Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

PEDA8699, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Erityispedagogiikan perusopintojen aloitusohjaus on torstaina 9.1.2020 klo 17.00-18.30 verkko-oppimisympäristössä osoitteessa https://connect.funet.fi/kasvatustieteet. Tutustu etukäteen AC-verkkokokousjärjestelmän ohjeisiin: [Ohje verkkoluennolle ja infotilaisuuksiin osallistujille](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut) Tervetuloa mukaan niin opintoihin ilmoittautuneet kuin opiskelua harkitsevatkin!

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat.

Opetus

Perusopinnot alkoivat syyskuussa 2019, mutta opiskelun voi aloittaa myös tammikuussa. Syyslukukaudella olleet kaksi opintojaksoa voi suorittaa itsenäisesti kevätlukukauden aikana tai osallistumalla opetukseen syyslukukaudella 2020. Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa etäopiskeluna. Opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luennoille, kirjoitat esseitä, luet tentteihin, teet tutustumiskäynnin ja osallistut verkkotyöskentelyyn oppimisympäristössä (Moodle). Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella tai sähköisenä tenttinä sähköisen tentin tenttitilassa (Turku, Rauma, Pori, Vaasa). Luento-opetus järjestetään Turun yliopistossa lukuvuoden aikana lauantaisin ja arki-iltaisin. Luennoilla on osallistumisvelvollisuus, ja niille voi osallistua Turun yliopistossa tai verkon kautta. Luennoista tehdään luentotallenne verkko-oppimisympäristöön, josta sen voi kuunnella itselleen sopivana aikana.

Arviointi

0-5

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (KTL_3073)

Ennakkotietoa

Sisältö

- kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa - kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja keskeiset teoriasuuntaukset - kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä - kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikkojen ajatukset ja kysymyksenasettelut - opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opintosuoritukset

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, Moodletentti/Sähköinen tentti Lisätiedot: Mikäli opintojakso on aikaisemmin suoritettu kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, suoritetaan Johdatus erityispedagogiikkaan -opintojakso esseenä.

Opetus

Luento-opetus 9 t, Verkko-opetus 9 t Luentotallenteet tai opetus syyslukukaudella 2020, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Johdatus kasvatustieteisiin -moodletentti 11.3. klo 18.30 - 13.3.2020 klo 18.30 tai syyslukukaudella 2020 TAI sähköinen tentti syyslukukaudella 2020.

Arviointi

0-5

Tentti numerolla 0-5, Hops hyväksytty-täydennettävä

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015 (Uudistettu 8. painos). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus. (saatavilla myös e-kirjana)

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen ja erikoistutkija Juhani Tähtinen yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Lisätiedot

Mikäli opintojakso on aikaisemmin suoritettu kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, suoritetaan Johdatus erityispedagogiikkaan -opintojakso esseenä. Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op (PEDA8611) Sisältö: - erityispedagogiikan ja -opetuksen historialliset kehityslinjat - poikkeavuuden ja vammaisuuden eri tarkastelutavat - nimeäminen ja luokittelu erityiskasvatuksessa - integraatiosta inkluusioon Osaamistavoitteet: Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan ja -opetuksen historialliseen kehitykseen ja nykytilaan. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opintosuoritukset: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, Essee Opetus: Verkko-opetus 3 t Esseen palautus kevät- tai syyslukukaudella 2020 oman aikataulun mukaan. Arviointi: 0-5 Essee numerolla 0-5, Hops hyväksytty-täydennettävä Kirjallisuus: Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:214. 2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. 3. Baglieri, S. & Shapiro, A. 2012. Disability studies and the inclusive classroom critical practices for creating least restrictive attitudes. New York: Routledge. (saatavilla myös e-kirjana) TAI Barton, L. & Armstrong, F. (Eds.) 1999. Difference and Difficulty: Insights, Issues and Dilemmas. University of Sheffield Department of Educational Studies. Opettaja: Tuntiopettaja Satu Järvinen

Erityispedagogiikan perusteet 7 op (PEDA0012)

Ennakkotietoa

Sisältö

- yleinen, tehostettu ja erityinen tuki - erityispedagogiikan arvopohja, ideologiat ja periaatteet - koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen inkluusio - lainsäädäntö ja erityiskasvatukseen liittyvät palvelut - vammaispolitiikka - erityiskasvatus elämänkaarella

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erityispedagogiikkaa ohjaavia periaatteita ja erityispedagogiikan osa-alueet varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. Lisäksi opiskelija kykenee määrittelemään poikkeavuutta ja erityisiä tuen tarpeita sekä tunnistaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja yhteiskunnan sekä yhteisön välisiä rakenteellisia suhteita. Opiskelija on perehtynyt palvelujärjestelmään ja vammaispolitiikkaan.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, Essee, Harjoitustyöt. Harjoitustöinä opiskelija tekee tutustumiskäynnin ja casetehtävän, jotka raportoidaan pienryhmä- tai verkko-opetuksessa sekä kirjalliset vastineet -tehtävät.

Opetus

Luento-opetus 18-22 t (osa tallenteina), Verkko-opetus 12 t Viikko 43 Luennot / Lilja Aikio lauantaina 24.10.2020 klo 10.00-12.30, sh 357A, Educarium, Assistentinkatu 5, 3. kerros ja verkko-oppimisympäristö. Viikko 44 Itsenäinen opiskelu Viikko 45 Luennot / Lilja Aikio lauantaina 7.11.2020 klo 10.00-12.30, sh 357A, Educarium, Assistentinkatu 5, 3.kerros ja verkko-oppimisympäristö. Viikot 46-47 Verkkotyöskentely: Casetehtävän raportointi ja verkkokeskustelu Viikko 48 Kirjalliset vastineet ?tehtävän palautus 27.11.2020 mennessä. Viikot 49-50 Verkkotyöskentely: Tutustumiskäynnin raportointi ja verkkokeskustelu Viikot 51-1 Joululoma ja itsenäinen opiskelu. Erityispedagogiikan perusteet -esseen palautus 6.1.2020 mennessä.

Arviointi

0-5

Essee 0 - 5, harjoitustehtävät hyväksytty - hylätty

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. (saatavilla myös e-kirjana) 2. Vehmas, S. 2005. Vammaisuus: Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. 3. Rantala, A. & Määttä, P. 2010. Tavallisen erityinen lapsi. Jyväskylä: PS-Kustannus. Mahdollinen muu opettajan ilmoittama oheiskirjallisuus.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op (PEDA0046)

Ennakkotietoa

Sisältö

- poikkeavuusteoriat - intressiryhmät ja poikkeavuus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida poikkeavuuden merkitystä yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä ja osana yhteiskunnallista luokittelua.

Opintosuoritukset

Moodletentti/Sähköinen tentti, Harjoitustyö Harjoitustyönä opiskelija tekee artikkelireferaatin vieraskielisestä tutkimusartikkelista sekä raportoi ja osallistuu keskusteluun verkkoryhmässä.

Opetus

Luento-opetus 6 t, Verkko-opetus 6?9 t Viikko 2 Luennot / Lilja Aikio lauantaina 16.1.2021 klo 10.15?12.45, Turun yliopisto ja verkko-oppimisympäristö. Viikko 3 Luennot / Lilja Aikio lauantaina 23.1.2021 klo 10.15-12.45, Turun yliopisto ja verkko- oppimisympäristö. Viikko 4 Verkkotyöskentely: Tiivistelmäpankki aukeaa. Viikko 5 Itsenäinen opiskelu Viikko 6 Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä -moodletentti 10.2. klo 17.30-12.2.2021 klo 17.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 16.9.2020, 14.4., 9.6. ja 15.9.2021 TAI sähköinen tentti 1.2.-2.7.2021) Viikot 7-8/9 Verkkotyöskentely: Artikkelireferaatti ja verkkokeskustelu

Arviointi

0-5

Tentti 0 - 5, Harjoitustyö hyväksytty - hylätty

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Conrad, P. & Schneider, J. W. 1992. 3. painos. Deviance and medicalization. From badness to sickness. Philadelphia: Temple University Press. (saatavilla myös verkosta)

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op (PEDA8743)

Ennakkotietoa

Sisältö

- erityispedagogiikka eri elämänvaiheissa - vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä - oppimisvaikeudet

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää ja syventää erityispedagogista ajattelutapaa ja käsitteistöä opintojaksojen Johdatus kasvatustieteisiin/Johdatus erityispedagogiikkaan, Erityispedagogiikan perusteet ja Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä luomalta pohjalta.

Opintosuoritukset

Moodletentti/Sähköinen tentti

Opetus

Verkko-opetus 3 t Viikot 10-12 Verkkotyöskentely: Opiskelun ohjaus ja yhteistoiminnallinen valmistautuminen tenttiin Viikot 13-14 Itsenäinen opiskelu Viikko 15 Perusopintojen kirjallisuus -moodletentti 14.4. klo 17.30-16.4.2021 klo 17.30 (16.9., 9.12.2020, 9.6. ja 15.9.2021 TAI sähköinen tentti 24.8.-11.12.2020 ja 1.2.-2.7.2021)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Oppimateriaali 1. Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa: ysiluokan yhteisöllisyys. Helsinki: Gaudeamus. 2. Pihlaja, P. & Viitala, R. (toim.) 2018. Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus. (Tulossa syksyllä 2018.) TAI Pihlaja, P. & Viitala, R. 2004. Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. Helsinki: WSOY. 3. Kivirauma, J. (toim.) Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto. 4. Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Helsinki: WSOY JA 5. Tieteellisiä artikkeleita oppimisvaikeuksista. (Moodlessa)

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op (PEDA8745)

Ennakkotietoa

Sisältö

- erityispedagogiikan teoreettisten lähtökohtien tarkastelu - yksilön-, yhteisön- ja yhteiskunnan näkökulmat erityispedagogiikassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija on muodostanut kokonaiskuvan erityispedagogiikan perusopintojen sisällöistä ja kykenee tekemään erityispedagogiikan perusteista reflektoivan yhteenvedon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Essee

Opetus

Verkko-opetus 3 t Viikot 16-17 Verkkotyöskentely: Opiskelun ohjaus, ryhmän päätös ja palautteenanto. Viikot 18-21 Itsenäinen opiskelu ja Näkökulmia erityispedagogiikkaan -tehtävän palautus 28.5.2021 mennessä (Myös syys- ja joulukuun 2020 sekä maalis- ja syyskuun 2021 loppuun mennessä.)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opettajan ilmoittama kirjallisuus opiskeluoppaassa.

Opettaja

Tuntiopettaja Satu Järvinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta.