Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

AIKK0022, Aikuiskasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Ennakkotietoa! Opintokokonaisuudesta voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen perusteet aikuiskasvatuksen näkökulmasta.

Opetus

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot voit aloittaa keväällä 2020, jolloin opinnot alkavat Aikuiskasvatuksen psykologian opintojaksolla jatkuen Aikuis- ja työelämän koulutus ja Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti -opintojaksolla. Syyslukukaudella 2019 olleet opintojaksot Johdatus kasvatustieteisiin ja Aikuiskoulutuksen sosiologia voit suorittaa itsenäisesti Moodlessa olevien ohjeiden mukaisesti kevätlukukauden 2020 aikana tai osallistumalla ohjattuun verkko-opetukseen syyslukukaudella 2020. Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintoihin sisältyy itsenäistä opiskelua, tuutoroitua verkkotyöskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, verkon kautta välitettäviä luentoja, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä. Tentit suoritetaan opintojaksokohtaisesti määriteltyinä aikoina moodletenttinä, salitenttinä Turun yliopistossa tai Turun yliopiston sähköisessä tenttitilassa Turussa, Raumalla, Porissa tai Vaasassa. 1.8.2020 alkaen opinnot tehdään lv. 2020-2021 opetussuunnitelman mukaisesti.

Arviointi

0-5

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (KTL_3073)

Sisältö

- kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa - kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet - kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä - kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut - opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opintosuoritukset

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, kirjallinen tentti

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Verkkoluentotallenteet (9 t) Moodlessa Verkko-opinnot kevät 2020 Henkilökohtaisen opintosuunnitelman palautus opintojen alussa. Yksilö- tai ryhmätentti 12.2.2020 klo 18.00-21.00 PharmaCityn auditorio Pha1, It. Pitkäkatu 4 B, 1 krs. Turku tai moodletentti klo 12.2.2020 18.00-22.00 (rästitentit vastaavasti Turussa ja moodletenttinä 13.5., 16.9.2020*, sähköinen tentti 1.-15.6.2020 ja (17.-31.8.2020* lv. 2020-2021 opetussuunnitelman mukaisesti).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen, erikoistutkija Juhani Tähtinen ja yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Lisätiedot

Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin opintojakson erityispedagogiikan tai kasvatustieteen perusopinnoissa, hän suorittaa opintojakson Johdatus aikuiskastustieteisiin 4 op. Johdatus aikuiskasvatustieteeseen 4 op (AIKK0045) Sisältö: - aikuiskoulutus, valta ja hallinta muuttuvassa työelämässä ja taloudessa - aikuisuus, toimijuus ja marginalisaatio aikuiskasvatuksen tutkimuskohteina Osaamistavoitteet: Tavoitteena on perehtyminen aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen merkityksiin yksilöiden elämänurilla, työelämässä sekä aikuiskasvatuksen yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin yhteyksiin. Opintosuoritukset: Essee ja henkilökohtainen opintosuunnitelma Itsenäinen opiskelu. Arviointi: 0-5 Kirjallisuus: Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Brunila, K., Onnismaa J. & Pasanen H. (toim.) 2015. Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa. Tampere: Vastapaino. 2. Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (toim.) 2014. Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen vuosikirja 51. Helsinki: Kansanvalistusseura. Opettaja: erikoistutkija Juhani Tähtinen

Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op (AIKK0001)

Sisältö

- sosiologia tieteenä ja ajattelutapana - koulutussosiologian teoreettiset suuntaukset ja tutkimuskohteet - aikuiskoulutuksen ja sukupuolen, sukupolven sekä yhteiskuntaluokan yhteydet - aikuiskoulutuksen sosiologian keskeisiä tutkimuskysymyksiä - elinikäisen oppimisen yhteiskunnalliset ja elämänhistorialliset yhteydet

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sosiologian peruskäsitteet, tuntee koulutussosiologian keskeisiä teoreettisia suuntauksia ja tutkimuskohteita sekä osaa tarkastella aikuiskasvatusta ja -koulutusta koulutussosiologisesta näkökulmasta

Opintosuoritukset

Harjoitustyö ja essee. Opiskelija tekee verkkotyöskentelyä korvaavan tehtävän ja tekee esseen yksilö- tai pienryhmätyönä oman aikataulun mukaisesti 31.7.2021 mennessä.

Opetus

Luentodiat (2 X 3 t) verkko-oppimisympäristössä. Verkko-opinnot: Kevät 2020

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Harjoitustyön ja esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Aittola, T. (toim.) 2012. Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus. (määritellyin osin) 2. Artikkeleita (määritellään opintojakson alussa)

Opettaja

dosentti Markku Vanttaja

Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op (AIKK0012)

Sisältö

- aikuiskasvatuksen psykologian keskeiset suuntaukset - aikuiset oppijoina - asiantuntijuus ja sen kehittyminen - ammatillinen kasvu ja identiteetti - aikuisen oppimisen erityiskysymyksiä

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee aikuisen oppimisen psykologiset perusteet, tuntee elinkaaren, asiantuntijuuden ja työelämän psykologiaa sekä osaa tarkastella aikuisen oppimisen ja opiskelun kysymyksiä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti

Opintosuoritukset

Moodletentti, osallistuminen verkko-opetukseen TAI Moodletentti. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Opintojakso voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla: A-VAIHTOEHTO: Moodletentissä tentitään artikkelit ja toinen kirja suoritetaan osallistumalla verkko-opetukseen. B-VAIHTOEHTO: Moodletentissä tentitään molemmat opintojakson kirjat.

Opetus

Luento-opetus 6 t, verkko-opetus 6 t (tuutori) Verkko-opinnot 6.1.-12.2.2020. viikko 2, verkkoluento, Tiina Tuijula Luennot Turussa tai verkko-oppimisympäristössä to 16.1.2020 klo 17.30-20.00 seminaarisali 357 A , Educarium, Assistentinkatu 5, 3. krs. viikot 4-6 verkkotyöskentely Moodletentti ke 12.2.2020 klo 18.00-14.2.2020 klo 18.00 (15.-17.4., 10.-12.6., 19.-21.8. ja loka- ja joulukuussa 2020)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Kallio, E. (toim.) 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellisen seuran tutkimuksia.(luvut 1-12) 2. Murtonen, M. (toim.) 2017. Opettajana yliopistolla. Korkeakoulupedagogiikan perusteet. Tampere: Vastapaino. (Luvut 1-7) 3. Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali

Opettaja

Tiina Tuijula

Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op (AIKK0013)

Sisältö

- aikuiskasvatuksen toimintakenttä: muodot ja järjestelmät - aikuiskoulutuksen ajankohtaisia ja kansainvälisiä kysymyksiä - työelämä, oppiminen ja osaamisen kehittäminen - koulutus aikuisen elämässä - aikuispedagogisia kysymyksiä

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa aikuiskasvatuksen monimuotoisen toimintakentän ja tuntee aikuis- ja työelämän koulutukseen kohdistuvaa tutkimusta sekä oppii projekti- ja ryhmätyötaitoja.

Opintosuoritukset

Ryhmätyönä tehtävä projektityö sekä oppimispäiväkirja. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Opiskelijat laativat ryhmätyönä projektityön, joka perustuu tutkimuskirjallisuuteen. Projektityön laatimisessa voidaan hyödyntää myös tutustumiskäyntejä/haastatteluja aikuiskoulutusorganisaatioissa. Ryhmätyöt esitellään Moodlessa. Ryhmässä tehtävän projektityön lisäksi opiskelijat kirjoittavat yksilötöinä lyhyet oppimispäiväkirjat omasta työskentelystään opintojakson aikana.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 6 t, verkko-opetus 12 t (tuutori) Verkko-opinnot 24.2.-1.5.2020. viikot 10-16 luennot verkossa ja projektityöskentelyä Projektityön ja oppimispäiväkirjan viimeistely ja palautus 1.5.2020 mennessä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opintojaksoon liittyvä tutkimuskirjallisuus jaetaan opintojakson alussa.

Opettaja

tutkijatohtori Nina Haltia, yliopistonlehtori Anne Laiho, dosentti Pertti Laine, professori Heikki Silvennoinen, apulaisprofessori Ulpukka Isopahkala-Bouret

Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op (AIKK0030)

Sisältö

- aikuisuus ja aikuiskasvatus yhteiskunnassa - aikuiskoulutus ja elinikäinen oppiminen käytäntöinä ja politiikkana - aikuiset ja työelämän muutokset

Osaamistavoitteet

Opiskelijan aikuiskasvatustieteellinen ajattelutapa ja käsitteistö ovat jäsentyneet, syventynyt ja laajentuneet opintojaksojen 1-4 luomalta pohjalta.

Opintosuoritukset

Tentti suoritetaan yhdellä kerralla moodletenttinä.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Verkko-opetus 3 t (tuutori) Verkko-opinnot 4.5.-10.6.2020 Viikot 19-23 itsenäinen opiskelu ja verkkotyöskentely Moodletentti 10.6.2020 klo 18-12.6.2020 klo 18 (muut tenttipäivät 11.12.2019 klo 18-13.12.2019 klo 18, 15.4.2020 klo 18-17.4.2020, 16.9.2020 klo 18-18.9.2020 klo 18)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Lopputentissä yhdellä kertaa suoritettava kirjallisuus: 1. Lempiäinen, K. & Silvasti, T. (toim.) 2014. Eriarvoisuuden rakenteet. Haurastuvat työmarkkinat Suomessa. Tampere. Vastapaino. 2. Sennett, R. 2007. Uuden kapitalismin kulttuuri. Tampere: Vastapaino. 3. Rinne, R. & Jauhiainen, A. (toim) 2011. Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. 4. seuraavat artikkelit: Miettinen, R. 2017. Aikuiskasvatus, sivistys ja työn tulevaisuus. Aikuiskasvatus 37 (2), 84-94. Saari, A. 2016. Elinikäinen oppiminen ja yksilöivä valta. Aikuiskasvatus 36 (1), 4-12. Illeris, K. 2006. Elinikäinen oppiminen ja matalasti koulutetut. Aikuiskasvatus 26 (1), 4-13. Kinnari, H. 2018. Elinikäisen oppimisen subjektiviteetin muutos EU:n politiikassa. Teoksessa A. Jauhiainen & J. Kivirauma & H. Kinnari. (toim.) 2018. Koulutus hallinnassa. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:216, 47-75 Filander, K. & Siivonen, P. 2018. Koulutus hallinnassa - entä aikuiskasvatus? Teoksessa A. Jauhiainen & J. Kivirauma & H. Kinnari. (toim.) 2018. Koulutus hallinnassa. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:2016, 473-501.

Opettaja

erikoistutkija Juhani Tähtinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opinto-oikeus on voimassa 1.1.2020 - 31.7.2021. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

250,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.