Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

PEDAA100, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Tervetuloa kasvatustieteellisten opintojen esittelytilaisuuteen 19.8.2020 klo 17 - 18! Tilaisuus pidetään verkossa ja se on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/kasvatustieteelliset-opinnot-avoimena-yliopisto-opetuksena Aineopintojen aloitusohjaus / Hannele Massinen maanantaina 7.9.2020 klo 17.00-18.45 verkko-oppimisympäristössä osoitteessa https://utu.zoom.us/my/kasvatustieteet Tilaisuuteen ovat tervetulleita sekä opintoihin ilmoittautuneet että opintoja vielä harkitsevat! Jos vielä harkitset opintojen aloittamista ja haluat osallistua verkossa, ota yhteyttä opintosihteeriin ja pyydä linkki osallistumiseen, taru.wester@utu.fi. Ohjeet osallistumiseen [verkko-oppimisympäristössä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa)

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt ajattelu- ja lukutaitoaan keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen perehtymällä sekä rakentanut käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opetus

Aineopinnot järjestetään monimuoto-opintoina [Sastamalan Opistossa](http://www.sastamalanopisto.fi/). Aineopinnot alkavat syyskuussa 2020 ja päättyvät kevätlukukaudella 2022. Opinnot voi aloittaa myös lukuvuoden aikana opiskelijamäärän sallimissa rajoissa. Opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely ja opintojen alussa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opiskelijana kuuntelet luentotallenteita ja osallistut luento-opetukseen, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella tai sähköisenä tenttinä sähköisen tentin tenttitilassa (useita paikkakuntia, esimerkiksi Turku, Rauma, Pori ja Vaasa). Pienimuotoisen tutkimuksen tekeminen sekä monipuoliset esseeaiheet mahdollistavat, että voit painottaa sisältöjä oman työsi tai mielenkiintosi mukaan. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely paikallisessa oppilaitoksessa. Ryhmä kokoontuu kolmen lukukauden ajan 2-3 kertaa kuukaudessa. Opiskelun tukena ovat myös verkko-oppimisympäristön opintomateriaali ja keskustelualueet. Luento-opetus järjestetään arki-iltaisin ja lauantaisin. Opetukseen voi osallistua Turun yliopistossa tai verkko-oppimisympäristössä, osa luennoista kuunnellaan luentotallenteina. Osallistumisvelvollista opetusta Turussa voi sisältyä Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet -opintojaksoon yhtenä lauantaina kevätlukukaudella 2021. Samoin Proseminaari-opintojaksoon sisältyy Turussa järjestettävää opetusta yhtenä lauantaina syyslukukaudella 2021. Lisäksi Empiiriset tutkimusmenetelmät -jaksossa järjestetään menetelmäohjausta pienryhmäopetuksena Turussa yhtenä lauantaina helmikuussa 2021, johon osallistuminen on suositeltavaa.

Arviointi

0-5

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Erityiskasvatuksen historia 3 op (PEDA8692)

Sisältö

- historiatietoisuuden, historiakulttuurin ja historiapolitiikan käsitteet - lapsuus ja nuoruus historiallisena ilmiönä - aikuiskasvatuksen historia - kasvatusaatteiden historia - erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen historia - koulutuksen sukupuolittuneiden käytäntöjen historia

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen historian ilmiöitä niiden yhteiskunnallis-historiallisissa yhteyksissään. Opiskelija huomaa, miten ilmiöiden tulkinnat muuttuvat ajassa. Opiskelija hahmottaa muutosta ja pysyvyyttä sekä niiden välisiä jännitteitä.

Opintosuoritukset

Moodletentti/Sähköinen tentti

Opetus

Moodletentti/sähköinen tentti oman aikataulun mukaan jonakin seuraavista: 16.9., 11.11.2020, 10.3., 9.6. ja 15.9.2021 klo 17.30 alkaen (avoinna 2 vrk) TAI sähköinen tentti 24.8.-11.12.2020 ja 1.2.-2.7.2021.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Nygård, T. 1998. Erilaisten historia: marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Jyväskylä: Atena JA 2. Kasvatuksen historia -luentotallenteet Moodlessa. Oheislukemisto Pulma, P. & Turpeinen, O. 1987. Suomen lastensuojelun historia. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, s. 1-266.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Kielen ja kommunikaation haasteet ja tukeminen 3 op (PEDA0015)

Sisältö

- tyypillisen kielen kehityksen vaiheet - kielen ja kommunikaation vaikeuksien luokittelu ja taustat - haasteiden arviointi, kuntoutus ja tukitoimet - pedagoginen tuki - AAC-menetelmät

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää kielen ja kommunikaation tyypillisen kehityksen haasteiden arvioinnin perustana. Opiskelija ymmärtää kielen merkityksen lapsen kehityksessä ja oppimisessa sekä tunnistaa kielen ja kommunikaation kehitykseen vaikuttavia riskitekijöitä. Hän tuntee kielen ja kommunikaation vaikeuksia sekä niiden taustoja, arviointia, kuntoutusta ja tukitoi-mia.

Opintosuoritukset

Moodletentti, Ennakkotehtävä

Opetus

HUOM! Luento-opetus on yhteinen yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja luennoista tehdään luentotallenteet. Viikko 37 Aineopintojen aloitusohjaus / Hannele Massinen maanantaina 7.9.2020 klo 17.00-18.45 verkko-oppimisympäristössä osoitteessa https://utu.zoom.us/my/kasvatustieteet Viikko 38 Opintoryhmä Viikko 39 Itsenäinen opiskelu ja hopsin palautus 25.9.2020 mennessä. Viikko 40 Itsenäinen opiskelu ja ennakkotehtävän palautus 2.10.2020 mennessä. Viikko 41 Opintoryhmä Viikot 42-43 Itsenäinen opiskelu ja moodletentti 14.10.2020 klo 17.30-19.30, uusintatenttien tenttipäivät ilmoitetaan kurssin aikana.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Ennakkotehtävä 1. Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S. & Ukkola, S. (toim.) 2020. Lapsen kielenkehitys: Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. PS-kustannus. (opintojakson alussa ilmoitettavat osat) 2. Muu mahdollinen opettajan ohjeistama materiaali. Tentittävä kirjallisuus: 1. Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (toim.) 2010. Kieli ja aivot. Helsinki, Art-Print. (opintojakson alussa ilmoitettavat osat). 2. Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Oppimateriaalikeskus Opike. 3. Käypä hoito -suositus Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret), https://www.kaypahoito.fi/hoi50085 4. Muu mahdollinen opettajan ohjeistama materiaali.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Sonia Lempinen

Oppimisen vaikeudet pedagogisena haasteena 5 op (PEDA0017)

Sisältö

- kognitiiviset ja emotionaaliset oppimisvalmiudet - oppimisen haasteiden keskeiset piirteet, taustat ja tunnistaminen - tuen periaatteet erilaisissa oppimisen ongelmissa - arviointi osana oppimisen haasteiden tukemista

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys oppimista säätelevistä kognitiivisista ja emotionaalisista ydinvalmiuksista ja niiden oppimisympäristölle asettamista haasteista. Opiskelija tunnistaa erilaisia oppimisen haasteita sekä ymmärtää niiden taustoja. Opiskelija ymmärtää erilaisia oppimisvaikeuksia huomioivan opetuksen ja ohjauksen keskeiset periaatteet.

Opintosuoritukset

Harjoitustyö Harjoitustyö pohjautuu luentoihin ja kirjallisuuteen ja se voi olla useampiosainen. Harjoitustyön voi tehdä itsenäisesti tai pienryhmätyönä ja tarkemmat ohjeet ilmoitetaan opiskeluoppaassa.

Opetus

Luento-opetus/Luentotallenteet, Pienryhmäopetus 6-9 t Luento-opetus on yhteinen yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja luennoista tehdään luentotallenteet. Viikko 44 Itsenäinen opiskelu Viikot 45-46 Luento / Minna Kyttälä ti 3.11.2020 klo 17.00-18.30 verkko-oppimisympäristö Itsenäinen opiskelu Viikko 47 Itsenäinen opiskelu Viikot 48-50 Opintoryhmä (1-2 tuutorin kanssa sovituilla viikoilla) Viikot 51-1 Itsenäinen opiskelu, joululoma ja esseen palautus 8.1.2021 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opettajan opiskeluoppaassa ilmoittama kirjallisuus ja muu materiaali.

Opettaja

Yliopistonlehtori Minna Kyttälä

Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op (KTL_0031)

Sisältö

Luennoilla käsitellään seuraavia aineistonhankintamenetelmiä: - dokumentit ja tilastot - kyselyt - haastattelut

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt keskeisiin empiiristen tutkimusaineistojen hankinnan menetelmiin ja analysointiin sekä osaa perustaitoja niiden soveltamisen mahdollisuuksista ja rajoituksista kasvatustieteissä.

Opintosuoritukset

Harjoitustyö Harjoitustyönä tehdään tutkimusharjoitus yksilö- tai pienryhmätyönä. Jos opiskelija on suorittanut opintojakson Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä tai vastaavan opintojakson, suorittaa hän opintojakson moodletenttinä tenttimällä oheismateriaalin kirjallisuuden.

Opetus

Monimuoto-opetus 11.1.-19.3.2021 Luento-opetus 8 t, Pienryhmäopetus 4 t, Pienryhmäopetus 9 t (tuutorit) Lisätiedot: Luento-opetus ja menetelmäkohtainen pienryhmäopetus on yhteinen erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopintojen opiskelijoille. Viikko 2 Luento / Marjo Nieminen tiistaina 12.1.2021 klo 16.30-18.00 verkko-oppimisympäristö. Viikko 3 Luennot / Tiina Tuijula ja kyselyn opettaja maanantaina 18.1.2021 klo 16.30-19.45 verkko-oppimisympäristö. Ilmoittautuminen menetelmäryhmään Moodlessa 19.1.-25.1.2021. Viikko 4 Opintoryhmä Viikko 5 Itsenäinen opiskelu Viikko 6 Tutkimussuunnitelman palautus verkkoalueelle 8.2.2021 mennessä. Menetelmäkohtainen ryhmäohjaus Turussa / Nieminen, Tuijula ja kyselyn opettaja lauantaina 13.2.2021 klo 9.00-12.30 TAI klo 13.30-17.00 Educariumin ryhmätilat, Assistentinkatu 5. Empiiriset tutkimusmenetelmät -moodletentti 10.2. klo 17.30-12.2.2021 klo 17.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 16.9., 9.12.2020 ja 15.9.2021. HUOM! Tentit tehdään Moodleen vain tarvittaessa, jos on etukäteen ilmoittautuneita). Viikot 7-8 Itsenäinen opiskelu Viikot 9-11 Kaksi opintoryhmää tuutorin kanssa sovituilla viikoilla Empiiriset tutkimusmenetelmät -tutkimusraportin palautus 19.3.2021 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Valli, R. & Aaltola, J. 2015 tai uudempi painos. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus. Valli, R. & Aaltola, J. 2015 tai uudempi painos. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

Yliopistonlehtorit Marjo Nieminen ja Tiina Tuijula

Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet 5 op (PEDA0016)

Sisältö

- sosiaalis-emotionaaliset vahvuudet, vaikeudet ja kompetenssien viiveet - vaikeuksien taustat, ilmeneminen ja merkitykset - ongelmien määrittely eri lähtökohdista käsin ja ilmiön teoreettiset taustaoletukset - kontekstin merkitys vahvuuksissa ja vaikeuksissa - yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen tarpeiden tunnistaminen - mielenterveystyö, opetus, hoito - nuoret ja syrjäytyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä sosiaalis-emotionaalisten vaikeuksien taustoja ja ilmenemistä. Hän tunnistaa vahvuuksien näkökulman opetuksessa ja oppimisessa sekä erilaiset teoreettiset lähestymistavat ja tieteenalojen eri diskurssit sosiaalis-emotionaalisiin vaikeuksiin liittyen. Opiskelija ymmärtää selitysmallien vaikutukset merkityksiin, joita lapsiin ja nuoriin liitetään ja tuntee syrjäytymisen mekanismit sekä yhteiskunnan roolin ja osuuden tässä. Opiskelija osaa ohjata lapsia ja perheitä erilaisiin palveluihin ja tietää tukiverkoston ja interventioita/menetelmiä sekä ymmärtää yhteydet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö ja kurssin raportointi, kirjallisuuteen perehtyminen ja lyhyt referaatti

Opetus

Luento-opetus (osa tallenteina), Pienryhmäopetus 9 t HUOM! Opetus järjestetään kevätlukukaudella 2021 ja opetusajat ilmoitetaan syyslukukaudella 2020.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Esimerkiksi seuraavat teokset: 1. Äärelä, T. 2012. "Aika palijonvaikuttaa minkälainen ilimeopettajalla on naamalla". Nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan. Lapin yliopistokustannus. (soveltuvin osin, väitöskirja löytyy myös verkosta). 2. Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Jyväskylä: NMI. (myös e-kirjana) 3. Poijula, S. 2016. Lapsi ja kriisi. Helsinki: Kirjapaja. 4. Laiho, M. (toim.) 2008. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja uudet viestintäteknologiat. Moniammatillinen yhteistyö. Pelastakaa lapset ry:n julkaisusarja n:o 8. 5. Utoslahti, K. & Peltoniemi, T. (toim.) 2003. Pikkuaikuisia - Kirjoituskilpailun kertomuksia ja tutkimustietoa Lasinen lapsuus -hankkeesta. A-klinikkasäätiön raporttisarja 42. 6. Sekä muu opettajan antama materiaali.

Opettaja

Yliopistonlehtori Päivi Pihlaja

Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 3 op (PEDA0018)

Sisältö

- erilaiset neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus - laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet elämänkaaren eri vaiheissa - yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmat - haasteiden arviointi, kuntoutus ja tukitoimet

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää neurologisten kehityshäiriöiden ja vammaisuuden yhteyksiä kehitykseen ja oppimiseen. Hän tuntee laaja-alaisten oppimisen haasteiden taustoja, selitysmalleja ja päällekkäistymistä. Lisäksi opiskelija tuntee arviointiin, kuntoutukseen ja tukitoimiin liittyviä periaatteita ja käytäntöjä sekä ymmärtää pedagogisen tuen merkityksen osana kuntoutusta.

Opintosuoritukset

Moodletentti, Verkkotehtävä Verkkotehtävässä opiskelija lukee teoksen opettajan antamasta kirjallisuuslistasta ja osallistuu sen pohjalta pienryhmäopetukseen.

Opetus

Luentotallenteet, Pienryhmäopetus 3-6 t HUOM! Opintojakso ajoittuu kevät- tai syyslukukaudelle 2021. Ajankohta tarkentuu syyslukukaudella 2020.

Arviointi

0-5

Tentti 0-5, Verkkotehtävä hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Luentojen lisäksi tentitään soveltuvin osin: 1. Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M., Ylinen, A. (toim.) 2016. Kuntoutuminen. Duodecim. 2. Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H. 2012 tai 2013. Kehitysvammaisuus. Porvoo: WSOY. 3. Pihko, H., Haataja, L., Rantala, H. (toim.) 2018. (painokset 1-3.) Lastenneurologia. Duodecim. Lisäksi opettajan ohjeistama muu materiaali.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Jaanet Salminen, tuntiopettaja Erja Sandberg (tentit)

Proseminaari, erityispedagogiikka 8 op (PEDA8691)

Sisältö

- kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset ja metodiset perusteet - aiheen valinta ja rajaus - tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen ja tutkimussuunnitelman laatiminen - aineiston hankinta ja tulosten analyysi - tieteellinen raportointi sekä kritiikki (opponointi) ja keskustelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija - tuntee kasvatustieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja kykenee toteuttamaan ne - osaa asettaa mielekkään tutkimusongelman - osaa hankkia tutkimusaineiston sekä analysoida ja tulkita sitä - osaa tieteellisen kirjoittamisen, tutkimusten arvioinnin ja tieteellisen keskustelun perustaitoja

Opintosuoritukset

Tutkielma, Seminaari Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Tutkielma tehdään yksilö- tai parityönä. Lähipäivien luento- ja pienryhmäopetuksessa sekä palauteseminaarissa on osallistumisvelvollisuus.

