Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Sote-akatemia: Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus 25 op

SOTE0200, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen tiedekunta

Turun yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemia toteuttaa yhteistyössä kaikkien yliopiston tiedekuntien kanssa opintokokonaisuuden, joka perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen (sivisote) muuttuvaan kenttään ja palveluiden integraatioon. Opintokokonaisuudessa pureudutaan uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiin kysymyksiin eri tieteenalojen näkökulmasta. Läpileikkaavia teemoja ovat asiakaskeskeisyys, monialaisuus ja sote-palvelujen yhteensovittaminen eli integraatio. Opintokokonaisuuden voi suorittaa 25 op:n tai 15 op:n laajuisena. Jos haluat tehdä vain 15 op:n opintokokonaisuuden, ilmoitathan asiasta koordinaattorille. Ilmoittautumisen jälkeen opintomaksuksi vaihdetaan 150 euroa ja opinto-oikeutesi on voimassa vain 15 opintopisteeseen saakka. Mikäli 35 opiskelijan kiintiöön jää tilaa, avoin yliopisto järjestää yksittäisille opintojaksoille erillisen ilmoittautumisen 25.8.2020 alkaen. Johdatus-kurssin ilmoittautuminen on auki samaan aikaan kokonaisuuden ilmoittautumisen kanssa ja siksi valinta on viivästetty: mahdolliset kokonaisuuden kiintiöstä vapaaksi jääneet paikat jaetaan ilmoittautuneille 25.8.2020. Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille päättyy kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua.

Sisältö

Opinnot on mahdollista suorittaa 15 tai 25 op:n kokonaisuutena. Kokonaisuuteen tulee aina sisällyttää opintojakso Johdatus: Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut palvelurakenteen uudistuksessa 3 op. 25 opintopisteen suorittajat suorittavat: - Johdatus: Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut palvelurakenteen uudistuksessa 3 op - Kaikki opinnot ryhmästä "Valinnaiset 1" - Minimissään 4 op ryhmästä "Valinnaiset 2" 15 opintopisteen suorittajat suorittavat: - Johdatus: Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut palvelurakenteen uudistuksessa 3 op - JOKO neljä opintojaksoa (12 op) ryhmästä "valinnaiset 1" - TAI kolme opintojaksoa ryhmästä "valinnaiset 1" ja vähintään 3 op ryhmästä "valinnaiset 2" Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: - Johdatus: Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut palvelurakenteen uudistuksessa 3 op VALINNAISET 1: - Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa, 3 op - Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä, 3 op - Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin, 3 op - Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, 3 op - Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet, 3 op - Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla, 3 op VALINNAISET 2: - Ihmisten johtaminen, 2 op - Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa, 5 op - Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut, 4 op - Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa, 2 op - Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (MOOC), 2 op - Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa, 4 op - Koulu lasten hyvinvointiympäristönä (MOOC), 2 op - Luontoperustainen hyvinvointi (MOOC), 2op Opintoja voi suorittaa enintään 27 opintopisteen edestä. Laajemman kokonaisuuden saa suoritettua ilmoittautumalla opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen yksittäisille opintojaksoille.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija: - Osaa tarkastella sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluita (sisote-palvelut) usean tieteenalan lähtökohdista käsin ja ymmärtää eri tieteenalojen roolin ja merkityksen asiakaskeskeisten palveluiden järjestämisessä, tuottamisessa ja kehitystyössä. - Tietää sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen taustat ja tarpeet sekä keskeiset periaatteet (asiakaskeskeisyys, palvelujen yhteensovittaminen, monialainen yhteistyö, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kustannusten hillintä). - Ymmärtää sivistystoimen, erityisesti kasvatus- ja opetusyhteisöjen, roolin ja merkityksen osana sote-palvelujärjestelmää. - Osaa tuoda esiin ja soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen periaatteita oman tieteen- tai ammattialansa kontekstissa sisote-palvelujärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen kehittämiseksi. - Tuntee toimintamekanismit, jotka ohjaavat sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon kehitystä sekä muovaavat sen rakenteita. - Ymmärtää miten sisote-palvelut näkyvät ihmisten arjessa ja miten niiden oletetaan jatkossa rakentuvan osaksi suomalaista yhteiskuntaa. - Tuntee sisote-kentällä toimivien ammattiryhmien välisiä yhdyspintoja ja ymmärtää ammattien merkityksiä osana palvelujärjestelmää. - Kehittää työelämässä tarvittavia valmiuksiaan sekä kykyään mukautua yhteiskunnassa ja sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuviin muutoksiin.

