Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

KTL_8759, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen perusopintojen päämääränä on sellaisen tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä.

Opetus

Perusopinnot järjestetään monimuoto-opintoina [Porin seudun kansalaisopistossa](http://www2.pori.fi/kansalaisopisto.html). Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, verkon kautta välitettäviä luentoja, työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä. Tentit suoritetaan opintojaksokohtaisesti määriteltyinä aikoina omassa oppilaitoksessa, moodletentteinä tai Turun yliopiston sähköisen tentin tenttitilassa Turussa, Raumalla, Porissa tai Vaasassa.

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (KTL_3073)

Sisältö

- kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja keskeiset teoriasuuntaukset - kasvatustieteen osa-alueet sekä niiden asema tieteenä - kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut - kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa - tutustuminen opiskeluun avoimessa yliopistossa

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Opintosuoritukset

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, kirjallinen tentti

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 9 t, Pienryhmäopetus 9 t syksyllä 2017. Monimuoto-opinnot 20.9. - 18.10.2017. Opintoryhmätyöskentely viikoilla 37/38, 40 ja 41. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman palautus pe 6.10.2017 mennessä. Yksilö- tai ryhmätentti ke 18.10.2017 klo 18.00 - 21.00, moodletentti klo 18.00 - 22.00 (13.12.2017, 14.2., 16.5. ja 19.9.2018, [sähköinen tentti](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-tenttiin/Sivut/home.aspx) 1. - 15.6. ja 13. - 31.8.2018).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

professori Joel Kivirauma, yliopistonlehtori Rauno Huttunen ja erikoistutkija Juhani Tähtinen

Lisätiedot

Jos opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin opintojakson aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnoissa, kirjoittaa hän esseen seuraavien kirjojen pohjalta: 1. Nussbaum, M. C. 2011. Talouskasvua tärkeämpää. Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä. Helsinki: Gaudeamus. 2. Siljander, P. 2014. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Peruskäsitteet ja suuntaukset. Tampere: Vastapaino.

Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op (KTL_3320)

Sisältö

- sosiologia tieteenä ja ajattelutapana - sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset - koulutuksen historiallinen muotoutuminen, yhteiskunnalliset tehtävät ja prosessit - kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet - kasvatus, koulutus ja sukupuoli - kasvatussosiologinen nuorisotutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä, hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet, tuntee pääpiirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset sekä osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa.

Opintosuoritukset

Essee. Opintoryhmä- tai verkkotyöskentelyssä opiskelijat opettelevat tieteellisen kirjoittamista: kirjoittavat 1. version esseestä, josta saavat palautetta opettajalta ja opiskelijatoverilta. Työskentely tapahtuu Moodlessa.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 6 t, Pienryhmä- ja verkko-opetus 9 t syksyllä 2017. Monimuoto-opinnot 25.10. - 8.12.2017. Opintoryhmätyöskentely viikoilla 43 ja 48 (läsnäolovelvollisuus). Esseen viimeistely ja palautus pe 8.12.2017.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1 - 9) JA artikkeleita.

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Kasvatuspsykologia 4 op (KASA3268)

Sisältö

- kehityksen, oppimisen ja muutoksen systeeminen ja dynaaminen luonne - kehityksen ja oppimisen biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset säätelytekijät - kehitysekologinen näkökulma kasvuympäristöihin ja kasvatukseen - kehityskulut ja -vaiheet elämänkaaren aikana

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisen kehityksen ja oppimisen ydinperiaatteet ja käsitteet. Opiskelija omaksuu kokonaisvaltaisen ja vuorovaikutuksellisen näkemyksen ihmisen kehityksestä, oppimisesta ja kasvatuksesta elämänkaaren aikana.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Kirjallinen tentti on suoritettava yhdellä kertaa. Kirjallinen tentti suoritetaan yksilö- tai ryhmätenttinä yleisenä tenttinä, sähköisenä tenttinä tai moodletenttinä.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Verkkoluentotallenteita 6 t, Pienryhmäopetus 9 t syksyllä 2017. Monimuoto-opinnot 11.12.2017 - 17.1.2018. Opintoryhmätyöskentely viikoilla 50 ja 2. Yksilö- tai ryhmätentti ke 17.1.2018 klo 18.00 - 21.00, moodletentti 17.1. - 19.1.2018 klo 18.00 alkaen (18.10.2017, 14.3. ja 13.6.2018 ja lokakuussa 2018, moodletentit: 18. - 20.10.2017, 14.3. - 16.3.2018, 13. - 15.6.2018, 22. - 24.8.2018 ja lokakuussa 2018, [sähköinen tentti](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-tenttiin/Sivut/home.aspx) 1. - 15.6. ja 13. - 31.8.2018)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus sekä syyslukukaudella 2016: 1. Lehtinen, E. & Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007 (uudistettu painos). Kasvatuspsykologia. Helsinki: WSOY. JA 2. Nurmi, J-E, Ahonen T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op (KASA3169)

Sisältö

- oppimisen, opetuksen ja arvioinnin keskeiset käsitteet - kohti yhdessä ajattelemisen, työskentelemisen ja arvioimisen kulttuuria

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee oppimisen, opetuksen ja arvioinnin malleja sekä peruskäsitteitä ja osaa tarkastella oppimistaan niiden avulla.

Opintosuoritukset

Essee, kaksi harjoitustyötä. Opiskelija tekee esseen yksilö- tai pienryhmätyönä, harjoitustehtävän, käy oppilaitosvierailulla, raportoi siitä opintoryhmässä.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 9 t keväällä 2018. Monimuoto-opinnot 22.1. - 9.3.2018. Opintoryhmätyöskentely viikoilla 4, 6 ja 8 tai 9 (läsnäolovelvollisuus). Luennot Turussa ja verkko-oppimisympäristössä: ke 24.1.2018 klo 17.30 - 20.00 Heidi Salmento ke 31.1.2018 klo 17.30 - 20.00 Tiina Tuijula Esseen ja kirjallisen tehtävän palautus pe 9.3.2018 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus tai syyskaudella 2016: Uusikylä, K & Atjonen, P. 2005. (3. uudistettu painos). Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY. 2. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10 - 47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2. - 2.7). 3. Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003 (uudistettu painos). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. 4. Hattie, J. & Yates, G.C.R. 2013. Visible Learning and the Science of How We Learn. New York: Taylor & Francis. Saatavana e-kirjana. 5. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi. 6. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18 - 78). Oheiskirjallisuus: Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op (KTL_0014)

Sisältö

- koulutuksen arvot, merkitys ja mekanismit suomalaisen yhteiskunnan historiassa, politiikassa ja kulttuurissa - opetus tukemassa oppimista - sukupuoli ja koulutus - koulutusekspansio ja koulutusinflaatio - koulutuksen laadun arviointi

Osaamistavoitteet

Opiskelija - on jäsentänyt kasvatustieteellistä ajattelutapaansa - on syventänyt kasvatusalan tieteellistä käsitteistöään - on laajentanut tietämystään kasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Pienryhmäopetus 6 t keväällä 2018. Monimuoto-opinnot 12.3.2018 - 11.4.2018. Opintoryhmätyöskentely viikoilla 11 ja 14. Yksilötentti ke 11.4.2018 klo 18.00 - 21.00, moodletentti klo 18.00 - 22.00 (13.12.2017, 14.3., 16.5., 13.6. ja 19.9.2018, [sähköinen tentti](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-tenttiin/Sivut/home.aspx) 1.5. - 29.6. ja 13. - 31.8.2018)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kirjallisessa tentissä yhdellä kertaa suoritettava kirjallisuus: 1. seuraavat kirjat, joista opiskelija valitsee 3 teosta: - Ahonen, S. 2011 (tai vanhempi painos). Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa Snellmanista tähän päivään. Tampere: Vastapaino. - Nikkola T., Rautiainen M. & Räihä P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Tampere: Vastapaino. - Ojala H., Palmu T. & Saarinen J. (toim.) 2009. Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino. - Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A- R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino - Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M.(toim.) 2005. Kenen kasvatus - Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino. 2. seuraavat artikkelit a. Aro, M. 2013. Koulutusekspansio ja koulutusinflaatio Suomessa vuosina 1970 - 2008. Yhteiskuntapolitiikka 78 (3), 287 - 303. b. Kalalahti, M. 2012. Perhetaustan vaikutus tyttöjen ja poikien koulunkäyntiin. Kasvatus 43 (4), 375 - 390. c. Mattila-Aalto, M. 2012. Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä. Tapaus leipäjonoyhteisö. Aikuiskasvatus 32 (1), 6 - 16. d. Varjo, J. & Kauko, J. 2008. Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa. Kasvatus 39 (3), 149 - 163.

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Toteuttaja

Porin seudun kansalaisopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Seija Paavilainen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), seija.paavilainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  € (+ yhteistyöoppilaitoksen maksu 180.00 €)

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.