Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Oikeushistoria 6 op

ONOM1015, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

**Opinnot peruuntuneet.** Opinnot järjestää [Tampereen kesäyliopisto](https://tampereenkesayliopisto.fi/) ja opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Sisältö

Eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historia.

Osaamistavoitteet

- Opiskelijalla on opintojakson suoritettuaan muodostunut kokonaiskuva eurooppalaisen eurooppalaisen oikeuskehityksen (mm. oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien) historiasta. Hän ymmärtää oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteen historiallisessa perspektiivissä. Hän ymmärtää, kuinka vaikutteet siirtyvät oikeusjärjestyksistä toisiin, ja kuinka ulkomainen oikeus vaikuttaa kotimaiseen oikeudelliseen kehitykseen. Hän on tutustunut tieteenalan metodeihin. Debattikurssin tiedolliset oppimistavoitteet: Opiskelija osaa asettaa keskiajan/varhaisen uuden ajan eurooppalaisen oikeuskehityksen suuret linjat (oikeus)historialliselle aikajanalle. Hän ymmärtää oikeuden ja yhteiskunnan keskinäisen vuorovaikutussuhteen. Opiskelija syventyy ryhmässä tiettyyn laajaan kysymykseen keskiajan/varhaisen uuden ajan eurooppalaisessa oikeuskehityksessä ja tarkastelee sitä kriittisesti. Opiskelija ymmärtää myös sen, että tiede - oikeustiede erityisesti - on argumentaatiota, jossa voidaan esittää puolesta ja vastaan puhuvia argumentteja. Debattikurssin taidolliset oppimistavoitteet: Kurssin pienryhmätyöskentely harjoittaa opiskelijaa juristin työssä tarvitsemiin ryhmätyötaitoihin. Opiskelija oppii tiedonhakutaitoja ja harjoittelee olennaisen aineksen erottamista epäolennaisemmasta informaatiosta. Debatointi ja siihen liittyvä kirjallinen työ opettaa suullista ja kirjallista argumentaatiota. Opiskelija oppii etsimään samasta informaatiosta analyyttisesti puolesta ja vastaan puhuvia väitteitä sekä faktoja ja niiden vasta-argumentteja. Opiskelija saa myös esiintymiskokemusta suuren ryhmän edessä esiintymisestä. Kaikki nämä ovat keskeisiä nykyjuristin ammattitaidon kehittymisessä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen (debatointi) JA kirjallinen tentti (luentosalitentti) osasta kirjallisuutta TAI Kirjallinen tentti). Tentit: ma 12.4.2021 klo 18.00?21.00 ma 28.6.2021 klo 18.00?21.00 ma 16.8.2021 klo 18.00?21.00

Opetus

Debattikurssi koostuu lähiopetuskerroista (12 t) ja osin yksin, osin ryhmässä tapahtuvasta itseopiskelusta. Kurssipaikan vastaanottaminen edellyttää poikkeuksetta läsnäoloa ensimmäisellä kurssikerralla. Mahdollisesta poissaolosta yhdellä muulla lähiopetuskerralla voi neuvotella opettajan kanssa, ja tämä edellyttää korvaavan tehtävän tekemistä. Kyseessä ei kuitenkaan voi olla oma debattikerta, koska tätä pakollista suoritusta ei voi korvata millään korvaavalla tehtävällä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää myös sitoutumista ja osallistumista ryhmän toimintaan. Opinnoissa on läsnäolovelvollisuus ja ylimääräinen tehtävä on vain debatin tekijöille. Luennot: pe 12.3.2021 klo 17.00 - 20.15 la 13.3.2021 klo 10 - 14 to 8.4.2021 klo 17.00 - 20.15 (debatointi)

Arviointi

0-5

Debattikurssille tulee ilmoittautua etukäteen opetusohjelmassa ilmoitettuna aikana. Debatoinnissa on läsnäolovelvollisuus. Opiskelijan on mahdollista olla hyväksyttävästä syystä poissa yhdeltä opetuskerralta (mutta ei ensimmäiseltä kerralta tai omasta debatista), mutta tämä edellyttää korvaavan tehtävän tekemistä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää ryhmätyönä valmisteltavan kirjallisen työn tekemistä, omaan debattiin osallistumista ja muiden debattien hyväksyttyä seuraamista. Oppimisen arviointi: Kurssin arviointi koostuu seuraavista osioista: kirjallinen ryhmätyö, vertaisarviointi ja debattiraportit. Kurssin pohjalta voi lisäksi myös tehdä kurssimateriaalin perusteella valinnaisen lisätehtävän, lyhyen synteesiesseen kehityslinjasta, jolla saa enintään 5 hyvityspistettä tenttiin. Arvosana määräytyy lähtökohtaisesti kirjallisen ryhmätyön perusteella, mikä tarkoittaa, että ryhmän jäsenet saavat samat pisteet. Kuitenkin ryhmien toimintaa kontrolloidaan vertaisarvioinnilla, jonka kukin ryhmän jäsen tekee. Mahdolliset vapaamatkustajat, jotka eivät ole osallistuneet ryhmätyön tekemiseen, reputtavat kurssin. Loput opiskelijan saamat pisteet tulevat debattiraporteista eli opiskelijan on jätettävä kustakin debatista debattiraportti eli sen pro et contra -argumenttien tiivistelmä. Ryhmätyöstä (johon vertaisarviointi vaikuttaa) muodostaa arvosanasta 70 prosenttia. Debattikurssin pistemäärä vastaa suoraan kahdesta tenttikysymyksestä saatavaa pistemäärää. Mahdolliset hyvityspisteet valinnaisesta lisätehtävästä tulevat debattikurssista saatavan pistemäärän päälle.

Kirjallisuus

1. Peter Stein, Roman Law in European History. Cambridge University Press, Cambridge. 2. Tamar Herzog, A Short History of European Law: The Last Two and a Half Millennia. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 2018 3. The Oxford Handbook of European Legal History, toim. Heikki Pihlajamäki, Markus D. Dubber & Mark Godfrey. Oxford University Press, Oxford, 2018. LUVUT: - ch. 12: Peter D. Clarke, "Western Canon Law in the Central and Later Middle Ages", s. 267-285 - ch. 18: Mia Korpiola, "Customary Law and the Influence of the ius commune in High and Late Medieval East Central Europe", s. 404-429 - ch. 32: Peter Oestmann, "The Law of the Holy Roman Empire of the German Nation", s. 731-759 - ch. 43: Bruno Aguilera-Barchet, "The Law of the Welfare State", s. 1000-1024 4. Göran Inger: Svensk rättshistoria (oikeuskehitys vuoteen 1809 asti) (1997) TAI Heikki Pihlajamäki, Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan. Forum Iuris, Helsinki, 2004, s. 115-162 SEKÄ 2 lukua kirjasta The Oxford Handbook of European Legal History, toim. Heikki Pihlajamäki, Markus D. Dubber & Mark Godfrey. Oxford University Press, Oxford, 2018. LUVUT: ch. 17: Mia Korpiola, "High and Late Medieval Scandinavia: Codified Vernacular Law and Learned Legal Influences", s. 378-403 ch. 35: Heikki Pihlajamäki, "Scandinavian Law in the Early Modern Period", s. 806-829.

Opettaja

OTT Iisa Vepsä

Toteuttaja

Tampereen kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Lisäksi oppilaitoksen oma maksu.

Edeltävät opinnot

Opiskelijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä.