Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op

SOST0027, Sosiaalitieteet, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opetus

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan Turun yliopistossa. Katso opetustiedot yliopiston [opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31442&lang=fi&uiLang=fi&lvv=2017) Alkaa 10.10.2017

A.1 Riskit, instituutiot ja hyvinvointi 5 op (SOST0005)

Sisältö

Luennoilla, harjoituksissa ja kirjallisuuden pohjalta tutustutaan erilaisten hyvinvointivaltiojärjestelmien muotoutumiseen, toimintaperiaatteisiin, sosiaalisten riskien ratkaisemiseen sekä siihen, minkälaisia seurauksia eri järjestelmien toiminnalla on kansalaisten hyvinvointiin. Opiskelijan tietoja sosiaalitieteiden peruskäsitteistä ja niiden erilaisista tulkinnoista syvennetään.

Osaamistavoitteet

Opintojakso laajentaa opiskelijan tietoja sosiaalipoliittisten ja hyvinvointijärjestelmien luonteesta ja kehityksestä sekä niitä koskevan tutkimuksen suuntauksista.

Opintosuoritukset

Luennot, niihin liittyvät harjoitukset yhteensä 24 h ja kirjallinen luentokuulustelu. Osa luennoista korvataan kirjallisilla harjoituksilla. Lisäksi opintojaksoon opiskellaan kirjallisuus, joka suoritetaan kirjatenttinä sähköisen tentin tenttitilassa. [Ohjeet ja ilmoittautuminen](http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/etentti/Sivut/home.aspx)

Opetus

Katso opetustiedot yliopiston [opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=17226)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Journal of European Social Policy 25 (1), Special Issue 2015, sivut 3 - 15 ja 50 - 75 Kvist, Frizell, Hvinden &Kangas: Changing social equality. The Nordic welfare model in the 21st century, sivut 1 - 22 ja 69 - 142 Saari (toim.): Hyvinvointi

A.2 Yhteiskunnalliset ongelmat 5 op (SOST0006)

Sisältö

Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijat yhteiskunnallisiin ongelmiin ajankohtaisten ilmiöiden kautta. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi sosiaalinen syrjäytyminen, syrjintä, huono-osaisuus, väkivalta, työmarkkinoiden epävarmuudet, ilmastonmuutos tai pakolaisuus. Kurssilla tarkastellaan ihmisille ongelmallisten asioiden rakenteellisia taustoja sekä eri toimijoitten välistä yhteistoimintaa ja kamppailua. Kurssilla pohditaan, miten yhteiskunnalliset rakenteet ovat yhteydessä yksilöiden elämisen ehtoihin ja kokemuksiin sekä miten yksilöiden toiminta vaikuttaa yhteiskunnallisia ongelmia tuottaviin rakenteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida yhteiskunnassa ongelmina pidettyjen ilmiöiden rakenteellisia taustoja ja osaa hahmottaa keskeisiä näkökulmia rakenteiden ja toimijuuden vuorovaikutukseen.

Opintosuoritukset

Luennot (28 h), ohjattu pienryhmätyöskentely ja luentotentti.

Opetus

Katso opetustiedot yliopiston [opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=17236)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Moodlessa julkaistava luentojen oheismateriaali sekä verkkotyöskentelyn pohjaksi opiskeltava artikkelivalikoima, joka ilmoitetaan kurssin alussa.

A.3 Talous, kulttuuri ja elämäntapa 5 op (SOST0007)

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan elämäntavan muutoksiin sekä elämäntapoihin vaikuttaviin tekijöihin, kuten kansainvälistymiseen, työhön, vapaa-aikaan sekä eri ikäluokkien ja sukupolvien välisiin asenne-eroihin ja laajemmin kulttuurin käsitteen monimuotoistumiseen. Opintojaksolla pohditaan myös poikkeavuuden kulttuurisia ja taloudellisia merkityksiä nyky-yhteiskunnassa. Luento-osuuden sisältöalueita koskevaan tutkimukseen keskitytään suomalaista kulttuurimakua koskevan kirjallisuuden avulla.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy elämäntavan ja kulttuurin käsitteistöön sekä niitä koskeviin sosiaalitieteellisiin tutkimuskäytäntöihin. Opiskelijan tavoitteena on muodostaa näkemys kulttuuri-ilmiöiden sosiaalitieteellisistä jäsennystavoista sosiologian, taloussosiologian ja sosiaalipolitiikan tieteenalaeroja korostaen. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida yksilöiden erilaistuvia elämäntapoja ja näiden yhteyksiä yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Opintosuoritukset

Luennot (24 h), luento- / oppimispäiväkirja ja kirjallinen tentti sähköisen tentin tenttitilassa. [Ohjeet ja ilmoittautuminen](http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/etentti/Sivut/home.aspx)

Opetus

Katso opetustiedot yliopiston [opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=17233)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Purhonen ja työryhmä (2014): Suomalainen maku. Helsinki, Gaudeamus, sivut 1 - 217.

A.4 Vapaavalintaiset opintojaksot / Hyvinvointivaltio ja talous 5 op (SOST0010)

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään laajasti ja monipuolisesti sosiaalipolitiikan ja talouden väliseen suhteeseen. Syvällisimmän tarkastelun kohteena ovat: - sosiaalipoliittisten järjestelmien sosiaalitaloudelliset arviointimallit ja järjestelmien kustannustehokkuus eri hyvinvointivaltiomalleissa - tulojen uudelleenjaon luonne, volyymi ja vaikutukset köyhyyteen ja tuloeroihin eri hyvinvointivaltiomalleissa - sosiaalipolitiikan vaikutukset kansantalouteen ja talouden vaikutukset sosiaalipolitiikkaan: arvioidaan empiirisesti kansainvälisten vertailujen pohjalta näkemyksiä sosiaalipolitiikasta taloudellisena rasitteena vs. sosiaalisena investointina - sosiaalipolitiikan rahoitus ja sosiaalimenot

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijoiden perehtyneisyyttä sosiaalipolitiikan ja talouden väliseen vuorovaikutukseen.

Opintosuoritukset

Kirjatentti sähköisen tentin tenttitilassa. [Ohjeet ja ilmoittautuminen](http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/etentti/Sivut/home.aspx)

Opetus

Katso opetustiedot yliopiston [opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=15862)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Katso kirjallisuustiedot yliopiston [opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintojakso.htm?id=50309&lang=fi&lvv=2017&uiLang=fi)

Lisätiedot

Opiskelija valitsee viiden opintopisteen opintojaksoista yhteensä neljä jaksoa.

A.4 Vapaavalintaiset opintojaksot / Kulutus 5 op (SOST0014)

Sisältö

Opiskelija perehtyy luentojen ja kirjallisuuden avulla kulutuksen sosiaalitieteellisiin perusteisiin. Opintojakso koostuu luennoista, luennoilla käytävistä pienryhmäkeskusteluista, oppimis-/kulutuspäiväkirjasta sekä sähköisessä tenttitilassa tentittävästä kirjallisuudesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija: - ymmärtää kulutuksen merkityksen yksilöä ja yhteiskuntaa määrittelevänä tekijänä - tuntee kulutuksen keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat - osaa analysoida omaa ja muiden yksilöiden kulutusta sosiaalitieteellisestä näkökulmasta

Opintosuoritukset

Luennot (14 h), luento- / oppimispäiväkirja ja kirjallinen tentti sähköisen tentin tenttitilassa. [Ohjeet ja ilmoittautuminen](http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/etentti/Sivut/home.aspx)

Opetus

Katso opetustiedot yliopiston [opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=17235)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Lukemisto, joka saatavilla opintojakson Moodle-sivulta.

A.4 Vapaavalintaiset opintojaksot /Markkinat 5 op (SOST0015)

Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu markkinoiden historiaa ja eri muotoja käsittelevästä luentokurssista sekä luentokurssia tukevasta kirjallisuudesta. Luennot keskittyvät taloustieteen ja taloussosiologian markkinakäsitysten eroihin ja yhtäläisyyksiin sekä markkinalogiikan laajentumiseen arkielämässä. Luentokurssin aikana suoritettava kirjallisuus käsittelee markkinoita laajempana yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva markkinoiden asemasta nykymuotoisessa talousjärjestelmässä. Kurssi antaa valmiudet tarkastella markkinoita taloudellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen järjestyksen keskeisinä instituutioina. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa markkinoiden eri muotoja yhteiskunnan mikro- ja makrotasoilla sekä ymmärtää sosiaalitieteellisten markkinakäsitysten erityspiirteitä.

Opintosuoritukset

Luennot (14 h), luento- / oppimispäiväkirja ja kirjallinen tentti sähköisen tentin tenttitilassa. [Ohjeet ja ilmoittautuminen](http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/etentti/Sivut/home.aspx)

Opetus

Katso opetustiedot yliopiston [opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=17242)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Wherry (2012): The culture of markets. Cambridge, Polity press.

A.4 Vapaavalintaiset opintojaksot / Social inequality 5 op (SOST0013)

Sisältö

The module introduces the theoretical and empirical traditions of social inequality research covering, for example, economic, cultural, health, educational and global inequality. It explores the ways in which different categories such as gender, class, ethnicity and sexuality interact to produce different forms of social inequality and injustice. It covers social inequality at both the levels of societal structures and lived experiences as well as the way in which inequality is reproduced and contested.

Osaamistavoitteet

The student understands social scientific approaches and discussions related to social inequality and is capable of utilizing them in analysing societal phenomena.

Opintosuoritukset

The module consists of lectures (18 h) and independent study of the literature. The literature is assessed through an examination and the lectures through either an examination or an essay.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Therborn (2013) The Killing Fields of Inequality [Therborn (2014) Eriarvoisuus tappaa] Skeggs (2004) Class, Self, Culture [Skeggs (2014) Elävä luokka, luvut: 1 - 10]

Lisätiedot

Teaching on the course is in English but the assessment can be done in either English or Finnish.

A.4 Vapaavalintaiset opintojaksot / Sosiaalipolitiikan kannatusperusta, päätöksenteko ja toimeenpano 5 op (SOST0009)

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan sosiaalipolitiikan kannatusperustaa, sosiaalipolitiikan päätöksentekoa ja toimeenpanoa sekä niihin vaikuttavia tekijöitä teoreettisesti sekä empiiristen tutkimusten valossa.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden teoreettista ja käytännöllistä tietämystä sosiaalipolitiikan kannatusperustasta, sosiaalipolitiikkaan liittyvästä päätöksenteosta ja päätösten toimeenpanosta. Lisäksi kirjallisuuden avulla syvennetään opiskelijoiden tietämystä teemaan liittyvästä kotimaisesta ja kansainvälisestä keskustelusta.

Opintosuoritukset

Luennot (24 h) ja luentokertaus. Kirjallisuus ja kirjatentti sähköisen tentin tenttitilassa. [Ohjeet ja ilmoittautuminen](http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/etentti/Sivut/home.aspx)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään **yksi seuraavista:** Ervasti, Andersen, Fridberg & Ringdal (toim.): The Future of the Welfare State: Social Policy Attitudes and Social Capital in Europe. Kumlin: The Personal and the Political Svallfors (toim): Contested Welfare States. **JA yksi seuraavista:** Kangas: Politiikka ja sosiaaliturva Suomessa (teoksessa Paavonen &Kangas (toim.)): Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana, sivut 190 - 366. Niemelä & Saari (toim.): Politiikan polut, sivut 26 - 231

A.4 Vapaavalintaiset opintojaksot / Sosiaalipolitiikan tutkimuksen historia ja nykysuuntaukset 5 op (SOST0008)

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tunnettujen kotimaisten sosiaalipolitiikan tutkijoiden teoksiin ja pohditaan niiden yhteyttä sen hetken yhteiskunnalliseen kontekstiin ja nykypäivän sosiaalipolitiikkaan. Tutkimuksen nykysuuntauksiin tutustutaan oppiaineen opettajien ja tutkijoiden omien tutkimusintressien kautta.

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa yleiskatsauksen kotimaiseen sosiaalipolitiikan tutkimukseen hyödyntämällä sosiaalipoliittista tutkimuskirjallisuutta. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija sosiaalipolitiikan tutkimuksen historiaan ja nykysuuntauksiin suhteessa yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin ja sosiaalisiin riskeihin. Painopiste on Turun yliopiston sosiaalipolitiikka - oppiaineen henkilökunnan mukaisissa tutkimusintresseissä.

Opintosuoritukset

Luennot (16 h), seminaari (12 h) ja luento- /oppimispäiväkirja.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

A.4 Vapaavalintaiset opintojaksot / Sosiaalitieteiden teoriasuuntaukset 5 op (SOST0011)

Sisältö

Opiskelija osallistuu opintojaksolle, jossa luennoin ja keskusteluin opiskellaan yhteiskuntateorioita ja teoreettista ajattelua sekä tenttii oheiskirjallisuuden. Luentokurssilla painotetaan pari - ja ryhmäkeskusteluja, joiden kautta opiskelijat oppivat soveltamaan teoreettisia käsitteitä yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja tulkintaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä sosiaalitieteellisten käsitteiden avulla. Opiskelija tietää, mitä teorialla tarkoitetaan ja miksi sitä tarvitaan sosiaalitutkimuksessa, tuntee keskeisiä klassisia ja nykyaikaisia yhteiskuntateorioita sekä osaa arvioida niitä kriittisesti.

Opintosuoritukset

Luennot (20 h) ja oheiskirjallisuuden lukeminen. Luennot tentitään luentotenttinä, kirjallisuus sähköisen tentin tenttitilassa. [Ohjeet ja ilmoittautuminen](http://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/etentti/Sivut/home.aspx)

Opetus

Katso opetustiedot yliopiston [opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=15863) Aloitus 14.11.2017

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Katso kirjallisuustiedot yliopiston [opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintojakso.htm?id=50314&lang=fi&lvv=2017&uiLang=fi)

A.4 Vapaavalintaiset opintojaksot / Verkostot 5 op (SOST0016)

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään verkostojen olemassaolon perusteita: miksi verkostoja on olemassa, millaisia ne ovat ja miten ne muodostuvat. Kurssilla tarkastellaan teoreettisesti ja eri empiiristen aineistojen avulla muun muassa seuraavia verkostoja: sosiaalisen median eri verkostot, poliittiset verkostot ja taloudelliset verkostot. Lisäksi käsitellään verkostoanalyysimenetelmien perusteita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää kattavasti yhteiskuntatieteellisen verkostotutkimuksen empiiriset ja teoreettiset lähestymistavat. Verkostojen tarkastelun kautta opiskelija pystyy analysoimaan erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden välisiä suhteita sekä yhteiskunnallisia ilmiöitä kuten instituutioiden olemassaoloa.

Opetus

Katso opetustiedot yliopiston [opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=15864) Aloitus 6.11.2017

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Katso kirjallisuustiedot yliopiston [opetusohjelmasta](https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintojakso.htm?id=50315&lang=fi&lvv=2017&uiLang=fi)

A.4 Vapaavalintaiset opintojaksot / Yhteiskunnallinen muutos ja sosiaaliset liikkeet 5 op (SOST0012)

Sisältö

Opintojaksolla lähestytään yhteiskunnallista muutosta erilaisten teemojen, kuten sukupuolen ja seksuaalisuuden, perheen, työn, monikulttuurisuuden, kaupungistumisen, globalisaation ja teknologisen muutoksen kautta. Kokonaisuus tutustuttaa vallankäytön muotoihin ja sosiaalisten liikkeiden ja kansalaisaktivismin merkitykseen yhteiskunnallisen muutoksen edistämisessä tai jarruttamisessa. Se myös perehdyttää yhteiskunnallista muutosta ja sosiaalisia liikkeitä koskevaan sosiologiseen tutkimukseen ja käsitteistöön.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee sosiologisia näkökulmia yhteiskunnalliseen muutokseen ja sosiaalisiin liikkeisiin ja tunnistaa niiden historiallisen rakentumisen. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti yhteiskunnallisia valtasuhteita ja niitä koskevia muutospyrkimyksiä.

Opintosuoritukset

Luennot (20 h), luento -/oppimispäiväkirja ja harjoitustyöt.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Oheiskirjallisuus julkaistaan opintojakson Moodle-sivulla.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

350,00  €

Ensimmäinen erä (210 euroa) maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Toinen erä (140 euroa) maksetaan seuraavan lukukauden alussa. Opintomaksuun sisältyy 35 op opintoja.

Edeltävät opinnot

Sosiaalitieteiden perusopinnot on oltava suoritettuna ilmoittauduttaessa.