Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

YJ1 Vero-oikeuden perusteet 4 op

YJ052001, Yritysjuridiikka, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojakson sisällön perustana ovat verojärjestelmän ja vero-oikeuden yleiset periaatteet ja piirteet. Pohjustuksen jälkeen tarkastellaan tärkeimpiä veromuotoja. Sisältö painottuu henkilöiden ja yrityksen tuloverotukseen, minkä lisäksi tarkastellaan myös arvonlisäverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen sekä varainsiirtoverotuksen perusteita. Lisäksi käsitellään myöhempiä mahdollisia vero-oikeuden opintoja pohjustaen ja suppeammin myös EU-vero-oikeuden ja kansainvälisen vero-oikeuden perusasioita. Sisältöön kuuluvat myös käytännön verotusmenettelyyn liittyvät keskeiset seikat. Kurssilla käsitellään yrityksen ja sen omistajan verosuunnittelussa huomioon otettavia näkökohtia. Verosuunnittelun hyväksyttäviä rajoja käsitellään myös yritysvastuun näkökulmasta. Kurssi antaa perusvalmiuksia henkilökohtaisia veroasioita ajatellen niin yksityishenkilönä kuin yrittäjänä, minkä lisäksi se antaa valmiuksia ymmärtää veroasioita ja niiden merkitystä myös laajemmin, myös kansainvälisissä puitteissa. Sekä henkilöverotukseen että varsinkin yritysverotukseen perehdytään yksityiskohtaisemmin muilla vero-oikeuden opintojaksoilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa verojärjestelmän kokonaisuuden ja tuntee verotuksen yleiset periaatteet. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee henkilöiden ja yritysten tuloverotuksen keskeisimmät piirteet sekä tuntee tärkeimpien verolajiemme perusasiat muun muassa arvonlisäverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen sekä varainsiirtoverotuksen osalta. Lisäksi hän ymmärtää, miten yritysverotuksemme kytkeytyy EU-vero-oikeuteen ja kansainväliseen vero-oikeuteen. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee verotusmenettelyn toimintalogiikan. Hän myös kykenee hahmottamaan verosuunnitteluun liittyviä yleisiä näkökohtia sekä arvioimaan verosuunnittelun hyväksyttävyyttä yritysvastuun näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Osallistuminen luento-opetukseen, kurssikirjallisuuden omatoiminen opiskelu ja sähköinen tentti, joka arvioidaan asteikolla 0-5. Työmäärä koostuu osallistumisesta luento-opetukseen sekä kurssikirjallisuuden omatoimisesta opiskelusta. Tenttiä ajatellen on syytä huomioida se, että kurssivaatimuksiin kuuluu luentojen sisältö, ei ainoastaan jaettavat luentorungot. Luentorungot tulevat ennen luentosarjan alkua kurssin omalle Moodle-sivustolle.

Opetus

Luento-opetus 16 t. **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YJ052001/1562), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tentti tehtävissä seuraavana ajanjaksona: 1.5. - 31.12.2021

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Knuutinen, Reijo: Hyvät pahat verot. Docendo 2017 (ISBN 978-952-291-347-0). 2. Andersson, Edward - Linnakangas, Esko - Frände, Joakim: Tuloverotus (8., uudistettu painos). Talentum Pro 2016 (ISBN 978-952-14-2296-6), luvut 1-3 ja 7-8. Saatavilla myös verkkoversiona. 3. Luennot.

Opettaja

Reijo Knuutinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.