Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

KTL_8759, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen perusopintojen päämääränä on sellaisen tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä.

Opetus

Perusopinnot järjestetään monimuoto-opintoina[Hiiden Opistossa](http://www.hiidenopisto.fi/default.asp). Opinnot alkavat suunnittelijan pitämällä aloitusohjauksella Turun yliopistossa, luentosali PUB2, Publicum, Assistentinkatu 7, 1. krs. tai [verkko-oppimisympäristössä](https://webmeeting.utu.fi/avoin_kasvatustiede) keskiviikkona 19.9.2018 klo 17.00-18.30 ja päättyvät huhtikuussa 2019. Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, luentoja yliopistolla (luennot myös välitetään ja tallennetaan), työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä. Tentit suoritetaan opintojaksokohtaisesti määriteltyinä aikoina omassa oppilaitoksessa, moodletentteinä tai Turun yliopiston sähköisen tentin tenttitilassa Turussa, Raumalla, Porissa tai Vaasassa.

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (KTL_3073)

Sisältö

- kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa - kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet - kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä - kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut - opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opintosuoritukset

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, kirjallinen tentti

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 9 t, Pienryhmäopetus 9 t Monimuoto-opinnot 19.9. - 17.10.2018. Opintoryhmätyöskentely viikoilla 37/38, 40 ja 41. Luennot luentosali PUB1, Publicum, Assistentinkatu 7, 1. krs. ja verkko-oppimisympäristössä: ke 26.9.2018 klo 17.30-20.00 Juhani Tähtinen ke 3.10.2018 klo 17.30-20.00 Rauno Huttunen ke 10.10.2018 klo 17.30-20.00 Joel Kivirauma Yksilö- tai ryhmätentti ke 17.10.2018 klo 18.00-21.00 omassa oppilaitoksessa, moodletentti klo 18.00-22.00 (12.12.2018, 13.2., 15.5. ja 18.9.2019, [sähköinen tentti](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-tenttiin/Sivut/home.aspx) 3.-14.6. ja 12.-30.8.2019)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

professori Joel Kivirauma, yliopistonlehtori Rauno Huttunen ja erikoistutkija Juhani Tähtinen

Lisätiedot

Mikäli opiskelija on suorittanut KTL_ 3073 Johdatus kasvatustieteisiin aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnoissa suorittaa hän Johdatus kasvatustieteeseen-opintojakson (KTL_8618): Osaamistavoitteet: Opiskelija on perehtynyt kasvatustieteiden sekä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin. Sisältö: - kasvatustieteiden peruskäsitteistö sekä keskeiset teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat - kasvatuksen keskeiset filosofiset kysymykset - kasvatustieteellisen tutkimuksen historiallisia kehityslinjoja ja osa-alueita - kasvatus ja sen tutkimus osallisuuden ja hallinnan näkökulmasta Suoritustavat: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, Essee Oppimateriaalit: Essee kirjoitetaan kirjallisuuden pohjalta: 1. Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. 2017. (toim.) Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Kasvatusalan tutkimuksia 75. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen seura, sivut 9-165. 2. Raittila, R., Liinamaa, T. & Tuominiemi, L. 2017. Tulevaisuuteen suuntautuva varhaiskasvatustiede. Kasvatus & Aika 11 (3), 60-69. 3. Siljander, P. 2015. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Tampere: Vastapaino. 4. Saari, A. 2008. Kasvatuspsykologian Arkhimedeen piste: soveltava tutkimus ja hallinta. Kasvatus & Aika 1 (1), 41-55. Arviointiasteikko: 0-5

Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op (KTL_3320)

Sisältö

- sosiologia tieteenä ja ajattelutapana - sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset - koulutuksen historiallinen muotoutuminen, yhteiskunnalliset tehtävät ja prosessit - kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet - kasvatussosiologinen nuorisotutkimus - kasvatus, koulutus ja sukupuoli

Osaamistavoitteet

Opiskelija kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä, hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet, tuntee pääpiirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset sekä osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa.

Opintosuoritukset

Essee, osallistuminen esseetyöskentelyyn. Opintoryhmä- tai verkkotyöskentelyssä opiskelijat opettelevat tieteellisen kirjoittamista: kirjoittavat 1. version esseestä, josta saavat palautetta opettajalta ja opiskelijatoverilta. Työskentely tapahtuu Moodlessa.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 6 t, Pienryhmä- ja verkko-opetus 9 t Monimuoto-opinnot 24.10. - 7.12.2018. Opintoryhmätyöskentely viikoilla 43 ja 48 (läsnäolovelvollisuus). Luennot luentosali PUB2, Publicum, Assistentinkatu 7, 1. krs. ja verkko-oppimisympäristössä: ke 24.10.2018 klo 17.30-20.00 Rauno Huttunen ke 31.10.2018 klo 17.30-20.00 Rauno Huttunen Esseen viimeistely ja palautus pe 7.12.2018.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9). JA artikkeleita

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op (KASA3002)

Sisältö

- lapsen, nuoren ja aikuisen kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen lainalaisuudet ja peruskäsitteet erilaisten teorioiden valossa - keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta - erilaisten oppimis- ja kasvuympäristöjen vaikutusmekanismit - kasvatus- ja kehityspsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät esimerkinomaisesti sisältöteemoihin liittyneinä

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee havaitsemisen, oppimisen, ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen kehitys- ja kasvatuspsykologiset peruskäsitteet ja lainalaisuudet, ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yksilön kehityksen ja oppimisen tukemisessa perheen, varhaiskasvatuksen, kouluopetuksen, opiskeluympäristöjen ja työelämän näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Tentti suoritetaan yhdellä kertaa yksilö- tai ryhmätenttinä, sähköisenä tenttinä tai moodletenttinä.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 6 t Monimuoto-opinnot 10.12.2018 - 16.1.2019. Opintoryhmätyöskentely viikoilla 50 ja 2. Luennot PUB2, Publicum, Assistentinkatu 7, 1. krs. ja verkko-oppimisympäristössä: ma 17.12.2018 ja ke 19.12.2018 klo 17.30-20.00 Tiina Tuijula Yksilö- tai ryhmätentti omassa oppilaitoksessa ke 16.1.2019 klo 18.00-21.00, moodletentti 16.1.2019 klo 18.00-18.1.2019 klo 18.00 (17.10.2018, 13.3. ja 12.6.2019 ja lokakuussa 2019, moodletentit: 17.-19.10.2018, 13.-15.2.2019, 13.-15.3.2019, 12.-14.6.2019, 21.-23.8.2019 ja lokakuussa 2019, [sähköinen tentti](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-tenttiin/Sivut/home.aspx) 3.-14.6 ja 12.-30.8.2019)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: 1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. JA 2. Nurmi, J-E, Ahonen T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. 3. Myöhemmin ilmoitettavat kaksi suomenkielistä tieteellistä artikkelia

Opettaja

Yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op (KASA3169)

Sisältö

- oppimisen, opetuksen ja arvioinnin keskeiset käsitteet - kohti yhdessä ajattelemisen, työskentelemisen ja arvioimisen kulttuuria

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee oppimisen, opetuksen ja arvioinnin malleja sekä peruskäsitteitä ja osaa tarkastella oppimistaan niiden avulla.

Opintosuoritukset

Essee, kaksi harjoitustyötä. Opiskelija tekee esseen yksilö- tai pienryhmätyönä, harjoitustehtävän, käy oppilaitosvierailulla, raportoi siitä opintoryhmässä.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 6 t, pienryhmäopetus 9 t Monimuoto-opinnot 21.1. - 8.3.2019. Opintoryhmätyöskentely viikoilla 4, 6 ja 8 tai 9 (läsnäolovelvollisuus). Luennot Turussa, luentosali PUB2, Publicum, Assistentinkatu 7, 1. krs. ja verkko-oppimisympäristössä: ke 23.1.2019 klo 17.30-20.00 Heidi Salmento ke 30.1.2019 klo 17.30-20.00 Tiina Tuijula Esseen ja kirjallisen tehtävän palautus pe 8.3.2019 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. 2. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10-47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2.-2.7). 3. Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003 (uudistettu painos). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. 4. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi. 5. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18-78). Oheiskirjallisuus: Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op (KTL_0085)

Sisältö

- opettaja kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tukijana - oppimisen haasteet ja niiden tunnistaminen - hyvinvoivan oppimisyhteisön toimintakulttuuri - kehittyminen ja oppiminen hyvinvoinnin näkökulmasta - koulutuksen arvot, merkitys ja mekanismit suomalaisen yhteiskunnan historiassa, politiikassa ja kulttuurissa

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatusta, oppimista ja kasvua eri konteksteissa, ja laajentaa tietämystään kasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Tentti suoritetaan yhdellä kerralla moodletenttinä tai sähköisenä tenttinä.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Pienryhmäopetus 6 t Monimuoto-opinnot 11.3.2018 - 10.4.2019. Opintoryhmätyöskentely viikoilla 11 ja 14. Moodletentti ke 10.4.2018 klo 18.00-12.4.2018 klo 18.00 (12.-14.12.2018, 13.-15.3., 15.-17.5., 12.-14.6. , 18-20.9.2019, [sähköinen tentti](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-tenttiin/Sivut/home.aspx) 2.5.-28.6. ja 12.-30.8.2019)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kirjallisessa tentissä yhdellä kertaa suoritettava kirjallisuus: 1. Seuraavat kirjat, joista opiskelija valitsee 3 teosta: - Ahonen, S. 2011 (tai vanhempi painos). Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa Snellmanista tähän päivään. Tampere: Vastapaino. - Ahtola, A. (toim.) 2016. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. Juva: PS-kustannus. - Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Juva: PS-kustannus. - Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A-R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino. - Nikkola T., Rautiainen M. & Räihä P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Tampere: Vastapaino. - Savolainen, H., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) 2017. Oppimisen tulevaisuus. Tallinna: Gaudeamus. 2. Seuraavat artikkelit: - Fornaciari, A. & Harni, E. 2017. Antonio Gramscin hegemonian käsitteen relevanssi - kasvatustieteelliselle tutkimukselle. Kasvatus & Aika 11 (2), 39-51. - Inkinen, M., Mikkonen, J., Heikkilä, A., Tukiainen, M. & Lindblom-Ylänne, S. 2012. Aikaansaamattomuuden psykologiaa. Psykologia 47 (3), 172-181. - Mattila-Aalto, M. 2012. Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä. Tapaus leipäjonoyhteisö. Aikuiskasvatus 32 (1), 6-16.

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Toteuttaja

Hiiden Opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  € (+ yhteistyöoppilaitoksen maksu 153.00 €)

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.