Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Maantieteen perusopinnot 25 op

MAANA000, Maantiede, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Avoimina yliopisto-opintoina toteutettavilla maantieteen perusopintojen opintojaksoilla on vastaavuus Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen opintojaksojen kanssa.

Sisältö

Perusopinnoissa tutustutaan maantieteeseen tieteenalana, tieteenalan keskeisiin menetelmiin ja aluemaantieteelliseen ajatteluun.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva maantieteen laajasta kentästä ja hän oppii hyvät tekniset valmiudet maantieteen opiskeluun.

Opetus

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opinnot alkavat syyskuussa 2019 ja päättyvät toukokuussa 2020. Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä [Moodle-oppimisympäristössä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/moodle-ohjeet) sekä itsenäistä työskentelyä. Suoritustavat vaihtelevat opinnoissa. Ne voivat olla tenttejä, esseitä ja harjoitustöitä. Opintoihin sisältyy myös verkkoluentoja, jotka ovat kuunneltavissa milloin tahansa. Perinteiset tentit opiskelija voi tehdä jossain paikkakuntansa aikuisoppilaitoksessa (esim. avoin yliopisto, työväenopisto, kansalaisopisto), josta saa tentinvalvonnan järjestymään. Oppilaitos saattaa periä oman maksun tentin järjestämisestä. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kokonaisarvosana lasketaan numeerisesti arvosteltujen jaksojen painotettuna keskiarvona.

Johdatus maantieteeseen 5 op (MAAN6091)

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija omaksuu tietoja koskien maantieteen kehityshistoriaa ja luonnetta sekä maantieteen keskeisiä kysymyksenasetteluita, tutkimusmetodiikkoja ja tutkimuksen kohteita. Hän tutustuu maantieteen osalohkoihin sovelluksineen, maantieteen historian ja maantieteen ajankohtaiseen tutkimukseen Turun yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen yleiskuva maantieteestä tieteenalana; sen sisällöistä, historiasta, pääsuunnista ja tutkimusmenetelmistä.

Opintosuoritukset

Verkkoharjoitus ja essee

Opetus

Verkko-opiskelu 16.9. - 20.10.2019

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Opiskelijan käsikirja (käytetään koko opintojen ajan). 2. Opiskeluopas (Moodlesivujen ohjeet ja verkkoluennot) 3. Kirjallinen oppimateriaali (Moodlessa)

Opettaja

FT Johanna Yliskylä-Peuralahti

Aluemaantieteen perusteet 5 op (MAAN6043)

Sisältö

Kurssilla tutustutaan aluksi aluemaantieteen lähestymistapaan ja käsitteisiin. Lyhyen teoriaosuuden jälkeen työskennellään pienryhmissä. Ensin laaditaan aluemaantieteellinen analyysi valitusta alueesta, minkä jälkeen tarkastellaan jonkun ilmiön alueellista vaihtelua maapallolla ja valitulla alueella. Aluemaantieteellistä analyysiä käytetään selittämään ilmiöön liittyviä alueellisia vuorovaikutuksia.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa aluemaantieteellisen lähestymistavan ja tuntee sen keskeiset käsitteet ja vaiheet. Opiskelija osaa tarkastella alueita aluemaantieteen lähtökohdista ja ymmärtää keskeisten kehitys- ja muutostrendien sekä ilmiöiden alueellisuutta maapallolla. Hän tunnistaa ja osaa arvioida eri aluetasojen välisiä vuorovaikutuksia ja osaa muodostaa alueellisia synteesejä, joissa yhdistyvät luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan prosessien alueelliset ilmentymät. Kurssin työskentelytavat tukevat myös opiskelu-, projektinhallinta- ja ryhmätyötaitojen sekä tieteellisen kirjoittamisen kehittymistä.

Opintosuoritukset

Verkkoharjoitukset ja oppimispäiväkirja

Opetus

Verkko-opiskelu 21.10. - 1.12.2019

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kurssin Moodle-alue ja sähköinen kirja: Lester Rowntree, Martin Lewis, Marie Price, William Wyckoff (2018): Diversity Amid Globalization: World Regions, Environment, Development, 7th Edition ISBN-13: 978-0134667096 ISBN-10: 0134667093

Opettaja

FM Elina Holmberg

Klimatologia 3 op (MAAN6153)

Sisältö

Opinnoissa käsitellään mm. seuraavia aihepiirejä: ilmakehä ja energia; kosteus ja pilvet; sade ja haihdunta; ilmavirtaukset; valtameren ilmastokytkennät; sääsysteemit; paikallisilmastot; globaalit ilmastoluokitukset sekä ilmastonmuutos.

Osaamistavoitteet

Saadaan kokonaiskuva maapallon ilmastojärjestelmää säätelevistä tekijöistä ja ilmaston alueellisista piirteistä. Ymmärretään ilmastoa ja sääilmiöitä ohjaavien prosessien toimintaa. Osataan soveltaa prosessien vaikutuksia eri tilanteissa (esim. sateen synty). Kyetään analysoimaan prosessien ja ilmiöiden välisiä vuorovaikutuksia (esim. ENSO-ilmiö). Kyetään syntetisoimaan laajoja kokonaisuuksia kuten ilmastoluokkia ja -alueita. Osataan arvioida ihmisen vaikutuksia maapallon ilmastojärjestelmään eri mittakaavatasoilla.

Opintosuoritukset

Verkkoharjoitus, monivalinta- ja essee- Moodletentit

Opetus

Verkko-opiskelu 2.12.2019 - 12.1.2020 **Tentit:** Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa. Tentit suoritetaan [Moodle-tentteinä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opintojakson pakollinen oppimateriaali: 1. Karttunen, H., Koistinen, J., Saltikoff, E. & Manner, O. (2008). Ilmakehä, sää ja ilmasto. Sivut 1-367. Ursa. tai vanhempi versio: Karttunen, H., Koistinen, J., Saltikoff, E. & Manner, O. (2002). Ilmakehä ja sää. 4. painos. Sivut 1?259. Ursa. 2. Jukka Käyhkö. Globaalit ilmastoluokitukset -opetusmoniste (verkossa). 3. HALLITUSTENVÄLINEN ILMASTONMUUTOSPANEELI (IPCC) ILMASTONMUUTOS V. 2013: LUONNONTIETEELLINEN PERUSTA YHTEENVETO PÄÄTÖKSENTEKIJÖILLE SUOMEKSI Ensimmäisen työryhmän osuus IPCC:n 5. arviointiraportissa 4. Moodlesivuilla olevat luentonauhoitukset + niiden oheismateriaali Oheislukemisto (vapaaehtoinen, ei sisälly oppivaatimuksiin): Rönkä, Mia (2010). Ilmastonmuutos. Teoksessa Gustafsson, J. & Juslin, L. (toim.): Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat. Uhkakuvista yhteistyöhön. 6., uudistettu painos. Turku: Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, s. 1-30. (verkossa) Ari Venäläinen et al. (toim. 2007). Sään ääri-ilmiöistä Suomessa. Raportteja 2007:4. Ilmatieteen laitos, Helsinki.

Opettaja

FT, KTM Juuso Suomi

Geoinformatiikan perusteet 5 op (MAAN6080)

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat paikkatietoalan sovellukset yhteiskunnassa, paikkatietoaineistot Suomessa, kartanteon ja kartografian kehitys, karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät, kenttämittaus ja kaukokartoitus, tietokannat ja tilastot, paikkatietojärjestelmät (GIS) ja -ohjelmistot, paikannustekniikat ja -sovellukset, paikkatietoanalyysit ja paikkatiedon tulkinta, viestintä ja visualisointi sekä internetkartat ja karttapalvelut. Kurssilla käytetään pääasiassa avoimia paikkatieto-ohjelmistoja (QGIS) ja avoimia verkkopalveluita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää paikkatietoalan merkityksen ja tietää mitä paikkatietoaineistoja yhteiskunnassa on, osaa geoinformatiikan keskeiset käsitteet ja hallitsee perusmenetelmät. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää mistä lähteistä paikkatietoa voi hakea, millaista tieto on, miten paikkatietoa voi itse kerätä, kuinka sitä käsitellään ja tulkitaan, tuotetaan, analysoidaan ja visualisoidaan karttoina ja tilastoina paikkatieto-ohjelmistolla (QGIS). Hän osaa kuvata keskeisiä paikkatiedon sovelluksia yhteiskunnassa ja ymmärtää miten paikkatieto liittyy maantieteelliseen tutkimukseen.

Opintosuoritukset

Moodle-oppituntitehtävät, harjoitustyöt ja tentti

Opetus

Verkko-opiskelu 13.1. - 8.3.2020 **Tentit:** Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa. Tentti suoritetaan ns. [salitenttinä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit) Turun yliopistossa. Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin. Opiskelija voi tehdä tentin myös jossain paikkakuntansa aikuisoppilaitoksessa (esim. avoin yliopisto, työväenopisto, kansalaisopisto), josta saa tentinvalvonnan järjestymään. Oppilaitos saattaa periä oman maksun tentin järjestämisestä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luentomuistiinpanot ja oheislukemisto, harjoitustyöohjeet ja oppaat, verkkomateriaali.

Opettaja

FM Ilkka Kaate

Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op (MAAN6260)

Sisältö

Painotus on arkisissa tiloissa, käytännöissä ja valtasuhteissa sekä alue- ja hallintorakenteisiin liittyvissä prosesseissa.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yhteiskuntamaantieteen ja poliittisen maantieteen keskeisiin teorioihin, tutkimusteemoihin ja käsitteisiin.

Opintosuoritukset

Lukupiirityöskentely ja kirjallinen lukupiiriraportti

Opetus

Verkko-opiskelu 9.3. - 12.4.2020

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Valikoidut osat teoksesta: Jones et al. (2015): An Introduction to Political Geography: Space, Place and Politics (2nd Edition): ss. 1 - 135 (Chapters 1 - 7). 2. Valikoima artikkeleja: a) Iveson, K. (2013). Cities within the city: Do-it-yourself urbanism and the right to the city. International Journal of Urban and Regional Research 37(3): 941 - 56. b) Jonas, A.E.G, McCann, E. & Thomas, M. (2015): Urban Geography: A Critical Introduction, ss. 162 - 183 (luku 8: Experiencing Cities); saatavilla e-kirjana Turun yliopiston kirjastosta) https://login.ezproxy.utu.fi/login?url=http://site.ebrary.com/lib/uniturku/Doc?id=11017932 c) Massey, D. (1994). A global sense of place. In: Space, Place and Gender (pp. 146 - 156). Minneapolis: University of Minnesota Press. (teksti saatavilla suomennettuna: Globaali paikan tuntu. Teoksessa: Samanaikainen tila, 17 - 31. Tampere: Vastapaino) https://login.ezproxy.utu.fi/login?url=http://site.ebrary.com/lib/uniturku/Doc?id=10151123 d) Musterd, S., S. Marciczak, M. van Ham & T. Tammaru (2016). Socioeconomic segregation in European capital cities: Increasing separation between poor and rich. Urban Geography 38(7): 1062 - 1083.

Opettaja

FT Johanna Yliskylä-Peuralahti

Luonnonvarojen maantiede 4 op (MAAN6055)

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat luonnonvarojen määrittely ja luokittelu, riittävyys, käytön mallit ja hallinta, orgaaniset ja epäorgaaniset luonnonvarat, energiavarat sekä luonnonvarojen alueellisuus.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää luonnonvarojen alkuperän, muodostumisen ja käytön välisiä yhteyksiä sekä kykenee luokittelemaan ja analysoimaan luonnonvaroja näistä lähtökohdista. Opiskelija oppii myös keskeisiä luonnonvarojen alueellisuuteen, riittävyyteen, hallintaan ja talouteen liittyviä tekijöitä. Kurssin tavoitteena on myös vahvistaa tiedonhankinta ja -käsittelytaitoja ja tieteellisen kirjoittamisen taitoja.

Opintosuoritukset

Oppimispäiväkirja ja vertaisarviointi

Opetus

Verkko-opiskelu 13.4. - 17.5.2020

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opintojakson Moodle-sivut

Opettaja

FT Johanna Yliskylä-Peuralahti

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Maija Immonen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.