Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Digitaalinen kulttuuri, aineopinnot 35 op

DIGU1000, Digitaalinen kulttuuri, Pori, Humanistinen tiedekunta

Ennakkotietoa

Sisältö

Aineopinnot vahvistavat oppiaineen painopistealueiden tuntemusta ja tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden erikoistua valitsemiinsa digitaalisen kulttuurin teemoihin. Käsitteellisesti huomio laajenee digitaalisen kulttuurin lähtökohdista teknologian ja kommunikaation kulttuurisen muutoksen laajempaan tarkasteluun.

Osaamistavoitteet

Aineopintojen päätavoite on digitaalisen kulttuurin tutkimuksellisten valmiuksien kehittäminen. Opintojen keskeisenä tavoitteena on pohtia digitaalisen kulttuurin tai kulttuurien merkityksiä ja vaikutuksia yhteisön ja yksilön elämässä sekä taidon ja luovuuden suhdetta teknologiaan. Lisäksi viimeistään aineopintojen aikana opiskelija osallistuu tutkimuksellisiin tai tuotannollisiin projekteihin.

Opintosuoritukset

Sivuaineopiskelijoiden aineopintojen laajuus on 35 opintopistettä. Sivuaineopiskelijat suorittavat kohdan A1 tutkielmaseminaari, mutta heidän ei tarvitse suorittaa kohtaa A5 Valinnaiset erikoistumisopinnot.

Arviointi

0-5

Opettaja

Kurssin kohdalla mainittava opettaja on pääsääntöisesti vastuuopettaja, mutta kursseja voidaan järjestää myös tuntiopetuksena.

A1 Tutkielmaseminaari 10 op (DIGU1015)

Sisältö

Opintojakso koostuu pienryhmissä annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta. Opiskelija tuottaa tieteellisen tutkimuksen tekemiseen orientoivan, itsenäisen tutkielman, johon voidaan liittää joko erillinen tai tutkielmaan sisältyvä soveltava osuus. Opiskelija esittelee oman tutkielman ja osallistuu toisten tutkielmien vertaisarviointiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii soveltamaan tieteellisen tutkimuksen menetelmiä uuden tiedon tuottamiseen sekä osaa eritellä tieteellisen tiedon luonnetta. Opiskelija saa valmiuden käydä tieteellistä keskustelua ja kykenee argumentoimaan oman tutkielmansa puolesta sekä arvioimaan kriittisesti tieteellisiä tekstejä.

Opintosuoritukset

Suorituskieli suomi; luennot, seminaarityöskentely, tutkielma. Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn + vastaanotot, valmiin työn esittely, opponointi

Opetus

Luennot, seminaarityöskentely, harjoitukset ja tutkielma Ma 28.8.2017 10:15 - 12:00 LK267 TY Ma 4.9.2017 14:15 - 16:00 LK267 TY To 14.9.2017 12:15 - 16:00 LK268 TY Ma 18.9.2017 10:15 - 12:00 LK267 TY To 28.9.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY Ma 2.10.2017 14:15 - 16:00 LK267 TY Ma 9.10.2017 12:15 - 16:00 LK267 TY Pe 27.10.2017 10:15 - 15:00 ATK266 TY kirjasto-opetus Ma 30.10.2017 14:15 - 18:00 LK267 TY Ma 6.11.2017 10:15 - 12:00 LK267 TY Ma 13.11.2017 10:15 - 12:00 LK267 TY Ma 20.11.2017 10:15 - 12:00 LK267 TY Ma 27.11.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennoitsijan osoittama materiaali.

Opettaja

Petri Saarikoski

Edeltävät opinnot

Perusopinnot suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (keskiarvo 3).

Lisätiedot

Tutkielmaseminaari on pakollinen myös sivuaineopiskelijoille.

A2a Tutkimuksen teoriat ja käytäntö 4 op (DIGU1173)

Jakso on osa A2 Tutkimustaidot 13 op kokonaisuutta.

