Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

PEDA8699, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Perusopintojen aloitusohjauksen 13.9.2018 tallenne on kuunneltavissa opintojen verkkoalueella.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat.

Opetus

Perusopinnot järjestetään monimuoto-opintoina [Hiiden Opistossa](http://www.hiidenopisto.fi/default.asp). Perusopinnot alkoivat syyskuussa 2018 ja päättyvät touko-kesäkuussa 2019. Opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luennoille, kirjoitat esseitä, luet tentteihin ja teet tutustumiskäynnin. Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella tai sähköisenä tenttinä sähköisen tentin tenttitilassa (Turku, Rauma, Pori, Vaasa). Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely paikallisessa oppilaitoksessa. Ryhmä kokoontuu arki-iltaisin syyskuusta huhtikuuhun, keskimäärin kahdesta kolmeen kertaa kuukaudessa. Opiskelun tukena on verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Luento-opetus järjestetään Turun yliopistossa lukuvuoden aikana lauantaisin ja arki-iltaisin. Luennoilla on osallistumisvelvollisuus, ja niille voi osallistua Turun yliopistossa tai verkon kautta. Luennoista tehdään luentotallenne verkko-oppimisympäristöön, josta sen voi kuunnella itselleen sopivana aikana.

Arviointi

0-5

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (KTL_3073)

Sisältö

- kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa - kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja keskeiset teoriasuuntaukset - kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä - kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikkojen ajatukset ja kysymyksenasettelut - opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opintosuoritukset

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, Moodletentti/Sähköinen tentti TAI Essee Lisätiedot: Mikäli opintojakso on aikaisemmin suoritettu kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, suoritetaan Johdatus erityispedagogiikkaan -opintojakso esseenä.

Opetus

Luento-opetus 9 t, Pienryhmäopetus 9 t, Viikko 37 Opintoryhmä (omassa oppilaitoksessa) ja Perusopintojen aloitusohjaus / Hannele Massinen torstaina 13.9.2018 klo 17.00 - 18.45, ls. EDU2, Educarium, Assistentinkatu 5, 2. kerros ja verkko-oppimisympäristö osoitteessa https://webmeeting.utu.fi/kasvatustiedeao/ Viikko 39 Johdatus kasvatustieteisiin -luennot / Juhani Tähtinen keskiviikkona 26.9.2018 klo 17.30 - 20.00, ls. Mauno Koivisto -sali, Publicum, Assistentinkatu 7, 1. kerros ja verkko-oppimisympäristö. HOPS:n palautus 28.9.2018 mennessä. Viikko 40 Johdatus kasvatustieteisiin -luennot / Rauno Huttunen keskiviikkona 3.10.2018 klo 17.30 - 20.00, ls. Mauno Koivisto -sali, Publicum, Assistentinkatu 7, 1. kerros ja verkko-oppimisympäristö. Opintoryhmä. Viikko 41 Johdatus kasvatustieteisiin -luennot / Joel Kivirauma keskiviikkona 10.10.2018 klo 17.30 - 20.00, ls. Mauno Koivisto -sali, Publicum, Assistentinkatu 7, 1. kerros ja verkko-oppimisympäristö. Opintoryhmä. Viikko 42 Johdatus kasvatustieteisiin -moodletentti 17.10. klo 18.30 - 19.10.2018 klo 18.30 (19.9., 12.12.2018, 13.3. ja 18.9.2019 klo 18.30, avoinna 2 vrk) TAI sähköinen tentti 20.8. - 14.12.2018 TAI Johdatus erityispedagogiikkaan -esseen palautus 21.10.2018 mennessä.

Arviointi

0-5

Tentti/Essee numerolla 0-5, Hops hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015 (Uudistettu 8. painos). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-Kustannus. (saatavilla myös e-kirjana) Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:214. 2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. 3. Baglieri, S. & Shapiro, A. 2012. Disability studies and the inclusive classroom critical practices for creating least restrictive attitudes. New York: Routledge. (saatavilla myös e-kirjana) TAI Barton, L. & Armstrong, F. (Eds.) 1999. Difference and Difficulty: Insights, Issues and Dilemmas. University of Sheffield Department of Educational Studies.

Opettaja

Professori Joel Kivirauma, yliopistonlehtori Rauno Huttunen ja erikoistutkija Juhani Tähtinen

Erityispedagogiikan perusteet 7 op (PEDA0012)

Sisältö

- yleinen, tehostettu ja erityinen tuki - erityispedagogiikan arvopohja, ideologiat ja periaatteet - koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen inkluusio - lainsäädäntö ja erityiskasvatukseen liittyvät palvelut - vammaispolitiikka - erityiskasvatus elämänkaarella

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erityispedagogiikkaa ohjaavia periaatteita ja erityispedagogiikan osa-alueet varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. Lisäksi opiskelija kykenee määrittelemään poikkeavuutta ja erityisiä tuen tarpeita sekä tunnistaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja yhteiskunnan sekä yhteisön välisiä rakenteellisia suhteita. Opiskelija on perehtynyt palvelujärjestelmään ja vammaispolitiikkaan.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, Essee, Harjoitustyöt. Harjoitustöinä opiskelija tekee tutustumiskäynnin ja casetehtävän, jotka raportoidaan pienryhmäopetuksessa.

Opetus

Luento-opetus 18 - 22 t, Pienryhmäopetus 12 t Luento-opetus on osin yhteinen tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Viikko 43 Luennot / Lilja Aikio ja Elina Nikula lauantaina 27.10.2018 klo 9.00 - 14.30, ls. EDU2, Educarium, Assistentinkatu 5, 2. kerros ja verkko-oppimisympäristö. Viikko 44 Opintoryhmä. Viikko 45 Itsenäinen opiskelu. Viikko 46 Opintoryhmä. Viikko 47 Opintoryhmä. Viikko 48 Itsenäinen opiskelu. Viikko 49 Opintoryhmä. Viikko 50 Itsenäinen opiskelu. Viikot 51 - 1 Joululoma ja itsenäinen opiskelu. Erityispedagogiikan perusteet -esseen palautus 4.1.2019 mennessä.

Arviointi

0-5

Essee 0 - 5, harjoitustehtävät hyväksytty - hylätty

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. (saatavilla myös e-kirjana) 2. Vehmas, S. 2005. Vammaisuus: Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. 3. Rantala, A. & Määttä, P. 2010. Tavallisen erityinen lapsi. Jyväskylä: PS-Kustannus. Mahdollinen muu opettajan ilmoittama oheiskirjallisuus.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Elina Nikula

Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op (PEDA0046)

Sisältö

- poikkeavuusteoriat - intressiryhmät ja poikkeavuus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida poikkeavuuden merkitystä yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä ja osana yhteiskunnallista luokittelua.

Opintosuoritukset

Moodletentti/Sähköinen tentti, Harjoitustyö Harjoitustyönä opiskelija tekee artikkelireferaatin vieraskielisestä tutkimusartikkelista sekä raportoi ja osallistuu keskusteluun opintoryhmässä.

Opetus

Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 6-9 t Viikko 2 Luennot / Lilja Aikio lauantaina 12.1.2019 klo 10.15-12.45, ls. EDU2, Educarium, Assistentinkatu 5, 2. kerros ja verkko-oppimisympäristö. Viikko 3 Opintoryhmä ja/tai itsenäinen opiskelu. Viikko 4 Luennot / Lilja Aikio lauantaina 26.1.2019 klo 10.15 - 12.45, ls. EDU2, Educarium, Assistentinkatu 5, 2. kerros ja verkko-oppimisympäristö. Viikko 5 Opintoryhmä. Viikot 6-9 Opintoryhmä tuutorin kanssa sovitulla viikolla ja Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä -moodletentti 13.2. klo 18.30-15.2.2019 klo 18.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 19.9.2018, 10.4., 12.6. ja 18.9.2019 TAI sähköinen tentti 4.2.-1.7.2019).

Arviointi

0-5

Tentti 0 - 5, Harjoitustyö hyväksytty - hylätty

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Conrad, P. & Schneider, J. W. 1992. 3. painos. Deviance and medicalization. From badness to sickness. Philadelphia: Temple University Press. (saatavilla myös verkosta)

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Perusopintojen kirjallisuus 7 op (PEDA8743)

Sisältö

- erityispedagogiikka eri elämänvaiheissa - vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä - oppimisvaikeudet

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää ja syventää erityispedagogista ajattelutapaa ja käsitteistöä opintojaksojen Johdatus kasvatustieteisiin/Johdatus erityispedagogiikkaan, Erityispedagogiikan perusteet ja Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä luomalta pohjalta.

Opintosuoritukset

Moodletentti/Sähköinen tentti

Opetus

Pienryhmäopetus 3 t Viikko 10 Opintoryhmä. Viikko 15 Perusopintojen kirjallisuus -moodletentti 10.4. klo 18.30-12.4.2019 klo 18.30 (19.9., 12.12.2018, 12.6. ja 18.9.2019 TAI sähköinen tentti 20.8.-14.12.2018 ja 4.2.-1.7.2019).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Oppimateriaali 1. Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa: ysiluokan yhteisöllisyys. Helsinki: Gaudeamus. 2. Pihlaja, P. & Viitala, R. 2018. Inklusiivinen varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-Kustannus. (Tulossa syksyllä 2018.) TAI Pihlaja, P. & Viitala, R. 2004. Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. Helsinki: WSOY. 3. Kivirauma, J. (toim.) Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto. 4. Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Helsinki: WSOY JA 5. Tieteellisiä artikkeleita oppimisvaikeuksista. (Moodlessa)

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op (PEDA8745)

Sisältö

- erityispedagogiikan teoreettisten lähtökohtien tarkastelu - yksilön-, yhteisön- ja yhteiskunnan näkökulmat erityispedagogiikassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija on muodostanut kokonaiskuvan erityispedagogiikan perusopintojen sisällöistä ja kykenee tekemään erityispedagogiikan perusteista reflektoivan yhteenvedon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Essee

Opetus

Pienryhmäopetus 3 t Viikko 16 Opintoryhmä. Viikko 22 Näkökulmia erityispedagogiikkaan -tehtävän palautus 31.5.2019 mennessä. (Myös syys- ja joulukuun 2018 sekä maalis- ja syyskuun 2019 loppuun mennessä.)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opettajan ilmoittama kirjallisuus opiskeluoppaassa.

Opettaja

Tuntiopettaja Satu Järvinen

Toteuttaja

Hiiden Opisto

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Ritva Härkönen](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) ritva.harkonen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  € (+ yhteistyöoppilaitoksen maksu 153.00 €)

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.