Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kulttuurituotannon suunnittelu, perusopinnot 25 op

KUTS0000, Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori, Humanistinen tiedekunta

P1 Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 3 op (KUTS0010)

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kulttuurituotannon käsitteisiin ja toimintaympäristöihin ja erilaisten kulttuurituotantojen erityispiirteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan kulttuurituotannon perusteista ja monialaisuudesta sekä teorian ja käytännön vuoropuhelusta.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, seminaari, luentopäiväkirja ja kirjallinen tentti.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennoitsijan osoittama materiaali.

Opettaja

Riikka Turtiainen, Tuuli Penttinen-Lampisuo

P2 Kulttuuripolitiikka ja -hallinto 3 op (KUTS0024)

Sisältö

Kurssilla annetaan kuva nykyhetken kulttuuripolitiikasta ja kulttuurihallinnon pääpiirteistä. Kulttuurihallintoa käsitellään kurssilla käytännön esimerkkien kautta ja nivomalla nämä yleisiin kulttuuripoliittisiin linjauksiin. Kulttuuripolitiikkaa käsitellään kansainvälisellä ja kansallisella tasolla: tarkastelun kohteena on kuntien, valtioiden ja kansainvälisten toimijoiden kulttuuripolitiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perusteet kulttuuripolitiikan päämääristä ja kulttuurihallinnon rakenteista. Opiskelija oppii havaitsemaan sosiaalisen toiminnan ja ihmisten välisten suhteiden kulttuurisuuden. Opiskelija oppii ymmärtämään ympäristönsä kulttuurisina ulottuvuuksina, kulttuurisina jäsentelyinä ja niihin liittyen myös kulttuurisena valtana. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kurssin jälkeen hallitsemaan ja soveltamaan tätä kulttuurisuutta muussakin kuin yksinomaan niin sanotussa kulttuurityössä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävät sekä kirjallinen tentti.

Opetus

Kontaktiluentojen lisäksi kurssiin kuuluu verkkoseminaariosuus.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennoitsijan osoittama materiaali.

Opettaja

Riikka Turtiainen, Simo Häyrynen

P3 Kulttuuri ja talous 5 op (KUTS0031)

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita: Kulttuurin tuottavuuteen ja rahoitukseen liittyvät ongelmat, julkinen tuki ja sen perustelut, Kulttuurituotannon rahoitusinstrumentit, budjetointi, rahoituspäätös, Kulttuuriyrittäjyys urana , Liikeidea, tuotteistaminen, liiketoimintasuunnitelma ja yritysmuodot, Yksilöllinen erikoisosaaminen kulttuurialan liiketoiminnassa, Kulttuuriosaamisen hinnoittelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kulttuurin taloustieteen peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää kulttuuritoiminnan taloudellisia näkökohtia ja on perehtynyt kulttuuriyrittäjyyteen. Kurssin jälkeen opiskelija osaa asettaa tavoitteita ja toimia tavoitteiden saavuttamiseksi, hahmottaa kulttuurialaa bisneksenä ja tuntee brändinrakennuksen perusteet.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja/tai harjoitustyö ja/tai essee. Kurssiohjelmaan sisältyy yksi kulttuuritapahtumaan liittyvä opetuskerta arki-iltana - ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennoitsijan osoittama materiaali.

Opettaja

Riikka Turtiainen, Tuuli Penttinen-Lampisuo

P4 Kulttuurituotannon tutkielmakurssi 5 op (KUTS0043)

Sisältö

Tutkielmakurssilla opiskelija laatii oman pienoistutkielman jostain kulttuurituotannon alan aihepiiristä ja toimii toisen tutkielman kommentaattorina.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu kulttuurituotannon tutkimuksellisia valmiuksia. Hän tuntee alan tutkimuskenttää, -näkökulmia ja -käsitteistöä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, seminaari, harjoitustyö.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennoitsijan osoittama materiaali.

Opettaja

Riikka Turtiainen, Emma Susi

P5 Kulttuurituotannon erityiskysymyksiä, Kulttuurin saavutettavuus ja osallistava taide 4 op (KUTS0053)

Special Issues in Cultural Production: Accessibility of Culture and Participatory Art

Sisältö

Aihetta käsitellään useiden käytannönläheisten esimerkkien kautta. Opiskelijat perehtyvät tarkemmin yhteen tapahtumaan/tuotantoon saavutettavuuden ja osallisuuden näkökulmasta. (Vaihtoehtoisesti opiskelija voi sijoittaa tähän opintojaksoon myös valinnaisia erikoiskursseja, työharjoittelun tai tenttiä valinnaista kirjallisuutta. Korvaavuuksista sovitaan kurssista vastaavan henkilön kanssa.)

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu saavutettavuuden ka?sitteeseen ja toimintaympa?risto?o?n sisa?ista?en ne kulttuurin tuottamisen näkökulmasta. Opiskelija perehtyy lisäksi osallistavaan taiteeseen ja yleisötyöhön. (Vaihtoehtoisesti opintojaksolla voi suuntautua valitsemansa kulttuurituotannon alueen erityiskysymyksiin.)

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, seminaari, kirjallinen tentti, työharjoittelu, essee, harjoitustyöt, portfolio, luento- tai oppimispäiväkirja.

Opetus

Osallistuminen opetukseen, seminaari, kirjallinen tentti, itsenäinen työskentely, luento.

Arviointi

0-5

0-5 tai hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus

Luennoitsijan/vastuuhenkilön osoittama materiaali.

Opettaja

Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori.

P6 Projektiseminaari 5 op (KUTS0065)

Sisältö

Projektiseminaarissa kukin opiskelija laatii oman projektinsa projektisuunnitelman, joka sisältää kustannusarvion, toiminta- ja tiedotussuunnitelman sekä aikataulun ja esittelee sen muille opiskelijoille. Projektiseminaarissa käsitellään projektin hallinnan perusteita ja suunnitteluprosessia, tutustutaan käytännön projektiesimerkkeihin ja harjoitellaan apuraha-anomuksen tekemistä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy oman projektisuunnitelman laatimiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa resursoida projektin ja laatia projektisuunnitelman, esitellä sen rahoittajalle sekä arvioida muiden suunnitelmia. Opiskelijalla on peruskäsitys erilaisista projektityypeistä ja projektiosaamisen ammatilliset perusvalmiudet.

Opetus

Seminaari.

Arviointi

0-5

Opettaja

Tuntiopettaja.

Edeltävät opinnot

P3 Kulttuuri ja talous

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Matti Salakka](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) matti.salakka[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.kyostio[at]utu.fi Osastosihteeri Eeva-Liisa Högman eeva-liisa.hogman[at]utu.fi (02) 333 8129, 0400 669 036

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.