Sisältö

Opiskelija tutustuu tarkemmin uusien tieteenalojen syntytekijöihin, digitaalisen kulttuurin tutkimuksen perinteeseen ja sen sidoksiin muihin tieteenaloihin luentojen, oheiskirjallisuuden ja soveltavien harjoitusten avulla. Opiskelija myös syventää tietämystään eri maiden ja alueiden digitaalisista kulttuureista ja niiden tutkimuksesta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata digitaalisen kulttuurin monialaisen ja tieteidenvälisen tradition ja uusimpia tutkimussuuntauksia sekä osaa sijoittaa itsensä traditioihin. Opiskelija pystyy tuottamaan osana ryhmää digitaalista kulttuuria koskevaa tietoa ja esittämään sitä muille.

Opintosuoritukset

Kurssin luennot voidaan pitää osittain englanniksi, luennot, harjoitukset, kirjatentti / essee / oppimispäiväkirja.

Opetus

Luento- ja harjoituskurssi, tentti, essee.

Arviointi

0-5

Opettaja

Jaakko Suominen

A2b Tutkimusaineistot ja niiden hankinta 3 op (DIGU1174)

Jakso on osa A2 Tutkimustaidot 13 op kokonaisuutta.

Sisältö

Opintojakso on muodoltaan verkkokurssi, joka on suoritettavissa itsenäisesti lukuvuoden aikana vapaavalintaisena ajankohtana. Koska kurssilla perehdytään erilaisiin tutkimusaineistoihin ja niiden hankintamenetelmiin, se suositellaan suoritettavan tutkielmaseminaarin yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee aineistonhankinnan perusteet. Hän ymmärtää primaari- ja sekundaarilähteiden aseman ja erot digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa ja osaa soveltaa tutkimusaiheeseen sopivaa aineistonhankintamenetelmää sekä raportoida aineistonhankintaprosessista kirjallisesti. Opiskelija osaa myös ottaa huomioon valmiiksi olemassa olevien ja digitaalisen kulttuurin tutkimusta varten tuotettujen verkkoaineistojen erityispiirteet.

Opintosuoritukset

Harjoituskurssi verkossa. Kurssin opettajalta saa Sähköpostitse kurssin suoritusohjeet: usva.friman@utu.fi

Arviointi

0-5

Opettaja

Riikka Turtiainen

A2c Tutkimuseettiset erityisvalmiudet 3 op (DIGU1175)

Jakso on osa A2 Tutkimustaidot 13 op kokonaisuutta.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan akateemisen tutkimuksen eettisiin vaatimuksiin luentojen ja käytännön harjoitusten kautta. Opiskelija kehittää omia eettisiä valmiuksiaan arvioimalla aiempaa tutkimusta ja laatimalla digitaalisen kulttuurin ajankohtaiseen tutkimusteemaan (tai omaan tutkielma-aiheeseensa) liittyvän katsauksen. Pääpaino kurssilla on verkkoaineistoihin liittyvien tutkimuseettisten kysymysten tarkastelussa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkimuseettisen ajattelun perusteet ja osaa huomioida tutkimuseettiset toimintatavat omassa opinnäytteessään tai muussa tutkielmassaan. Hän tunnistaa verkkokontekstin tutkimusaineistolle aiheuttamat tutkimuseettiset haasteet.

Opintosuoritukset

Suorituskieli suomi; luennot, harjoitukset ja tentti.

Opetus

Luento- ja harjoituskurssi, tentti. Luennot To 5.10.2017 09:15 - 12:00 LK141 Aalto ateljee Ke 11.10.2017 09:15 - 12:00 LK141 Aalto ateljee To 26.10.2017 09:15 - 12:00 LK141 Aalto ateljee To 2.11.2017 09:15 - 12:00 LK141 Aalto ateljee To 9.11.2017 09:15 - 12:00 LK141 Aalto ateljee To 16.11.2017 09:15 - 12:00 LK141 Aalto ateljee

Arviointi

0-5

Opettaja

Riikka Turtiainen

A2d Luova tieteellinen kirjoittaminen 3 op (DIGU1176)

Arviointi

0-5

A3a teknologian kulttuurinen muutos 3 op (DIGU1177)

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan teknologian kulttuurisen muutoksen painopistealueeseen luentojen, harjoitusten ja kirjallisuuden kautta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, mitä digitaalisessa kulttuurissa tarkoitetaan teknologian kulttuurisen muutoksen tutkimuksella. Hän omaksuu kulttuurisen muutoksen käsitteen teoreettisen ja tutkimuksellisen taustan ja tietää, millaista tutkimusta ja toimintaa painopistealueelle sijoittuu. Opiskelija osaa soveltaa omaksumiaan tietoja uusien tutkimuskysymysten tuottamisessa ja tutkimusaineistojen analysoinnissa.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti, essee

Arviointi

0-5

A3b pelikulttuurit kv 3 op (DIGU1178)

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan pelikulttuurien painopistealueeseen luentojen, harjoitusten ja kirjallisuuden kautta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, mitä digitaalisessa kulttuurissa tarkoitetaan pelikulttuurien tutkimuksella. Hän omaksuu pelikulttuurien käsitteen teoreettisen ja tutkimuksellisen taustan ja tietää, millaista tutkimusta ja toimintaa painopistealueelle sijoittuu. Opiskelija osaa soveltaa omaksumiaan tietoja uusien tutkimuskysymysten tuottamisessa ja tutkimusaineistojen analysoinnissa.

Opintosuoritukset

Luennot, harjoitukset, kirjatentti, essee.

Arviointi

0-5

A3c verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media 3 op (DIGU1179)

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan verkkoyhteisöjen ja sosiaalisen median painopistealueeseen luentojen, harjoitusten ja kirjallisuuden kautta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee digitaalisen kulttuurin näkökulman verkkoyhteisöjen ja sosiaalisen median tutkimuksesta. Hän omaksuu edellä mainittujen käsitteiden teoreettisen ja tutkimuksellisen taustan ja tietää, millaista tutkimusta ja toimintaa painopistealueelle sijoittuu. Opiskelija osaa soveltaa omaksumiaan tietoja uusien tutkimuskysymysten tuottamisessa ja tutkimusaineistojen analysoinnissa.

Opintosuoritukset

luennot, harjoitukset, kirjatentti, essee.

Arviointi

0-5

A4 digitaalisen kulttuurin tuotanto kv 6 op (DIGU1180)

Sisältö

Opiskelija osallistuu yhteen tai useampaan digitaalisen kulttuurin painopistealueen tutkimus- tai tuotantoprojektiin. Opintojakso sisältää projektitoiminnan lähtökohtien teoreettisten valmiuksien opiskelua ja niiden käytännön soveltamista. Tuotantoon voi kuulua sisällöllisten taitojen, kuten verkkoympäristöjen, visualisoinnin, pelillistämisen tai julkaisemisen opiskelua. Kurssin voi suorittaa myös itsenäisenä harjoitustyönä tai opiskelijalähtöisenä opintopiirinä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja yhteistyössä ryhmässä, joka toteuttaa digitaalisen kulttuurin tutkimus- tai tuotantoprojektin. Opiskelija hallitsee projektin aikatauluttamiseen, työnjakoon, viestintään sekä sidosryhmäyhteistyöhön liittyvät taidot. Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimiaan digitaalisen kulttuurin valmiuksia projektityössä ja hankkii uusia ajankohtaisia sisällöntuotannollisia taitoja ja osaa välittää omaa osaamistaan myös muille projektiryhmän jäsenille

Opintosuoritukset

Projekti / käytännön työ

Arviointi

0-5

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Matti Salakka](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) matti.salakka[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.kyostio[at]utu.fi Osastosihteeri Eeva-Liisa Högman eeva-liisa.hogman[at]utu.fi (02) 333 8129, 0400 669 036

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

350,00  €

Ensimmäinen erä (210 e) maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Toinen erä (140 e) maksetaan seuraavan lukukauden alussa.

Edeltävät opinnot

Perusopinnot suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (keskiarvo 3).