Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op

ROKL1336, Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma, Kasvatustieteiden tiedekunta

Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa -opintojakso sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville tai alalla aikoville. Se sopii myös vanhemmille ja kaikille arjen kasvattajille, jotka ovat kiinnostuneita lapsen osallisuuden vahvistamista ja sen merkityksestä lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen edistämisessä. Opintojakso on osa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon vapaavalintaisia opintoja (Rauman OKL).

Sisältö

Osallisuuden monimuotoisuutta tarkastellaan lasten, vanhempien ja työntekijöiden osallisuuden näkökulmasta. Lasten hyvinvointia tarkastellaan varhaiskasvatuksen laadun näkökulmasta, jolloin esiin nousevat lasten omat tarinat, toimijuus, arjessa kehitettävät käytännöt ja sosiokulttuurisen ympäristön merkitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija - tutustuu osallisuus-käsitteeseen ja tunnistaa osallisuuskokemuksen merkityksen lapselle - osaa analysoida, argumentoida ja reflektoida sekä omaa että työyhteisönsä toimintaa lapsen osallisuuden näkökulmasta - tunnistaa lapsen osallisuuden merkityksen lapsen arjessa sekä lapsen kohtaamisen, ilmaisun tukemisen ja lapsen äänen kuulemisen merkityksen lapsen tulevalle kehitykselle - kykenee kehittämään omaa pedagogista ajatteluaan ja toteuttamaan osallisuuden lisäämiseen tähtääviä toimintatapoja.

Opintosuoritukset

Osallistuminen lukupiirityöskentelyyn ja essee ryhmätyönä TAI essee yksilötyönä TAI Moodle-tentti.

Opetus

Opinnot aloitetaan verkkoluennolla 19.1.2021 klo 17.00-18.30. Tehtävien ohjaus ja keskustelutilaisuus on verkossa ti 23.3.2021 klo 17.00-18.30. Lisäksi opintojen Moodle-alueella on kolme luentovideota. Ryhmä- ja yksilöesseiden palautus 21.3.2021 mennessä (tai toukokuun loppuun mennessä). Moodle-tenttipäivät: 10.-12.2., 10.-12.3. ja 12.-14.4.2021 klo 17.30 alk. Moodle-tentti on avoinna kaksi vuorokautta. Tenttiin tulee ilmoittautua viimeistään 7 päivää ennen tenttiä, mirja.ylikorpi@utu.fi.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Brock, A. 2012. Building a model of Early Years Professionalism from practitioner´s perspectives. Journal of Early Childhood research. Vol. 11 (1), 27-44. 2. Irvine, S. 2013. The Family participation in child care project: educator views. The Family Participation in Child Care Project, Autumn, pp. 3-7. Verkkojulkaisu: http://eprints.qut.edu.au/60176/ 3. Järvenpää, M. 2018. Kolmet portaat osallisuuteen. Teoksessa J. Kangas, J. Vlasov, E. Fonsen & J. Heikka (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa 2, 153-167. 4. Leinonen, J., Brotherus, A. & Venninen, T. 2014. Children´s participation in Finnish pre-school education - Identifying, Describing and Documenting Children´s Participation. Nordic Early Childhood Education Research Journal Vol. 7, No. 8, 1-16. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/725/794 5. Leinonen, J. 2014. Pedagogisia näkökulmia lasten osallisuuden tukemiseen varhaiskasvatuksessa. Teoksessa J. Heikka, E. Fonsen, J. Elo & J. Leinonen (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Tampere: Kopio-Niini, 16-40. 6. Levy, R. & Thompson, P. 2015. Creating `buddy partnerships´ with 5- and 11-year old-boys: a methodological approach to conducting participatory research with young children. Journal of Early Childhood Research. Vol. 13 (2), 137-149. Verkkojulkaisu: http://ecr.sagepub.com/content/early/2013/07/11/1476718X13490297 7. Puroila, A-M. & Estola, E. 2012. Lapsen hyvä elämä - Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä. Varhaiskasvatuksen tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research. Vol.1, No. 1, 2012, 22-43. Verkkojulkaisu: http://jecer.org/fi/wp-content/uploads/2013/03/Puroila-Estola-3.pdf 8. Moss, P. & Dahlberg, G. 2008. Beyond Quality in Early Childhood Education and Care - Languages of Education. New Zealand Journal of Teacher´s Work. Vol 5, Issue 1, 2-11. 9. Turja, L. 2018. Osallisuuden pedagogiikan jalkauttaminen varhaiskasvatuksen arkeen. Teoksessa J. Kangas, J. Vlasov, E. Fonsen & J. Heikka (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa 2. Tampere: Kopio-Niini, 65-81. 10. Turja, L. 2011. Lapset osallisina - Kohti uutta varhaiskasvatuskulttuuria. Suomen Varhaiskasvatus ry. - verkkolehti VARHAISKASVATUS TÄNÄÄN. Verkkojulkaisu: http://www.peda.net/img/lehti/facei/Turja-toukokuu2011.pdf 11. Venninen, T. & Kangas, J. 2018. Osalliseksi osallisuuteen. Teoksessa J. Kangas, J. Vlasov, E. Fonsen & J. Heikka (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa 2. Tampere: Kopio-Niini, 188-203. 12. Venninen, T. & Purola, K. 2013. Educators´ views on parents´ participation on three different identified levels. Varhaiskasvatuksen tiedelehti Journal of Early Childhood Education research. Vol. 2, No. 1, 2013, 48-62. Verkkojulkaisu: http://jecer.org/fi/wp-content/uploads/2013/09/Venninen-Purola-issue2-3.pdf

Opettaja

yliopisto-opettaja Saija Tanhuanpää

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta.