Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

KTL_A100, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Aineopintojen aloitusohjauksen 6.9.2018 tallenne on kuunneltavissa opintojen verkkoalueella.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena kasvatustieteen aineopinnoissa on kasvatustieteellisen ajattelu- ja lukutaidon syventäminen keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen perehtymällä sekä rakentamalla käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opetus

Aineopinnot järjestetään monimuoto-opintoina [Alkio-opistossa](http://www.alkio.fi/). Aineopinnot alkavat elokuussa 2018 ja päättyvät kevätlukukaudella 2019. Keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luento-opetukseen, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella. Pienimuotoisen kasvatustieteellisen tutkimuksen tekeminen sekä monipuoliset esseeaiheet mahdollistavat, että voit painottaa sisältöjä oman työsi tai mielenkiintosi mukaan. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely paikallisessa oppilaitoksessa. Ryhmä kokoontuu elokuusta huhtikuuhun. Opiskelun tukena ovat myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Luento-opetus järjestetään Turun yliopistossa arki-iltaisin (tai lauantaisin), jolloin on osallistumismahdollisuus myös verkko-oppimisympäristössä. Opetukseen osallistuminen on suositeltavaa, sillä se edistää ja helpottaa itsenäistä opiskelua ja oppimista. Osallistumisvelvollista opetusta Turussa sisältyy Proseminaariin ja Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -opintojaksoon. Useimmista luennoista tehdään luentotallenne verkko-oppimisympäristöön, josta sen voi kuunnella itselleen sopivana aikana.

Arviointi

0-5

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Kasvatuksen psykologia 4 op (KTL_8649)

Sisältö

- henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen psykologiset prosessit, erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa - emootioiden ja motivaation rooli oppimisessa - itsesäätelyn ja oppimisorientaatioiden merkitys oppimisessa - luovuus ja oivaltaminen oppimisessa - erilaisten oppimisympäristöjen yhteys oppimisen psykologisiin tekijöihin

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt oppimisen, opetuksen ja kasvatuksen psykologiaan. Opiskelija tuntee oivaltavan oppimisen keskeiset periaatteet sekä ymmärtää motivaation ja kiinnostuksen merkityksen oppimisessa. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opintosuoritukset

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, Essee yksilö- tai pienryhmätyönä

Opetus

Luento-opetus 5 t, Pienryhmäopetus 9 t, Itsenäinen työskentely Viikko 37 Opintoryhmä. Viikko 38 Luento / Tiina Tuijula maanantaina 17.9.2018 klo 17.15 - 19.45 verkko-oppimisympäristö. Viikko 39 Opintoryhmä ja HOPS:n palautus 28.9.2018 mennessä. Viikko 40 Itsenäinen opiskelu. Viikko 41 Opintoryhmä. Viikko 42 Itsenäinen opiskelu ja Kasvatuksen psykologia -esseen palautus 21.10.2018 mennessä.

Arviointi

0-5

Essee H - 5, Hops hyväksytty - hylätty

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava. 2. Opettajan Moodlessa ilmoittamat tutkimusartikkelit.

Opettaja

Yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Koulutuspolitiikka 6 op (KTL_9908)

Sisältö

- koulutuksen makrososiologia sekä koulutuspolitiikan, koulutuksen ohjauksen, hallinnon ja hallinnan käsitteistö ja teoreettiset lähtökohdat - suomalaisen koulutusjärjestelmän eri osien muotoutuminen sekä koulutuksen ohjauksen muutokset 1900-luvun alusta 2010-luvulle - koulutus osana suomalaista hyvinvointivaltiota ja sen muutosta - "uusi" koulutuspolitiikka, sen ideologiset lähtökohdat, toimijat sekä ilmeneminen ja vaikutukset kansallisesti ja kansainvälisesti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa koulutuksen osana yhteiskuntaa ja yhteiskuntapolitiikkaa. Hän tuntee koulutuspolitiikan tutkimuksen keskeiset teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat sekä suomalaisen koulutusjärjestelmän ja sen ohjauksen ja päätöksentekojärjestelmän keskeiset historialliset muutokset. Hän osaa havainnoida koulutuksen keskeisiä ylikansallisia virtauksia ja niiden yhteyttä suomalaiseen koulutuspolitiikkaan. Opiskelija ymmärtää keskeiset koulutuspoliittiset käsitteet, osaa muodostaa koulutuspolitiikan kysymyksistä omia, perusteltuja näkemyksiä sekä on harjaantunut keskustelemaan niistä.

Opintosuoritukset

Moodletentti ja harjoitustyö TAI Moodletentti ja essee Lisätiedot: Harjoitustyö (väittelyharjoitus) toteutetaan tuutorin johdolla pienryhmäopetuksena ja siinä käytetään opettajan antamaa materiaalia.

Opetus

Luento-opetus 5 t, Pienryhmäopetus 6 t, Itsenäinen työskentely Viikot 40-41 Luennot / Arto Jauhiainen keskiviikkona 3.10. klo 16.30-18.30 ja keskiviikkona 10.10.2018 klo 16.30-18.30 ls. PUB2, Publicum, Assistentinkatu 7, 1. kerros, ja verkko-oppimisympäristö. Viikot 43-44 Opintoryhmä tuutorin kanssa sovitulla viikolla. Viikot 45-46 Itsenäinen opiskelu. Koulutuspolitiikka-moodletentti 14.11. klo 18.30-16.11.2018 klo 18.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 19.9. ja 12.12.2018, 16.1., 13.3. ja 12.6.2019 klo 18.30 alkaen). Viikko 47 Opintoryhmä. Koulutuspolitiikan (väittelyharjoituksen korvaavan) esseen palautus 25.11.2018 mennessä.

Arviointi

0-5

Tentti H-5, Harjoitustyö/Essee hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus ja artikkelit: 1. Simola, H. 2015. Koulutusihmeen paradoksit. Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta. Helsinki: Vastapaino. Sivut 7-49, 141-233. 2. Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Suomen Kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä. Sivut 7-131, 229-366. 3. Seller, S. & Lingard, B. 2013. The OECD and global governance in education. Journal of Education Policy 28 (5), 710-725. 4. Alexiadou, N., Dovemark, M., Erixon-Arreman, I., Holm, A.-S., Lundahl, L. & Lundström, U. 2016. Managing inclusion in competitive school systems: The cases of Sweden and England Comparative & International Education 11 (1), 13-33. 5. Dvir, Y. & Yemini, M. 2017. Mobility as a continuum: European commission mobility policies for school and higher education. Journal of Education Policy 32(2), 198-210.

Opettaja

Professori Arto Jauhiainen (luennot) ja yliopistonlehtori Tiina Tuijula (tentit/esseet)

Kasvatuksen historia 3 op (KTL_3070)

Sisältö

- historiatietoisuuden, historiakulttuurin ja historiapolitiikan käsitteet - lapsuus ja nuoruus historiallisena ilmiönä - aikuiskasvatuksen historia - kasvatusaatteiden historia - erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen historia - koulutuksen sukupuolittuneiden käytäntöjen historia

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen historian ilmiöitä niiden yhteiskunnallis-historiallisissa yhteyksissään. Opiskelija huomaa, miten ilmiöiden tulkinnat muuttuvat ajassa. Opiskelija hahmottaa muutosta ja pysyvyyttä sekä niiden välisiä jännitteitä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, Essee yksilö- tai pienryhmätyönä TAI Essee yksilötyönä Lisätiedot: Pienryhmäopetuksessa opiskelija perehtyy vähintään yhteen teokseen ja tekee siitä alustuksen, osallistuu keskusteluun ja tekee yksilö- tai pienryhmätyönä esseen.

Opetus

Pienryhmäopetus 6 t, Itsenäinen työskentely Viikko 48 Itsenäinen opiskelu. Viikko 49 Opintoryhmä. Viikko 50 Opintoryhmä. Viikot 51-1 Joululoma ja itsenäinen opiskelu. Kasvatuksen historia -esseen palautus 6.1.2019 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opettajan antama kirjallisuus, joka on jaoteltu kurssin teemojen mukaan.

Opettaja

Yliopistonlehtori Marjo Nieminen

Empiiriset tutkimusmenetelmät, kasvatustiede 4 op (KTL_0031)

Sisältö

Luennoilla käsitellään seuraavia aineistonhankintamenetelmiä: - dokumentit ja tilastot - kyselyt - haastattelut

Osaamistavoitteet

Opiskelija - on perehtynyt keskeisiin empiiristen tutkimusaineistojen hankinnan menetelmiin ja analysointiin - osaa perustaitoja niiden soveltamisen mahdollisuuksista ja rajoituksista kasvatustieteessä.

Opintosuoritukset

Harjoitustyö Harjoitustyönä tehdään tutkimusharjoitus yksilö- tai pienryhmätyönä. Jos opiskelija on suorittanut opintojakson Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä aikaisemmin Turun yliopistossa aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopinnoissa, suorittaa hän opintojakson moodletenttinä tenttimällä oheismateriaalin kirjallisuuden.

Opetus

Luento-opetus 8 t, Pienryhmäopetus 4 t, Pienryhmäopetus 9 t (tuutorit), Itsenäinen työskentely Lisätiedot: Luento-opetus ja menetelmäkohtainen pienryhmäopetus on yhteinen erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopintojen opiskelijoille. Menetelmäkohtaisessa pienryhmäopetuksessa on osallistumisvelvollisuus. Viikko 2 Luento / Marjo Nieminen maanantaina 7.1.2019 klo 16.30-18.15.00 verkko-oppimisympäristö. Viikko 3 Luennot / Tiina Tuijula ja Suvi Jokila maanantaina 14.1.2019 klo 16.30 - 19.45 verkko-oppimisympäristö. Ilmoittautuminen menetelmäryhmään Moodlessa 15.1.-1.2.2019. Empiiriset tutkimusmenetelmät, kasvatustiede -moodletentti 16.1. klo 18.30-18.1.2019 klo 18.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 19.9. ja 12.12.2018 ja 13.2. ja 18.9.2019. HUOM! Tentit tehdään vain tarvittaessa, jos on etukäteen ilmoittautuneita.) Viikko 4 Opintoryhmä. Viikko 5 Itsenäinen opiskelu. Viikko 6 Tutkimussuunnitelman palautus verkkoalueelle 4.2.2019 mennessä. Menetelmäkohtainen ryhmäohjaus Turussa / Nieminen, Tuijula ja Jokila lauantaina 9.2.2019 klo 9.00 - 12.30 TAI klo 13.30 - 17.00 Educariumin ryhmätilat, Assistentinkatu 5. Viikot 7-8 Itsenäinen opiskelu (Empiiriset tutkimusmenetelmät, kasvatustiede -moodletentti 13.2. klo 18.30-15.2.2019 klo 18.30). Viikot 9-11 Kaksi opintoryhmää (osallistumisvelvollisuus) tuutorin kanssa sovituilla viikoilla. Empiiriset tutkimusmenetelmät, kasvatustiede -tutkimusraportin palautus 15.3.2019 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Valli, R. & Aaltola, J. 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus. Valli, R. & Aaltola, J. 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Opettaja

Yliopistonlehtorit Marjo Nieminen ja Tiina Tuijula

Kasvatusfilosofia 3 op (KTL_0004)

Sisältö

- kasvatusfilosofian tehtävät ja tutkimuksen perusperiaatteet - indoktrinaatio ja dialogi kasvatuksessa - keskeisimmät kasvatusfilosofit ja kasvatusfilosofiat - kasvatuksen arvot ja ihmiskäsitykset

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää käsityksiään kasvatuksen ja koulutuksen filosofisista ja eettisistä perusteista sekä erilaisten filosofisten perussuuntauksien ja ihmiskäsitysten lähtökohdista ja tulkintaperspektiiveistä. Opintojakson pohjalta opiskelija kykenee hahmottamaan laaja-alaisesti ja kriittisesti kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisten linjausten ja käytäntöjen taustalla olevia filosofisia lähtökohtia. Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa perustavat filosofiset maailmankatsomukselliset valinnat ja niiden kasvatukselliset seuraukset.

Opintosuoritukset

Essee yksilö- tai parityönä

Opetus

Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 6 t, Itsenäinen työskentely Viikko 12 Luento / Rauno Huttunen keskiviikkona 20.3.2019 klo 17.00-19.30 verkko-oppimisympäristö. Viikko 13 Luento / Rauno Huttunen tiistaina 26.3.2019 klo 17.00-19.30 verkko-oppimisympäristö. Viikko 14 Opintoryhmä. Viikko 15 Opintoryhmä. Viikko 16 Itsenäinen opiskelu. Viikko 17 Kasvatusfilosofia-esseen palautus 26.4.2019 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytetään vähintään kolmea kasvatusfilosofista lähdeteosta opettajan antamasta kirjallisuuslistasta.

Opettaja

Yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op (KTL_0026)

Sisältö

- koulutuksen suunnittelun yleiset lähtökohdat - koulutuksen suunnittelun kehystekijät ja erilaiset suunnittelumallit - koulutuksen suunnittelu erilaisissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi verkko-oppimisympäristössä - projektityöskentely - opetussuunnitelmatyö - koulutuksen kehittämishankkeet

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää koulutussuunnittelun teoreettisia lähtökohtia ja periaatteita. Hän osaa erotella erilaisia koulutussuunnittelumalleja ja tuntee projektityöskentelyn periaatteet. Opiskelija saa valmiuksia käytännön koulutussuunnitteluun. Lisäksi opiskelija osaa analysoida koulutuksen kehittämishankkeita.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja projektityö pienryhmätyönä TAI projektityö yksilötyönä. Lisätiedot: Opiskelija tekee koulutuksen suunnitteluun liittyvän projektityön, joka esitetään opintoryhmässä. Projektityössä käytetään luentotallenteita ja opettajan ilmoittamaa kirjallisuutta.

Opetus

Luentotallenteet, Pienryhmäopetus 6 t, Itsenäinen työskentely Viikot 18-22 Kaksi opintoryhmää (osallistumisvelvollisuus) tuutorin kanssa sovituilla viikoilla ja itsenäinen opiskelu. Viikko 23 Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen -projektityön palautus 10.6.2019 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luentotallenteet, tieteelliset artikkelit ja mahdollinen muu opettajan ilmoittama oppimateriaali.

Opettaja

Suunnittelija Eija Siltari, yliopistonlehtori Anne Laiho ja lehtori Annukka Jauhiainen

Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op (KTL_3110)

Sisältö

- koulutuksen vaikuttavuus - arviointi koulutuspolitiikan osana - koulutuksen arviointi ja laatu - arvioinnin etiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt koulutuksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin sekä arvioinnin teoreettisiin lähtökohtiin, menetelmiin ja merkitykseen koulutuksen eri tasoilla.

Opintosuoritukset

Moodletentti

Opetus

Verkkoluentotallenteet, Pienryhmäopetus 3 t, Itsenäinen työskentely Viikko 35 Itsenäinen opiskelu. Viikko 36 Opintoryhmä. Viikko 37 Itsenäinen opiskelu. Viikko 38 Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi -moodletentti 18.9.klo 18.30-20.9.2019 klo 18.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 19.9., 17.10. ja 12.12.2018 sekä 13.3., 15.5. ja 12.6.2019).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: 1. Varjo, J., Simola, H. & Rinne, R. 2016. Arvioida ja hallita. Perään katsomisesta informaatio-ohjaukseen suomalaisessa koulupolitiikassa. Kasvatusalan tutkimuksia 70. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. 2. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. (soveltuvin osin, saatavissa verkosta) 3. Opettajan ilmoittamat artikkelit tai muu oppimateriaali.

Opettaja

Tutkijatohtori Nina Haltia

Proseminaari, kasvatustiede 8 op (KTL_3333)

Sisältö

- kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset ja metodiset perusteet - aiheen valinta ja rajaus - tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen ja tutkimussuunnitelman laatiminen - aineiston hankinta ja tulosten analyysi - tieteellinen raportointi sekä kritiikki (opponointi) ja keskustelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija - tuntee kasvatustieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja kykenee toteuttamaan ne - osaa asettaa mielekkään tutkimusongelman - osaa hankkia tutkimusaineiston sekä analysoida ja tulkita sitä - osaa tieteellisen kirjoittamisen, tutkimusten arvioinnin ja tieteellisen keskustelun perustaitoja

Opintosuoritukset

Tutkielma, Seminaari Tutkielma tehdään yksilö- tai parityönä. Lähipäivän luento- ja pienryhmäopetuksessa sekä palauteseminaarissa on osallistumisvelvollisuus.

Opetus

Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 7 t (ohjaavat opettajat), Pienryhmäopetus 12 t (tuutorit), Seminaari (ohjaavat opettajat), Itsenäinen työskentely Lisätiedot: Luento-opetus on yhteinen erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopintojen opiskelijoille. Itsenäinen ja ohjattu työskentely jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle 2018-2019. Syyslukukausi: Johdantoluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimussuunnitelman laatiminen, aineiston hankinta. Kevätlukukausi: Aineiston analyysi, raportointi ja tutkimuksen esittäminen, opponointi sekä osallistuminen oman ja muiden tutkielmien pohjalta käytävään keskusteluun. Viikko 40 Opintoryhmä. Proseminaarin luennot ja tutkimusaiheiden käsittely verkossa (alustava suunnitelma, osallistumisvelvollisuus). Ideapaperin palautus 1.10.2018 mennessä. Viikot 41-44 Itsenäinen opiskelu ja opintoryhmä tuutorin kanssa sovitulla viikolla. Viikko 45 Itsenäinen opiskelu ja tutkimussuunnitelman palautus 5.11.2018 mennessä tai ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan. Viikko 46 Proseminaarin luennot ja tutkimussuunnitelmien palaute Turussa lauantaina 17.11.2018 klo 9.00-n. 16 (osallistumisvelvollisuus). Viikot 47- Itsenäinen opiskelu ja kaksi opintoryhmää tuutorin kanssa sovituilla viikoilla sekä palauteseminaari kevätlukukaudella 2019 ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Oheislukemistona käytetään: 1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä. JA 2. Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2011. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. JA 3. Eskola, J. & Suoranta, J. 2008 tai vanhempi vastaava painos. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. TAI Syrjäläinen, E., Eronen, A. & Värri, V.-M. (toim.) 2007. Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampere University Press.

Opettaja

Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Edeltävät opinnot

1. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -opintojakson suorittaminen ennen proseminaariin osallistumista tai sen aikana. 2. Lisäksi aineopinnoista tulee olla suoritettuna vähintään kaksi opintojaksoa.

Toteuttaja

Alkio-opisto

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Ritva Härkönen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) ritva.harkonen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

350,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.

Edeltävät opinnot

Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on Kasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) TAI Opettajan pedagogisten opintojen perusopintojen (25 op/15 ov) TAI Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta.