Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

PEDA8699, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Erityispedagogiikan perusopintojen aloitusohjaus on torstaina 9.1.2020 klo 17.00-18.30 verkko-oppimisympäristössä osoitteessa (osoite ilm. myöhemmin) Tutustu etukäteen AC-verkkokokousjärjestelmän ohjeisiin [Ohje verkkoluennolle ja infotilaisuuksiin osallistujille](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut) Tervetuloa mukaan niin opintoihin ilmoittautuneet kuin opiskelua harkitsevatkin!

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat.

Opetus

Perusopinnot alkoivat syyskuussa 2019, mutta opiskelun voi aloittaa myös tammikuussa. Syyslukukaudella olleet kaksi opintojaksoa voi suorittaa itsenäisesti kevätlukukauden aikana tai osallistumalla opetukseen syyslukukaudella 2020. Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa etäopiskeluna. Opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luennoille, kirjoitat esseitä, luet tentteihin, teet tutustumiskäynnin ja osallistut verkkotyöskentelyyn oppimisympäristössä (Moodle). Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella tai sähköisenä tenttinä sähköisen tentin tenttitilassa (Turku, Rauma, Pori, Vaasa). Luento-opetus järjestetään Turun yliopistossa lukuvuoden aikana lauantaisin ja arki-iltaisin. Luennoilla on osallistumisvelvollisuus, ja niille voi osallistua Turun yliopistossa tai verkon kautta. Luennoista tehdään luentotallenne verkko-oppimisympäristöön, josta sen voi kuunnella itselleen sopivana aikana.

Arviointi

0-5

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (KTL_3073)

Ennakkotietoa

Sisältö

- kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa - kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja keskeiset teoriasuuntaukset - kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä - kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikkojen ajatukset ja kysymyksenasettelut - opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opintosuoritukset

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, Moodletentti/Sähköinen tentti Lisätiedot: Mikäli opintojakso on aikaisemmin suoritettu kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, suoritetaan Johdatus erityispedagogiikkaan -opintojakso esseenä.

Opetus

Luento-opetus 9 t, Verkko-opetus 9 t Luentotallenteet tai opetus syyslukukaudella 2020, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Johdatus kasvatustieteisiin -moodletentti 11.3. klo 18.30 - 13.3.2020 klo 18.30 tai syyslukukaudella 2020 TAI sähköinen tentti syyslukukaudella 2020.

Arviointi

0-5

Tentti numerolla 0-5, Hops hyväksytty-täydennettävä

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015 (Uudistettu 8. painos). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus. (saatavilla myös e-kirjana)

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen ja erikoistutkija Juhani Tähtinen yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Lisätiedot

Mikäli opintojakso on aikaisemmin suoritettu kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, suoritetaan Johdatus erityispedagogiikkaan -opintojakso esseenä. Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op (PEDA8611) Sisältö: - erityispedagogiikan ja -opetuksen historialliset kehityslinjat - poikkeavuuden ja vammaisuuden eri tarkastelutavat - nimeäminen ja luokittelu erityiskasvatuksessa - integraatiosta inkluusioon Osaamistavoitteet: Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan ja -opetuksen historialliseen kehitykseen ja nykytilaan. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opintosuoritukset: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, Essee Opetus: Verkko-opetus 3 t Esseen palautus kevät- tai syyslukukaudella 2020 oman aikataulun mukaan. Arviointi: 0-5 Essee numerolla 0-5, Hops hyväksytty-täydennettävä Kirjallisuus: Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:214. 2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. 3. Baglieri, S. & Shapiro, A. 2012. Disability studies and the inclusive classroom critical practices for creating least restrictive attitudes. New York: Routledge. (saatavilla myös e-kirjana) TAI Barton, L. & Armstrong, F. (Eds.) 1999. Difference and Difficulty: Insights, Issues and Dilemmas. University of Sheffield Department of Educational Studies. Opettaja: Tuntiopettaja Satu Järvinen

Erityispedagogiikan perusteet 7 op (PEDA0012)

Ennakkotietoa

Sisältö

- yleinen, tehostettu ja erityinen tuki - erityispedagogiikan arvopohja, ideologiat ja periaatteet - koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen inkluusio - lainsäädäntö ja erityiskasvatukseen liittyvät palvelut - vammaispolitiikka - erityiskasvatus elämänkaarella

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erityispedagogiikkaa ohjaavia periaatteita ja erityispedagogiikan osa-alueet varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. Lisäksi opiskelija kykenee määrittelemään poikkeavuutta ja erityisiä tuen tarpeita sekä tunnistaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja yhteiskunnan sekä yhteisön välisiä rakenteellisia suhteita. Opiskelija on perehtynyt palvelujärjestelmään ja vammaispolitiikkaan.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, Essee, Harjoitustyöt. Harjoitustöinä opiskelija tekee tutustumiskäynnin ja casetehtävän, jotka raportoidaan verkko-opetuksessa.

Opetus

Luento-opetus 18 - 22 t, Verkko-opetus 12 t Luento-opetus on osin yhteinen tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Luentotallenteet tai opetus syyslukukaudella 2020, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Erityispedagogiikan perusteet -esseen palautus syyslukukaudella 2020 tai oman aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Essee 0 - 5, harjoitustehtävät hyväksytty - hylätty

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. (saatavilla myös e-kirjana) 2. Vehmas, S. 2005. Vammaisuus: Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. 3. Rantala, A. & Määttä, P. 2010. Tavallisen erityinen lapsi. Jyväskylä: PS-Kustannus. Mahdollinen muu opettajan ilmoittama oheiskirjallisuus.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op (PEDA0046)

Ennakkotietoa

Sisältö

- poikkeavuusteoriat - intressiryhmät ja poikkeavuus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida poikkeavuuden merkitystä yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä ja osana yhteiskunnallista luokittelua.

Opintosuoritukset

Moodletentti/Sähköinen tentti, Harjoitustyö Harjoitustyönä opiskelija tekee artikkelireferaatin vieraskielisestä tutkimusartikkelista sekä raportoi ja osallistuu keskusteluun verkkoryhmässä.

Opetus

Luento-opetus 6 t, Verkko-opetus 6 - 9 t Viikko 2 Luennot / Lilja Aikio lauantaina 11.1.2020 klo 10.15 - 12.45, sh. 357A, Educarium, Assistentinkatu 5, 2. kerros ja verkko-oppimisympäristö. Viikko 3 Verkkotyöskentely: tiivistelmäpankki aukeaa. Viikko 4 Luennot / Lilja Aikio lauantaina 25.1.2020 klo 10.15 - 12.45, sh. 357A, Educarium, Assistentinkatu 5, 2. kerros ja verkko-oppimisympäristö. Viikot 5 - 6 Verkkotyöskentely: Artikkelireferaattien raportointi ja verkkokeskustelu (osallistumisvelvollisuus). Viikko 7 Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä -moodletentti 12.2. klo 18.30 - 14.2.2020 klo 18.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 8.4., 10.6. ja 9.9.2020) TAI sähköinen tentti 3.2. - 1.7.2020.

Arviointi

0-5

Tentti 0 - 5, Harjoitustyö hyväksytty - hylätty

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Conrad, P. & Schneider, J. W. 1992. 3. painos. Deviance and medicalization. From badness to sickness. Philadelphia: Temple University Press. (saatavilla myös verkosta)

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op (PEDA8743)

Ennakkotietoa

Sisältö

- erityispedagogiikka eri elämänvaiheissa - vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä - oppimisvaikeudet

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää ja syventää erityispedagogista ajattelutapaa ja käsitteistöä opintojaksojen Johdatus kasvatustieteisiin/Johdatus erityispedagogiikkaan, Erityispedagogiikan perusteet ja Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä luomalta pohjalta.

Opintosuoritukset

Moodletentti/Sähköinen tentti

Opetus

Verkko-opetus 3 t Viikot 9 - 10 Verkkotyöskentely: Opiskelun ohjaus Moodlessa ja yhteistoiminnallinen valmistautuminen tenttiin. Viikko 15 Perusopintojen kirjallisuus -moodletentti 8.4. klo 18.30 - 10.4.2020 klo 18.30 (10.6. ja 9.9.2020 TAI sähköinen tentti 3.2. - 1.7.2020).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Oppimateriaali 1. Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa: ysiluokan yhteisöllisyys. Helsinki: Gaudeamus. 2. Pihlaja, P. & Viitala, R. (toim.) 2018. Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus. (Tulossa syksyllä 2018.) TAI Pihlaja, P. & Viitala, R. 2004. Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. Helsinki: WSOY. 3. Kivirauma, J. (toim.) Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto. 4. Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Helsinki: WSOY JA 5. Tieteellisiä artikkeleita oppimisvaikeuksista. (Moodlessa)

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op (PEDA8745)

Ennakkotietoa

Sisältö

- erityispedagogiikan teoreettisten lähtökohtien tarkastelu - yksilön-, yhteisön- ja yhteiskunnan näkökulmat erityispedagogiikassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija on muodostanut kokonaiskuvan erityispedagogiikan perusopintojen sisällöistä ja kykenee tekemään erityispedagogiikan perusteista reflektoivan yhteenvedon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Essee

Opetus

Verkko-opetus 3 t Viikko 16 Verkkotyöskentely: Opiskelun ohjaus Moodlessa, verkkotyöskentelyn päätös ja palautteenanto. Viikko 22 Näkökulmia erityispedagogiikkaan -tehtävän palautus 31.5.2021 mennessä. (Myös maalis- ja syyskuun 2021 loppuun mennessä.)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opettajan ilmoittama kirjallisuus opiskeluoppaassa.

Opettaja

Tuntiopettaja Satu Järvinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opinto-oikeus on voimassa 1.1.2020-31.7.2021.

Opintomaksu

250,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta.