Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

KTL_A100, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteen ja erityispedagogiikan aineopintojen aloitusohjaus / Hannele Massinen torstaina 4.1.2018 klo 17.00-18.30 verkko-oppimisympäristössä osoitteessa https://webmeeting.utu.fi/kasvatustiedeao/ Tilaisuuteen ovat tervetulleita opintoihin ilmoittautuneiden lisäksi opiskelun aloittamista vielä harkitsevat! Ohjeet verkkokokoukseen osallistujille ovat osoitteessa http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/AC_verkkokokousjarjestelman_ohjeet/Sivut/home.aspx

Osaamistavoitteet

Tavoitteena kasvatustieteen aineopinnoissa on kasvatustieteellisen ajattelu- ja lukutaidon syventäminen keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen perehtymällä sekä rakentamalla käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opetus

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa etäopiskeluna. Aineopinnot alkoivat syyskuussa 2017, mutta ne voi aloittaa myös kevätlukukaudella. Syyslukukaudella olleet kaksi opintojaksoa voi suorittaa esimerkiksi syyslukukaudella 2018. Verkko-opinnoissa on keskeistä opintomateriaalin ja verkko-oppimisympäristön (Moodle) ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luento-opetukseen, kirjoitat esseitä, luet tentteihin ja osallistut verkkokeskusteluun. Pienimuotoisen kasvatustieteellisen tutkimuksen tekeminen sekä monipuoliset esseeaiheet mahdollistavat, että voit painottaa sisältöjä oman työsi tai mielenkiintosi mukaan. Opiskeluasi tukevat tuutorin ohjaama verkkokeskustelu, verkko-oppimisympäristön opintomateriaali ja keskustelualueet. Opinnot voi suorittaa etäopiskeluna omalta paikkakunnalta käsin lukuun ottamatta proseminaaria. Proseminaarissa on syyslukukaudella 1-2 lauantaina järjestettävää lähipäivää Turussa ja kevätlukukaudella valmiiden töiden palauteseminaari (osallistumisvelvollisuus). Tentit tehdään joko moodletenttinä omalta tietokoneelta tai sähköisenä tenttinä, jolloin tentti järjestetään sähköisen tentin tenttitilassa (Turku, Rauma, Pori ja Vaasa). Luento-opetus järjestetään arki-iltaisin ja lauantaisin Turun yliopistossa ja verkko-oppimisympäristössä. Opetukseen osallistuminen on suositeltavaa, sillä se edistää ja helpottaa itsenäistä opiskelua ja oppimista. Osallistumisvelvollista opetusta sisältyy Proseminaariin ja Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -opintojaksoon. Useimmista luennoista tehdään myös luentotallenne. Tämä opetussuunnitelma on voimassa 31.7.2018 saakka, jonka jälkeen opintoja jatketaan uuden opetussuunnitelman mukaan (muutokset mahdollisia).

Arviointi

0-5

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) lasketaan opintojaksojen arvosanojen (asteikko 1-5) keskiarvosta.

Kasvatuksen psykologia 4 op (KTL_8649)

Sisältö

- ihmisen oppimisen henkilökohtaiset, sosiaalisesti hajautetut ja yhteisölliset ulottuvuudet - henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen prosessit, erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa - emootioiden ja motivaation rooli oppimisessa - itsesäätelyn ja oppimisorientaatioiden merkitys oppimisessa - luovuus ja oivaltaminen oppimisessa

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt oppimisen ja opetuksen psykologiaan ja kasvatuksen sosiaalipsykologiaan. Opiskelija tuntee oivaltavan oppimisen keskeiset periaatteet sekä ymmärtää motivaation ja kiinnostuksen merkityksen oppimisessa.

Opintosuoritukset

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, Essee yksilö- tai pienryhmätyönä

Opetus

Luento-opetus 5 t, Verkko-opetus 9 t, Itsenäinen työskentely Luentotallenteet tai opetus syyslukukaudella 2018, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Hopsin palautus tammikuussa 2018. Esseen palautus syyslukukaudella 2018 tai oman aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Essee numerolla 0-5, Hops hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava. 2. Opettajan ilmoittamat tutkimusartikkelit. (opintojen verkkoalueella)

Opettaja

Yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Kasvatusfilosofia 3 op (KTL_0004)

Sisältö

- kasvatusfilosofian tehtävät ja tutkimuksen perusperiaatteet - indoktrinaatio ja dialogi kasvatuksessa - keskeisimmät kasvatusfilosofit ja kasvatusfilosofiat - kasvatuksen arvot ja ihmiskäsitykset

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää käsityksiään kasvatuksen ja koulutuksen filosofisista ja eettisistä perusteista sekä erilaisten filosofisten perussuuntauksien ja ihmiskäsitysten lähtökohdista ja tulkintaperspektiiveistä. Opintojakson pohjalta opiskelija kykenee hahmottamaan laaja-alaisesti ja kriittisesti kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisten linjausten ja käytäntöjen taustalla olevia filosofisia lähtökohtia. Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa perustavat filosofiset maailmankatsomukselliset valinnat ja niiden kasvatukselliset seuraukset.

Opintosuoritukset

Essee yksilö- tai parityönä

Opetus

Luento-opetus 6 t, Verkko-opetus 6 t, Itsenäinen työskentely Luentotallenteet tai opetus syyslukukaudella 2018, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Esseen palautus syyslukukaudella 2018 tai oman aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytetään vähintään kolmea kasvatusfilosofista lähdeteosta opettajan antamasta kirjallisuuslistasta. Kirjallisuus ilmoitetaan opintojen verkkoalueella.

Opettaja

Yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Kasvatuksen historia 3 op (KTL_3070)

Sisältö

- historiatietoisuuden, historiakulttuurin ja historiapolitiikan käsitteet - lapsuus ja nuoruus historiallisena ilmiönä - aikuiskasvatuksen historia - kasvatusaatteiden historia - erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen historia - koulutuksen sukupuolittuneiden käytäntöjen historia

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen historian ilmiöitä niiden yhteiskunnallis-historiallisissa yhteyksissään. Opiskelija huomaa, miten ilmiöiden tulkinnat muuttuvat ajassa. Opiskelija hahmottaa muutosta ja pysyvyyttä sekä niiden välisiä jännitteitä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, Essee yksilö- tai pienryhmätyönä TAI Essee yksilötyönä Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Verkko-opetuksessa opiskelija perehtyy vähintään yhteen teokseen ja tekee siitä alustuksen, osallistuu keskusteluun ja tekee yksilö- tai pienryhmätyönä esseen.

Opetus

Verkko-opetus 6 t, Itsenäinen työskentely Opetus syyslukukaudella 2018, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Esseen palautus syyslukukaudella 2018 tai oman aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opettajan antama kirjallisuus ilmoitetaan opintojen verkkoalueella.

Opettaja

Yliopistonlehtori Marjo Nieminen

Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op (KTL_0031)

Sisältö

Luennoilla käsitellään seuraavia aineistonhankintamenetelmiä: - dokumentit ja tilastot - kyselyt - testit ja observointi - haastattelut

Osaamistavoitteet

Opiskelija - on perehtynyt keskeisiin empiiristen tutkimusaineistojen hankinnan menetelmiin ja analysointiin - osaa perustaitoja niiden soveltamisen mahdollisuuksista ja rajoituksista kasvatustieteessä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, Harjoitustyö, Kirjallinen tentti Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tai moodletenttinä. Tutkimusraportti tehdään yksilö- tai pienryhmätyönä. Jos opiskelija on aikaisemmin suorittanut opintojakson sisältöä vastaavia vähintään aineopintotasoisia menetelmäopintoja yliopistossa, hänen ei tarvitse suorittaa kirjallista tenttiä. Jos opiskelija on suorittanut opintojakson Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä aikaisemmin Turun yliopistossa aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopinnoissa, suorittaa hän opintojakson kirjallisena tenttinä vaihtoehtoisen kirjallisuuden mukaan.

Opetus

Luento-opetus 8 t, Pienryhmäopetus 4 t, Verkko-opetus 9 t (tuutorit), Itsenäinen työskentely Toteutustapojen lisätiedot: Luento-opetus ja menetelmäkohtainen pienryhmäopetus on yhteinen erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopintojen opiskelijoille. Viikko 2 Luennot / Nieminen ja Ojala maanantaina 8.1.2018 klo 16.30 - 20.00 ls. PUB2, Publicum, Assistentinkatu 7, ja verkko-oppimisympäristössä. Viikko 3 Luennot / Tuijula ja Lehto maanantaina 15.1.2018 klo 16.30 - 19.45 ls. PUB1, Publicum, Assistentinkatu 7, ja verkko-oppimisympäristössä. Ilmoittautuminen menetelmäryhmään verkkoalueella 16. - 31.1.2018. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -moodletentti 17.1. klo 18.30 - 19.1.2018 klo 18.30 (14.2., 16.5. ja 19.9.2018 TAI sähköinen tentti 5.2. - 2.7.2018). Viikot 4 - 5 Itsenäinen opiskelu. Viikko 6 Tutkimussuunnitelman palautus verkkoalueelle 6.2.2017 mennessä. Menetelmäkohtainen ryhmäohjaus Turussa lauantaina 10.2.2018 klo 9.00 - 12.30 TAI klo 13.30 - 17.00 Educariumin ryhmätilat, Assistentinkatu 5. Viikko 7 Itsenäinen opiskelu. Viikot 8 - 10 Verkkotyöskentely: Tutkimusraporttien vertaisarviointi (osallistumisvelvollisuus). Viikko 11 Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -tutkimusraportin palautus 16.3.2018 mennessä.

Arviointi

0-5

Harjoitustyö numerolla 0-5 Kirjallinen tentti hyväksytty-hylätty siten, että hyväksytty vastaa vähintään hyviä tietoja.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Valli, R. & Aaltola, J. 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus. Valli, R. & Aaltola, J. 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus. Vaihtoehtoinen tentittävä kirjallisuus (Ikkunoita tutkimusmetodeihin I ja II -kirjat aiemmin tenttineille): Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2013 tai vanhempi painos. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi. Metsämuuronen, J. 2011 tai vanhempi painos. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä: opiskelijalaitos. Helsinki: International Methelp.

Opettaja

Vastuuhenkilöt yliopistonlehtorit Marjo Nieminen ja Tiina Tuijula

Koulutuspolitiikka 6 op (KTL_9908)

Sisältö

- koulutuksen makrososiologia sekä koulutuspolitiikan, koulutuksen ohjauksen, hallinnon ja hallinnan käsitteistö ja teoreettiset lähtökohdat - suomalaisen koulutusjärjestelmän eri osien muotoutuminen sekä koulutuksen ohjauksen muutokset 1900-luvun alusta 2010-luvulle - koulutus osana suomalaista hyvinvointivaltiota ja sen muutosta - "uusi" koulutuspolitiikka, sen ideologiset lähtökohdat, toimijat sekä ilmeneminen ja vaikutukset kansallisesti ja kansainvälisesti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa koulutuksen osana yhteiskuntaa ja yhteiskuntapolitiikkaa. Hän tuntee koulutuspolitiikan tutkimuksen keskeiset teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat sekä suomalaisen koulutusjärjestelmän ja sen ohjauksen ja päätöksentekojärjestelmän keskeiset historialliset muutokset. Hän osaa havainnoida koulutuksen keskeisiä ylikansallisia virtauksia ja niiden yhteyttä suomalaiseen koulutuspolitiikkaan. Opiskelija ymmärtää keskeiset koulutuspoliittiset käsitteet, osaa muodostaa koulutuspolitiikan kysymyksistä omia, perusteltuja näkemyksiä sekä on harjaantunut keskustelemaan niistä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja harjoitustyö TAI Kirjallinen tentti ja essee Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitustyö toteutetaan tuutorin johdolla verkkotyöskentelynä ja siinä käytetään opettajan antamaa materiaalia. Kirjallinen tentti suoritetaan moodletenttinä.

Opetus

Luento-opetus 5 t, Verkko-opetus 6 t, Itsenäinen työskentely Viikko 9 Luennot / Arto Jauhiainen tiistaina 27.2. ja torstaina 1.3.2018 klo 17.00 - 19.00 Turussa ja verkko-oppimisympäristössä. Viikko 10 Itsenäinen opiskelu. Viikot 11 - 12 Itsenäinen opiskelu. Viikot 13 -14 Verkkotyöskentely: Väittelyharjoitus. Viikko 15 Koulutuspolitiikan moodletentti 11.4. klo 18.30 - 13.4.2018 klo 18.30 (muut moodletentit, avoinna 2 vrk, 17.1., 14.3., 13.6. ja 19.9.2018).

Arviointi

0-5

Tentti numerolla 0-5, Harjoitustyö/Essee hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: 1. Simola, H. 2015. Koulutusihmeen paradoksit. Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta. Helsinki: Vastapaino. Sivut 7-49, 141-233. 2. Ozga, J. Dahler-Larsen, Segerholm, C. & Simola, H. (eds.) 2011. Fabricating Quality in Education. Data and Governance in Europe. London & New York: Routledge. (saatavana myös e-kirjana)

Opettaja

Professori Arto Jauhiainen (luennot) ja yliopistonlehtori Tiina Tuijula (tentit/esseet)

Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op (KTL_0026)

Sisältö

- koulutuksen suunnittelun yleiset lähtökohdat - koulutuksen suunnittelun kehystekijät ja erilaiset suunnittelumallit - oppimisympäristöjen suunnittelu, esimerkiksi verkko-oppimisympäristö - projektityöskentely koulutuksen eri tasoilla - koulutuksen kehittämishankkeet

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää koulutussuunnittelun teoreettisia lähtökohtia ja periaatteita. Hän osaa erotella erilaisia koulutussuunnittelumalleja ja tuntee projektityöskentelyn periaatteet. Lisäksi opiskelija osaa analysoida koulutuksen kehittämishankkeita.

Opintosuoritukset

Oppimispäiväkirja, osallistuminen opetukseen, Projektityö yksilö- tai parityönä. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Opiskelija tekee haastattelun (koulutus)organisaatiossa, jossa on käynnissä koulutukseen/koulutussuunnitteluun liittyvä hanke tai projekti. Opiskelija esittää projektityönsä verkkoryhmässä (osallistumisvelvollisuus).

Opetus

Verkkoluentotallenne, Verkko-opetus 6 t, Itsenäinen työskentely Viikot 16 - 19 Itsenäinen opiskelu. Viikot 20 - 21 Verkkotyöskentely: Projektitehtävien purku (osallistumisvelvollisuus). Viikko 22 Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen -oppimispäiväkirjan palautus 1.6.2018 mennessä.

Arviointi

0-5

Oppimispäiväkirja numerolla 0-5, projektityö hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Kolme aiheeseen liittyvää tieteellistä artikkelia sekä mahdollinen muu opettajan ilmoittama oppimateriaali. (opintojen verkkoalueella)

Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op (KTL_3110)

Sisältö

- koulutuksen vaikuttavuus - arviointi koulutuspolitiikan osana - koulutuksen arviointi ja laatu - arvioinnin etiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt koulutuksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin sekä arvioinnin teoreettisiin lähtökohtiin, menetelmiin ja merkitykseen koulutuksen eri tasoilla.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti TAI Osallistuminen opetukseen + Kirjallinen tentti Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Kirjallinen tentti suoritetaan yksilötenttinä sähköisenä tai moodletenttinä. Jos opiskelija osallistuu verkko-opetukseen ja tekee siihen liittyvän tutustumiskäynnin, hän tenttii oppimateriaalin kohdan 1.

Opetus

Verkko-opetus 6 t, Itsenäinen työskentely Viikot 36 - 37 Verkkotyöskentely oppilaitosvierailun purku 3. - 16.9.2018. Viikko 38 Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi -moodletentti 19.9. klo 18.30 - 21.9.2018 klo 18.30 (16.5. ja 13.6.2018 TAI sähköinen tentti 5.2. - 2.7.2018).

