Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

PEDA8699, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opinnot on peruttu. Erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää esimerkiksi luokanopettajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö tai em. aloille aikovat. Sisällöt puhuttelevat jokaista kasvattajaa sekä muita lasten ja nuorten arjen jakavia ihmisiä. Lähiopetus järjestetään ilta-aikaan, joten opiskelu onnistuu hyvin työn tai opiskelun ohessa.

Sisältö

Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot: Ea1. Johdatus kasvatustieteisiin (4 op) Ea2. Erityispedagogiikan perusteet (5 op) Ea3. Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä (3 op) Ea4. Oppimisen edellytykset (3 op) Ea5. Perusopintojen kirjallisuus (7 op) Ea7. Näkökulmia erityispedagogiikkaan (3 op)

Opetus

Katso opetustiedot [Turun kesäyliopiston verkkosivulta](https://www.turunkesayliopisto.fi/kurssitarjotin/avoin-yliopisto-opetus/erityispedagogiikka)

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (KTL_3073)

Sisältö

- kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja keskeiset teoriasuuntaukset - kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä - kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut - kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus 18 t. Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) suoritetaan opintojakson yhteydessä. 1. tentti vko 22.

Opetus

Luento-opetus 18 t

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos: 1. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus. Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin -opintojakson kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa (Ka1 tai Aa1), suorittaa hän opintojakson Ea1. tenttimällä teokset: 1. Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 214. 2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen U., Savolainen, H. & Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. (Saatavissa e-kirjana.) 3. Baglieri, S. & Shapiro, A. 2012. Disability studies and the inclusive classroom critical practices for creating least restrictive attitudes. New York: Routledge. (Saatavissa e-kirjana) TAI Barton, L. & Armstrong, F. (Eds.) 1999. Difference and Difficulty: Insights, Issues and Dilemmas. University of Sheffield Department of Educational Studies.

Opettaja

Yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Erityispedagogiikan perusteet 5 op (PEDA8749)

Sisältö

- erityisen tuen ja poikkeavuuden käsitteet, erityispedagogiikan arvopohja, ideologiat ja periaatteet - koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen inkluusio

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erityispedagogiikkaa ohjaavia periaatteita ja erityispedagogiikan osa-alueet varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. Lisäksi opiskelija kykenee määrittelemään poikkeavuutta ja erityisiä tuen tarpeita sekä tunnistamaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja yhteiskunnan sekä yhteisön välisiä rakenteellisia suhteita.

Opintosuoritukset

Luento-opetus 24 t. Tentti luennoista ja kirjoista. 1. tentti vko 25.

Opetus

Luento-opetus 24 t

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kertauskuulustelun (luennot) yhteydessä tentitään: 1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. (soveltuvin osin) 2. Vehmas, S. 2005. Vammaisuus: Johdatus ilmiön historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. 3. Rantala, A. & Määttä, P. 2010. Tavallisen erityinen lapsi. Jyväskylä: PS-Kustannus. Mahdollinen muu oheiskirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Heli Ketovuori ja KM Simo Uusinoka

Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op (PEDA0008)

Sisältö

- poikkeavuusteoriat - intressiryhmät ja poikkeavuus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida poikkeavuuden merkitystä yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä ja osana yhteiskunnallista luokittelua.

Opintosuoritukset

Luento-opetus 12 t ja harjoitukset 12 t. Harjoitustyön ohjeistus ensimmäisellä luentokerralla. Harjoituksissa läsnäolovelvollisuus. Kirjallinen tentti. Arviointi: 1-5

Opetus

Luento-opetus 12 t ja harjoitukset 12 t

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kirjallisessa tentissä (luennot + oppimateriaalit) opintojakson yhteydessä tentitään teos: Conrad, P. & Schneider, J. W. 1992. Deviance and medicalization. From badness to sickness. 3. painos. Philadelphia: Temple University Press.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Oppimisen edellytykset 3 op (PEDA0035)

Sisältö

Kognitiiviset ja emotionaaliset oppimisvalmiudet

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys oppimista säätelevistä kognitiivisista ja emotionaalisista ydinvalmiuksista ja niiden oppimisympäristölle asettamista haasteista. Opiskelija on perehtynyt aihealueen keskeiseen uusimpaan tutkimustietoon.

Opintosuoritukset

Kirjallinen essee. Esseen aihe, oheiskirjallisuus ja tiedot palautuspäivämäärästä ilmoitetaan opintojen alussa.

Arviointi

0-5

Opettaja

Yliopistonlehtori Minna Kyttälä

Perusopintojen kirjallisuus 7 op (PEDA8743)

Sisältö

- erityispedagogiikka eri elämänvaiheissa - vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä - oppimisvaikeudet

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää ja syventää erityispedagogista ajattelutapaa ja käsitteistöä opintojaksojen Ea1-Ea4 luomalta pohjalta.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti (Kaikki kirjat suoritetaan yhdellä kertaa). Arviointi: 1-5. Lokakuu 2018, marraskuu 2018, tammikuu 2019.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys. Gaudeamus. 2. Pihlaja, P. & Viitala, R. 2004. Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. Helsinki: WSOY. 3. Kivirauma, J. (toim.) 2008. Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto. 4. Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Helsinki: WSOY. 5. Tieteellisiä artikkeleita oppimisvaikeuksista.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op (PEDA8745)

Sisältö

- erityispedagogiikan teoreettisten lähtökohtien tarkastelu - yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat erityispedagogiikassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija on muodostanut kokonaiskuvan erityispedagogiikan perusopintojen sisällöistä ja kykenee tekemään erityispedagogiikan perusteista reflektoivan yhteenvedon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Essee Esitiedot: Erityispedagogiikan perusopintojen Ea1-Ea5 -osiot

Arviointi

0-5

Opettaja

Yliopistotutkija Päivi Pihlaja ja yliopistonlehtori Minna Kyttälä

Toteuttaja

Turun kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Ritva Härkönen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) ritva.harkonen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

25,00  € (+ yhteistyöoppilaitoksen maksu 465.00 €)

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Turun kesäyliopisto laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa Turun kesäyliopistosta.