Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Monikulttuurisuus 25 op

XSTL1003, Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestetään Hämeen kesäyliopistossa. Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://www.hameenkesayliopisto.fi). Monikulttuurisuuden opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esimerkiksi opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä. **HUOM!** Opintokokonaisuuteen kuuluu kolme pakollista opintojaksoa (3 x 5 op) ja sen lisäksi kolme valinnaista opintojaksoa (3 x 3 op). Valinnaisiin jaksoihin kuuluu myös Pakolaisuus 3 op, josta saadaan tarkemmat tiedot vasta syksyllä 2019.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on - antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä - perehdyttää etnisyyteen, etnisen identiteetin perusteisiin, etnisten konfliktien ja rasismin selityksiin - tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin - perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan, teorioihin ja poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin sekä globaaleihin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin - tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin

Johdatus monikulttuurisuuteen (pakollinen) 6 op (XSTL1004)

Sisältö

Opintokokonaisuuden johdantokurssi, jossa tutustutaan monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan ja teoreettisiin näkökulmiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, niiden oppihistoriallisen taustan sekä teoreettiset näkökulmat. Lisäksi opiskelija on perehtynyt monikulttuurisuuspolitiikan toteutumiseen käytännössä eri kansallisissa konteksteissa. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan ja analysoimaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä ymmärtää aihepiirin tutkimukseen liittyvän monitieteisyyden merkityksen, jota syvennetään opintokokonaisuuteen kuuluvilla vaihtoehtoisilla kursseilla.

Opintosuoritukset

Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti verkkoryhmätyöskentelyyn, lukemalla oheiskirjallisuutta sekä kirjoittamalla oppimispäiväkirja ja suorittamalla kirjallisuustentti.

Opetus

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena Moodlessa myöhemmin ilmoitettavana aikana. Itsenäinen ja ryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Saukkonen, Pasi 2013: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. **JA** Dahlstedt, Magnus & Neergaard, Anders (eds.) 2015: International Migration and Ethnic Relations. Critical Perspectives.

Opettaja

Johanna Leinonen

Siirtolaisuus (pakollinen) 5 op (XSTL1005)

Sisältö

1. Muuttoliikekäsitteet ja -teoriat 2. Muuttoliike paikallisena ja globaalina väestöilmiönä 3. Suomalaisen siirtolaisuuden historia 4. Maahanmuuton ja pakolaisuuden historia 5. Maahanmuuton yksilölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Osaamistavoitteet

Osaamisjakson tavoitteena on tarjota perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä, yhteiskunnallisena ja historiallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista ja kytkennöistä. Kurssilla tarkastellaan muuttoliikettä myös paikallisena ja globaalina väestöilmiönä. Kurssin käytyään opiskelija: * hallitsee siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen liittyvät käytännöt ja käsitteet * pystyy jäsentämään nykyiset muuttoliikkeet osana historiallista jatkumoa * pystyy soveltamaan tietoa eri oppiaineissa * omaa valmiudet analysoida muuttoliikkeiden yksilöllisiä, alueellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Opintosuoritukset

Kuulustelu, jossa tentitään samalla kertaa verkkomateriaali ja kirjallisuus ohjeiden mukaan

Opetus

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena Moodlessa viikoilla 2-6. Itsenäinen ja ryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Tenttiin voi valmentautua ennakkoon annettavilla valmistavilla kysymyksillä.

Kirjallisuus

1.Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) 2013: Muuttajat. 2.Mubarak, Yusuf M., Nilsson, Eva & Saxén, Niklas 2015: Suomen somalit. Into Kustannus Oy. 3.Artikkeli: Theories of International Migration: A Review and Appraisal by Douglas S. Massey et.al. (2011):[https://cis.uchicago.edu/outreach/summerinstitute/2011/documents/sti2011-parks-theories_of_international_migration.pdf](https://cis.uchicago.edu/outreach/summerinstitute/2011/documents/sti2011-parks-theories_of_international_migration.pdf) 4.Tanner, Arno & Söderling, Ismo (toim.) 2016: Venäjänkieliset Suomessa. Huomisen suomalaiset. Verkkomateriaali, valmistavat tenttikysymykset ja linkkejä aihepiirin artikkeleihin ja muihin lähdeaineistoihin saatavilla netistä:[http://users.utu.fi/joukork](http://users.utu.fi/joukork)

