Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Maisemantutkimus, aineopinnot 36 op

MATU1000, Maisemantutkimus, Pori, Humanistinen tiedekunta

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa perehdytään humanistisen maisemantutkimuksen teoria-perinteeseen ja metodeihin sekä kulttuuriympäristöjen suojelun, maisema-uunnittelun ja ympäristökasvatuksen kenttiin maisemantutkimuksen sovellusalueina. Samalla tutustutaan maiseman kannalta tärkeisiin alueellisiin ja valtakunnallisiin toimijoihin. Tutkielmaseminaarissa harjoitellaan maiseman monitieteistä tutkimusta itsenäisesti ja pienryhmässä, praktikumissa työskennellään laajojen soveltavien opintohankkeiden parissa. Aineopinnoissa voi myös tutustua oman valinnan mukaan maisemantutkimuksen erityisalueisiin. Sivuaineopiskelijoiden aineopintojen laajuus on 35 opintopistettä. Sivuaineopiskelijat eivät suorita kohtia A8 ja A9.

Arviointi

0-5

A1 Tutkielmaseminaari 10 op (MATU1016)

Sisältö

Opintojakso koostuu kaikille koulutusohjelman opiskelijoille yhteisistä orientaatioluennoista sekä oppiainekohtaisista, pienryhmissä annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta. Opiskelija tuottaa tieteellisen tutkimuksen tekemiseen orientoivan, itsenäisen tutkielman, johon voidaan liittää joko erillinen tai tutkielmaan sisältyvä soveltava osuus.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii soveltamaan tieteellisen tutkimuksen menetelmiä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Opiskelija saa valmiuden käydä tieteellistä keskustelua ja kykenee argumentoimaan oman tutkielmansa puolesta ja arvioimaan kriittisesti tieteellisiä tekstejä.

Opintosuoritukset

Pienryhmäopetus, harjoitustyöt ja tutkielma.

Opetus

Luennot Ti 29.8.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY Ti 5.9.2017 14:15 - 16:00 LK268 TY Ti 12.9.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY Ti 19.9.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY Ti 26.9.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY Ti 3.10.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY Ti 10.10.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY Pe 27.10.2017 10:15 - 15:00 ATK266 TY kirjasto-opetus Ti 31.10.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY Ti 7.11.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY Ti 14.11.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY Ti 21.11.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY Ti 28.11.2017 10:15 - 12:00 LK268 TY

Arviointi

0-5

Opettaja

Eeva Raike

Edeltävät opinnot

Pääaineen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuna.

Lisätiedot

Tutkielmaseminaari on pakollinen myös sivuaineopiskelijoille. Orientaatioluentoja ei tarvitse suorittaa uudelleen, mikäli opiskelija on osallistunut niihin pääaineensa tutkielmaseminaarissa.

A2 Maiseman tulkinta ja metodologia 4 op (MATU1090)

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään maiseman tulkinnan monitieteiseen traditioon. Luento-osuudella valotetaan humanistisen maisemantutkimuksen ja tulkinnan metodologiaa sekä monitieteisen tutkimuksen edellytyksiä. Seminaariosuudella harjoitellaan tutkimustaitoja lukemalla ja analysoimalla tieteellisiä tekstejä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu humanistisen maisemantutkimuksen teoriaperinteeseen ja tieteellisen kirjoittamisen lähtökohtiin, ja omaksuu teoreettisia ja metodisia valmiuksia kandidaattitutkielman ja pro gradu -työn tekemiseen.

Opintosuoritukset

Artikkeliesittelyt, keskustelut ja eri näkökulmia soveltava essee.

Opetus

Luennot Ti 29.8.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY Ti 5.9.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY Ti 12.9.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY Ti 19.9.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY Ti 26.9.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY Ti 3.10.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY Ti 10.10.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY Ti 31.10.2017 12:15 - 14:00 LK267 TY Ti 7.11.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY Ti 14.11.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kurssin oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin aikana.

Opettaja

Simo laakkonen

A3 Maisemantutkimuksen kenttätyö 4 op (MATU1091)

Sisältö

Kenttäkurssilla tutustutaan menetelmiin, joilla tietoa hankitaan suoraan kohdeympäristöjä havainnoimalla sekä näiden yhdistämiseen muista lähteistä saadun tiedon kanssa (karttatieto, vanhat valokuvat, muistitieto, muiden alojen selvitystieto ym). Kohteena Vanhan Rauman suoja-alueesta valittu kohde.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy maisemantutkimuksen kenttätyömenetelmiin, maastohavaintojen tekoon sekä dokumentointiin. Opiskelijalle syntyy alustavia valmiuksia tehdä maisemainventointia ja maisemahistoriallisia selvityksiä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen luennoille, ennakkotehtäviin ja kenttäpäivien ohjelmaan työryhmissä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luettava kirjallisuus jaetaan kenttäkurssin aikana.

Opettaja

Maunu Häyrynen,Simo Laakkonen, Eeva Raike

A4 Kulttuuriympäristön suojelu 4 op (MATU1092)

Sisältö

Kurssin tämänvuotisena teemana ovat luonnonsuojelulain mukaiset maisemanhoitoalueet, joita Suomessa on muutama. Satakuntaan sellaista ei ole vielä saatu, joten tutustumis- ja harjoitustyökohteena on Hyypänjokilaakso Kauhajoen vieressä. Suojelumuotona maisemanhoitoalue on kiinnostava, koska se toteutuu poikkeuksellisen paljon viranomaisten ja osallisten yhteistyönä. Kurssilla annetaan lisäksi pohjatiedot rakennus- ja maisemansuojelun käsitteistöstä, säädöksistä ja kansainvälisistä periaatteista sekä kulttuuriympäristön arvottamisesta.

Opintosuoritukset

Osallistuminen luennoille, opintoretkelle ja ryhmätyönä tehtäviin harjoitustöihin.

Opetus

Luennot Ke 25.10.2017 14:15 - 16:00 LK267 TY Ke 1.11.2017 14:15 - 16:00 LK267 TY Ke 8.11.2017 14:15 - 16:00 LK267 TY MA 30.10.2017 08:00 - 16:00 kenttäpäivä Ke 22.11.2017 14:15 - 16:00 LK267 TY Ti 28.11.2017 14:15 - 16:00 LK267 TY To 7.12.2017 12:15 - 16:00 LK267 TY

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Hautamäki, Ranja: Portti puutarhaan. Historiallisten puutarhojen inventointiopas. Museovirasto, Helsinki 2000. 76 s. Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa. Suomen Ympäristö 14/2013. Ympäristöministeriö, Helsinki 2013. 60 s. http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/SY142013_Kulttuuriymparisto_vaikutusten_%2827644%29 Lahti, Juhana ja muut (toim.): Mistä tietoa rakennuksen historiasta? Lähdeopas ammattilaisille ja asianharrastajille. Rakennustaiteen museo, Helsinki 2003. 169 s. Lindberg, Essi: RT-99-11119. Historiallisten puistojen ja puutarhojen suojelu, hoito ja kunnostus. Rakennustieto, Helsinki 2013. 16 s. https://www.rakennustietokauppa.fi/rt-99-11119-historiallisten-puistojen-ja-puutarhojen-suojelu-hoito-ja-kunnostus.-2013-/110471/dp Nyman, Marie: Maisemaselvitys. Tietoa maisemasta ja suuntaviivoja suunnittelun tueksi. Varsinais-Suomen ELY, Turku 2013. 54 s. http://www.doria.fi/handle/10024/93417 Sahlberg, Marja (toim.): Talon tarinat. Rakennushistorian selvitysopas. Museovirasto, Helsinki 2010. 63 s. http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/julkaisut/rakennusperinto

Opettaja

professori Maunu Häyrynen, Matti Riihimäki

A5 Praktikum 5 op (MATU1093)

Sisältö

Vuoden 2016 praktikumin kohteena on Turun Pansion/Pernon alue, lähiöalue, jonka yhteydessä on satama ja laivastotukikohta sekä viime vuodesta pakolaisten vastaanottokeskus. Alue on nostettu Turun lähiökehittämisen pääkohteeksi ja siihen liittyy monenlaisia tutkimus- ja kulttuurihankkeita sekä vapaaehtoistoimintaa. Kurssin erityisteemana on alueen koettu turvallisuus. Sen myötä tutustutaan alueeseen ja sen toimijoihin sekä Turun lähiöstrategiaan ja maahanmuuttajakysymykseen. Harjoitustyön muodostavat ryhmä- tai parityönä tehtävät asukkaiden kävelyhaastattelut ja niiden raportointi kaupungin poikkihallinnolliselle tiimille.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustöihin.

Opetus

Luennot Ke 30.8.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY Ke 6.9.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY Ke 13.9.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY Ke 20.9.2017 12:15 - 14:00 LK268 TY Ma 25.9.2017 08:00 - 16:00 kenttäpäivä Ke 27.9.2017 12:15 - 14:00 ATK266 TY Ke 4.10.2017 12:15 - 14:00 ATK266 TY Ke 11.10.2017 12:15 - 14:00 ATK266 TY Ma 23.10.2017 08:00 - 16:00 kenttäpäivä Ke 25.10.2017 12:15 - 14:00 ATK266 TY Ke 1.11.2017 12:15 - 14:00 ATK266 TY Ke 8.11.2017 12:15 - 14:00 ATK266 TY Ke 15.11.2017 12:15 - 14:00 ATK266 TY To 23.11.2017 08:00 - 16:00 kenttäpäivä Ke 29.11.2017 11:15 - 15:00 LK268 TY

Arviointi

0-5

Opettaja

Maunu Häyrynen, Simo Laakkonen, Eeva Raike

A6 Yhdyskuntasuunnittelu 4 op (MATU1094)

Sisältö

Opintojakso esittelee maankäytön toimijoita ja suunnitteluprosessia ja perehdyttää kaavoituksen eri tasoihin. Jaksossa perehdytään kaavoitusprosessin kohteisiin ja etenemisvaiheisiin niin yleisellä kuin käytännön tasolla. Harjoitustyön avulla tutustutaan kaavaselvityksiin, niiden reunaehtoihin sekä työskentely- ja raportointikäytäntöihin yhdessä ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Kurssilla voi valita harjoitustyökseen Ulvilaan liittyvän harjoitustyön tai osallistavan suunnittelun Rauman Lapissa. Kurssi alkaa tutustumalla eHarava ohjelmaan ja seuraavalla kerralla on siihen liittyvä ideointiriihi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu maankäytön viranomaistoimijoihin ja oppii hahmottamaan maankäytön suunnittelun tasot. Opiskelija saa valmiudet yhteistyöhön kaavoitusviranomaisten kanssa ja oppii tuottamaan maankäytön suunnittelua palvelevaa selvitystietoa maisemasta kriittisestä tutkimuksellisesta näkökulmasta. Kurssin suorittaminen antaa hyvät edellytykset esimerkiksi kaavoitukseen liittyvän opinnäytetyön tekemiseen.

Opintosuoritukset

Luennot, tutustumismatka (-t), tentti ja harjoitustyö.

Arviointi

0-5

Opettaja

Simo Laakkonen, Eeva Raike ja vierailijat

A8 kulttuuriympäristökasvatus 4 op (MATU1096)

Opintosuoritukset

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Arviointi

0-5

Opettaja

Eeva Raike, Laura Puolamäki

A9 Paikkatiedon käyttö maisemantutkimuksessa 5 op (MATU1097)

Sisältö

Kurssilla tutustutaan pakkatiedon käsitteistöön ja harjoitellaan paikkatieto-ohjelmien käyttöä maisemantutkimuksessa, esim. historiallisten karttojen käsittelyssä ja vertailussa nykykarttoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa perusvalmiudet QGIS-ohjelman käyttöön.

Opintosuoritukset

Harjoituskurssi ja pakollinen läsnäolo.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Frisk, Michael: Historiska kartor. Begrepps- och informationsanalys inför en anpassning till GIS. Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen, Stockholm 2000, 58 s. Mökkönen, Teemu: Historiallinen paikkatieto. Digitaalisen paikkatiedon tuottaminen historiallisista kartoista. Suomen ympäristö 34:2006. Ympäristöministeriö, Helsinki 2006, 74 s. Rentzhog, Sven, et al.: Digitala historiska kartor. Tillämpningar i GIS för kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet, Vesterås 2002, 176 s. Tai Kirjallisuus sopimuksen mukaan.

Opettaja

Eeva Raike

A7 valinnaisia erikoistumisopintoja 4 op (MATU1058)

Sisältö

Pisara meressä -kurssi on pakollinen toteutustapa sinä vuonna, kun kyseinen yhteiskurssi järjestetään.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää erilaisiin intresseihin, näkökulmiin ja perinteisiin, joiden kautta maisemaa määritellään ja sitä koskevia määrittelykamppailuja käydään yhteiskunnassa

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti, harjoitustyös

Arviointi

0-5

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Matti Salakka](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) matti.salakka[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.kyostio[at]utu.fi Osastosihteeri Eeva-Liisa Högman eeva-liisa.hogman[at]utu.fi (02) 333 8129, 0400 669 036

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

350,00  €

Ensimmäinen erä (210 e) maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Toinen erä (140 e) maksetaan seuraavan lukukauden alussa.

Edeltävät opinnot

Maisemantutkimuksen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuna.