Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Valtio-opin perusopinnot 25 op

VALT1058, Valtio-oppi, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestetään Alkio-opistossa. Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://www.alkio.fi).

Osaamistavoitteet

Perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä.

Opetus

Perusopinnot alkavat syyskuussa 2018 ja päättyvät keväällä 2019. Opinnot järjestetään lähiopetuksena [Alkio-opistossa](http://www.alkio.fi).

P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op (POLT0005)

Sisältö

Kurssi esittelee valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen peruskäsitteitä - ja teorioita, tutkimusotteita ja -suuntauksia, oppihistoriaa sekä suhteita lähitieteisiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut tuntee valtio-opin ja kansainvälisen politiikan peruskäsitteet ja - teoriat, hahmottaa alojen suhteen muihin yhteiskuntatieteisiin ja tuntee keskeisten tutkimussuuntausten perusteemat. Opiskelija kykenee arvioimaan politiikkaa kriittisesti ja analyyttisesti sekä tiivistämään kompleksisia asioita ja hahmottamaan oleellisuuksia.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Hakovirta, H.: Maailmanpolitiikka: teoria ja todellisuus (2.uudistettu laitos kokonaan) **ja** Heywood, A.: Politics (3. laitos kokonaan)

P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.1 poliittisen historian suuntauksia 2 op (POLT0001)

Sisältö

Poliittisen historian tutkimuksen eri aihepiirejä ja lähestymistapoja.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen historiantutkimuksen ja poliittisen historian lähtökohtiin ja historiaan sekä lähihistorian erityiskysymyksiin.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kalela & Lindroos (toim.): Jokapäiväinen historia Lindroos & al (toim.): Poliittisen historian itsereflektio.Poliittinen historia poliittisen historian tutkijoiden silmin.

Lisätiedot

Tämä osio (2 op) on osa opintojaksoa P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot historiantutkimuksen ja poliittisen historian luonteesta.

P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op (POLT0002)

Sisältö

Kurssi tarkastelee historiaa koskevan tiedon ja tulkintojen roolia eri yhteiskunnissa. Kurssin ensimmäisessä osassa luodaan katsaus historiankirjoituksen traditioihin pitkällä aikavälillä - antiikista nykypäivään - keskittymällä kolmeen kysymykseen: mistä syistä, millä lähteillä ja millä menetelmillä historiaa on tutkittu? Toinen osa keskittyy erilaisiin nykyaikaisen historiantutkimuksen näkökulmiin , kuten historiapolitiikka, historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden vuorovaikutussuhde sekä alueellisuus ja etnisyys.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii erittelemään historiankirjoituksen tarkoitusperiä, tutustuu historiantutkimuksen menetelmien historialliseen kehitykseen ja oppii analysoimaan menneisyyttä koskevaa tietoa ja tulkintoja.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Ylikangas, Heikki: Mitä historia on ja millaista sen tutkiminen (2015) Donnelly, M. & Norton, C.: Doing History Artikkeli: Hyytiäinen Nina & Tähtinen Juhani, [Historian tutkimus ja lähteet (2008)](http://www.enorssi.fi/enorssi-verkosto/virmo/virmo-1/kashisnet/kasvatuksen-historian-tutkimus/kasvatuksen-historian-tutkimus-ja-lahdekysymys)

Lisätiedot

Tämä osio (3 op) on osa opintojaksoa P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot historiantutkimuksen ja poliittisen historian luonteesta.

P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op (POLT0003)

Sisältö

Perehdytään kulttuurillisten ja universaalien ajattelutapojen muotoutumiseen ja oman aikamme keskeisiin eurooppalaisiin ideologioihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kurssin suoritettuaan yleiskäsitys eurooppalaisperäisistä ideologioista ja niiden kehityksestä.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina

Arviointi

0-5

Lisätiedot

Tämä osio (3 op) on osa opintojaksoa P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa peruskäsitys poliittisten ideologioiden vaiheista ja merkityksestä.

P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op (POLT0004)

Sisältö

Perehdytään länsimaisen politiikan tutkimuksen keskeisiin klassikoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa kurssin suoritettuaan perustiedot keskeisistä länsimaisista poliittisista ajattelijoista.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Petri Koikkalainen & Paul-Erik Korvela (toim.): Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere. Vastapaino 2012

Lisätiedot

Tämä osio (2 op) on osa opintojaksoa P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa peruskäsitys poliittisten ideologioiden vaiheista ja merkityksestä.

P4 Poliittiset järjestelmät 5 op (VALT1005)

Sisältö

Poliittisten järjestelmien tutkimuksen perusteet

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa poliittisten järjestelmien tutkimuksen peruslähtökohdat sekä tuntee suomalaisen ja eurooppalaisten poliittisten järjestelmien perusrakenteet ja erot.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Wiberg, M.: Politiikka Suomessa Crepaz, M.: European Democracies (9. laitos) Wasserman, G.: The Basics of American Politics (15. laitos)

P5 Kansainvälinen järjestelmä 5 op (VALT1007)

Sisältö

Perusteet kansainvälisen järjestelmän toimijoista ja ilmiöistä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa kansainvälisten järjestöjen, konfliktien, diplomatian ja globalisaation merkityksen oppiaineen näkökulmasta. Opiskelija kykenee politiikan kriittiseen arviointiin ja luentaan sekä aineistonhankintaan ja sen kirjalliseen analyysiin.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Pakollinen: Nye, J.: Understanding International Conflicts (6.tai 7.laitos) Lisäksi valitse kaksi (2) kirjaa seuraavista: Rittberger, V. & Zangl, B. & Staisch, M.: International Organization: Polity, Politics and Policies Hudson, V.: Foreign Policy Analysis Held, D. & McGrew, A.: Globalization and Anti-Globalization. Beyond the Great Divide (2. laitos)

Toteuttaja

Alkio-opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) seppo.piiparinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

80,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.