Arviointi

0-5

Tentti numerolla 0-5, Verkkotyöskentely hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: 1. Varjo, J., Simola, H. & Rinne, R. 2016. Arvioida ja hallita. Perään katsomisesta informaatio-ohjaukseen suomalaisessa koulupolitiikassa. Kasvatusalan tutkimuksia 70. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. 2. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. (saatavissa verkosta) 3. Opettajan ilmoittamat artikkelit tai muu oppimateriaali. (ilmoitetaan opintojen verkkoalueella)

Opettaja

Erikoistutkija Matti Lappalainen

Proseminaari 8 op (KTL_3333)

Sisältö

- kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset ja metodiset perusteet - aiheen valinta ja rajaus - tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen ja tutkimussuunnitelman laatiminen - aineiston hankinta ja tulosten analyysi - tieteellinen raportointi sekä kritiikki (opponointi) ja keskustelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija - tuntee kasvatustieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja kykenee toteuttamaan ne - osaa asettaa mielekkään tutkimusongelman - osaa hankkia tutkimusaineiston sekä analysoida ja tulkita sitä - osaa tieteellisen kirjoittamisen, tutkimusten arvioinnin ja tieteellisen keskustelun perustaitoja

Opintosuoritukset

Tutkielma, Seminaari Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Tutkielma tehdään yksilö- tai parityönä. Lähipäivän luento- ja pienryhmäopetuksessa sekä palauteseminaarissa on osallistumisvelvollisuus.

Opetus

Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 7 t (ohjaavat opettajat), Verkko-opetus 12 t (tuutorit), Seminaari (ohjaavat opettajat), Itsenäinen työskentely Toteutustapojen lisätiedot: Luento-opetus on yhteinen erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopintojen opiskelijoille. Itsenäinen ja ohjattu työskentely jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle 2018-2019. Syyslukukausi: Johdantoluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimussuunnitelman laatiminen, aineiston hankinta. Kevätlukukausi: Aineiston analyysi, raportointi ja tutkimuksen esittäminen, opponointi sekä osallistuminen oman ja muiden tutkielmien pohjalta käytävään keskusteluun. Viikot 39 - 40 Itsenäinen opiskelu ja verkko-ohjaus alkaa: Tutkimusaihe. Proseminaarin luentotallenteet ja tutkimusaiheiden käsittely verkossa (alustava suunnitelma, osallistumisvelvollisuus). Ideapaperin palautus 1.10.2018 mennessä. Viikot 41 - 44 Itsenäinen opiskelu ja verkko-ohjaus jatkuu: Tutkimusaiheen rajaus ja tutkimuskysymykset. Viikko 45 Itsenäinen opiskelu ja tutkimussuunnitelman palautus 5.11.2018 mennessä tai ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan. Viikko 46 Proseminaarin luennot ja tutkimussuunnitelmien palaute Turussa lauantaina 17.11.2018 klo 9.00 - n. 16 (osallistumisvelvollisuus). Viikot 47- Itsenäinen opiskelu ja verkko-ohjaus jatkuu: Tutkimusraportti, muotoseikkojen verkkoklinikka ja vertaispalaute sekä palauteseminaari kevätlukukaudella 2019 ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Oheislukemistona käytetään: 1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä. JA 2. Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2011. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. JA 3. Eskola, J. & Suoranta, J. 2008 tai vanhempi vastaava painos. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Opettaja

Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Edeltävät opinnot

1. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -opintojakson suorittaminen ennen proseminaariin osallistumista tai sen aikana. 2. Lisäksi aineopinnoista tulee olla suoritettuna vähintään kaksi opintojaksoa.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Ritva Härkönen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) ritva.harkonen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

350,00  €

Ensimmäinen erä (210 euroa) maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Toinen erä (140 euroa) maksetaan seuraavan lukukauden alussa.

Edeltävät opinnot

Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on Kasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) TAI Opettajan pedagogisten opintojen perusopintojen (25 op/15 ov) TAI Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta.