Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op

KTL_0031, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopintojen aloitusohjaus / Hannele Massinen torstaina 4.1.2018 klo 17.00-18.30 verkko-oppimisympäristössä osoitteessa https://webmeeting.utu.fi/kasvatustiedeao/ Tilaisuuteen ovat tervetulleita opintoihin ilmoittautuneiden lisäksi opiskelun aloittamista vielä harkitsevat! Ohjeet verkkokokoukseen osallistujille ovat osoitteessa http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/AC_verkkokokousjarjestelman_ohjeet/Sivut/home.aspx

Sisältö

Luennoilla käsitellään seuraavia aineistonhankintamenetelmiä: - dokumentit ja tilastot - kyselyt - testit ja observointi - haastattelut

Osaamistavoitteet

Opiskelija - on perehtynyt keskeisiin empiiristen tutkimusaineistojen hankinnan menetelmiin ja analysointiin - osaa perustaitoja niiden soveltamisen mahdollisuuksista ja rajoituksista kasvatustieteessä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, Harjoitustyö, Kirjallinen tentti Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tai moodletenttinä. Tutkimusraportti tehdään yksilö- tai pienryhmätyönä. Jos opiskelija on aikaisemmin suorittanut opintojakson sisältöä vastaavia vähintään aineopintotasoisia menetelmäopintoja yliopistossa, hänen ei tarvitse suorittaa kirjallista tenttiä. Jos opiskelija on suorittanut opintojakson Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä aikaisemmin Turun yliopistossa aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopinnoissa, suorittaa hän opintojakson kirjallisena tenttinä vaihtoehtoisen kirjallisuuden mukaan.

Opetus

Luento-opetus 8 t, Pienryhmäopetus 4 t, Verkko-opetus 9 t (tuutorit), Itsenäinen työskentely Toteutustapojen lisätiedot: Luento-opetus ja menetelmäkohtainen pienryhmäopetus on yhteinen erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopintojen opiskelijoille. Viikko 2 luennot / Nieminen ja Ojala maanantaina 8.1.2018 klo 16.30 - 20.00 ls. PUB2, Publicum, Assistentinkatu 7, ja verkko-oppimisympäristössä. Viikko 3 Luennot / Tuijula ja Lehto maanantaina 15.1.2018 klo 16.30 - 19.45 ls. PUB1, Publicum, Assistentinkatu 7, ja verkko-oppimisympäristössä. Ilmoittautuminen menetelmäryhmään verkkoalueella 16. - 31.1.2018. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -moodletentti 17.1. klo 18.30 - 19.1.2018 klo 18.30 (13.12.2017 ja 14.2., 16.5. ja 19.9.2018 TAI sähköinen tentti 21.8. - 15.12.2017 ja 5.2. - 2.7.2018). Viikot 4 - 5 Itsenäinen opiskelu. Viikko 6 Tutkimussuunnitelman palautus verkkoalueelle 6.2.2017 mennessä. Menetelmäkohtainen ryhmäohjaus Turussa lauantaina 10.2.2018 klo 9.00 - 12.30 TAI klo 13.30 - 17.00 Educariumin ryhmätilat, Assistentinkatu 5. Viikko 7 Itsenäinen opiskelu Viikot 8 - 10 Verkkotyöskentely: Tutkimusraporttien vertaisarviointi (osallistumisvelvollisuus). Viikko 11 Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -tutkimusraportin palautus 16.3.2018 mennessä.

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Harjoitustyö numerolla 0-5 Kirjallinen tentti hyväksytty-hylätty siten, että hyväksytty vastaa vähintään hyviä tietoja.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Valli, R. & Aaltola, J. 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus. Valli, R. & Aaltola, J. 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus. Vaihtoehtoinen tentittävä kirjallisuus (Ikkunoita tutkimusmetodeihin I ja II -kirjat aiemmin tenttineille): Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2013 tai vanhempi painos. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi. Metsämuuronen, J. 2011 tai vanhempi painos. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä: opiskelijalaitos. Helsinki: International Methelp.

Opettaja

Vastuuhenkilöt yliopistonlehtorit Marjo Nieminen ja Tiina Tuijula

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Ritva Härkönen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) ritva.harkonen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Edeltävät opinnot

Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on Erityispedagogiikan perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta.