Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

SOST0026, Sosiaalitieteet, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestetään siten, että kahden ensimmäisen opintojakson (P1 ja P2) luennot ovat integroitua opetusta päivisin Turun yliopistossa syyslukukaudella 2018. P1-opintojakson luennot myös tallennetaan ja ne ovat kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä koko opinto-oikeuden ajan. P2-opintojakson luentokurssin suoritustapa on kirjatentti. P3-opintojakso on verkkokurssi tammi-maaliskuussa 2019. P4-opintojakson luennot ovat iltaisin helmi-huhtikuussa 2019 ja ne välitetään opistolle. Opinnot järjestetään Alkio-opistossa. Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://www.alkio.fi).

Sisältö

Sosiaalitieteiden perusopintojen rakenne: P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin, 10 op P.2 Suomalainen yhteiskunta, 5 op P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 5 op P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa, 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yliopistotasoiset perustiedot sosiaalitieteistä, suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op (SOST0001)

Sisältö

Opintojakso johdattaa opiskelijoita sosiaalitieteiden perusteisiin.

Osaamistavoitteet

Johdatus sosiaalitieteisiin -opintojakson käytyään opiskelija tietää: - millaisia näkökulmia sosiaalitieteillä on yhteiskuntaan? - mitkä ovat näiden tieteiden peruskäsitteitä ja yleisimpiä teorioita? - mikä on eri sosiaalitieteiden historiallinen tausta ja miten ne ovat kehittyneet? - millaisia käytännön sovelluksia sosiaalitieteillä on?

Opintosuoritukset

Luento-opetus 36 h ja itsenäinen työskentely. Luentokurssi, joka koostuu johdantoluennoista, neljän oppiaineen luennoista ja kurssin päättävästä paneelikeskustelusta, sekä kirjallisuuden omatoiminen opiskelu.

Opetus

Opiskelijat suorittavat opintojakson osallistumalla luennoille ja suorittamalla luento- ja kirjallisuustentin kahdessa osassa: SOST0033 Sosiologian ja taloussosiologian perusteet, 5 op Tenttipäivät ke 10.10.2018, ke 12.12.2018, ja ke 13.3.2019 SOST0032 Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusteet, 5 op Tenttipäivät ke 14.11.2018, ke 16.1.2019 ja ke 13.3.2019 Luennot tallennetaan ja ne ovat päivän viiveellä katseltavissa moodlessa.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Conley: You May Ask Yourself. An introduction to thinking like a sociologist (3rd?5th ed.), luvut 1 - 2, 5 ja 7. Hass: Economic sociology: An introduction (sivut 1 - 61 ja 119 - 152. Kirja on saatavana Turun yliopiston kirjastossa e - kirjana). Kananoja, Lähteinen & Marjamäki: Sosiaalityön käsikirja (sivut 171 - 269, 345 - 400). 2017 Wilkinson &Pickett: Tasa - arvo ja hyvinvointi - Miksi tasa-arvo on hyväksi kaikille?

P.2 Suomalainen yhteiskunta 5 op (SOST0002)

Sisältö

Luennoilla ja niihin liittyvillä oheismateriaaleilla esitellään suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä rakenteita ja muutosprosesseja. Kirjallisuuspaketti käsittelee suomalaisten yhteiskuntaa ja sen muutoksia talouden, luokkaerojen, sukupolvien, sukupuolen sekä elämäntapahtumien näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija: - saa yleiskuvan suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisista, kulttuurisista ja taloudellisista rakenteista sekä niiden historiallisesta rakentumisesta ja muutoksista - tunnistaa keskeisiä sosiaalitieteellisiä käsitteitä ja näkökulmia - osaa soveltaa niitä yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun

Opintosuoritukset

Kirjatentti Tenttipäivät ti 18.12.2018, ke 6.2.2019 ja ke 13.3.2019

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

**Kirjatenttiin valitaan kolme kirjaa seuraavista:** - Erola (toim.): Luokaton Suomi? (e-kirja) - Kantola et al.: Tasa-arvo toisin nähtynä - Juho Saari: Huono - osaiset. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla.(e-kirja) - Ruostetsaari: Vallan sisäpiirissä (e-kirja) - Valkonen: Poliittinen saamelaisuus

P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op (SOST0003)

Sisältö

Opiskelija suorittaa opintojakson verkkokurssilla, johon kuuluu teemoihin liittyviä luentotallenteita, tehtäviä ja [moodlessa toteutettava tentti](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opiskelijapalvelut/ilmoittautuminen-tenttiin/Sivut/home.aspx). Opintojaksolla käsitellään sosiaalitieteellisen tutkimuksen perusteita, erityispiirteitä ja yleisimpiä tutkimussuuntauksia. Lisäksi opetellaan tieteellisen kirjoittamisen perusteita. Valittuja yhteiskunnallisia ilmiökokonaisuuksia tarkastelemalla käydään läpi vaihtoehtoisia tutkimusongelman rajauskeinoja, havaintoaineistojen keruutapoja ja analyysiperusteita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija - tietää, miten sosiaalitieteellinen tieto yhteiskunnasta on erityistä suhteessa arkikäsityksiin - osaa hahmottaa, millainen asema sosiaalitieteillä on nyky-yhteiskunnassa - osaa kertoa, millaisia metodisuuntauksia sosiaalitieteissä on - tietää, mitä eri vaiheita tieteelliseen tutkimukseen kuuluu - ymmärtää, miten tutkimus muuttuu ajassa - osaa hahmottaa, miten tieteellinen raportti rakentuu ja tulokset esitetään sekä - osaa hankkia lähdekirjallisuutta ja tehdä lähdeviitteitä

Opintosuoritukset

Osallistuminen verkkokurssin opetukseen, verkkotehtävät ja Moodle-tentti.

Opetus

Verkkokurssi toteutetaan tammi-helmikuussa 2019. Orientoivan tehtävän palautus 13.1.19 Tehtävien 2-6 palautus 15.2.19 Tehtävä 7 auki 20.2.-27.2.19 Moodle-tentti 3.3.-4.3.19 Rästitentit ja rästitehtävien palautus 7.4.-8.4.19 tai 9.-10.6.19

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Materiaali pääosin Moodlessa, lisäksi Ronkainen ym. (2014): Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: Sanoma pro. Sonja Kniivilä ym. (2017) Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 op (SOST0004)

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija: - tuntee yhteiskuntaa ja sen instituutioita koskevan ajankohtaisen keskustelun ja sen erilaiset näkökulmat - omaa valmiudet osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnallisia ilmiöitä koskevaan keskusteluun

Opintosuoritukset

Opintojakso koostuu viidestä teemaluennosta, joissa jokaisessa keskitytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin. Luennot järjestetään maalis-huhtikuussa 2019 ilta-aikaan. Kurssi suoritetaan monimuoto-opetuksena, joka koostuu etukäteismateriaaliin tutustumisesta, aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun luentokerroilla, luentotyöskentelystä ja luentoja koskevista lopputöistä. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä.

Opetus

Kurssin moodle-alue avautuu 15.2.2019. 15.2.-28.2.2019 (luennot verkossa) NAAPURISUHTEIDEN SOSIOLOGIA, Hannu Ruonavaara ma 4.3. 2019 klo 16.30-19.45 MAAHANMUUTTAJAT KOULUTUKSESSA JA TYÖMARKKINOILLA, Elina Kilpi-Jakonen ma 11.3. 2019 klo 16.30-19.45 POLIITTISET KUPLAT, Aki Koivula ma 18.3. 2019 klo 16.30-19.45 VIIMESIJAINEN TOIMEENTULOTURVA SUOMALAISESSA SOSIAALITURVAJÄRJESTELMÄSSÄ, Minna Ylikännö ma 25.3.2019 klo 16.30-19.45 MUUTTUVA TYÖELÄMÄ JA KOULUTUKSESTA VALMISTUVAT NUORET, Emma Lamberg Oppimispäiväkirjan palautus jokaisesta teemasta viimeistään 31.3.2019, rästipalautus 31.5.2019.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opiskelijat, jotka suorittavat opintojakson korvaavana kirjatenttinä, valitsevat 5 op seuraavista: Pyöriä, P. (toim.): Työelämän myytit ja todellisuus. (2 op) Lehti M & Rossi M (toim.) (2017): Digitaalinen Suomi 2017, osa II, sivut 455 - 739. [https://suomidigi.fi/digitalisaatio/digitaalinen-suomi-2017/](https://suomidigi.fi/digitalisaatio/digitaalinen-suomi-2017/) (2 op) Roine J (2014): Thomas Pikettyn pääoma 2000-luvulla: kooste ja pohjoismainen näkökulma. (1 op) Kestilä-Kekkonen E & Korvela P-E (toim.) (2017): Poliittinen osallistuminen. Vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä, osa I. [http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7077-2](http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7077-2) (1 op) Kestilä-Kekkonen E & Korvela P-E (toim.) (2017): Poliittinen osallistuminen. Vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä, osa II. [http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7077-2](http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7077-2) (1 op) Hoppania H-K, Karsio O, Näre L, Olakivi A, Sointu L, Vaittinen T & Zechner M (2016): Hoivan arvoiset. Vaiva yhteiskunnan ytimessä. (2 op) Wilkinson R & Pickett K (2011): Tasa-arvo ja hyvinvointi. (2 op) Karhula A, Erola J & Kilpi-Jakonen E (2017): Home sweet home? Long-term educational outcomes of childcare arrangements in Finland. Teoksessa Blossfeld H-P, Kulic N, Skopek J & Triventi M (toim.) Childcare, Early Education and Social Inequality: An International Perspective. Cheltenham, UK and Northampton, USA: Edward Elgar, ss. 268 - 283. (0,5 op) Kilpi-Jakonen E, Erola J & Karhula A (2016): Inequalities in the haven of equality? Upper secondary education and entry into tertiary education in Finland. Teoksessa: Blossfeld H-P, Skopek J, Triventi M & Buchholz S (toim.) Secondary Education Models and Social Inequality: An International Comparison. Cheltenham, UK and Northampton, USA: Edward Elgar, ss. 181 - 195. (0,5 op) Puheenvuorot - Sote-symposium: Kröger T & Yliaska V & Pohjola A & Vaiva-kollektiivi (2017). Janus 25 (2), ss. 160 - 180. (0,5 op) Raisio, H.: The public as policy expert: Delibertive democracy in the context of Finnish health care reforms and policies. Journal of Public Deliberation 6(2).2010. (0,5 op) Sun, J. & Yang, K.:The wicked problem of climate change: A new approach based on social mess and fragmentation. Sustainability 8, 1312. doi:10.3390/su8121312.2016 (0,5 op)

Toteuttaja

Alkio-opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

160,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.