Opettaja

Ismo Söderling ja Jouni Korkiasaari

Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä (pakollinen) 5 op (XSTL1006)

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat kotouttaminen ja kotoutuminen käsitteinä, kotouttamispolitiikka ja kotoutumisen seuranta, kotoutuminen yksilöllisenä ja yhteisöllisenä kokemuksena sekä ammatilliset valmiudet ja käytännöt kotouttamistyössä. Teemoja tarkastellaan maahanmuuton, monikulttuurisuuden, integraation ja akkulturaation näkökulmien valossa sekä ammatillisessa toiminnassa tarvittavien tietojen ja taitojen kannalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen kotouttamispolitiikasta ja kotouttamisen käytännöistä. Opiskelija ymmärtää ja kykenee analysoimaan kotouttamisen ja kotoutumisen merkityksiä yhteiskunnan, yhteisöjen, perheen ja yksilön näkökulmasta. Opiskelijalla on maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä tarvittavat ammatilliset perusvalmiudet.

Opintosuoritukset

Osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Perehtyminen Moodle-verkkoalustalla oleviin kurssimateriaaleihin, verkossa toteutettavat yksilö- ja ryhmätehtävät sekä kirjallisuustentti.

Opetus

Verkko-opetus, johon sisältyy luentoja, verkko-opiskelua sekä kirjallisuuskuulustelu. Viikot 10-16.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentitään kaksi teosta seuraavista: Gothóni, Raili & Siirto, Ulla (toim.) (2016) Pakolaisuudesta kotiin. Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati (toim.) (2018) Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä. Peltola, Marja (2014) Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema. Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim) (2005) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta.

Opettaja

Merja Anis

Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op (ASKI0014)

Sisältö

Kurssilla tutustutaan monikulttuurisiin kohtaamisiin sosiaali- ja terveydenhuollossa ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden merkitykseen näissä kohtaamisissa. Lisäksi pohditaan, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, käsityksiin hyvinvoinnista, terveydestä ja sairaudesta. Kurssilla käsitellään pakolaisten sosiaali- ja terveydenhuoltoa, jolloin palveluntarjoaja joutuu usein kohtaamaan oman elämänkokemuksensa ulkopuolisia, rankkoja taustoja.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että henkilön kulttuurisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan, ongelmistaan ja sairaudestaan ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilaskohtaamisissa.

Opintosuoritukset

Osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja essee.

Opetus

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena Moodlessa keväällä 2020. Itsenäinen ja ryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Opettaja

Jaana Franck ja Päivi Lappalainen

Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op (XSTL9020)

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään uskonnollisen moninaisuuden historiaa ja nykypäivää Suomessa sekä millä tavalla monikulttuurisuus kytkeytyy suomalaisten jakautumiseen, vihapuheeseen ja talouteen. Teemoja tarkastellaan esimerkkitapausten ja kirjallisuusaineiston kautta.

Osaamistavoitteet

Kurssin lopussa opiskelija ymmärtää monimuotoisen uskonnon merkityksen yhteiskunnassa. Hän oppii tunnistamaan eri uskonnollisia ja kulttuurisia kenttiä nykypäivän Suomessa. Hän osaa soveltaa oppimaansa tarkastelemalla uskonnon ja muuttuvan yhteiskunnan suhdetta. Kurssi suoritetaan viikottain kurssialueelle ilmestyvillä tehtävillä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Tehtäviin vastataan Moodlessa olevan kurssimateriaalin pohjalta.

Opetus

Verkko-opiskelua keväällä 2020, johon kuuluvat viikottaiset miniesseet ja kurssin päätteeksi loppuessee.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kurssin miniesseitä ja loppuessetä varten luettava kirjallisuus on ladattavissa tehtäväkohtaisesti kurssin Moodle-alueelta.

Opettaja

Tiina Mahlamäki

Rasismin historia 3 op (XSTL1011)

Sisältö

Kurssilla käsitellään "rodun" ja rasismin historiaa sekä kansainvälisiä keskusteluja että suomalaista yhteiskuntaa tarkastellen. Rasismin historiaa lähestytään seuraavien teemojen kautta: rasismin käsitteen määrittely; tieteellisen rotuajattelun historia; rasismin, nationalismin ja väkivallan suhde 1900-luvun Euroopassa; kolonialismin ja rasismin yhteenlimittynyt historia sekä kolonialismin jäljet nyky-yhteiskunnassa; siirtolaisuusvastaisuus ja "uusi rasismi" 1900-luvun lopun ja 2000-luvun Euroopassa ja rasismin vastustamisen historia.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tarjota välineitä tarkastella kriittisesti "rodun" ja rasismin historioita. Opiskelija oppii hahmottamaan rasismin ja rodullistamisen ilmiön laajuutta moniulotteisesti sekä tunnistamaan rasismin ja rodullistamisen historioiden ilmentymiä nykyajassa. Opiskelija tuntee 1800- ja 1900-lukujen rotuajattelun aatehistoriaa ja osaa hahmottaa rasismin kytköksiä eurooppalaiseen tieteeseen, nationalismiin ja kolonialismiin. Opiskelija ymmärtää holokaustin aatehistoriallista taustaa ja sen merkitystä Euroopan 1900-luvun historiassa. Opiskelija kehittyy kirjallisessa ilmaisussa, tiedonhaussa ja verkkotyöskentelyssä sekä harjaantuu keskustelemaan rasismin historiasta.

Opintosuoritukset

Kurssi toteutetaan verkkokurssina Moodlessa. Kurssi suoritetaan perehtymällä kurssilukemistoihin ja muuhun oheismateriaaliin sekä osallistumalla aktiivisesti verkkokeskusteluihin.

Opetus

Kurssi toteutetaan verkkokurssina keväällä 2020.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kirjallisuus on saatavilla kurssin Moodle-alustalta.

Opettaja

Aleksi Huhta

Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op (KUHI0235)

Sisältö

Kulttuurisia kohtaamisia lähestytään historiallisesta näkökulmasta. Tenttikirjallisuus keskittyy saamelaisten ja suomalaisten suhteiden historiaan vuosina 1896 - 1953. Aiheita ovat esimerkiksi valtion virallinen saamelaispolitiikka, keskustelut saamelaisasioista, kohtaamiset kentällä, historialliset olosuhteet ja lähtökohdat, joissa saamelais-suomalaisia suhteita luotiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kulttuuristen kohtaamisten ja suhteiden eri muotoja monitahoisesti historiallisesta näkökulmasta. Opiskelijan tietämys saamelaisten ja suomalaisten suhteista vuosina 1896 - 1953 syvenee, ja hän osaa taustoittaa nykyistä keskustelua saamelaisasioista.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti tai essee.

Opetus

Kirjallinen tentti, lukupäiväkirja tai essee. Lukupäiväkirjan tai esseen kirjoittamisesta sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset suomalaiset - kohtaamisia 1896 - 1953. (2012)

Opettaja

Sakari Ollitervo

Lisätiedot

Kirjatentti on suoritettavissa avoimen yliopisto tenttipäivinä lokakuun ja kesäkuun välisenä aikana. Vastaava opettaja antaa sisällöllisiä ja muotoa koskevia ohjeita, kun suoritustavaksi valitaan lukupäiväkirja tai essee.

Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op (VALT1149)

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään globaaleihin ja alueellisiin väestöliikkeisiin, niiden syihin ja seurauksiin sekä väestöliikkeen poliittisen hallinnan muotoihin. Lisäksi jaksossa tutustutaan monikulttuurisen yhteiskunnan asettamiin haasteisiin poliittisille järjestelmille erityisesti Euroopassa.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu kansainvälisiin väestöliikkeisiin sekä niiden poliittisiin vaikutuksiin erityisesti kohdemaissa. Opiskelija tuntee erilaisuuden poliittisen organisoinnin historiaa ja nykytilaa. Opiskelija oppii tunnistamaan monikulttuurisuuden poliittisia ulottuvuuksia kansallisella ja globaalilla tasolla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monikulttuurisuuden ja siirtolaisuuden seurauksia ja haasteita poliittisille järjestelmille. Opintojakso kehittää opiskelijan kykyjä analysoida siirtolaisuutta ja sen synnyttämää monikulttuurisuutta politiikan näkökulmasta. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään poliittista keskustelua monikulttuurisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä.

Opintosuoritukset

Kurssi toteutetaan verkkokurssina keväällä 2020.

Arviointi

0-5

Opettaja

Hanna Tuominen

Toteuttaja

Hämeen kesäyliopisto, Riihimäen lukio

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katriina Mäkinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) katriina.makinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.