Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

POLH3000, Poliittinen historia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Osaamistavoitteet

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Opetus

Perusopinnot alkavat syyskuussa 2017 ja päättyvät keväällä 2018. Opinnot järjestetään lähiopetuksena [Alkio-opistossa](http://www.alkio.fi).

P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op (POLT0000)

Sisältö

Kurssi esittelee valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen peruskäsitteet - ja teoriat, tutkimusotteet ja -suuntaukset, oppihistoriaa sekä suhteet lähitieteisiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut tuntee valtio-opin ja kansainvälisen politiikan peruskäsitteet ja - teoriat, hahmottaa alojen suhteen muihin yhteiskuntatieteisiin ja tuntee keskeisten tutkimussuuntausten perusteemat.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Hakovirta, H.: Maailmanpolitiikka: teoria ja todellisuus (toinen uudistettu laitos) ja Heywood, A.: Politics (3. laitos kokonaan)

P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.1 poliittisen historian suuntauksia 2 op (POLT0001)

Sisältö

Poliittisen historian tutkimuksen eri aihepiirejä ja lähestymistapoja.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen historiantutkimuksen ja poliittisen historian lähtökohtiin ja historiaan sekä lähihistorian erityiskysymyksiin.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Kalela & Lindroos (toim.): Jokapäiväinen historia 2. Lindroos & al (toim.): Poliittisen historian itsereflektio. Poliittinen historia poliittisen historian tutkijoiden silmin.

Lisätiedot

Tämä osio (2 op) on osa opintojaksoa P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot historiantutkimuksen ja poliittisen historian luonteesta.

P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op (POLT0002)

Sisältö

Poliittisen historian tutkimuksen peruskysymyksiä.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää poliittisen historian tutkimuksen metodologiaan.

Opintosuoritukset

Kirjatentti.

Opetus

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Carr, E. H.: What is History? With a new introduction by Richard J. Evans. Huom! Evansin johdanto pitää ehdottomasti lukea. Donnelly, M. & Norton, C.: Doing History Artikkeli: Hyytiäinen Nina & Tähtinen Juhani, [Historian tutkimus ja lähteet (2008)](http://www.enorssi.fi/enorssi-verkosto/virmo/virmo-1/kashisnet/kasvatuksen-historian-tutkimus/kasvatuksen-historian-tutkimus-ja-lahdekysymys)

Lisätiedot

Tämä osio (3 op) on osa opintojaksoa P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot historiantutkimuksen ja poliittisen historian luonteesta.

P3 Ideologioiden muotoutuminen ja poltiikan teorian klassikot: P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op (POLT0003)

Sisältö

Perehdytään kulttuurillisten ja universaalien ajattelutapojen muotoutumiseen ja oman aikamme keskeisiin eurooppalaisiin ideologioihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kurssin suoritettuaan yleiskäsitys eurooppalaisperäisistä ideologioista ja niiden kehityksestä.

Opintosuoritukset

Verkko-opetus. Luentotallenteeseen ja artikkeleihin pohjautuvat kirjalliset tehtävät.

Arviointi

0-5

Lisätiedot

Tämä osio (3 op) on osa opintojaksoa P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa peruskäsitys poliittisten ideologioiden vaiheista ja merkityksestä.

P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op (POLT0004)

Sisältö

Perehdytään länsimaisen politiikan tutkimuksen keskeisiin klassikoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa kurssin suoritettuaan perustiedot keskeisistä länsimaisista poliittisista ajattelijoista.

Opintosuoritukset

Kirjatentti

Opetus

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Petri Koikkalainen & Paul-Erik Korvela (toim.) Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere : Vastapaino, 2012.

Lisätiedot

Tämä osio (2 op) on osa opintojaksoa P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa peruskäsitys poliittisten ideologioiden vaiheista ja merkityksestä.

P4 Suomalaisten maailmat 5 op (POLH2311)

Sisältö

Monipuolisten perustietojen omaksuminen suomalaisen yhteiskunnan poliittisesta historiasta ja kansainvälisistä suhteista sekä johdattaminen erilaisten historiatulkintojen olemassaoloon ja niiden vertailuun. Opiskelija saa perustiedot Suomen kansainvälisen aseman kehityksestä uusimmalla ajalla, pystyy sijoittamaan Suomen kehityksen kansainväliseen kontekstiin ja oppii perusteet ulkomaisista näkökulmista Suomeen.

Osaamistavoitteet

Suomen sisäisen poliittisen kehityksen ja ulkosuhteiden keskeiset kehityspiirteet 1800-luvulta alkaen sekä tapahtumahistorian että kansainvälisen näkökulman kannalta katsottuna.

Opintosuoritukset

Kirjatentti

Arviointi

0-5

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta hyväksyttyä arvosanaa.

Kirjallisuus

Jussila, O., Hentilä,S., Nevakivi, J.: Suomen poliittinen historia 1809-2009 Railo & Laamanen (toim.): Suomi muuttuvassa maailmassa.

P5 Maailmanhistoriat: P5.1 Euroopan historia 3 op (POLH2312)

Sisältö

Kriittinen katsaus Eurooppa-keskeiseen historiaan kahdesta tuoreesta perspektiivistä: naisen asemasta nähtynä ja demokratian/parlamentarismin mittapuusta tarkasteltuna

Osaamistavoitteet

Perehtyminen Eurooppa-keskeiseen historian jäsentämiseen.

Opintosuoritukset

Kirjatentti.

Opetus

Arviointi

0-5

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta hyväksyttyä arvosanaa.

Kirjallisuus

Mazower, M.: The Dark Continent: Europe´s Twentieth Century, s. 1-252. Stone, Dan: Goodbye to All That - The Story of Europe since 1945.

Lisätiedot

Tämä osio (3 op) on osa opintojaksoa P5 Maailmanhistoriat (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa peruskäsitys nykyajan maailmanhistorian luonteesta ja lähestymistavoista.

P5 Maailmanhistoriat: P5.2 Globaalihistoria 2 op (POLH2313)

Sisältö

Perehtyminen globaaliin historian jäsentämiseen.

Osaamistavoitteet

Yksi läntisen maailman suosituimmista kansainvälisen politiikan perusopintojen yliopistollisista oppikirjoista tarjoaa historiaa, teoriaa, rakenteita ja prosesseja oman aikamme kansainvälisten kysymysten opastajana. Lisäksi opiskelijat perehtyvät kolmannen maailman aseman kehittymiseen osana globaalia kilpailua.

Opintosuoritukset

Kirjatentti.

Arviointi

0-5

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta hyväksyttyä arvosanaa.

Kirjallisuus

1. Best, A., Hanhimäki, J., Maiolo, J. & Schulze, K.: International History of the Twentieth Century, toinen painos s. 216 - 479 **TAI** Tony Judt, Reappraisals. Reflections of the Forgotten Twentieth Century. 2. Saunier, P.-Y., Transnational History

Lisätiedot

Tämä osio (2 op) on osa opintojaksoa P5 Maailmanhistoriat (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa peruskäsitys nykyajan maailmanhistorian luonteesta ja lähestymistavoista.

Toteuttaja

Alkio-opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) seppo.piiparinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

80,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.