Opetus

Opetus järjestetään Turun yliopistossa integroituna opetuksena pääosin ilta-aikaan 8.9.2019 alkaen. Opetusmuotoina ovat luennot, pienryhmäopetus, verkkokurssit sekä näiden yhdistelmät. Työskentelytapoja ovat muun muassa eri alojen opettajien yhteistyössä toteuttamat monialaiset workshopit, pienryhmätehtävät sekä kirjallisuuteen ja verkkomateriaaliin perehtyminen. Suoritustapoina ovat muun muassa sähköinen tentti, verkkokeskustelu, essee ja ryhmätyö. Opintokokonaisuus on laajasti monialainen ja esimerkiksi ryhmätyöt, keskustelut ja harjoitukset toteutetaan usein monitieteisissä ryhmissä. Useimmille opintojaksoille osallistuu sekä tutkinto-opiskelijoita kaikista yliopiston tiedekunnista että avoimen yliopiston opiskelijoita. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: 0-5, hyväksytty/hylätty.

Opettaja

Jussi Lehtonen (jussi.lehtonen@utu.fi)

Johdatus: sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut palvelurakenteen uudistuksessa 3 op (SOTE0010)

Sisältö

- Johdatus opintokokonaisuuteen: Miksi sosiaali- ja terveydenhuolto on uudistumassa. - Keskeiset sote-kentän käsitteet, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne ja palveluiden keskeiset sisällöt sekä integraation nykyinen taso - Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuminen: muutostarpeet, tavoitteet, keinot, muutosvaikutukset, nykytila ja tulevaisuus. - Sote-integraation teoreettiset lähtökohdat ja käytännön toimeenpano (vertikaalinen ja horisontaalinen integraatio).

Osaamistavoitteet

- opiskelija osaa kuvata sote-kentän uudistumisen teoreettiset lähtökohdat, nykytilan ja todennäköiset kehityssuunnat - opiskelija hallitsee integraatioon liittyvät haasteet sote-uudistuksessa - opiskelija osaa tarkoituksenmukaisesti valmistautua sote-uudistuksen edellyttämiin muutoksiin - opiskelija osaa kuvata sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden yhtymäpitoja sote-uudistuksessa

Opintosuoritukset

Osallistuminen luento-opetukseen, ennakkotehtävät ja tentti.

Opetus

- Verkkoluennot 17 h - verkkokeskustelu ja vertaispalaute 10 h - itsenäinen työskentely (ohjattu opintopäiväkirja, oppimistehtävät, kirjallisuus ja muu oheisoppimateriaali) 54 h

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja

Puuronen Anne

Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa 3 op (YH000048)

Ennakkotietoa.

Sisältö

- Sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen talouden tunnusluvut, talouden suunnittelu ja seuranta - Sisäinen ja ulkoinen markkinointi sivisote-organisaatioissa - Yrittäjyys ja liiketoimintaidean jalostaminen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee keskeiset liiketalouden käsitteet ja periaatteet sekä ymmärtää ne sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen (sivisote) kontekstissa. - Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa talouden keskeiset tunnusluvut ja ymmärtää budjetoinnin keskeiset käsitteet. Opiskelija ymmärtää organisaation sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin merkityksen sivisotessa. Lisäksi opiskelija ymmärtää yrittäjyyden erityspiirteet sivisotessa sekä tietää, miten liiketoimintaideaa/innovaatiota voi edistää.

Opintosuoritukset

Verkkotehtävien suorittaminen hyväksytysti

Opetus

Luennot (verkossa) ja verkko-opetus 44 h, itsenäinen työskentely 37 h. Kurssi suoritetaan verkossa. Kurssi koostuu kolmesta teemasta, jossa talouden, organisaation asiakaslähtöisyyden sekä yrittäjyyden peruskysymyksiä tarkastellaan sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Jokainen teema sisältää lyhyitä videoita ja oheisluettavaa.

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja

Jenni Huhtasalo

Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä 3 op (LUOT0071)

Ennakkotietoa.

Sisältö

- koulun rakenteet ja toiminta hyvinvoinnin tukena - oppimisen edellytykset, mahdollisuudet ja haasteet - hyvinvoinnin vahvistaminen osallisuuden ja vuorovaikutuksen keinoin

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää - koulun roolin lasten ja nuorten hyvinvoinnin mahdollistajana, - koulun oppilashuollon eri professioiden verkostomaisena yhteistyönä lapsen ja nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi, - kouluhyvinvoinnin asiantuntijoiden näkemysten jakamisen merkityksen koulun hyvinvointityössä.

Opintosuoritukset

- Luennoille ja seminaariin osallistuminen. - Pienryhmässä toteutettava harjoitustyö, joka pohjautuu opintojakson alussa ohjeistettavaan kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin.

Opetus

Luento-opetus 12 h, seminaari 3 h, itsenäinen työskentely 66 h

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja

Jaanet Salminen

Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin 3 op (HTDK0042)

Ennakkotietoa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään sosiaali- ja terveysalojen kannalta keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin, joita ovat - terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin kulttuurisuus ja historiallisuus - kohtaamiset ja vuorovaikutus - kokemus ja merkitys - taiteen ja medioiden rooli sosiaali- ja terveyspalveluissa - sosiaalisten erojen merkitys

Osaamistavoitteet

- Kurssin käytyään opiskelija osaa hahmottaa humanististen tieteiden näkökulmia (historia, kieltentutkimus, kulttuuri(e)ntutkimus, taiteidentutkimus) sosiaali- ja terveyspalveluihin. - Opiskelija ymmärtää, mitä merkitystä medical humanities- ja health humanities -näkökulmilla voi olla sotepalvelujen kannalta. - Hän tunnistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kulttuurisen luonteen ja palveluja koskevien tieteenalojen sidonnaisuuden aikaan, paikkaan ja kielenkäytön konventioihin.

Opintosuoritukset

Verkkokeskustelu ja harjoitukset, oppimispäiväkirja

Opetus

luento-opetus 14 t, verkossa tapahtuva moniammatillinen ryhmätyöskentely ja muut verkkotehtävät 14 t, itsenäinen työskentely 53 t

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja

Päivi Lappalainen , Kirsi Tuohela , Tiina Mahlamäki, Minna Opas, Jenny Paananen

Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 op (DTEK8111)

Ennakkotietoa.

Sisältö

- Digitalisaatio ja tietotekniikan käyttö sekä niiden vaikutukset - Tietojärjestelmät sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden näkökulmasta - Digitalisaatio ja terveydenhuollon ICT-standardointi sekä terveystietojärjestelmien yhteentoimivuus - Digitalisaation luomat mahdollisuudet, sen aiheuttamat palvelutarpeet organisaatioissa ja siihen liittyvät eettiset kysymykset - Tieto- ja kyberturvallisuus digitaalisissa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa; uhkien tunnistaminen, niiltä suojautuminen ja virhetilanteista toipuminen; yksityisyyden ja tietosuojan asettamat vaatimukset ja haasteet tieto- ja kyberturvallisuudelle - Tekoälyn perusperiaatteet ja sovellusmahdollisuudet

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee digitaalisen teknologian ja tietojärjestelmien kehittymisen sekä ymmärtää sen merkityksen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluille. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti digitalisaation luomia mahdollisuuksia ja haasteita sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Opiskelija osaa tarkastella sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyviä digitaalisia järjestelmiä ja teknologioita tietosuojan ja tieto- ja kyberturvallisuuden näkökulmista. Opiskelija ymmärtää tekoälyyn pohjautuvien sovellusten mahdollisuudet ja haasteet sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

Opintosuoritukset

Verkkotehtävät

Opetus

- luento-opetus 20 h - itseopiskelu - itsenäinen työskentely

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja

Eva Collanus

Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 op (OTMV2024)

Ennakkotietoa.

Sisältö

- Sosiaaliset perusoikeudet ja niiden vaikutustavat - Lastensuojelun perusoikeudet - Henkilötietojen suoja ja yksityisyys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteista. Hän ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollossa merkityksellisten perusoikeuksien, kuten sosiaalisten oikeuksien, lasten oikeuksien sekä tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyvien oikeuksien keskeisiä sisältöjä ja vaikutuksia sekä osaa kiinnittää niiden toteutumiseen huomiota käytännön sote-työssä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti (sähköinen tentti)

Opetus

Luennot, verkkotyöskentely

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus

Moodlessa osoitettava aineisto (n. 250 sivua)

Opettaja

Juha Lavapuro

Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op (YTDK6010)

Ennakkotietoa.

Sisältö

- Asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus, yhteinen arvoperusta, palvelujen asiakaslähtöinen yhteensovittaminen, tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteet ja mahdollisuudet, sosiaaliset tekijät osana terveydenhuoltoa, terveydelliset tekijät osana sosiaalihuoltoa

Osaamistavoitteet

- opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalveluiden laaja-alaisuuden ja siihen liittyvän problematiiikan - opiskelija oppii monialaisuuden merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä asiakaslähtöisen työskentelyn etiikan ja arvoperustan - opiskelija oppii, minkä vuoksi sosiaaliset tekijät tulee huomioida terveyden huollossa ja vastaavasti yksilön terveydelliset tekijät sosiaalihuollossa - opiskelija oppii yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden merkityksen julkisen palvelujärjestelmän uudistamisessa - opiskelija oppii moniammatillisen työn perusteita sekä teoreettisesti että käytännössä

Opintosuoritukset

Kirjallisuuteen ja luentoihin perustuva oppimispäiväkirja.

Opetus

Kurssi suoritetaan verkossa. Kurssi koostuu verkkoluennoista (18 h) ja luentoihin liittyvästä lisämateriaalista. Näiden pohjalta opiskelija tekee kurssin päätteeksi oppimispäiväkirja. Itsenäinen työskentelyn osuus 60 h.

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja

Jarkko Rasinkangas , Riikka Korja

Ihmisten johtaminen 2 op (YH000049)

Ennakkotietoa.

Sisältö

- Johtaminen ja ihmisen peruskäyttäytyminen (1 op) - Johtaminen ja luontaiset taipumukset (1 op)

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee keskeisimmän ihmisten johtamiseen liittyvän teoreettisen keskustelun. - Opiskelija pystyy hyödyntämään ihmisen käyttäytymiseen ja luontaisiin taipumuksiin liittyvää tietoa omassa toiminnassaan. - Opiskelija kykenee reflektoimaan itseään johtajana ja hyödyntämään tietoa omassa toiminnassaan

Opetus

Kurssilla tehdään alkukartoitus, jonka perusteella lähdetään omakohtaisesti pohtimaan ihmisten johtamisen perusteoriaa. Verkko-opetus 17h ja itsenäinen opiskelu 37h (sisältää loppuraportin) Kurssi koostuu luennoista, luentomateriaaleista ja itsenäisesti tehtävistä harjoituksista, jotka liittyvät mm. arvoihin, motivaatioon, identifikaatioon, luontaisiin taipumuksiin ja reflektiotaitoihin.

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja

Eeli Saarinen

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op (SOTE0008)

Ennakkotietoa. Tarjolla vain Sotesi25 -opintokokonaisuutta suorittaville.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta sosiaali-, terveydenhuollon ja sivistystoimen painotuksella. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä toteuttamalla sisote-teemaan liittyvä monitieteinen ryhmätyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä tulevaisuudentutkimuksen keskeiset toimijat sekä kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaa materiaalia kurssin sosiaali-, terveys- ja sivistystoimeen (sisote) suuntautuneessa tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon monitieteisen ja systeemisen luonteen ja miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen kenttään liittyvän harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä niin sisoten kentällä kuin laajemminkin.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkko-opetukseen, Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä.

Opetus

21 t lähiopetus Turun yliopistolla, harjoitustyöt, ryhmätyö.

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja

Jussi Lehtonen

Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 op (SOTE0003)

Ennakkotietoa.

Sisältö

Ikääntymisen teoriat; - Ikääntyminen - globaali lajityypillinen ilmiö Pitkäikäisyys; - Ikääntyvän ihmisen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset - Varautuminen vanhuuteen - kunnossa kaiken ikää Ikääntyminen ja monikulttuurisuus Ikääntyvien väestöjen terveys Ikääntyneiden palvelujärjestelmä - Ikääntyneiden ihmisten hoidon ja palvelujen eettiset lähtökohdat - Ikääntyneiden palvelut ja lainsäädäntö - Hoito- ja palvelutarpeet - Palvelujärjestelmä

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalle on muodostunut käsitys ikääntymisestä yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija ymmärtää pitkäikäisyyden merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista. Hänellä on käsitys ikääntyneiden terveydestä, sen merkityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija ymmärtää ikääntyneiden palvelujärjestelmän perusteet, rakenteen ja keskeiset sisällöt.

Opintosuoritukset

Tieteellinen essee

Opetus

- luennot ja verkko-opetus 30h - itsenäinen työskentely 78h

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus

Moodlessa jaettu kirjallisuus ja oppimateriaali

Opettaja

Riitta Suhonen

Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 2 op (SOTE0004)

Ennakkotietoa. Kiintiö 5 opiskelijaa.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kokemustietoa ja siihen perustuvaa asiantuntijuutta postmodernin tiedon rakentumisen, terveyssosiologian ja laadullisen terveystutkimuksen näkökulmasta. Oppimateriaali ja seminaarityöskentely johdattavat opiskelijan kokemustiedon sovelluksiin ja sen hyödyntämiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Miksi asiakkaan ja potilaan kokemuksella on väliä? Miksi meillä on tarvetta kokemusasiantuntijoille?

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kokemustiedon ja kokemusasiantuntijuuden kategoriat ja osaa yhdistää ne maallikkotietoa ja asiantuntijuutta käsittelevään teoreettiseen tutkimukseen. Opiskelija osaa määritellä kokemustiedon sekä kokemusohjauksen ja kokemustoiminnan käsitteiden väliset suhteet ja osaa tarkastella niitä kriittisesti. Opiskelija ymmärtää miten kokemusasiantuntijuus tarkoittaa eri asioita eri ympäristöissä. Seminaarityöskentelyyn osallistuttuaan opiskelija pystyy arvioimaan sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasroolissa tapahtuvia muutoksia kokemustietoon perustuvan asiantuntijuuden kannalta. Kehittämistehtävän hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla on jäsentynyt käsitys kokemustietoon perustuvasta asiantuntijuudesta ja sen asemasta asiakkaan tarvelähtöisyydestä käsin rakennettavien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyössä.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen, Moodlessa seminaarikertoja edeltävien ohjeistettujen oppimistehtävien tekeminen, kirjallisuuteen ja oheismateriaaliin perehtyminen, ohjattu oppimispäiväkirja sekä kehittämistehtävän tekeminen yksilö-tai parityönä.

Opetus

Seminaarit 12 h Turun yliopistolla. Itsenäinen työskentely (kurssimateriaalin perehtyminen, oppimistehtävät, ohjattu opintopäiväkirja, kehittämistehtävä) 40 h.

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Osallistuminen seminaariopetukseen ja verkkotyöskentelyyn, oppimistehtävät, ohjattu oppimispäiväkirja ja kehittämistehtävä

Opettaja

Anne Puuronen

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (MOOC) 2 op (SOTE0007)

Ennakkotietoa.

Sisältö

- Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohdat - Monitoimijaisen yhteistyön käsite - Lapsen oikeudet - Lapsen suojelemisen lainsäädännölliset lähtökohdat

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen opiskeluun sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Opiskelija - osaa tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä - osaa jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa - on omaksunut lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä - tietää lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä

Opintosuoritukset

Kurssikirjallisuus ja muu kirjallinen materiaali kurssin verkkoalustalla sekä monivalintatentti Moodlessa.

Opetus

Kurssi toteutetaan verkkomuotoisena opetuksena, jonka opiskelija tekee itsenäisesti.

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja

Jussi Lehtonen

Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa 4 op (OTMV2027)

Ennakkotietoa.

Sisältö

Opintojaksolla selvennetään niitä oikeudellisia kysymyksiä, jotka syntyvät silloin, kun lapsen perhesiteissä on jokin kansainvälinen liittymä: lapsen vanhemmat voivat olla eri kansalaisuutta tai lapsen vanhemmat asuvat eri maissa. Useimmat lapsioikeudelliset kiistat aktivoituvat vanhempien parisuhteiden rikkoutumistilanteissa. Tällaisissa tilanteissa voidaan joutua selvittämään muun muassa se, miten ratkaistaan isyys-, adoptio-, huolto-, tapaamisoikeus- ja elatusasiat. Näitä tilanteita varten on olemassa kansainvälisen yksityisoikeuden säännökset siitä, minkä maan viranomaiset ja tuomioistuimet ovat toimivaltaisia asian ratkaisemaan, minkä valtion lakia asiaan sovelletaan ja miten ulkomailla tehty ratkaisu saa valtiorajan ylittävän tehokkuuden. Kansainväliseen lapsioikeuteen kuuluu esimerkiksi kysymys siitä, missä valtiossa lapsen huoltoa koskeva kiista ratkaistaan ja mitkä rajat ylittävät oikeusvaikutukset yhdessä valtiossa annetulla ratkaisuilla on muissa, lapsen näkökulmasta merkittävissä muissa valtioissa. Haagin lastensuojelusopimuksen ja Bryssel II a -asetuksen perusteella ratkaiseva liittymä näissä asioissa on lähtökohtaisesti lapsen asuinpaikka, koska asuinmaan viranomaisilla on yleensä parhaat mahdollisuudet tehdä lapsen edun mukainen päätös. Sama tausta-ajatus perustelee myös sen, miksi lapsi palautetaan lapsikaappaustilanteissa yleensä takaisin asuinpaikkavaltioonsa. Kansainvälinen lapsioikeus on temaattisesti laaja kokonaisuus ja sisältää kaikki rajat ylittävät ja lapseen liittyvät oikeudelliset kysymykset kansainvälisen yksityisoikeuden alalta. Lapsioikeuden keskeinen pyrkimys - lapsen edun turvaaminen - on keskeinen tavoite myös kansainvälisessä lapsioikeudessa. Tavoitteen keskeinen normiperusta on Lapsen oikeuksien sopimuksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - hallitsee kansainvälis-yksityisoikeudellisen sääntelyn lapsioikeuden osalta - osaa soveltaa kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä ja ymmärtää oikeudenalan keskeiset - käsitteet ja niiden oikeudellisen merkityksen - hahmottaa rajat ylittävien perhesuhteiden luoman riskin sovellettavan lain vaihtumisen näkökulmasta - kykenee etsimään tietoa kansainvälisestä lapsioikeudesta myös vieraalla kielellä - osaa ennakoida oikeusjärjestelmien erilaiset oikeudelliset perusratkaisut lapsioikeutta koskien ja ymmärtää oikeusvertailevan tutkimusmetodin perussäännöt

Opetus

Vapaaehtoiset luennot Turun yliopistolla, 4 h Sähköinen tentti

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Sähköinen monivalintatentti

Opettaja

Tuulikki Mikkola

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä (MOOC) 2 op (LUOT0039)

Ennakkotietoa.

Sisältö

- koulun hyvinvointiympäristön kokonaisuus - osallisuus lapsen hyvinvoinnin perustana - koulun hyvinvointityön toimijat ja heidän vastuunsa ja velvollisuutensa - oppilas- ja opiskelijahuollon rakenne, periaatteet ja säädökset - monitoimijainen yhteistyö koulun toimintakulttuurina

Osaamistavoitteet

Opiskelija: - tietää koulun hyvinvointityön rakenteet ja periaatteet sekä niitä ohjaavat säädökset. - tuntee lasten hyvinvointiympäristön toimijat koulussa ja heidän roolinsa koulun toimintakulttuurissa. - tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa lapsen kouluarjessa kokemaan hyvinvointiin. - ymmärtää monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuudet koulun hyvinvointiympäristön vahvistajana.

Opintosuoritukset

Monivalintatentti opintojakson DigiCampus-alustalla.

Opetus

Itsenäinen työskentely verkossa 54 t

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja

Jaanet Salminen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana.