnoista kiinnostuneille. Tutkinto-opinnoista kiinnostuneen kannattaa tutustua opiskelijavalintaperusteisiin ja myös avoimen yliopiston väylähakuun [linkki](http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/opiskelijavalinta/valintaperusteet/Sivut/home.aspx). Opinnot toteutetaan Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat aloittaa opinnot suoraan hoitotieteen aineopinnoista, sillä perusopintojen katsotaan sisältyvän AMK-tutkintoon. Muilta edellytetään hyvin tiedoin suoritettuja hoitotieteen perusopintoja. Niiltä hakijoilta joilla edeltävistä opinnoista on kulunut yli 10 vuotta, edellytetään osallistumista päivittävään tenttiin. Opintoihin liittyen pidetään vapaaehtoinen esittelytilaisuus 22.8. klo 15-16 verkossa osoitteessa: [https://webmeeting.utu.fi/avoin-terveys](https://webmeeting.utu.fi/avoin-terveys) Ilmoittaudu infoon viimeistään 20.8. osoitteessa: [https://www.webropolsurveys.com/S/0B26475EC496A05E.par](https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1259192&SID=6eb15c64-4248-48c6-9080-9bb2f5a81425&dy=1805635825)

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee hoidon ja hoitotieteen filosofian, hoitotieteen teorian sekä tutkimusmetodiikan perusteet, joihin sisältyvät teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Opiskelija kykenee tuottamaan tieteelliseen tietoon perustuvan kirjallisen tutkielman hoitotieteen kannalta keskeisestä aiheesta. Opiskelija osoittaa hoitotieteellisen tiedon hallintaa, soveltamiskykyä ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan sosiaali- ja terveysalalla ja hoitotieteessä monimutkaisten ja ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.

Opetus

Aineopinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, luentoja, työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä. Opintojaksot Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op ja Tilastolliset analyysimenetelmät, harjoitukset 1 op järjestetään lähiopetuksena Turussa.

Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 7 op (HOIT0301)

Sisältö

- Filosofia tieteenalana, keskeiset filosofiset suuntaukset ja niiden yhteys hoidon ja hoitotieteen filosofiaan - Filosofinen perusta hoidossa ja hoitotieteessä - Eettisiltä lähtökohdiltaan erilaiset hoitokäytännöt - Tieteenteon ja tutkimuksen etiikka: Tutkijan vastuu ja ihmistieteiden erityiskysymykset Hyvä tieteellinen käytäntö.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää filosofisen perustan merkityksen hoidossa ja hoitotieteessä. Opiskelija kykenee kuvaamaan ja analysoimaan hoidon ja hoitotieteen filosofian keskeisiä käsitteitä ja suuntauksia. Opiskelija osaa arvioida eettisiltä lähtökohdiltaan erilaisia hoitokäytäntöjä. Opiskelija perehtyy tutkimuksen ja tieteenteon eettisiin erityiskysymyksiin.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tehtävä ja kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Beauchamp T & Childress J. 2008. 6th edition. Principles of biomedical ethics.Oxford University Press, UK. (soveltuvin osin) Thompson IE, Melia KM, Boyd KM, Horsburgh D. 2006 (reprint 2007). Nursing Ethics. 5th edition. Churchill Livingstone, Elsevier, UK. (soveltuvin osin) Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf Tieteellisiä artikkeleita / abstrakteja 50-100 sivua.

Opettaja

Vastuuhenkilö: Professori Helena Leino-Kilpi

Hoitotieteen teoria 1 7 op (HOIT0302)

Sisältö

- Hoitotieteen kehittymisvaiheita - Teoreettisen tiedon merkitys hoitotyössä ja hoitotieteessä - Lähestymistapoja hoitotieteen teorioiden kehittämiseen - Hoitotieteen teorioita ja niiden kuvaus ja arviointi

Osaamistavoitteet

- Opiskelija on tietoinen hoitotieteen kehittymisvaiheista kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta. - Opiskelija ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen hoitotyössä ja hoitotieteessä. - Opiskelija tuntee lähestymistapoja hoitotieteen teorian kehittämiseen. - Opiskelija osaa kuvata ja arvioida keskeisiä kansainvälisiä ja kansallisia hoitotieteen teorioita.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tehtävä ja seminaarityöskentely ja kirjallinen tentti. Tentti Moodlessa.

Opetus

Opintoryhmätyöskentely 20 t, josta pakollista seminaarityöskentelyä 6 t. Luennot 6 t.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Lauri, S., Kyngäs, H. 2005. Hoitotieteen teorioiden kehittäminen. WSOY, Juva. McEwen M & Wills E. 2010. Theoretical Basics of Nursing. 3rd edition. Lippincoff Williams & Wilkins, Philadelphia. Opintoryhmä- ja verkkotyöskentelykirjallisuus: n. 100 sivua tieteellisiä artikkeleita.

Opettaja

Professori Maija Hupli, yliopisto-opettaja Heli Virtanen

Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 6 op (HOIT0304)

Sisältö

- Tutkimusprosessin pääpiirteet - Laadullisen ja määrällisen tutkimusaineiston analyysin perusteet - Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu - Tutkimuksen etiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tutkimusmenetelmien peruskäsitteet. Opiskelija tuntee erilaisia aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä ja ymmärtää minkälaiset metodiset ratkaisut soveltuvat eri tutkimusasetelmissa ratkottaviin ongelmiin. Opiskelija tuntee aineiston analysoinnin perusmenetelmiä, tulosten tulkintaa ja raportointia. Opiskelija osaa arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida hoitotieteellisen tutkimuksen metodisia ratkaisuja.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tehtävä ja kirjallinen tentti.

Opetus

Opintoryhmätyöskentely 21 h. Luennot 8 h.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Grove SK, Burns N & Gray JR. 2013. The Practice of Nursing Research; Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. 7th edition. W.B. Saunders Comp., Philadelphia, s. 73-467, 507-601. Holloway I & Wheeler S. 2009. Qualitative Research in Nursing and Health Care. 3rd edition. Wiley-Blackwell. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsittely. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012. http://www.tenk.fi/fi/htk-ohje Täydentävä kirjallisuus: Parahoo K. 2006. Nursing Research: Principles, Process and Issues. 2nd edition. Palgarve MacMillan. Uhari, M., Nieminen, P. 2001. Epidemiologia & biostatistiikka. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. (tilastollistenanalyysimenetelmien osuus)

Opettaja

Kliinisen hoitotieteen professori Sanna Salanterä

Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op (TILM3539)

Sisältö

- Peruskäsitteitä - Kuvaileva tutkimusaineiston tarkastelu - Tilastollinen päättely: estimointi, testaus ja luottamusvälit - Perusanalyysit: kysymysten asettelut ja menetelmät - Tilastollisen ohjelmiston käyttö - Perusanalyysien toteutus ohjelmistolla - Toteutettujen analyysien tulosten tulkinta ja raportointi - Tietojenkeruulomake ja mittaaminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tilastolliset peruskäsitteet ja ymmärtää tilastollisten kysymysten muotoilun periaatteet. Opiskelija on selvillä keskeistä analyyseistä sekä tulosten raportoinnista osana kvantitatiivista tutkimusta

Opintosuoritukset

Luennot 25 h (5 lauantaina Turussa yhdessä harjoitustöiden kanssa).

Arviointi

0-5

Kirjallinen kuulustelu luennoilla esitetyistä asioista Arviointi: 0-5 Harjoitusten hyväksytty suorittaminen, Arviointi: hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus

Luentomonisteet Grove SK, Burns N & Gray JR. 2013. The Practice of Nursing Research; Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. 7th edition. W.B. Saunders Comp., Philadelphia, s.218-595.

Opettaja

Yliopiston lehtori Jouko Katajisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tilastolliset analyysimenetelmät, harjoitukset 1 op (HOIT0320)

Sisältö

- Peruskäsitteitä - Kuvaileva tutkimusaineiston tarkastelu - Tilastollinen päättely: estimointi, testaus ja luottamusvälit - Perusanalyysit: kysymysten asettelut ja menetelmät - Tilastollisen ohjelmiston käyttö - Perusanalyysien toteutus ohjelmistolla - Toteutettujen analyysien tulosten tulkinta ja raportointi - Tietojenkeruulomake ja mittaaminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tilastolliset peruskäsitteet ja ymmärtää tilastollisten kysymysten muotoilun periaatteet. Opiskelija on selvillä keskeistä analyyseistä sekä tulosten raportoinnista osana kvantitatiivista tutkimusta

Opintosuoritukset

Harjoitukset 15 h läsnäolovelvollisuus. (3 lauantaina Turussa yhdessä luentojen kanssa)

Arviointi

0-5

Harjoitusten hyväksytty suorittaminen, läsnäolovelvollisuus. Arviointi: hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus

Luentomonisteet Grove SK, Burns N & Gray JR. 2013. The Practice of Nursing Research; Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. 7th edition. W.B. Saunders Comp., Philadelphia, s.218 - 595.

Opettaja

Yliopiston lehtori, Jouko Katajisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos.

Tutkielmaseminaari 4 op (HOIT0309)

Sisältö

- Tutkielmaprosessi - Tutkielman esittäminen - Tutkielman arviointi

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa toteuttaa tiedonhaun ja laatia kirjallisen tuotoksen. - Opiskelija osaa perustella tutkielman aiheen teoreettisen lähtökohdan ja valinnan aikaisempiin tutkimuksiin perustuen ja kykenee kriittiseen tutkielman aiheen tarkasteluun. - Opiskelija osaa arvioida rakentavasti tutkielman toteutusta.

Opintosuoritukset

Toteutetaan Kirjallinen tutkielma -opintojakson kanssa integroituna. Hyväksytty seminaarityöskentely: oman tutkielman esittäminen,toisen opiskelijan tutkielman opponointi ja aktiivinen osallistuminen pienryhmässä

Opetus

Opintoryhmätyöskentely 16 t Kevät 2018 - syksy 2018 - 1/2019

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tutkielman edellyttämä kirjallisuus Pope C, Mays N & Popay J. 2007. Synthesizing Qualitative and Quantitative Health Research: A Guide to Methods McGraw-Hill International. New York. Stolt M, Axelin A & Suhonen R (toim.) Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A: 73/2016. Turun yliopisto, Turku. Kirjallinen tutkielma perustuu pääasiassa kansainväliseen lähdemateriaaliin. Tiedonhaku kansainvälisistä tietokannoista.

Opettaja

Yliopistonlehtori Maija Hupli

Tutkielma 6 op (HOITA999)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti perehtyä hoitotieteen kannalta keskeiseen tutkimusaiheeseen systemaattisia tiedonhakumenetelmiä hyödyntäen. Opiskelija osaa analysoida kirjallisuushaun tuloksia ja tuottaa analyysin pohjalta kirjallisen tutkielman.

Opintosuoritukset

Kirjallisen tutkielman laadinta

Opetus

Yksilöohjaus Itsenäinen työskentely

Arviointi

0-5

Turun yliopiston päätöksen mukaisesti kaikki 1.8.2013 lukien opinnäytteet tulee olla Turnitin-järjestelmällä tarkastettuja. Avoimeen yliopistoon toimitettavaan kirjallisen tutkielman arviointilomakkeeseen tulee ohjaajan allekirjoittama merkintä opinnäytteen tarkastuksesta Turnitin-järjestelmällä. Tutkielmaan tulee teksti: The originality of this thesis has been checked in accordance with the University of Turku quality assurance system using the Turnitin OriginalityCheck service. TAI Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä. Kandidaatin tutkielman voi kirjoittaa englannin kielellä.

Kirjallisuus

Tutkielman edellyttämä kirjallisuus Pope C, Mays N & Popay J. 2007. Synthesizing Qualitative and Quantitative Health Research: A Guide to Methods McGraw-Hill International. New York. Stolt M, Axelin A & Suhonen R (toim.) Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A: 73/2016. Turun yliopisto, Turku. YLI 10 VUOTTA VANHOJEN PERUSOPINTOJEN PÄIVITTÄMINEN Mikäli opiskelija on suorittanut hoitotieteen perusopinnot tai ammattikorkeakoulututkinnon yli 10 sitten (todistuksen päivämäärästä laskien), tulee hänen suorittaa päivittävä tentti hyväksytysti voidakseen jatkaa hoitotieteen aineopintoihin. Aineopinnot voi aloittaa ennen tentin suorittamista, mutta aineopintojen suorituksista saa merkinnän vasta tentin suorittamisen jälkeen. Tentti/tentit suoritetaan erikseen määriteltyinä avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä opintojen ensimmäisen syyslukukauden kuluessa opintojen aloittamisesta. Tentti suoritetaan kotitenttinä Moodle-verkkoympäristössä (20.9., 18.10., 15.11. tai 13.12). Täydentävän tentin tenttimateriaali: Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi, H., Lindström, U. Å. Paavilainen, E., Pietilä, A-M., Salanterä, S., Vehviläinen-Julkunen, K. & Åstedt-Kurki, P.2016. Hoitotiede. 4.-6. Sanoma Pro, Helsinki. Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2015. Etiikka hoitotyössä. 8.- 10. painos. Sanoma pro, Helsinki. Ronkanen S, Pehkonen L, Lindblom-Ylänne S & Paavilainen E. 2014. Tutkimuksen voimasanat. 3. painos. SanomaPro Oy, Helsinki.

Toteuttaja

Helsingin aikuisopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

350,00  € (+ yhteistyöoppilaitoksen maksu 430.00 €)

Ensimmäinen erä (210 e) maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Toinen erä (140 e) maksetaan seuraavan lukukauden alussa.

Edeltävät opinnot

Hoitotieteen aineopintoihin voi ilmoittautua terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet tai hoitotieteen perusopinnot (25 op / 15 ov) hyvin tiedoin suorittaneet. Mikäli opiskelija on suorittanut hoitotieteen perusopinnot tai ammattikorkeakoulututkinnon yli 10 sitten (todistuksen päivämäärästä laskien), tulee hänen suorittaa päivittävä tentti hyväksytysti voidakseen jatkaa hoitotieteen aineopintoihin.