Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op

TKO_5801, Tietojenkäsittelytiede, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tämä opintokokonaisuus on aikataulutettu versio ja alkanut syksyllä 2020. Ilmoittautuminen on päättynyt. Opinnoista on läpi lukuvuoden tarjolla myös aikatauluttamaton 20 opintopisteen laajuinen DEFA-opintojen versio (suoritusten deadline 31.5.2021) [Ks. Defa-opinnot](https://oppimisanalytiikka.fi/2019/defa) Opinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä ja erityisesti ohjelmoinnista - teorian ja käytännön näkökulmasta. Opiskelu on itsenäistä pitkälti verkossa tapahtuvaa opiskelua, jota tuetaan monin ohjauksellisin keinoin läpi opintojen. Opinnot soveltuvat sinulle, jos sinulla on ongelmanratkaisukykyä ja pitkäjänteisyyttä ja olet kiinnostunut myös asioiden tieteellisistä perusteista. Erityisiä pohjakoulutusvaatimuksia ei ole. Opinnot avaavat ylioppilaille ja kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille väylän Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai Tietotekniikan DI-koulutukseen ilman pääsykoetta. Väylien kiintiöt ovat suuret ja niiden kautta voi hakea joko perusopintojen perusteella tai tietyin edellytyksin ylioppilaat vähemmillä opintosuorituksilla. Valintaperusteet päätetään vuosittain. Lue lisää yliopiston [Avoimen väylä-sivulta.](https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/avoin-vayla) Lataa itsellesi [Testimateriaali](https://ville.cs.utu.fi/avoin/) ja lue se ennen infotilaisuutta ja opintoihin ilmoittautumistasi. Testimateriaali sisältää opintokokonaisuuden lyhyen esittelyn, ja sen tarkoituksena on toimia itseohjaavana testinä ennen opintojen aloittamista. Testimateriaalin perusteella jokainen voi arvioida ennen opintojen alkamista omaa kiinnostustaan opintokokonaisuuteen. Materiaalin tärkein sisältö on Tietojenkäsittelyn perusteet I - opintojakson algoritmeja koskeva osuus, joka koetaan opintojen vaikeimmaksi asiaksi. Jos testimateriaalin sisältö tuntuu sinusta käsittämättömältä, on syytä vakavasti pohtia kannattaako sinun aloittaa opintoja. Testimateriaalista löydät materiaaliin liittyvät kysymykset ja vastaukset, joiden valossa voit mitata omaa osaamistasi. Älä kuitenkaan katso heti vastauksia, vaan yritä ratkaista tehtävät ensin itse. Aloitusinfon (27.8.) materiaali (powerpoint esitys) löytyy ViLLEstä. **Jokaisen opiskelijan tulee osallistua infotilaisuuteen.** Ohjelma: - Kenelle opinnot soveltuvat? - Opintojen tavoitteet ja sisältö - Opintojen vastaavuus tutkinto-opinnoissa - Opiskelukäytännöt ja opiskelun ohjaus - Avoimen yliopiston väylä

Osaamistavoitteet

Opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla.

Opetus

Opiskelu on itsenäistä pitkälti verkossa tapahtuvaa opiskelua, ja sitä tuetaan monin ohjauksellisin keinoin: - oppimateriaalit ovat verkossa - opiskelua tuetaan tutoriaaleilla ja ryhmäkokoontumisilla, jotka pidetään iltaisin Turun yliopistossa sekä kurssikohtaisilla luentopäivillä (jokaiseen kurssiin kuuluu 5 h luento lauantaina Turussa). - tehtäviä tehdään pääasiassa ViLLE-ympäristössä, joka on opiskelussa hyvin keskeisessä asemassa. - tenttiminen tapahtuu verkossa lukuunottamatta Olio-ohjelmoinnin perusteet-jaksoa, joka tentitään valvotusti Turun yliopistolla tai siirtotenttinä aikuisoppilaitoksessa. - opintojen opettajana toimii Vilho Kivihalme, jolta saa apua tarvittaessa Opinnot on mahdollista suorittaa myös täysin itsenäisesti osallistumatta opintoryhmän toimintaan. Se vaatii oma-aloitteisuutta ja mielellään pohjatietoja algoritmien alalta, esimerkiksi jos hallitset ohjelmoinnin alkeet, Testimateriaali (yllä) on sinusta helppo ja pidät itsenäisestä opiskelusta. Opiskelu noudattaa aikataulua, mutta lähikokoontumisia ei ole. Opiskeluun kuuluvat viikoittaiset tutoriaalit, joihin voi osallistua verkossa (verkkotutoriaalit ovat yhtaikaa Turun opintoryhmän tutoriaalien kanssa). Suosittelemme vahvasti osallistumaan kurssien luentopäiville Turussa. Tenttiminen tapahtuu verkossa lukuunottamatta Olio-ohjelmoinnin perusteet-jaksoa, joka tentitään valvotusti Turun yliopistolla tai siirtotenttinä aikuisoppilaitoksessa. Ennen opintoihin ilmoittautumista on hyvä varmistaa siirtotentin suoritusmahdollisuus ja sitä tarjoavan oppilaitoksen perimä siirtotenttimaksu, jonka opiskelija itse maksaa. Lisätietoja opintosihteeri Heli Lainio. Opiskeluun tulee varata aikaa kaiken kaikkiaan n. 15 tuntia viikossa, joskin tarvittava aika on hyvin yksilöllistä. Opintojen ajoitus on sama kuin vastaavilla Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen kursseilla ja halutessaan avoimen opiskelijat voivat osallistua laitoksen päiväaikaan järjestämään opetukseen. Opinnot ovat aikataulutettuja opintoja, sillä opinto-oikeutta Turun yliopistoon voi hakea vain aikataulutetun version kautta. Aikataulutetussa versiossa kurssit julkaistaan yliopiston opetusperiodien mukaisesti n. 8 viikon välein. Ensimmäinen kurssi julkaistaan syyskuun alussa. Kurssien suorittamiseen on aikaa n. 9 viikkoa. Tämän 9 viikon aikana suorituksensa voi aikatauluttaa miten haluaa, mutta kurssivaatimusten edellyttämien suoritusten on oltava kokonaan valmiita, kun kurssiaika päättyy. Katso myös aikatauluttamaton versio [DEFA-opinnot](https://oppimisanalytiikka.fi/defa) Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op (TKO_2119)

Sisältö

Kurssilla esitellään tietojenkäsittelytieteen perustavaa ja keskeistä käsitteistöä. Lisäksi tutustutaan tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee pääpiirteissään informaatioteknologian osa-alueet ja keskeisimmät käsitteet sekä tietokonelaitteiston osat ja toimintaperiaatteen. Opiskelija ymmärtää algoritmisen ajattelun ja pystyy seuraamaan alaa koskevaa uutisointia.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen suomeksi Kirjallinen tentti suomeksi

Opetus

Luennot, tutoriaalit, ViLLE-tehtävät, itsenäinen työskentely. Tutoriaalit (kontaktiopetus, verkossa): Torstaisin välillä 10.9. - 15.10. klo 17 - 19 Lähipäivä lauantaina 10.10. klo 10 - 15 1. tentti tiistaina 20.10. klo 17 - 20 tai torstaina 22.10. klo 17 - 20 Tentti-ilmoittautuminen on avattu ViLLEen. Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa, ks. Toteutukset](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_2119/22003)

Arviointi

0-5

Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 5 op (TKO_2038)

Sisältö

Oppimisen apuvälineenä ja esimerkkiohjelmointikielenä kurssilla on Java. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ohjelmien kirjoittaminen editorilla, hyvä ohjelmointitapa, muuttujat, viittaukset, peruskontrollirakenteet, perustietorakenteet, syöttö ja tulostus, algoritminen ongelmanratkaisu, modulaarisuus, metodit. Opiskelijalta edellytetään teorian opiskelun lisäksi kurssin alusta asti jatkuvaa, itsenäistä käytännön harjoittelua.

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan ohjelmointikielten peruskäsitteisiin ja rakenteisiin, opetellaan ohjelmoinnissa tarvittavaa algoritmista ajattelua sekä hankitaan editorin kanssa työskentelyyn riittävä käytännön ohjelmointitaito. Keskeisin tavoite on oppia laatimaan pieniä, toimivia, 1-3 aliohjelman laajuisia sovelluksia, jotka perustuvat peräkkäisyyteen, valintaan ja toistoon.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, osallistuminen opetukseen

Opetus

Marras-joulukuu 2020. Luennot, ViLLE-tehtävät, tutoriaalit, demonstraatiot, tentti.

Arviointi

0-5

Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin harjoitustyö 1 op (TKO_8958)

Opetus

Marrass-joulukuu 2020.

Arviointi

0-5

Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op (TKO_2005)

Sisältö

Kurssin keskeisin sisältö on omien luokkien määritteleminen. Kurssilla opetetaan johdannonomaisesti perintä, siihen liittyvät käsitteet ja konstruktiot, poikkeukset ja geneerisyys. Myös valmiiden tietorakenteiden ja muiden kirjastoluokkien käyttöä harjoitellaan. Yksinkertaisten sovellusten tekemistä ja tekstitiedostojen käyttöä käsitellään lyhyesti. Kurssi edellyttää opiskelijalta jatkuvaa itsenäistä ohjelmien kirjoittamista, kääntämistä ja testaamista.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kaikki keskeiset olio-ohjelmointikielten käsitteet merkityksineen, ja osaa käyttää Javan olioihin liittyviä ominaisuuksia ja mekanismeja osana kirjoittamiaan ohjelmia.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, harjoitustyö(t), osallistuminen opetukseen Olio-ohjelmoinnin perusteet-jakson tentti tentitään valvotusti Turun yliopistolla tai siirtotenttinä aikuisoppilaitoksessa.

Opetus

Tammi-maaliskuu 2021. Luennot + tutoriaalit (pakollinen läsnäolo, voi osallistua myös verkossa) + Demonstraatiot, ViLLE-tehtävät, tentti ja itsenäinen työskentely. Tutoriaalit

Arviointi

0-5

Olio-ohjelmoinnin perusteiden harjoitustyö 2 op (TKO_8956)

Opetus

Tammi-maaliskuu 2021.

Arviointi

0-5

Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op (TKO_5738)

Sisältö

Opintojaksolla paneudutaan lyhyesti algoritmisen ongelmanratkaisun voimaan ja rajoituksiin sekä tutustutaan tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan loogisten piirien tasolla. Käsiteltäviä asioita ovat mm. tehtävien laskettavuus ja algoritmien kompleksisuus; tiedon esittäminen, lukujärjestelmät, loogiset piirit ja niiden avulla rakennetut tietokoneen komponentit; konekieli; kieliopit, kääntäjät ja korkean tason ohjelmointikielen kääntäminen konekielelle. Opintojakson lopuksi käsitellään lyhyesti myös ns. älykkäissä järjestelmissä käytettyjä hakuongelmia sekä niiden ratkaisua käyttäen mm. syvyys- ja leveyshakua.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen loogisten piirien tasolta lähtien. Opiskelija tietää yksityiskohtaisesti miten tietokone pystyy suorittamaan korkean tason ohjelmointikielen komentoja, mutta ymmärtää myös sen kykyjen rajat. Lisäksi opiskelija tuntee ns. tekoälyn piiriin kuuluvien hakuongelmien ja pelaamiseen liittyviä tärkeimpiä strategioita.

Opintosuoritukset

ViLLE-tehtävät, osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti

Opetus

Toteutusaika 08.03.2021 - 02.05.2021 Luennot, tutoriaalit (pakollinen läsnäolo, voi osallistua myös verkossa), ViLLE-tehtävät, tentti ja itsenäinen työskentely. Tutoriaalit. Opetusta koskevat tiedot julkaistaan tiedekunnan [opinto-oppaassa, ks. Toteutukset](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_5738/1746)

Arviointi

0-5

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Opintojen sisältö ja Defa-opinnot: Vastuuopettaja, tuutori Vilho Kivihalme, Vilho Kivihalme[at]utu.fi Avoin yliopisto-opetus: [Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) lotta.nyholm[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana. [Ks. Defa-opinnot](https://oppimisanalytiikka.fi/2019/defa)