Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

PEDA8699, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opintojen aloitusohjauksen 9.1.2018 tallenne on kuunneltavissa opintojen verkkoalueella Moodlessa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat.

Opetus

Perusopinnot järjestetään monimuoto-opintoina [Porin kesäyliopistossa](http://www.pori.fi/kansalaisopisto/porinkesayliopisto.html/). Opinnot alkoivat syyskuussa 2017 ja päättyvät touko-kesäkuussa 2018, mutta opintoihin voi tulla mukaan tammikuussakin. Keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luennoille, kirjoitat esseitä, luet tentteihin ja teet tutustumiskäynnin. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely paikallisessa oppilaitoksessa. Ryhmä kokoontuu arki-iltaisin huhtikuuhun saakka keskimäärin kahdesta kolmeen kertaa kuukaudessa. Opiskelun tukena on verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Luento-opetus järjestetään Turun yliopistossa lukuvuoden aikana lauantaisin ja arki-iltoina. Luennoilla on osallistumisvelvollisuus. Luennoille järjestetään osallistumismahdollisuus myös verkko-oppimisympäristössä ja osasta tehdään luentotallenne.

Arviointi

0-5

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) lasketaan opintojaksojen arvosanojen (asteikko 1-5) keskiarvosta.

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (KTL_3073)

Sisältö

- kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja keskeiset teoriasuuntaukset - kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä - kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikkojen ajatukset ja kysymyksenasettelut - kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opintosuoritukset

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, Kirjallinen tentti TAI Essee Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tai moodletenttinä. Opintosuoritus on essee, jos opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin -opintojakson kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa.

Opetus

Luento-opetus 9 t, Pienryhmäopetus 9 t, Itsenäinen työskentely 90 t Luentotallenteet tai opetus syyslukukaudella 2018, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Johdatus kasvatustieteisiin -moodletentti 14.3. klo 18.30 - 16.3.2018 klo 18.30 tai syyslukukaudella 2018 TAI korvaavan esseen palautus syyslukukaudella 2018 tai oman aikataulun mukaan. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi perusopintojen alkuvaiheessa.

Arviointi

0-5

Kirjallinen tentti/Essee numerolla 0-5, Hops hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015 (Uudistettu 8. painos). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-Kustannus. Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:214. 2. Moberg, S. ym. 2009. Erityispedagogiikan perusteet I. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY. 3. Baglieri, S. & Shapiro, A. 2012. Disability studies and the inclusive classroom critical practices for creating least restrictive attitudes. New York: Routledge. (saatavissa e-kirjana) TAI Barton, L. & Armstrong, F. (Eds.) 1999. Difference and Difficulty: Insights, Issues and Dilemmas. University of Sheffield Department of Educational Studies.

Opettaja

Professori Joel Kivirauma, yliopistonlehtori Rauno Huttunen ja yliopistonlehtori Tiina Tuijula (luennot)

Erityispedagogiikan perusteet 5 op (PEDA8749)

Sisältö

- erityisen tuen ja poikkeavuuden käsitteet, erityispedagogiikan arvopohja, ideologiat ja periaatteet - koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen inkluusio

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erityispedagogiikkaa ohjaavia periaatteita ja erityispedagogiikan osa-alueet varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. Lisäksi opiskelija kykenee määrittelemään poikkeavuutta ja erityisiä tuen tarpeita sekä tunnistaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja yhteiskunnan sekä yhteisön välisiä rakenteellisia suhteita.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, Essee, Tutustumiskäynti Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Essee yksilö- tai pienryhmätyönä. Tutustumiskäynnin raportointi ja keskustelu tapahtuvat opintoryhmässä.

Opetus

Luento-opetus 10 t, Pienryhmäopetus 9 t, Itsenäinen työskentely 116 t Luentotallenteet tai opetus syyslukukaudella 2018, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Erityispedagogiikan perusteet -esseen palautus syyslukukaudella 2018 tai oman aikataulun mukaan. Pienryhmäopetuksen sijasta opiskelija voi osallistua syyslukukaudella järjestettävään verkkotyöskentelyyn tai vaihtoehtoisesti tehdä tutustumiskäynnin oman aikataulun mukaan ja raportoida sen kirjallisena korvaavana tehtävänä.

Arviointi

0-5

Essee numerolla 0-5, Tutustumiskäynnin raportointi hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino (soveltuvin osin) 2. Vehmas, S. 2005. Vammaisuus: Johdatus ilmiön historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. 3. Rantala, A. & Määttä, P. 2010. Tavallisen erityinen lapsi. Jyväskylä: PS-Kustannus. Lisäksi mahdollinen muu opettajan ilmoittama oheiskirjallisuus.

Opettaja

Vastuuhenkilö yliopisto-opettaja Heli Ketovuori

Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op (PEDA0008)

Sisältö

- poikkeavuusteoriat - intressiryhmät ja poikkeavuus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida poikkeavuuden merkitystä yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä ja osana yhteiskunnallista luokittelua.

Opintosuoritukset

Kertauskuulustelu, Kirjallinen tentti, Harjoitustyö Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Kertauskuulustelu (luennot) suoritetaan opintojakson kirjallisen tentin yhteydessä. Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tai moodletenttinä. Opiskelija tekee harjoitustyön yksilö- tai parityönä. Harjoitustyönä arvioidaan kriittisesti luettuja artikkeleita. Töiden yhteinen arviointi, palaute ja keskustelu tapahtuvat opintoryhmässä.

Opetus

Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 6-9 t, Itsenäinen työskentely 66 t Viikko 2 Luennot / Lilja Aikio lauantaina 13.1.2018 klo 10.15 - 12.45 ls. EDU2, Educarium, Assistentinkatu 5,ja verkko-oppimisympäristössä. Viikko 3 Opintoryhmä ja/tai itsenäinen opiskelu. Viikko 4 Luennot / Lilja Aikio lauantaina 27.1.2018 klo 10.15 - 12.45 ls. EDU2, Educarium, Assistentinkatu 5, ja verkko-oppimisympäristössä. Viikot 4 - 6 Kaksi opintoryhmää tuutorin kanssa sovituilla viikoilla. Viikko 7 Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä -moodletentti 14.2. klo 18.30 - 16.2.2018 klo 18.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 11.4., 13.6. ja 19.9.2018 TAI sähköinen tentti 5.2. - 2.7.2018).

Arviointi

0-5

Kirjallinen tentti numerolla 0-5, Harjoitustyö hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Conrad, P. & Schneider, J. W. 1992. 3. painos. Deviance and medicalization. From badness to sickness. Philadelphia: Temple University Press. (löytyy verkosta)

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Oppimisen edellytykset 3 op (PEDA0035)

Sisältö

Kognitiiviset ja emotionaaliset oppimisvalmiudet

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys oppimista säätelevistä kognitiivisista ja emotionaalisista ydinvalmiuksista ja niiden oppimisympäristölle asettamista haasteista. Opiskelija on perehtynyt aihealueen keskeiseen uusimpaan tutkimustietoon.

Opintosuoritukset

Essee yksilö- tai pienryhmätyönä

Opetus

Verkkoluentotallenne, Pienryhmäopetus 3 t, Itsenäinen työskentely 78 t Viikko 8 Itsenäinen opiskelu. Viikko 9 Opintoryhmä. Viikot 10 - 12 Itsenäinen opiskelu ja Oppimisen edellytykset -tehtävän palautus 23.3.2018 mennessä. (Myös toukokuun 2018 loppuun mennessä).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kirjallisuus ja artikkelit: Hämäläinen, H., Laine, M., Aaltonen, O. & Revonsuo, A. (toim.) 2006. Mieli ja aivot. Kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Luku 4. Jaakkola, I., Kanerva, K. & Kyttälä, M. 2012. Lasten työmuistin kehitys ja arviointimenetelmät. Psykologia 4/47, 252 - 266. (Finnassa) Kyttälä, M. 2010. Matemaattisilta taidoiltaan heikkojen lasten ja nuorten visuaalis-spatiaaliset työmuistivalmiudet. NMI-Bulletin 1/2010. (Moodlessa) Vuontela, V. 2010. Kouluikäisten lasten työmuistin toiminta ja kehittyminen. NMI-Bulletin 1/2010. (Moodlessa) Sokka, L., Luotoniemi, E., Numminen, H. & Vedenkannas, U. 2010. Työmuisti oppimisen työkaluna. NMI-Bulletin 1/2010. (Moodlessa) Aro, T. & Laakso, M.-L. 2011. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen, luvut 1- 4. Kujala, T., Krause, C. M., Sajaniemi, N., Silvén, M., Jaakkola, T. & Nyyssölä, K. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti, luku Oppimisen palapeli, s. 8 - 17. Opetushallitus. Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007. 2. uud. painos. Kasvatuspsykologia. Luku 5: Oppimisen ja kehityksen motivationaaliset ehdot, s. 177 - 220. Lepola, J., Laitinen, S. & Kajamies, A. 2013. Pienten lasten motivaation rakenne ja pysyvyys. Psykologia 4/2013. (Finnassa)

Opettaja

Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Minna Kyttälä

Perusopintojen kirjallisuus 7 op (PEDA8743)

Sisältö

- erityispedagogiikka eri elämänvaiheissa - vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä - oppimisvaikeudet

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää ja syventää erityispedagogista ajattelutapaa ja käsitteistöä opintojaksojen Ea1-Ea4 luomalta pohjalta.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Kirjallinen tentti suoritetaan yhdessä osassa sähköisenä tenttinä tai moodletenttinä.

Opetus

Pienryhmäopetus 3 t, Itsenäinen työskentely 186 t Viikot 12 - 14 Opintoryhmä tuutorin kanssa sovitulla viikolla ja itsenäinen opiskelu. Viikko 15 Perusopintojen kirjallisuus -moodletentti 11.4. klo 18.30 - 13.4.2018 klo 18.30 (13.6. ja 19.9.2018 TAI sähköinen tentti 5.2. - 2.7.2018).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Yhdellä kertaa suoritettava kirjallisuus: 1. Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa: ysiluokan yhteisöllisyys. Helsinki: Gaudeamus. 2. Pihlaja, P. & Viitala, R. 2004. Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. Helsinki: WSOY. 3. Kivirauma, J. (toim.) Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto. 4. Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Helsinki: WSOY JA 5. Tieteellisiä artikkeleita oppimisvaikeuksista. (verkkoalueella)

Opettaja

Vastuuhenkilö yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op (PEDA8745)

Sisältö

- erityispedagogiikan teoreettisten lähtökohtien tarkastelu - yksilön-, yhteisön- ja yhteiskunnan näkökulmat erityispedagogiikassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija on muodostanut kokonaiskuvan erityispedagogiikan perusopintojen sisällöistä ja kykenee tekemään erityispedagogiikan perusteista reflektoivan yhteenvedon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Essee

Opetus

Pienryhmäopetus 3 t, Itsenäinen työskentely 78 t Viikko 16 Opintoryhmä. Viikot 17 - 22 Itsenäinen opiskelu ja Näkökulmia erityispedagogiikkaan -tehtävän palautus 1.6.2018 mennessä. (Myös maalis- ja syyskuun 2018 loppuun mennessä)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojen verkkoalueella.

Opettaja

Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Minna Kyttälä

Toteuttaja

Porin seudun kansalaisopisto

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Ritva Härkönen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) ritva.harkonen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  € (+ yhteistyöoppilaitoksen maksu 170.00 €)

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.