Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

LUKI1200, Luova kirjoittaminen, Humanistinen tiedekunta

Opinnot järjestetään Helsingin seudun kesäyliopistossa. Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään [oppilaitokseen](http://www.kesayliopistohki.fi).

Sisältö

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Kokonaisuus on kolmijakoinen: Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden. Toisessa kokonaisuudessa painottuu opiskelijan itseohjautuvuus ja omien kirjoittajaintressien tunnistaminen ja harjaannuttaminen. Luova tietokirjoittaminen -jakso on tarjolla vain silloin, kun siitä järjestetään kontaktiopetusta. Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Opetus

Aineopinnot järjestetään [Helsingin seudun kesäyliopistossa](http://www.kesayliopistohki.fi/). Opinnot alkavat tammikuussa 2021. Luova kirjoittaminen järjestetään lähiopetuksena, jossa opettajana toimivat kirjoittamisen ammattilaiset. Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia.

Proosan kirjoittaminen II 5 op (LUKI1204)

Sisältö

Kurssilla perehdytään lyhytmuotoisen kertovan kirjallisuuden eri alalajien tyylillisiin ja rakenteellisiin ominaispiirteisiin kirjoja ja tekstejä lukemalla ja harjoitustöitä kirjoittamalla. Kurssilla voidaan keskittyä johonkin tiettyyn lajiin tai kiirjoittaa vaihtelevista näkökulmista proosatekstejä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu edelleen oman tekstin tuottamisessa ja oppii tunnistamaan omaa erityislaatuaan kirjoittajana. Proosaan liittyvien käsitteiden kirjo ja hallinta kasvaa. Kirjallisuuden avulla varmistetaan monipuolinen näkemys proosan mahdollisuuksista. Kurssin kuluessa opiskelijat harjoittavat prosessikirjoittamista, jonka tuloksena kurssin lopussa on valmis ja palautteiden avulla hiottu proosateksti.

Opintosuoritukset

Luennot, kirjallisuuden lukeminen sekä harjoitukset ja lukupäiväkirjat analyyseineen oppimisportfoliossa.

Arviointi

0-5

Lyriikan kirjoittaminen II 5 op (LUKI1205)

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan lyriikan perinteen synnyttämien erilaisten runomuotojen kulttuurisia, rakenteellisia ja kielellisiä lähtökohtia ja ominaispiirteitä. Kurssilla luetaan ja analysoidaan julkaistua lyriikkaa. Kurssilla kirjoitetaan omia runoja, saadaan ja annetaan palautetta.

Osaamistavoitteet

Harjoitustehtävinä kirjoitetaan mm. tyylillisiä mukaelmia pohjateksteistä ja useita omia tekstejä sekä opitaan lukemalla julkaistuja tekstejä ja artikkeleita runouden teoriaa ja näkökulmia kyseiseen kirjoittamisen lajiin.

Opintosuoritukset

Luennot, kirjallisuuden lukeminen sekä harjoitukset analyyseineen ja lukupäiväkirja portfoliossa.

Arviointi

0-5

Draaman kirjoittaminen II 5 op (LUKI1206)

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten kautta draamakirjoittamisen tekniikoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin kuluessa kirjoitetaan pienoisnäytelmä ja testataan kirjoitettua tekstiä myös käytännössä. Kurssin kuluessa luetaan teos tai artikkeleita, jotka syventävät ja laajentavat opiskelijan käsitystä draamasta lajina ja tuovat esiin lajin monimuotoisuuden.

Opintosuoritukset

Luennot, harjoitukset, pienoisnäytelmä sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi

0-5

Tietokirjoittaminen II 5 op (LUKI1207)

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luovaan tietokirjoittamiseen, sen muotoihin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Keskiössä on tavoitteellinen, yleistajuinen tietokirjoittaminen. Kurssin painotukset vaihtelevat vuosittain. Kurssi voidaan järjestää luentokurssina tai kokonaisuutena, jossa on sekä luentoja että työpajoja.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on jäsentää kirjoittamista tavoitteellisena työnä ja löytää omia työtapoja sekä hahmottaa laaja tietokirjoittamisen kenttä lukuisine mahdollisuuksineen.

Opintosuoritukset

Luennot, harjoitustytö ja portfolio

Arviointi

0-5

Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä 5 op (LUKI1208)

Sisältö

Ole aktiivinen toimija. Julkaise. Harjoittele. Tiedota. Ohjaa sanataidetta. Ole mukana kirjallisuustapahtuman järjestämisessä. Opiskelija asettaa oman kiinnostuksensa mukaan tavoitteet ja valitsee suoritustavat.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan valmiutta aktiiviseen toimintaan kirjoittamisen kentällä.

Opintosuoritukset

Itsenäinen työskentely tai korvaava luentokurssi.

Arviointi

0-5

Lisätiedot

Tämä jakso (5 op) on osa kokonaisuutta Kirjoittamisen erityisalat (20 op),jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta yhteen kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista.

Kirjoittaminen julkaistavaksi 5 op (LUKI1209)

Sisältö

Osallistu keskusteluun kirjoittamalla. Jaa tietoa. Vaikuta. Julkisuuteen kirjoittamista voi harjoitella verkossa tai kirjoittamalla lehtiin tai esimerkiksi blogiin.

Osaamistavoitteet

Yksi kirjoittamisen opiskelun tavoitteista voi olla valmius julkiseen toimintaan esim. kirjailijana tai vapaana toimittajana.

Opintosuoritukset

Itsenäinen työskentely

Arviointi

0-5

Lisätiedot

Tämä jakso (5 op) on osa kokonaisuutta Kirjoittamisen erityisalat (20 op),jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta yhteen kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista.

Luova tietokirjoittaminen 5 op (LUKI1210)

Sisältö

Kurssi suoritetaan osallistumalla luentoihin ja kirjoittamisen taitoa vahvistaviin harjoitusryhmätapaamisiin sekä vertaisryhmätyöskentelyyn ja palauttamalla kirjalliset harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Päätavoitteena on, että opiskelijan valmiudet tuottaa pidempiä tietotekstikokonaisuuksia tai tietokirjoja oman asiantuntijuuden alueelta vahvistuvat. * aiheen valinnan ja rajaamisen merkityksen ymmärtäminen * tietokirjoittamisen kenttään tutustuminen * pitkän tietotekstin tai tietokirjan käsikirjoituksen kokonaisuuden ja rakenteen hahmottaminen * selkeän, tehokkaan ja lukijaystävällisen kirjallisen ilmaisun oppiminen * kerrontatapojen vaihtoehtojen oivaltaminen * fiktion ilmaisukeinojen käytön oppiminen tietotekstissä faktassa pysyen * oman tekstin ja ilmaisun kriittisen tarkastelun kehittyminen

Arviointi

0-5

Nykykirjallisuus 5 op (YKIR6096)

Sisältö

Tutustuminen nykykirjallisuuteen tutkimuskirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta lukemalla.

Osaamistavoitteet

Kohta kehittää tutkimus- ja työelämätaitoja. Opiskelija osaa kuvata nykykirjallisuuden keskeisiä teemoja ja eritellä kaunokirjallisia teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissaan. Opiskelijan kulttuurintuntemus ja historian taju syvenevät. Hänen kykynsä itsenäiseen ajatteluun ja laajojen kokonaisuuksien hallintaan kehittyvät.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti

Arviointi

0-5

Lisätiedot

Tämä jakso (5 op) on osa kokonaisuutta Kirjoittamisen erityisalat (20 op),jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta yhteen kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista

Seminaari 10 op (LUKI1107)

Sisältö

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa laajahkon kirjallisen harjoitustyön valitsemastaan tekstilajista. Opiskelija perehtyy tekstin ideointiin, aineiston hankintaan sekä muodon ja sisällön työstämiseen ja osallistuu myös muiden opiskelijoiden harjoitustöiden analysointiin ja arviointiin. Opiskelija kirjoittaa itsestään kirjoittajana reflektiivisen tekstin. Kurssin lopussa opiskelija koostaa teksteistään portfolion.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on opiskelijan tekstianalyyttisen kyvyn kehittäminen ja harjaantuminen monivaiheisen kirjoittamisprosessin edellyttämään pitkäjänteiseen työskentelytapaan. Tavoitteena on oppia hallitsemaan käsikirjoituksen tekeminen ideasta ja aineistonkeruusta noin 50 liuskan mittaiseksi kaunokirjalliseksi tekstiksi. Tavoitteena on syventää käsitystä itsestä kirjoittajana.

Opintosuoritukset

Osallistuminen seminaariin ja kirjallinen lopputyö ja muita luovan kirjoittamisen opintojen aikana kirjoitettuja tekstejä sekä itsereflektio näytteenä portfoliossa.

Arviointi

0-5

Toteuttaja

Helsingin seudun kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Matti Salakka](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) matti.salakka[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

80,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.

Edeltävät opinnot

Luovan kirjoittamisen perusopinnot (25 op) suoritettuna.