Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kemia IV 5 op

KEMI6143, Kemia, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Sisältö

1. Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ja reaktioiden kuvaaminen 2. Alkaanit 3. Stereokemia 4. Alkeenit ja alkyynit 5. Aromaattiset yhdisteet 6. Karbonyyliyhdisteet 7. Organohalidit 8. Alkoholit 9. Amiinit 10. Biomolekyylit

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee orgaanisen kemian keskeisimmät rakenteiden ja reaktioiden esitystavat - tuntee tyypillisimmät yhdisteyhmät ja osaa nimetä yksinkertaisia yhdisteitä systemaattisesti - tuntee tyypillisimpien yhdisteryhmien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia - tuntee esimerkkejä tyypillisimpien yhdisteryhmien esiintymisestä luonnossa ja hyötykäytöstä - tuntee kemiallisen resonanssin merkityksen ja esittämistavan - Tuntee eri yhdisteryhmien tyypillisimmät reaktiot ja osaa esittää niiden mekanismeja kaarinuolia käyttäen - Tuntee biomolekyylien rakenteen ja niiden funktionaalisten ryhmien kemiallisia reaktioita - Tuntee peptidien ja nukleiinihappojen synteesimenetelmien periaatteet Opiskelu- ja työelämätaidot: Itsenäinen työskentely, ChemDraw -ohjelman perusteet

Opintosuoritukset

Moodle-tentti, monivalintatehtävät Moodlessa.

Opetus

Opinnot järjestetään kevätlukukaudella 2021 itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina, joihin sisältyy tehtäviä Moodlessa, ks. [Opiskelu avoimessa yliopistossa > Moodle-oppimisympäristö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa). Opetus koostuu luentonauhoitteista, jotka ovat kuunneltavissa Moodlessa milloin vain opintojen aikana. Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KEMI6143/19383?period=2020-2022), ks. Toteutukset. Opetusajat ilmoitetaan 15.11.2020 mennessä. **Tentit:** Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa. Tentit pidetään Moodle-tentteinä. Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin Moodlessa. **Opetuksen toteutustavat:** luennot, kotitehtävät, monivalintatehtävät, itsenäinen opiskelu Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kurssin arvosana lasketaan tentin ja monivalintatehtävien yhteispisteiden perusteella. Monivalintatehtävistä saatavien pisteiden osuus on 1/3 maksimipisteistä. Kummastakin osasuorituksesta on saatava vähintään 50 % maksimipisteistä. Hyväksytyn suorituksen alaraja on 50 % ja arvosteluasteikko on lineaarinen.

Kirjallisuus

Suomenkielinen kirjallinen materiaali, monivalintatehtävät sekä videotallenteet Moodlessa. Samoja asioita käsitellään kirjassa McMurry J.: Fundamentals of Organic Chemistry. Kirja on saatavana yliopiston kirjastossa sekä elektronisena että painettuna.

Opettaja

Yliopistonlehtori Satu Mikkola

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.