Opetus

Luento-opetus 6 t, Pienryhmäopetus 7 t (ohjaavat opettajat), Pienryhmäopetus 12 t (tuutorit), Seminaari (ohjaavat opettajat) Viikko 38 Opintoryhmä Viikko 39 Itsenäinen opiskelu ja ideapaperin palautus 27.9.2021 mennessä. Viikko 40 Tutkimusaiheiden käsittely verkkotyöskentelynä proseminaariryhmän ohjaavan opettajan johdolla (osallistumisvelvollisuus). Viikot 41-44 Itsenäinen opiskelu ja opintoryhmä tuutorin kanssa sovitulla viikolla. Tutkimussuunnitelman palautus 1.11.2021 mennessä tai ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan. Viikko 45 Proseminaarin luennot ja tutkimussuunnitelman palaute Turussa lauantaina 13.11.2021 klo 9.00-n. 16, ls. PUB2, Publikum, Assistentinkatu 7, 1. krs (osallistumisvelvollisuus) Viikot 46- Itsenäinen opiskelu ja kaksi opintoryhmää tuutorin kanssa sovituilla viikoilla sekä palauteseminaari kevätlukukaudella 2022 ryhmän ja ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Oheislukemistona käytetään: 1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä. JA 2. Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2020. 2. täydennetty ja uudistettu painos. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. JA 3. Eskola, J. & Suoranta, J. 2008 tai vanhempi vastaava painos. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. TAI Syrjäläinen, E., Eronen, A. & Värri, V.-M.(toim.) 2007. Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampere University Press.

Opettaja

Yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Edeltävät opinnot

1. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -opintojakson suorittaminen ennen proseminaariin osallistumista tai sen aikana. 2. Lisäksi aineopinnoista tulee olla suoritettuna vähintään kaksi opintojaksoa.

Lisätiedot

Luento-opetus on yhteinen erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopintojen opiskelijoille. Itsenäinen ja ohjattu työskentely jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle. Syyslukukausi: Johdantoluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimussuunnitelman laatiminen, aineiston hankinta. Kevätlukukausi: Aineiston analyysi, raportointi ja tutkimuksen esittäminen, opponointi sekä osallistuminen oman ja muiden tutkielmien pohjalta käytävään keskusteluun.

Koulutuksen ja opetuksen arviointi 4 op (PEDA0048)

Sisältö

- havainnoinnin ulottuvuudet ja mahdollisuudet - yksilöllisten vahvuuksien ja kehitettävien alueiden arviointi - yksilön ja ryhmän pedagoginen arviointi - koulutuksen arviointi ja laatu - arviointi koulutuspolitiikan osana - arvioinnin etiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee erityiskasvatuksen ja -opetuksen arvioinnin ja havainnoinnin periaatteet sekä tuntee erilaisia arvioinnin ja havainnoinnin menetelmiä. Opiskelija tuntee arvioinnin teoreettisia lähtökohtia, menetelmiä ja merkityksiä koulutuksen eri tasoilla tasoilla.

Opintosuoritukset

Essee ja/tai harjoitustyö yksilö- tai parityönä

Opetus

Verkkoluentotallenteet Esseen ja luentopäiväkirjan palautus oman aikataulun mukaan loka-, joulu-, helmi- tai huhtikuun lopussa lv. 2020-2021 tai lv. 2021-2022. Opintojaksoon voi sisältyä myös opintoryhmätyöskentelyä, jonka ajankohta ilmoitetaan tarvittaessa myöhemmin.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opettajan ilmoittama kirjallisuus ilmoitetaan opintojen verkkoalueella.

Opettaja

Yliopistonlehtori Minna Kyttälä

Toteuttaja

Sastamalan opisto

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

350,00  €

Opintomaksun ensimmäinen erä (210 euroa) maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Toinen erä (140 euroa) maksetaan seuraavan lukukauden alussa. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.

Edeltävät opinnot

Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on erityispedagogiikan perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta.