Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op

ONOM1111, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Sisältö

Tiedolliset valmiudet -Oikeuden historiallinen ja yhteiskunnallinen tausta - Oikeutta koskevat teoriat - Oikeuden poliittiset kytkennät (etenkin valtiollinen, Euroopan unionin ja kansainvälinen oikeus) - Oikeudelliset instituutiot ja käytännöt - Oikeudellisen asiantuntijuuden nykyhaasteet - Oikeudellisen toiminnan ja tutkimuksen etiikka Taidolliset valmiudet - Oikeudellinen tiedonhaku - Oikeudellisten ongelmien hahmotus ja ratkaisu - Oikeudellinen kirjoittaminen ja argumentaatio - Tieteellinen kirjoittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija 1) on hankkinut valmiudet ja työkalut oikeustieteellisiin opintoihin ja oman oppimisensa suunnittelemiseen ja arvioimiseen. 2) on luonut itselleen alustavat edellytykset oikeudelliselle tiedonhaulle, oikeudellisten tekstien ymmärtämiselle sekä oikeudellisten ongelmien tunnistamiselle ja ratkaisemiselle. 3) tunnistaa oikeudelliset käytännöt osaksi oikeusjärjestelmää sekä sen taustalla olevia historiallisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia vuorovaikutussuhteita. 4) ymmärtää oikeustieteellisen opetuksen merkitystä yhtäältä tieteelliseen tutkintoon johtavana ja toisaalta oikeudellista ammattitaitoa tuottavana opetuksena.

Opintosuoritukset

Luento-opetus enintään 40 t, Ryhmäopetus enintään 4 t, Seminaari 6 t, Toimintaa omassa oppimisryhmässä Oppimispäiväkirja, seminaari, harjoitustyö(t) ja osallistuminen opetukseen. Opintojakson suoritusmuotona on osallistuminen opetukseen, oppimispäiväkirja ja oikeustapausharjoitusseminaari. Oppimispäiväkirja: Jokainen opiskelija laatii oppimispäiväkirjan, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen tähtää henkilökohtaisen näkemyksen muodostamiseen opintojaksolla opiskeltavista, osaamistavoitteiden mukaisista asioista. Oppimispäiväkirja arvioidaan seuraavien lähtökohtien mukaan: 1) Oppimispäiväkirjan perusteella on ymmärretty opintojakson sisältöjen yhteydet oikeustieteellisiin opintoihin. 2) Päiväkirja osoittaa kykyä hankkia ja soveltaa oikeutta koskevaa tietoa. 3) Työssä on osattu linkittää kurssilla käsiteltyä kirjallisuutta omakohtaisiin kysymyksiin ja pohdintoihin. 4) Päiväkirjasta ilmenee, että opiskelija on tunnistanut oman osaamisensa ja siinä edistymisensä. Jos oppimispäiväkirja hylätään, sitä on mahdollista tarkastajan antajien kirjallisten ohjeiden mukaan täydentää. Oikeustapausharjoitusseminaari: Oikeustapausharjoitusseminaarissa opiskelijat laativat ja esittävät ryhmätyönä konkreettiseen oikeustapaukseen perustuvan kirjoituksen. Ohjeet tehtävän suorittamiseksi annetaan kurssin aikana. Myös oikeusharjoitusseminaari tulee suorittaa hyväksytysti.

Opetus

Luennot oikeustieteellisen [tiedekunnan päiväopetuksena](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=14503) Opintojakson opetus rakentuu luentojen, pienryhmäopetuksen ja itsenäisen työskentelyn varaan. Lisäksi opiskelijat toimivat oppimisryhmissä. Suorittaakseen opintojakson opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti (läsnäolovelvollisuus) luento-, ryhmä- ja seminaariopetukseen sekä oman oppimisryhmänsä toimintaan. Mahdollisista yksittäisistä poissaoloista voi keskustella kurssin vastuuopettajan kanssa kurssin alkaessa. Kuhunkin opetusmuotoon sisältyy erikseen annettavia tehtäviä, minkä lisäksi kurssilla järjestetään tiedonhakuharjoitus sekä oikeustapausharjoitus. Opetustilaisuuksiin valmistaudutaan etukäteen opettajien osoittamaan materiaaliin perehtyen. Kurssin kuluessa laaditaan ohjattu oppimispäiväkirja, jonka tarkoituksena on sekä tukea oikeudellisen ajattelun kehittymistä kurssin etenemisen tahdissa että tarjota konkreettinen kiinnekohta omien ajatusten pohtimiselle, kysymysten esittämiselle sekä oman oppimisen arvioinnille. Oppimispäiväkirja on ohjattu ja sisältää valmiiksi asetettuja kysymyksiä ja teemoja, joita päiväkirjassa tulisi opitun pohjalta käsitellä. Oppimispäiväkirjatyöskentelyyn limittyy luento-opetus, itsenäinen työskentely ja oppiminen opiskelijan omassa ryhmässä. Kaikki opintojaksoa koskevat ohjeet ja aineistot ym. mukaan lukien suoritusmuodoista ja oppimispäiväkirjasta julkaistaan sähköisessä oppimisympäristössä (Moodle). Moodle-avaimen saa ensimmäisellä luennolla. Ensimmäisillä luennoilla muodostetaan myös oppimispiirit ym. Pienryhmätyöskentelyä hyödynnetään luentojen kanssa limittyvässä oppimispäiväkirjatyöskentelyssä ja oikeustapausharjoituksissa. Pienryhmät muodostetaan opettajatutorryhmittäin. Oikeustapausharjoitukset tehdään pienemmissä tiimeissä. Opintojakson opetus on jaettu viiteen osin toisiinsa limittyvään moduuliin, jotka yhdessä muodostavat kurssikokonaisuuden. Kurssilla kerätään välipalautetta oppimistavoitteiden toteutumisesta ja tarjotaan opastusta ennen siirtymistä uusiin tehtävämuotoihin. Opintojakso toteutetaan integroituna opetuksena tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja kokopäivätoimista opiskelua silmällä pitäen. Suurimmalle osalle opiskelijoista kurssi on ensimmäinen oikeustieteen alan opintojakso, joka huomioidaan opetuksessa.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kirjallisuus

Tuori, Kaarlo: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt. 2003. Lisäksi edellytetään perehtymistä muihin opintojakson aikana ilmoitettaviin materiaaleihin.

Opettaja

Yliopistonlehtori Janne Salminen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Minna Oksanen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), minna.oksanen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

180,00  €

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-opintoihin/Sivut/home.aspx). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom! Edeltävät opinnot

Edeltävät opinnot

Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen. Opiskelijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi tai kurssin korvaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Muutoin valinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan.