Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Arkeologian aineopinnot 35 op

ARKE1071, Arkeologia, Humanistinen tiedekunta

**Ennakkotietoa** Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa tammikuusta 2020 alkaen.

A1 Suomen esi- ja varhaishistoria 5 op (ARKE0002)

Sisältö

Opintojakso perehdyttää kirjallisuuden avulla Suomen esihistorian pääpiirteisiin. Luennolla tätä kehyskertomusta täydennetään Suomen esi- ja varhaishistorian tutkimuskysymyksiä, tulkintoja ja niiden perusteluja painottavalla lounais- ja eteläsuomalaisen tutkimuksen näkökulmalla sekä esitellään arkeologian uusimpia tuloksia.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on Suomen esi- ja varhaishistorian pääpiirteiden: ajoituksellisen viitekehyksen, asutus-, yhteiskunnallisen ja elinkeinollisen kehityksen sekä hautaustapojen muutoksen ja ulkoisten kontaktien hyvä tuntemus. Tämän lisäksi opiskelijalla odotetaan olevan opintojakson lopussa valmius arkeologisen tutkimuksen tulkinnallisen luonteen ymmärtämiseen.

Opintosuoritukset

Luento-opetus 16 h, kirjallinen tentti sekä oppimispäiväkirja. Ennen luentosarjan alkua suoritetaan kirjallisena tenttinä taustoittava oheiskirjallisuus, kts. kirjallisuus.

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ARKE0002/6336).

Arviointi

0-5

Lopullista opintojakson arvosanaa määriteltäessä molemmat osiot ovat painotukseltaan samanarvoisia.

Kirjallisuus

Haggren, G., Halinen, P., Lavento, M., Raninen, S. & Wessman, A. (toim.): Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. 2015: s. 11 - 336 .

A2 Esineet ja kiinteät muinaisjäännökset 5 op (ARKE0003)

Sisältö

Opintojakso suoritetaan kahtena kurssina, joista ensimmäinen tutustuttaa arkeologian esineellisiin lähteisiin sekä kronologian, typologian ja esinetutkimuksen perusteisiin. Toinen antaa perustiedot kiinteistä muinaisjäännöksistämme, niiden rakenteista ja kohdetta indikoivista piirteistä sekä käyttöajasta ja levinneisyydestä. Lisäksi tutustutaan Suomen muinaismuistolakiin ja lainsäädännön tavoitteisiin Suomessa. Kurssilla tarkastellaan myös nykyisen maankäytön vaikutusta muinaisjäännöksiin sekä annetaan välineitä arvottaa muinaisjäännöksiä ainutkertaisena, suojeltavana ja hoidettavana kulttuuriperintönä.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on Suomen arkeologisen peruslähdeaineiston hyvä tuntemus, perehtyminen muinaismuistohallinnon organisaatioon sekä sen toimintaa säätelevään lainsäädäntöön ja säädöksien juuriin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus ja pienryhmätyöskentely (yht.32 h) ja oheiskirjallisuus.

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ARKE0003/6337).

Arviointi

0-5

Lopullista opintojakson arvosanaa määriteltäessä molemmat osiot ovat painotukseltaan samanarvoisia.

Kirjallisuus

Vuosittain vaihtuva kirjallisuus ja digitaaliset aineistot

A3 Kenttätyökurssi 1 5 op (ARKE0001)

Sisältö

Luennoilla käsitellään keskeisesti seuraavaa: koordinaatisto, mittaukset ja kartoitus, kaivaus- ja tarkkuusinventoinnin menetelmät, dokumentointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot arkeologisista kenttätöistä.

Opintosuoritukset

Luennot ja harjoitukset (24 h), kirjallinen tehtävä sekä kirjallinen tentti.

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ARKE0001/6338).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Takala, H. 1998: Arkeologian maastotöiden perusteet. Helsinki University Press. Maaranen, P. & Kirkinen,T. (toim.) 2000: Arkeologinen inventointi. Opas inventoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Museovirasto, Helsinki: s. 13 - 112. Halinen, P., Immonen, V., Lavento, M., Mikkola, T., Siiriäinen, A. & Uino, P. (toim.)2008: Johdatus arkeologiaan. Gaudeamus Helsinki University Press: Helsinki. Tammer-Paino Oy: Tampere: s. 186 - 235 Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet, [http://www.nba.fi/fi/File/2905/laatuohje-2016.pdf](http://www.nba.fi/fi/File/2905/laatuohje-2016.pdf)

A4 Opetuskaivaus ja inventointi 5 op (ARKE0004)

Sisältö

Opiskelija tutustuu kentällä erilaisiin mittaus-, kaivaus-, inventointi- ja dokumentointitehtäviin.

Osaamistavoitteet

Opetuskaivauksilla annetaan perusvalmiudet arkeologisella kaivauksella työskentelyyn ja inventoinnissa tutustutaan arkeologisen inventoinnin tekemiseen.

Opintosuoritukset

Opetuskaivaus suoritetaan kahden viikon (70 h) ohjattuna harjoituksena arkeologisella kaivauksella. Inventointiosuuteen kuuluu ohjattuja harjoitustöitä pienryhmissä.

Arviointi

0-5

Edeltävät opinnot

A3 Kenttätyökurssi 1

Lisätiedot

Opintojakson suorittaminen on sivuaineopiskelijoille vapaaehtoista; opintojakson voivat suorittaa ne sivuaineopiskelijat, jotka ovat suorittaneet pakolliset edeltävät opinnot.

A7 Arkeologian metodit ja aineistot 5 op (ARKE0007)

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa Suomessa aiemmin tehtyyn ja nykyään tehtävään arkeologiseen tutkimukseen sekä arkeologian metodien ja tieteentekemisen perusteisiin.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on suomalaisen arkeologisen tutkimus- ja julkaisukentän hyvä tuntemus sekä arkeologisen tutkimuksen erilaisiin viitekehyksiin tutustuminen.

Opintosuoritukset

Seminaarityöskentely, kirjalliset tehtävät sekä oheiskirjallisuus

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ARKE0007/6342).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Halinen, P., Immonen, V., Lavento, M., Mikkola, T., Siiriäinen, A. & Uino, P. (toim.) 2008: Johdatus arkeologiaan. Gaudeamus Helsinki University Press: Helsinki. Tammer-Paino Oy: Tampere: s. 13 - 185 ja 236 - 507.

A8 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 10 op (ARKE0008)

Sisältö

Kandidaattiseminaari tutustuttaa arkeologisten aineistojen ja kirjallisuuden käyttöön. Tutkielmaa laadittaessa harjoitellaan tutkimusongelmien analyysia sekä tieteellisen tekstin tuottamista ja muotoseikkoja. Seminaari - istunnoissa opetellaan suullisen esityksen pitämistä, työn esittelyä ja tieteellisen kritiikin vastaanottamista sekä siihen vastaamista. Opintojakson suorittaminen vastaa kandidaatintutkielmaa, jonka jälkeen kirjoitetaan HuK-tutkinnon kypsyysnäyte kandidaatintutkielman aiheesta.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on valmiudet tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, kirjoittamiseen sekä kriittisen keskustelun käymiseen.

Opintosuoritukset

Osallistuminen seminaareihin (30 h), tutkimussuunnitelma (3 s.) ja tutkielma (15 s.).

Arviointi

0-5

Arviointi suoritetaan vasta, kun kypsyysnäyte on suoritettu.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katriina Mäkinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) katriina.makinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/5

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin.](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut) Opinto-oikeus on voimassa 1.1.2020- 31.12.2022. Lisätietoja opintosihteeriltä. Jos olet suorittanut edeltävät opinnot muualla kuin Turun yliopistossa, toimita kopio todistuksesta koulutussihteerille viikon sisällä ilmoittautumisesta. Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse, kun ilmoittautuminen on käsitelty.

Opintomaksu

350,00  €

Ensimmäinen erä (210 euroa) maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Toinen erä (140 euroa) maksetaan seuraavan lukukauden alussa.

Edeltävät opinnot

Historian tai arkeologian perusopintojen opintoja vähintään 15 op