Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Maisemantutkimus, perusopinnot 25 op

MATU0000, Maisemantutkimus, Pori, Humanistinen tiedekunta

Sisältö

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kolmella pääaineella, digitaalisella kulttuurilla, kulttuuriperinnön tutkimuksella ja maisemantutkimuksella, on integroivat perusopinnot. Ne koostuvat kaikille pakollisista yhteisistä johdantokursseista (15 op) sekä oppiainekohtaisista linjaopinnoista (10 op). Perusopinnoissa käsitellään myös oppiaineille yhteisiä teemoja, jotka liittyvät kulttuuriympäristöjen aineellisiin ja aineettomiin tekijöihin. Pakolliset kurssit (15 op) ja yhdet linjaopinnot (10 op) suoritettuaan opiskelija saa merkinnän kyseisen linjan mukaisten perusopintojen suorittamisesta. Jos opiskelija haluaa merkinnän myös toisen pääaineen perusopinnoista, hän täydentää opintojaan kyseisen linjan opinnoilla (10 op).

Osaamistavoitteet

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille yleiskäsitys kaikkien kolmen oppiaineen erityisistä kysymyksenasetteluista, tutkimuskohteista ja menetelmistä. Maisemantutkimuksen perusopintojen tavoitteena on esitellä tieteelliset näkökulmat maisemaan ja sen muutokseen, oppia ymmärtämään maisemaa kulttuurisena kokemistapana ja merkitysjärjestelmänä sekä historiallisena ja kulttuurisena ympäristönä.

Arviointi

0-5

P1 Digitaalinen maailma 5 op (DIGU0096)

Sisältö

Kurssi koostuu opetuskerroista, joilla luennoinnin ja harjoitusten kautta käsitellään digitaalisen kulttuurin määrittelyjä, suhteita lähitieteisiin ja keskeisiä tutkimusalueita. Opetuskerroilla käsitellään myös digitaalisia maailmanesittämistapoja sekä kulttuuriperinnön digitalisoitumista ja sähkösyntyisten ilmiöiden kulttuuriperintöprosesseja paikallisessa ja vertailevassa globaalissa viitekehyksessä. Opiskelijat tutustuvat lisäksi digitaalisen kulttuuriin ajankohtaisiin tutkimusprojekteihin ja niiden tuottamiin sovelluksiin. Opetuskertoihin liittyvä kirjallinen kuulustelu laajentaa näkemystä erityisesti verkkokulttuureista ja niiden kehityksestä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee digitaalisen kulttuurin määritelmän, peruskäsitteistön ja keskeiset osa-alueet, jotka liittyvät esimerkiksi tietoverkkoihin, media- ja mobiiliteknologioihin sekä peleihin ja niiden kehitykseen. Opiskelija osaa hahmottaa oman asemansa digitaalisen kulttuurin toimijana. Opiskelija pystyy myös vertailemaan eri maiden digitaalisen kulttuurin ilmiöitä ja tuntee digitaalisen kulttuurin kytkökset maiseman esittämisen tapoihin ja kulttuuriperintöprosesseihin.

Opintosuoritukset

Luennot, tentti.

Opetus

Luennot ja kirjatentti.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Suominen Jaakko, Östman Sari, Saarikoski Petri, Turtiainen Riikka: Sosiaalisen median lyhyt historia. Helsinki: Gaudeamus. 2013. 350 s.

Opettaja

Jaakko Suominen

P2 Kulttuuriperintö 5 op (KUPE0085)

Sisältö

Opiskelija perehtyy kulttuuriperinnön tutkimuksen alaan, sen avainkäsitteisiin ja lähestymistapoihin ja oppii ymmärtämään kulttuuriperinnön muodostumista. Opiskelija oppii tulkitsemaan ympäristöä ja menneisyyttä kulttuuriperinnön näkökulmasta ja ymmärtää kulttuuriperinnön tuottamisen perusteet.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin kulttuuriperinnön määritelmiin, ilmiön luonteeseen ja oppiaineen rooliin sekä kansainvälisen tutkimuksen kentässä että osana monitieteistä koulutusohjelmaa.

Opintosuoritukset

Oppimispäiväkirja.

Opetus

Luentokurssi.

Arviointi

0-5

Opettaja

Anna Sivula, Riina Haanpää

P3 Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op (MATU0084)

Sisältö

Opintojakso luo katsauksen maisemaan, tilaan, paikkaan ja kulttuuriympäristöön monitieteisen tutkimuksen kohteina ja tarkastelee näiden suhdetta arkiajatteluun sekä humanistista panosta näistä käytyyn tieteelliseen keskusteluun. Se linjaa maisemantutkimuksen näkökulmaa suhteessa humanistisiin ja muihin lähialoihin. Kurssilla tutustutaan myös maisemantutkimuksen sovellusalueisiin. Lopputuloksena hahmottuu yleiskuva maisemantutkimuksen kentästä, tutkimusongelmista, menetelmistä ja työtehtävistä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu maiseman, paikan ja kulttuuriympäristön avainkäsitteet ja tutustuu niistä käytyyn tieteelliseen keskusteluun. Opiskelija perehtyy maisemantutkimukseen monitieteisenä tutkimusalana sekä sen tausta-aloihin ja sovellusalueisiin.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustyöt.

Opetus

Luennot, Moodlessa tehtävä tentti ja pakollinen kenttäpäivä/retki.

Arviointi

0-5

Opettaja

Maunu Häyrynen

P4 Suomalainen maisema 4 op (MATU0085)

Sisältö

Kurssilla käydään läpi, mihin maisema perustuu, eli selvitetään jääkauden ja rannansiirtymäkronologian vaikutus maisemaan ennen ja nyt. Kurssilla tarkastellaan, mitä merkkejä esihistoria on jättänyt maisemaan ja miten niitä voidaan havaita ja ymmärtää. Lisäksi selvitetään maanviljelyksen merkitys maisemassa esihistorialliselta ajalta nykyaikaan. Kurssilla käydään myös läpi kaupunkien ja kaupungistumisen vaikutus maisemaan keskiajalta nykypäivään. Tavoitteena on ymmärtää luonnontieteellisiä sekä ihmisen aiheuttamia muutokseen vaikuttavia tekijöitä sekä tuoda esiin tähän liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset tekijät.

Osaamistavoitteet

: Opiskelija ymmärtää maiseman muutokseen vaikuttavat tekijät ja mekanismit. Opiskelija oppii arvioimaan, miten mm. luonnontekijät ja ihmistoiminta ovat eri aikakausina muovanneet maisemaa. Tämän jälkeen opiskelijalle aukeaa maiseman muutosten näkeminen historiallisesta näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Luennot, retki ja tentti.

Opetus

Luennot Ke 30.8.2017 10:15 - 12:00 LK267 TY Ke 6.9.2017 10:15 - 12:00 LK267 TY Ma 11.9.2017 08:00 - 18:00 retkipäivä Ke 20.9.2017 10:15 - 12:00 LK267 TY Ke 27.9.2017 10:15 - 12:00 LK267 TY Ke 4.10.2017 08:00 - 10:00 LK267 TY Ke 11.10.2017 10:15 - 12:00 LK267 TY Ke 25.10.2017 10:15 - 12:00 LK267 TY Ke 1.11.2017 10:15 - 12:00 LK267 TY Ke 8.11.2017 10:15 - 12:00 LK267 TY Ke 15.11.2017 10:15 - 12:00 LK267 TY

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luentosarjan alussa ilmoitettavat tenttiin tulevat artikkelit.

Opettaja

Eeva Raike, Simo Laakkonen

P5 Aineistot ja menetelmät 4 op (MATU0088)

Sisältö

Opintojaksossa harjoitellaan maisemantutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä ja kenttähavainnointia sekä aineiston arviointia ja tulkintaa. Harjoitustehtävissä opetellaan maiseman tulkintaa valokuvien, piirustusten, viranomaisdokumenttien ja karttojen avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu maisemantutkimuksen keskeisiin lähdetyyppeihin ja omaksuu maiseman havainnoinnin ja arvioinnin keskeisten menetelmien perusteet.

Opintosuoritukset

Luennot, tutustumiskäynnit, harjoitustyöt.

Opetus

Luennot Ti 24.10.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY To 26.10.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY To 2.11.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY To 9.11.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY Pe 10.11.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY To 16.11.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY Ti 21.11.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY Ke 22.11.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY Ti 28.11.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY To 30.11.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY To 7.12.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY Pe 8.12.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY

Arviointi

0-5

Opettaja

Eeva Raike, Simo Laakkonen

P6 Valinnainen opintojakso tai kirjallisuus 2 op (MATU0087)

Sisältö

Vaihtuva opintojakso tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija monipuolistaa perusopintojaan ja laajentaa metoditietämystään.

Opintosuoritukset

Suorituskieli suomi; luentokurssi, lukupiiri, essee tai kirjatentti.

Opetus

Luentokurssi, lukupiiri, essee tai kirjatentti.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Ainiala, Terhi& Saarelma, Minna & Sjöblom, Paula: Nimistöntutkimuksen perusteet (sivut 1-161). SKS, Helsinki 2008, 369 s. Armiero, Marco: A Rugged Nation: Mountains and the Making of Modern Italy. The White Horse Press, Cambridge 2011, 246 s. Cresswell, Tim: Place, a Short Introduction. Blackwell, Malden MA 2004, 168 s. Erävaara, Taina & Tanskanen, Ilona (toim.): Välissä, valokuvat ymmärtämisen välineinä.Valokuvakeskus Peri, Turku 2009, 221 s. Grahn, Maarit ja Häyrynen, Maunu (toim.): Kulttuurituotanto. Kehykset, käytäntö ja prosessit. SKS, Helsinki 2009, 362 s. Hirvilammi, Juha (toim): Varhainen viljelys Suomessa. Suomen maatalousmuseo Sarka, Jyväskylä 2010, 193 s. Hällström af, Catherine: Aftryck från det förflutna. Historiska fotografier som källor. Åbo Akademis förlag, Turku 2011, 95 s. Knuuttila, Seppo & Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla (toim.): Paikka, eletty, kuviteltu, kerrottu. SKS, Helsinki 2006, 343 s. Lahtinen, Rauno: Ympäristökeskusteluja kaupungissa, kaupunkiympäristö ja ympäristöasenteet Turussa 1890?1950. Turun yliopisto, Turku 2005, 91 s. Laine, Markus & Bamberg, Jarkko & Jokinen, Pekka (toim): Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus, Helsinki 2007, 300 s. Lummaa, Karoliina & Rönkä, Mia & Vuorisalo, Timo (toim.): Monitieteinen ympäristötutkimus. Gaudeamus, Helsinki 2012, 270 s. Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim): Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, Tampere 2005, 310 s. Seppä, Anita: Kuvien tulkinta. Gaudeamus, Helsinki 2012, 230 s.

Opettaja

maisemantutkimuksen yliopistonlehtori.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Matti Salakka](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) matti.salakka[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.kyostio[at]utu.fi Osastosihteeri Eeva-Liisa Högman eeva-liisa.hogman[at]utu.fi (02) 333 8129, 0400 669 036

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.