Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op

ARHI0001, Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia, Humanistinen tiedekunta

**Opinnot on peruttu**

Sisältö

RAKENNE: P1. Historian taito, 5 op P2. Näkökulmia menneisyyteen, 20 op P2.1. Avauksia arkeologiaan 5 op P2.2. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op P2.3. Suomen historian linjat ja murrokset 5 op P2.4. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op

Osaamistavoitteet

Historian ja arkeologian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat.

Opetus

Perusopinnot järjestetään monimuoto- opintoina [Alkio-opistossa](http://www.alkio.fi/). Opinnot alkavat syyskuussa 2017 ja päättyvät huhtikuussa 2018.

P1. Historian taito 5 op (HIST0015)

Sisältö

1. osiossa opiskelijat saavat käsityksen historiaa koskevan tiedon perusperiaatteista, tutkimusprosessista, tutkimusmenetelmistä sekä lähdeaineistojen käytöstä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kirjaston tarjoamaan tiedonhaun ja informaatiolukutaidon opetukseen (vapaaehtoinen). 2. osiossa perehdytään tutkimuksen lähestymistapoihin, menetelmiin tai aineistotyyppeihin. Kurssiin osallistuvat laativat harjoitustyön, jossa opetellaan tieteellisen esittämistavan periaatteita.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee menneisyyden tutkimuksen ja kirjoittamisprosessin pääpiirteet ja pystyy arvioimaan omaa alaansa tieteenä. Hän on tutustunut tutkimukselliseen lähdeviitteiden käyttöön ja osaa viittaamisen perusteet. Osion jälkeen jokainen opiskelija on tutustunut historiaa ja arkeologiaa käsittelevän tiedon tarjoamiin mahdollisuuksiin, tutkimusmenetelmiin, lähdeaineistoihin sekä saanut perusvalmiudet tieteelliseen ajatteluun.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, pienryhmätyöskentelyyn sekä harjoitustyö ja sen puhtaaksikirjoittaminen saadun palautteen pohjalta.

Arviointi

0-5

P2.1. Avauksia arkeologiaan 5 op (ARHI0002)

Sisältö

Kurssilla annetaan opiskelijalle yleiskuva Suomen esi- ja varhaishistoriasta sekä arkeologiasta tieteenalana. Lisäksi käsitellään arkeologian erityispiirteitä sen lähitieteisiin nähden. Pienryhmässä toteutettavassa harjoitustyössä tutustutaan muinaisjäännöskohteeseen. Kirjallisuuden kautta perehdytään erityisesti varhaishistoriaa ja keskiaikaa käsittelevään arkeologiseen tutkimukseen.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija arkeologian perusteisiin sekä antaa katsaus Suomen esi- ja varhaishistoriasta painottaen historiallisen ajan arkeologian näkökulmia. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää arkeologisen aineiston merkityksen ja sen erityispiirteet menneisyyden tutkimuksessa. Tavoitteina on saada kokonaiskuva Suomen esi- ja varhaishistorian pääpiirteistä ja sen ajoituksellisista viitekehyksistä.

Opintosuoritukset

Luennot, itsenäinen ryhmäharjoitustyö ja oheiskirjallisuus.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Ristiretkiaika JA Keskiajan arkeologia. Teoksessa Haggrén, G. & Halinen, P. & Lavento, M. & Raninen, S. & Wessman, A.: Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Gaudeamus. s. 337 - 536.

P2.2. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op (KUHI0238)

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihistoriaan tieteenalana, kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin sekä opastetaan historiantutkimuksen lukemisen ja tulkinnan lähtökohtiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin luentojen, luettavan kirjallisuuden ja harjoitustehtävien avulla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteet sekä kulttuurihistorian näkökulmallisuuden. Hän tuntee länsimaisen kulttuurihistorian pääpiirteet ja on tutustunut kulttuurihistoriallisen tutkimuksen lukemiseen ja tulkinnan lähtökohtiin.

Opintosuoritukset

Luennot, kirjallinen tentti ja harjoitustehtäviä.

Arviointi

0-5

Kurssin arvosanaksi tulee kurssitentin arvosana. Harjoitustyöt arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opiskelijat, jotka suorittavat sekä historian että kulttuurihistorian perusopinnot, sopivat korvaavasta suorituksesta kulttuurihistorian perusopintojen vastuuopettajan kanssa.

P2.3. Suomen historian linjat ja murrokset 5 op (HIST0013)

Sisältö

Opinnoissa tarkastellaan Suomen yhteiskuntahistoriaa useiden pitkän aikavälin kattavien teemojen ja prosessien kautta. Opetuksessa keskitytään Suomen historialle ominaisiin tutkimusongelmiin sekä niiden tulkintoihin osana kansainvälistä tutkimusta

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot suomalaisen yhteiskunnan keskeisistä kehityslinjoista ja murrosvaiheista keskiajalta nykypäivään. Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt Suomen historian aikakausijaotteluun ja osaa asettaa Suomen historian tapahtumat osaksi ajallisesti ja paikallisesti laajempia kokonaisuuksia.

Opintosuoritukset

Luennot, VILLE-tehtävät ja kirjallinen tentti

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

VILLE-tehtävien materiaalina on Meinander, Henrik: Suomen historia: Linjat, rakenteet ja käännekohdat. 2006 tai uudempi painos. Sähköisen kirjatentin kirjallisuutena on Kirsi Vainio-Korhonen: Ujostelemattomat. Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa, 2012.

P2.4. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op (HIST0014)

Sisältö

Jakso koostuu luennoista, tentistä sekä tehtävistä. Opiskelija harjaantuu sekä itsenäiseen että ryhmätyöskentelyyn. Lisäksi hän tutustuu erilaisiin tapoihin esitellä tutkimustietoa.

Osaamistavoitteet

Kurssi käsittelee maailmanhistorian muutoskohtia ja pitkän ajanjakson ilmiöitä pohtien niiden syitä, merkitystä ja myöhempää vaikutusta. Lähtökohtana on näkemys ihmisten, tiedon ja tavaroiden liikkuvuudesta keskeisenä yhteisöjä ja kulttuureja muovaavana ilmiönä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut yleisen historian tutkimuksellisiin näkökulmiin. Hän on tietoinen historiaan vaikuttaneista prosesseista sekä monista eri tavoista ymmärtää ja selittää niitä. Hän tunnistaa yksilöiden, yhteisöjen ja alueiden menneisyyden ja nykyhetken rakentuneen jatkuvan vuorovaikutuksen ohjaamana.

Opintosuoritukset

Luennot, harjoitustehtävät ja kirjallinen tentti.

Arviointi

0-5

Toteuttaja

Alkio-opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katriina Mäkinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) katriina.makinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.