Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

PEDAA100, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Erityispedagogiikan aineopintojen aloitusohjauksen 4.1.2018 tallenne on kuunneltavissa opintojen verkkoalueella Moodlessa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt ajattelu- ja lukutaitoaan keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen perehtymällä sekä rakentanut käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opetus

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa etäopiskeluna omalta paikkakunnalta käsin (lukuun ottamatta Proseminaaria). Aineopinnot alkoivat syyskuussa 2017, mutta ne voi aloittaa myös kevätlukukaudella 2018. Syyslukukaudella olleet kaksi jaksoa voi suorittaa esimerkiksi syyslukukaudella 2018. Verkko-opinnoissa on keskeistä opintomateriaalin ja verkko-oppimisympäristön (Moodle) ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luento-opetukseen, kirjoitat esseitä, luet tentteihin ja osallistut verkkokeskusteluihin. Kaikki tentit on mahdollisuus tenttiä moodletenttinä omalta tietokoneelta tai sähköisenä tenttinä, jolloin tentti järjestetään sähköisen tentin tenttitilassa (Turku, Rauma, Pori ja Vaasa). Pienimuotoisen tutkimuksen tekeminen sekä monipuoliset esseeaiheet mahdollistavat, että voit painottaa sisältöjä oman työsi tai mielenkiintosi mukaan. Opiskeluasi tukevat tuutorin ohjaama verkkokeskustelu, verkko-oppimisympäristön opintomateriaali ja keskustelualueet. Luento-opetus järjestetään arki-iltaisin ja lauantaisin. Luennoille on osallistumisvelvollisuus ja osallistua voi joko paikan päällä Turun yliopistossa tai verkko-oppimisympäristössä lukuun ottamatta Proseminaariin sisältyvää pienryhmäopetusta, joka pidetään Turun yliopistossa (1 - 2 lauantaita syyslukukaudella ja palauteseminaari kevätlukukaudella). Useimmista luennoista tehdään myös luentotallenne. Tämä opetussuunnitelma on voimassa 31.7.2018 saakka, jonka jälkeen opintoja jatketaan uuden opetussuunnitelman mukaan (muutokset mahdollisia).

Arviointi

0-5

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) lasketaan opintojaksojen arvosanojen (asteikko 1-5) keskiarvosta.

Erityiskasvatuksen historia 3 op (PEDA8692)

Sisältö

- kasvatuksen ja koulutuksen historian keskeiset kysymykset sekä niiden aate- ja yhteiskuntahistorialliset kytkennät - vähemmistöjen kohtelun historiaa - erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen historia - koulutuksen sukupuolittuneiden käytäntöjen historia

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen historian ilmiöitä niiden yhteiskunnallis-historiallisissa yhteyksissään. Opiskelija huomaa, miten ilmiöiden tulkinnat muuttuvat ajassa. Opiskelija hahmottaa muutosta ja pysyvyyttä sekä niiden välisiä jännitteitä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tai moodletenttinä.

Opetus

Moodletentti oman aikataulun mukaan jonakin seuraavista: 14.3., 13.6. ja 19.9.2018 klo 18.30 alkaen (avoinna 2 vrk) TAI sähköinen tentti 5.2. - 2.7.2018.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Nygård, T. 1998. Erilaisten historia: marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Jyväskylä: Atena JA 2. Luentotallenteet Moodlessa.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa 3 op (PEDA0009)

Sisältö

- erityiskasvatuksen palveluita ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjausjärjestelmä - erityiskasvatuksen ideologioiden taustateoriat ja ideologioiden toteutus - erityiskasvatuksen järjestämisen periaatteet ja tukimuodot kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä - tuen portaat ja pedagogiset asiakirjat sekä muut kuntoutukseen/pedagogiikkaan liittyvät suunnitelmat - oppilas- ja opiskelijahuolto

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erityiskasvatukseen liittyvät säädökset ja palvelut ihmisen elämänkaarella ja tietää palveluiden toteuttamiseen liittyvän ohjausjärjestelmän. Opiskelija ymmärtää erityispedagogiikan ideologiat ja sen miten ne näkyvät palvelujen järjestämisessä. Opiskelija ymmärtää inkluusion periaatteet. Hän tuntee erityiskasvatuksen ja -opetuksen osana muuta palvelujärjestelmää. Opiskelija tietää erilaisen tuen toteutuksen lähtökohdat ja mallit sekä erilaiset kuntoutukselliset / pedagogiset suunnitelmat osana palvelujen kokonaisuutta. Opiskelija tietää oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteet ja toimintatavat. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

Opintosuoritukset

Essee, Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), Harjoitustyö

Opetus

Luento-opetus 4 t, Verkko-opetus 6 t, Itsenäinen työskentely 71 t Luentotallenteet tai opetus syyslukukaudella 2018, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Hopsin palautus tammikuussa 2018. Esseen palautus syyslukukaudella 2018 tai oman aikataulun mukaan. Verkkotyöskentely syyslukukaudella 2018 tai korvaava tehtävä oman aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Essee numerolla 1-5, HOPS hyväksytty-hylätty, Harjoitustyö hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Karjalainen, V. & Vilkkumaa, I. (toim.) 2012. Kuntoutus kanssamme. Ihmisen toimijuuden tukeminen. Helsinki: Stakes. Saatavissa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102986/URN_ISBN_978-952-245-782-0.pdf?sequence=1

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet 3 op (PEDA3338)

Sisältö

- sosiaalis-emotionaalisten vaikeuksien taustat, ilmeneminen ja merkitykset - ongelmien määrittely eri lähtökohdista käsin ja ilmiön teoreettiset taustaoletukset - kontekstin merkitys ongelmissa - yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen tarpeiden tunnistaminen - mielenterveystyö, opetus, hoito - nuoret ja syrjäytyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä sosiaalis-emotionaalisten vaikeuksien taustoja ja ilmenemistä. Hän tunnistaa erilaiset teoreettiset lähestymistavat ja tieteenalojen eri diskurssit sosiaalis-emotionaalisiin vaikeuksiin liittyen. Opiskelija ymmärtää selitysmallien vaikutukset merkityksiin, joita lapsiin ja nuoriin liitetään ja tuntee syrjäytymisen mekanismit sekä yhteiskunnan roolin ja osuuden tässä. Hän osaa ohjata lapsia ja perheitä erilaisiin palveluihin ja tietää tuki-verkoston ja interventioita/menetelmiä sekä ymmärtää yhteydet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.

Opintosuoritukset

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen sekä oppimispäiväkirja. Lisäksi kirjallisuusreferaatti ja alustus kirjasta.

Opetus

Luento-opetus 8 t, Verkko-opetus 9 t, Itsenäinen työskentely 64 t Luentotallenteet tai opetus syyslukukaudella 2018, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennoitsijan antamat teokset ja muu materiaali. Esimerkiksi: 1. Johannessen, E. 1997. Barn med socio-emotionella problem. Lund: Studentlitteratur. 2. Aro, T. & Laakso, M.-L. (toim.) Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Jyväskylä: NMI. 3. Salmivalli, C. 2010. Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. Jyväskylä: PS-Kustannus. TAI Poijula, S. 2016. Lapsi ja kriisi. Helsinki: Kirjapaja. 4. Laiho, M. (toim.) 2008. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja uudet viestintäteknologiat. Moniammatillinen yhteistyö. Pelastakaa lapset ry:n julkaisusarja n:o 8.

Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op (PEDA0031)

Sisältö

Luennoilla käsitellään seuraavia aineistonhankintamenetelmiä: - dokumentit ja tilastot - kyselyt - testit ja observointi - haastattelut

Osaamistavoitteet

Opiskelija - on perehtynyt keskeisiin empiiristen tutkimusaineistojen hankinnan menetelmiin ja analysointiin - osaa perustaitoja niiden soveltamisen mahdollisuuksista ja rajoituksista kasvatustieteessä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, Harjoitustyö, Kirjallinen tentti Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tai moodletenttinä. Tutkimusraportti tehdään yksilö- tai pienryhmätyönä. Jos opiskelija on aikaisemmin suorittanut opintojakson sisältöä vastaavia vähintään aineopintotasoisia menetelmäopintoja yliopistossa, hänen ei tarvitse suorittaa kirjallista tenttiä. Jos opiskelija on suorittanut opintojakson Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä aikaisemmin Turun yliopistossa aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopinnoissa, suorittaa hän opintojakson kirjallisena tenttinä vaihtoehtoisen kirjallisuuden mukaan.

Opetus

Luento-opetus 8 t, Pienryhmäopetus 4 t, Verkko-opetus 9 t (tuutorit), Itsenäinen työskentely Toteutustapojen lisätiedot: Luento-opetus ja menetelmäkohtainen pienryhmäopetus on yhteinen erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopintojen opiskelijoille. Viikko 2 luennot / Nieminen ja Ojala maanantaina 8.1.2018 klo 16.30 - 20.00 ls. PUB2, Publicum, Assistentinkatu 7, ja verkko-oppimisympäristössä. Viikko 3 Luennot / Tuijula ja Lehto maanantaina 15.1.2018 klo 16.30 - 19.45 Turussa ja verkko-oppimisympäristössä. Ilmoittautuminen menetelmäryhmään verkkoalueella 16. - 31.1.2018. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -moodletentti 17.1. klo 18.30 - 19.1.2018 klo 18.30 (14.2., 16.5. ja 19.9.2018 TAI sähköinen tentti 5.2. - 2.7.2018). Viikot 4 - 5 Itsenäinen opiskelu. Viikko 6 Tutkimussuunnitelman palautus verkkoalueelle 6.2.2018 mennessä. Menetelmäkohtainen ryhmäohjaus Turussa lauantaina 10.2.2018 klo 9.00 - 12.30 TAI klo 13.30 - 17.00 Educariumin ryhmätilat, Assistentinkatu 5. Viikko 7 Itsenäinen opiskelu Viikot 8 - 10 Verkkotyöskentely: Tutkimusraporttien vertaisarviointi (osallistumisvelvollisuus). Viikko 11 Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -tutkimusraportin palautus 16.3.2018 mennessä.

Arviointi

0-5

Harjoitustyö numerolla 0-5, Kirjallinen tentti hyväksytty-hylätty siten, että hyväksytty vastaa vähintään hyviä tietoja.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Valli, R. & Aaltola, J. 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus. Valli, R. & Aaltola, J. 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus. Vaihtoehtoinen tentittävä kirjallisuus (Ikkunoita tutkimusmetodeihin I ja II -kirjat aiemmin tenttineille): Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2013 tai vanhempi painos. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi. Metsämuuronen, J. 2011 tai vanhempi painos. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteis-sä: opiskelijalaitos. Helsinki: International Methelp.

Opettaja

Vastuuhenkilöt yliopistonlehtorit Tiina Tuijula ja Marjo Nieminen

Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet 3 op (PEDA8757)

Sisältö

- kielen tyypillinen kehitys - puheen, kielen ja kommunikaation vaikeuksien luokittelu ja taustat - yhteydet lapsen kehitykseen ja oppimiseen - arviointi, kuntoutus ja tukitoimet - AAC-menetelmät

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee puheen, kielen ja kommunikaation tyypillisen kehityksen sekä ymmärtää kielen merkityksen lapsen kehityksessä ja oppimisessa. Hän tuntee puheen, kielen ja kommunikaation kehityshäiriöitä ja niiden taustoja sekä perehtyy puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden arviointiin, tukitoimiin ja kuntoutukseen.

Opintosuoritukset

Essee yksilö- tai pienryhmätyönä

Opetus

Luento-opetus 8 t, Verkko-opetus 6 t, Itsenäinen työskentely 70 t Viikko 12 Luennot / Katri Aro keskiviikkona 21.3.2018 klo 17.00 - 19.15 ls. PUB2, Publicum, Assistentinkatu 7, ja verkko-oppimisympäristössä. Viikko 13 Luennot / Katri Aro keskiviikkona 28.3.2018 klo 17.00 - 19.15 ls. PUB2, Publicum, Assistentinkatu 7, ja verkko-oppimisympäristössä. Viikko 14 Itsenäinen opiskelu. Viikko 15 Luennot / Katri Aro keskiviikkona 9.4.2018 klo 17.00 - 19.15 ls. PUB1, Publicum, Assistentinkatu 7, ja verkko-oppimisympäristössä. Viikot 16 - 17 Itsenäinen opiskelu ja Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet -esseen palautus 27.4.2018 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Oppimateriaalit 1. Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (toim.) 2010. Kieli ja aivot. Helsinki, Art-Print. (soveltuvin osin). 2. Launonen K. & Korpijaakko-Huuhka A.-M. (toim.) (uusin painos). Kommunikoinnin häiriöt: syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsinki, Yliopistopaino. (soveltuvin osin) 3. Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Oppimateriaalikeskus Opike. 4. Muu mahdollinen opettajan ohjeistama materiaali.

Opettaja

Vastuuhenkilö yliopisto-opettaja Heli Ketovuori

Erityiset oppimisvaikeudet 3 op (LUOT9522)

Sisältö

- erityiset oppimisvaikeudet - oppimisvaikeuksien taustat ja tunnistaminen - oppimisvaikeudet huomioiva opetus ja ohjaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa erityisiä oppimisvaikeuksia sekä ymmärtää niiden taustoja. Opiskelija on tietoinen erityiset oppimisvaikeudet huomioivasta opetuksesta ja ohjauksesta.

Opintosuoritukset

Essee yksilö- tai pienryhmätyönä

Opetus

Luento-opetus 6 t, Verkko-opetus 9 t, Itsenäinen työskentely 66 t Viikot 18 - 21 Itsenäinen opiskelu Erityiset oppimisvaikeudet -luento / Minna Kyttälä ke 2.5.2018 klo 17.00-19.00 verkko-oppimisympäristössä (AC). Aiheena on orientointi opiskeluun ja lukivaikeudet. Tämän jälkeen verkossa julkaistaan tallenteet matematiikan oppimisvaikeuksista. Viikot 22 - 23 Itsenäinen opiskelu ja Erityiset oppimisvaikeudet -esseen palautus 8.6.2018 mennessä (muut pa­lau­tus­ajan­koh­dat 31.8. ja 30.9.2018 men­nes­sä).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Wong, B. 2004. Learning about Learning Disabilities. San Diego: Elsevier Academic Press. TAI Wong, B. & Butler, D. 2012. Learning about Learning Disabilities. San Diego: Elsevier Academic Press. (soveltuvin osin) 2. Opintojakson aikana annettava muu materiaali.

Opettaja

Yliopistonlehtori Minna Kyttälä

Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op (PEDA8690)

Sisältö

- neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus sekä niiden taustat ja selitysmallit - erilaiset tuen tarpeet ja niiden arviointi - opetus, kuntoutus ja muut tukitoimet

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee neurologisia kehityshäiriöitä ja vammaisuutta sekä niiden taustaa ja selitysmalleja. Hän tietää neurologisten kehityshäiriöiden ja vammaisuuden haasteita sekä yhteyksiä kehitykseen ja oppimiseen. Lisäksi hän perehtyy arviointiin, kuntoutukseen ja tukitoimiin.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, Harjoitustyö Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Kirjallinen tentti suoritetaan moodletenttinä. Harjoitustyönä opiskelija tekee tutustumiskäynnin ja raportoi sen verkkotyöskentelyssä.

Opetus

Luento-opetus 6 t, Verkko-opetus 6 t, Itsenäinen työskentely 69 t Viikot 35 - 37 Itsenäinen opiskelu ja luennot, joiden ajankohta varmistuu myöhemmin. Viikot 38 - 42 Verkkotyöskentely: Tutustumiskäyntien purku. Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus -moodletentti 17.10. klo 18.30 - 19.10.2018 klo 18.30 (myös joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana).

Arviointi

0-5

Tentti numerolla 0-5, Harjoitustyö hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Luentojen lisäksi tentitään: 1. Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H. 2012 tai 2013. Kehitysvammaisuus. Porvoo: WSOY. 2. Pihko, H., Haataja, L., Rantala, H. (toim.) 2014. Lastenneurologia. Duodecim. 3. Takala, M. & Kontu, E. (toim.) 2006. Näkökulmia näkövammaisten opetukseen. PS-Kustannus. TAI opettajan ohjeistama muu materiaali. 4. Opettajan ohjeistama muu mahdollinen materiaali.

Proseminaari 8 op (PEDA8691)

Sisältö

- kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset ja metodiset perusteet - aiheen valinta ja rajaus - tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen ja tutkimussuunnitelman laatiminen - aineiston hankinta ja tulosten analyysi - tieteellinen raportointi sekä kritiikki (opponointi) ja keskustelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija - tuntee kasvatustieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja kykenee toteuttamaan ne - osaa asettaa mielekkään tutkimusongelman - osaa hankkia tutkimusaineiston sekä analysoida ja tulkita sitä - osaa tieteellisen kirjoittamisen, tutkimusten arvioinnin ja tieteellisen keskustelun perustaitoja

Opintosuoritukset

Tutkielma, Seminaari Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Tutkielma tehdään yksilö- tai parityönä. Lähipäivien luento- ja pienryhmäopetuksessa sekä palauteseminaarissa on osallistumisvelvollisuus.

Opetus

Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 7 t (ohjaavat opettajat), Verkko-opetus 12 t (tuutorit), Seminaari (ohjaavat opettajat), Itsenäinen työskentely Toteutustapojen lisätiedot: Luento-opetus on yhteinen erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopintojen opiskelijoille. Itsenäinen ja ohjattu työskentely jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle 2018-2019. Syyslukukausi: Johdantoluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimussuunnitelman laatiminen, aineiston hankinta. Kevätlukukausi: Aineiston analyysi, raportointi ja tutkimuksen esittäminen, opponointi sekä osallistuminen oman ja muiden tutkielmien pohjalta käytävään keskusteluun. Viikot 39-40 Itsenäinen opiskelu ja verkko-ohjaus alkaa: Tutkimusaihe. Proseminaarin luentotallenteet ja tutkimusaiheiden käsittely verkossa (alustava suunnitelma, osallistumisvelvollisuus). Ideapaperin palautus 1.10.2018 mennessä. Viikot 41-44 Itsenäinen opiskelu ja verkko-ohjaus jatkuu: Tutkimusaiheen rajaus ja tutkimuskysymykset. Viikko 45 Itsenäinen opiskelu ja tutkimussuunnitelman palautus 5.11.2018 mennessä tai ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan. Viikko 46 Proseminaarin luennot ja tutkimussuunnitelmien palaute Turussa lauantaina 17.11.2018 klo 9.00-n. 16 (osallistumisvelvollisuus). Viikot 47- Itsenäinen opiskelu ja verkko-ohjaus jatkuu: Tutkimusraportti, muotoseikkojen verkkoklinikka ja vertaispalaute sekä palauteseminaari kevätlukukaudella 2019 ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Oheislukemistona käytetään: 1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä. JA 2. Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2011. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. JA 3. Eskola, J. & Suoranta, J. 2008 tai vanhempi vastaava painos. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Opettaja

Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Edeltävät opinnot

1. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -opintojakson suorittaminen ennen proseminaariin osallistumista tai sen aikana. 2. Lisäksi aineopinnoista tulee olla suoritettuna vähintään kaksi opintojaksoa.

Arviointi erityiskasvatuksen kontekstissa 3 op (PEDA0040)

Sisältö

- havainnoinnin ulottuvuudet ja mahdollisuudet - yksilöllisten vahvuuksien ja kehitettävien alueiden arviointi - yksilön ja ryhmän pedagoginen arviointi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee erityiskasvatuksen ja -opetuksen arvioinnin ja havainnoinnin periaatteet sekä tuntee erilaisia arvioinnin ja havainnoinnin menetelmiä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) TAI Harjoitustyö(t)/Essee

Opetus

Verkkoluentotallenne, Verkko-opetus 6 t, Itsenäinen työskentely Esseen palautus oman aikataulun mukaan elo-, marras-, helmi- tai huhtikuun lopussa lv. 2017 - 2018 tai 2018 - 2019.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opettajan antama oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojen verkkoalueella.

Opettaja

Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Minna Kyttälä

Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 2 op (PEDA0037)

Sisältö

- koulutuksen arviointi ja laatu - arviointi koulutuspolitiikan osana - arvioinnin etiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee arvioinnin teoreettisia lähtökohtia, menetelmiä ja merkityksiä koulutuksen eri tasoilla.

Opintosuoritukset

Harjoitustyö/Essee

Opetus

Itsenäinen työskentely 54 t Esseen palautus oman aikataulun mukaan loka-, joulu-, helmi- tai toukokuun lopussa lv. 2017 - 2018 tai 2018 - 2019.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opettajan antama oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojen verkkoalueella.

Opettaja

Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Minna Kyttälä

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Ritva Härkönen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) ritva.harkonen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

350,00  €

Opintomaksun ensimmäinen erä (210 euroa) maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Toinen erä (140 euroa) maksetaan seuraavan lukukauden alussa.

Edeltävät opinnot

Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on erityispedagogiikan perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta.