Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Gerontologia: Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op

HOIT8930, Hoitotiede, Lääketieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestetään Somero-opistossa. Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään [oppilaitokseen](https://somero-opisto.fi/).

Sisältö

- Iäkkäiden ravitsemus ja ravitsemussuositukset - Ruokailun fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset näkökohdat - Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja päihdehaitat

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy vanhustyön ajankohtaisiin teemoihin, jotka ovat ikääntyneiden ravitsemus, päihteiden käyttö ja addiktiot. Opiskelija saa kokonaiskuvan ravitsemuksen merkityksestä osana hyvää ja ennaltaehkäisevää hoitoa. Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti ikääntyneiden päihteiden käyttöä ja tietää päihdeongelman hoitovaihtoehdoista.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti Osallistuttava vähintään kolmeen opintoryhmätapaamiseen.

Opetus

Syksy 2018.

Kirjallisuus

1. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010. Helsinki: Edita Prima Oy. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf 2. Suominen M. 2010. Ravitsemus muuttuu ikääntyessä. Yleislääkäri (25), 18 - 22. 3. Suominen M, Soini H, Muurinen S, Strandberg T, Pitkälä K. 2012. Ikääntyneiden ruokatottumukset, ravinnonsaanti ja ravitsemustila suomalaisissa tutkimuksissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti (49), 170 - 9. 4. Aalto, M. & Holopainen, A.: Ikääntyneen alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito. Duodecim 124: 1492 - 1498 5. Ahlström, S. & Mäkelä, P.: Alkoholi ja ikääntyneet Suomessa. Yhteiskunta-politiikka 6/2009: 674 - 678 6. Aira, M. & Haarni, I.: Iäkkäiden suhtautuminen alkoholin käytöstä kysymiseen ?Niitten kuuluu kysyä myös viinasta, jos on aihetta? Lääkärilehti 2010, 7: 579 - 585. 7. Aira, M.: Ikääntyneiden alkoholinkäytön riskit. Suomen Lääkärilehti 2012, 6: 409 - 412 8. Haarni, I. & Hautamäki, L.: Elämänkokemus ja alkoholi: 60 - 75-vuotiaiden suhde alkoholiin teemahaastattelujen valossa. Gerontologia 1/2009, 23: 3 - 13 9. Juhela, P.: Pitäisikö yleisiin asenteisiin puuttua? Viina vie vanhusta. Duodecim 2011: 127: 414 - 415 10. Koivula, R. & Vilkko, A. & Tigerstedt, C. & Kuussaari, K. & Pajala, S.: Miten iäkkäiden alkoholiongelmat näkyvät kotihoidon työntekijöiden työssä? Yhteiskuntapolitiikka 2015; 5: 482 - 489. 11. Suhonen H. 2014. Ikääntyneiden päihdeongelmat ? todellisuuden monet kasvot. Turun yliopiston avoimen yliopiston oppimateriaali (soveltuvien osin). 12. Viljanen, M. 2011: Mitä ikääntyneiden kanssa tehtävässä päihdetyössä pitäisi ottaa huomioon? Gerontologia 1/2011, 54 - 59 13. Opintojakson alussa mahdollisesti ilmoitettava artikkelimateriaali

Toteuttaja

Somero-opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

50,00  €

Maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.