Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

POLH3000, Poliittinen historia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestetään Alkio-opistossa. Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://www.alkio.fi).

Osaamistavoitteet

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Opetus

Perusopinnot alkavat syyskuussa 2020 ja päättyvät keväällä 2021. Opinnot järjestetään lähiopetuksena [Alkio-opistossa](http://www.alkio.fi).

P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op (POLT0005)

Sisältö

Kurssi esittelee valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen peruskäsitteitä - ja teorioita, tutkimusotteita ja -suuntauksia, oppihistoriaa sekä suhteita lähitieteisiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut tuntee valtio-opin ja kansainvälisen politiikan peruskäsitteet ja - teoriat, hahmottaa alojen suhteen muihin yhteiskuntatieteisiin ja tuntee keskeisten tutkimussuuntausten perusteemat. Opiskelija kykenee arvioimaan politiikkaa kriittisesti ja analyyttisesti sekä tiivistämään kompleksisia asioita ja hahmottamaan oleellisuuksia.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Heywood, A.: Politics, 5th Edition (2019) Hastedt, G. & Felice, W.: Introduction to International Politics. Global Challenges and Policy Responses (2019)

P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.1 poliittisen historian suuntauksia 2 op (POLT0001)

Sisältö

Poliittisen historian tutkimuksen eri aihepiirejä ja lähestymistapoja.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen historiantutkimuksen ja poliittisen historian lähtökohtiin ja historiaan sekä lähihistorian erityiskysymyksiin.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Donnelly, M. & Norton, C.: Doing History. (2011). Luvut 1-6 2. Hyytiäinen Nina & Tähtinen Juhani: Historian tutkimus ja lähteet.(2008) [http://www.kasvhistseura.fi/sites/kasvhistseura.fi/files/11.%20Historian%20tutkimus%20ja%20l%C3%A4hteet%2C%20Nina%20Hyyti%C3%A4inen%2C%20Juhani%20T%C3%A4htinen.pdf ](http://www.kasvhistseura.fi/sites/kasvhistseura.fi/files/11.%20Historian%20tutkimus%20ja%20l%C3%A4hteet%2C%20Nina%20Hyyti%C3%A4inen%2C%20Juhani%20T%C3%A4htinen.pdf ) 3. Kalela, Jorma: Historian rakentamisen mieli ja tutkijan valinnat. Teoksessa Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa? (2010) [https://thy.fi/wp-content/uploads/2011/09/HM6-41-60.pdf](https://thy.fi/wp-content/uploads/2011/09/HM6-41-60.pdf) 4. Tosh, J.: The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History.(2015) Luvut 1-4 ja 6-8

Lisätiedot

Tämä osio (2 op) on osa opintojaksoa P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot historiantutkimuksen ja poliittisen historian luonteesta.

P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen: P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op (POLT0002)

Sisältö

Kurssi tarkastelee historiaa koskevan tiedon ja tulkintojen roolia eri yhteiskunnissa. Kurssin ensimmäisessä osassa luodaan katsaus historiankirjoituksen traditioihin pitkällä aikavälillä - antiikista nykypäivään - keskittymällä kolmeen kysymykseen: mistä syistä, millä lähteillä ja millä menetelmillä historiaa on tutkittu? Toinen osa keskittyy erilaisiin nykyaikaisen historiantutkimuksen näkökulmiin , kuten historiapolitiikka, historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden vuorovaikutussuhde sekä alueellisuus ja etnisyys.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii erittelemään historiankirjoituksen tarkoitusperiä, tutustuu historiantutkimuksen menetelmien historialliseen kehitykseen ja oppii analysoimaan menneisyyttä koskevaa tietoa ja tulkintoja.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Donnelly, M. & Norton, C.: Doing History. (2011). Luvut 7, 9 ja 10. 2. Tosh, J.: The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History. (2015). Luvut 9-12 ja Conclusion. 3. Väyrynen, Kari & Pulkkinen, Jarmo (toim.): Historian teoria ? lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan. (2016). Luvut 4 ja 7. 4. Karimäki, Jenni: Lectio Praecursoria: Tulevaisuuden lähtökohdista kansanvallan kolmiliittoon - Kansallinen edistyspuolue ja kansallisen eheytymisen politiikka 1919 - 1939. (2016) [http://www.ennenjanyt.net/2016/02/jenni-karimaki-tulevaisuuden-lahtokohdista-kansanvallan-kolmiliittoon-kansallinen-edistyspuolue-ja-kansallisen-eheytymisen-politiikka-1919-1939-lectio-praecursori/](http://www.ennenjanyt.net/2016/02/jenni-karimaki-tulevaisuuden-lahtokohdista-kansanvallan-kolmiliittoon-kansallinen-edistyspuolue-ja-kansallisen-eheytymisen-politiikka-1919-1939-lectio-praecursori/) 5. Laamanen, Ville: Lectio Praecursoria: Suuri levottomuus ? Olavi Paavolaisen kulttuurinen katse ja matkat 1936?1939. (2014). [http://www.ennenjanyt.net/2014/03/ville-laamanen-suuri-levottomuus-olavi-paavolaisen-kulttuurinen-katse-ja-matkat-1936-1939-lectio-praecursoria-1-2-2014/](http://www.ennenjanyt.net/2014/03/ville-laamanen-suuri-levottomuus-olavi-paavolaisen-kulttuurinen-katse-ja-matkat-1936-1939-lectio-praecursoria-1-2-2014/) 6. Sihvola, Juha: Historian kansallinen tehtävä ennen ja nyt. (2003). [https://www.historiallinenaikakauskirja.fi/wp-content/uploads/2019/05/PK-012003.pdf](https://www.historiallinenaikakauskirja.fi/wp-content/uploads/2019/05/PK-012003.pdf) 7. Tervonen, Miika: Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta. Teoksessa Markkola, Pirjo et al. (toim.) Kotiseutu ja kansakunta: miten suomalaista historiaa on rakennettu. (2014). [https://www.koneensaatio.fi/wp-content/uploads/Tervonen_Historiankirjoitus_ja_myytti_SKS.pdf](https://www.koneensaatio.fi/wp-content/uploads/Tervonen_Historiankirjoitus_ja_myytti_SKS.pdf)

Lisätiedot

Tämä osio (3 op) on osa opintojaksoa P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot historiantutkimuksen ja poliittisen historian luonteesta.

P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op (POLT0003)

Sisältö

Perehdytään kulttuurillisten ja universaalien ajattelutapojen muotoutumiseen ja oman aikamme keskeisiin eurooppalaisiin ideologioihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kurssin suoritettuaan yleiskäsitys eurooppalaisperäisistä ideologioista ja niiden kehityksestä.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina

Arviointi

0-5

Lisätiedot

Tämä osio (3 op) on osa opintojaksoa P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa peruskäsitys poliittisten ideologioiden vaiheista ja merkityksestä.

P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot: P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op (POLT0004)

Sisältö

Perehdytään länsimaisen politiikan tutkimuksen keskeisiin klassikoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa kurssin suoritettuaan perustiedot keskeisistä länsimaisista poliittisista ajattelijoista.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Petri Koikkalainen & Paul-Erik Korvela (toim.): Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere: Vastapaino, 2012

Lisätiedot

Tämä osio (2 op) on osa opintojaksoa P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa peruskäsitys poliittisten ideologioiden vaiheista ja merkityksestä.

P4 Suomalaisten maailmat 5 op (POLH2311)

Sisältö

Suomen sisäisen poliittisen kehityksen ja ulkosuhteiden keskeiset kehityspiirteet 1800-luvulta alkaen sekä tapahtumahistorian että kansainvälisen näkökulman kannalta katsottuna. Kurssi johdattaa myös erilaisten historiatulkintojen olemassaolon ymmärtämiseen sekä niiden vertailuun.

Osaamistavoitteet

Opintojakso tarjoaa opiskelijoille monipuoliset perustiedot suomalaisen yhteiskunnan poliittisesta historiasta ja Suomen kansainvälisen aseman kehityksestä uusimmalla ajalla. Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvät perustiedot suomalaisen yhteiskunnan historiasta ja maan kansainvälisistä suhteista. Opiskelija pystyy näkemään kansallisen historian osana kansainvälisen ja ylirajaisen historian kokonaisuuksia sekä ymmärtää erilaisten historiatulkintojen olemassaoloa ja vaikutusta.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Jussila, O., Hentilä,S., Nevakivi, J.: Suomen poliittinen historia 1809-2009 (2009) Railo, E. & Laamanen, V. (toim.): Suomi muuttuvassa maailmassa (2010) Valtonen, P.: Kosmopoliitteja ja kansallismielisiä. (2018)

P5 Maailmanhistoriat: P5.1 Euroopan historia 3 op (POLH2312)

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää Euroopan historiaan ja sen keskeisiin kehityskulkuihin ensimmäisen maailmansodan lopusta 2000-luvulle. Kirjatentti valmentaa opiskelijaa myös hallitsemaan laajoja tietomassoja ja muodostamaan niistä ymmärrettävän kokonaiskuvan ja kehittää työelämärelevantteja taitoja, kuten kirjallista argumentointia, ongelmanratkaisutaitoja sekä systemaattista ja analyyttistä ajattelua.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Mazower, M.: The Dark Continent: Europe´s Twentieth Century, s. 1-252 (2009) Stone, Dan: Goodbye to All That - The Story of Europe since 1945 (2014).

Lisätiedot

Tämä osio (3 op) on osa opintojaksoa P5 Maailmanhistoriat (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa peruskäsitys nykyajan maailmanhistorian luonteesta ja lähestymistavoista.

P5 Maailmanhistoriat: P5.2 Globaalihistoria 2 op (POLH2313)

Sisältö

Yksi läntisen maailman suosituimmista kansainvälisen politiikan perusopintojen yliopistollisista oppikirjoista avaa näkymän oman aikamme kansainvälisten kysymysten historiaan, teoriaan, rakenteisiin ja prosesseihin. Lisäksi opiskelijat perehtyvät poikkikansallisen ja ylirajaisen (transnationaalin) historian muotoutumiseen, käsitteisiin ja teorioihin.

Osaamistavoitteet

Johdatus 1900-luvun kansainväliseen historiaan sekä historian poikkikansallisen ja globaalin jäsentämisen tapoihin.

Opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Best, A., Hanhimäki, J., Maiolo, J. & Schulze, K.: International History of the Twentieth Century, 3. tai uudempi painos, luvut 9-20 (2014) Saunier, P-Y., Transnational History (2013).

Lisätiedot

Tämä osio (2 op) on osa opintojaksoa P5 Maailmanhistoriat (5 op). Opintojakson tavoitteena on antaa peruskäsitys nykyajan maailmanhistorian luonteesta ja lähestymistavoista.

Toteuttaja

Alkio-opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Seppo Piiparinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) seppo.piiparinen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 3

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://www.alkio.fi) (tarkista ilmoittautumisaika) ja vasta sen jälkeen oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin.](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-maksut) Opinto-oikeus on voimassa 1.8.2020- 31.7.2021. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

80,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.