Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sote-akatemia: Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa 4 op

OTMV2027, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa. Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa -opintojakso sisältyy Monialaiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen 25 op ja sen voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua jaksolle erikseen. Opintojakson suoritus voidaan ottaa huomioon avoimen yliopiston väylän haussa Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Opintojakson voi suorittaa täysin etänä. Kiintiö täynnä, mutta opintojaksolle voi ilmoittautua jonoon siltä varalta , jos tutkinto-opiskelijoiden kiintiöstä jää tilaa ja avoimen yliopiston kiintiöön saadaan lisää paikkoja. Tieto tästä saadaan 1.3.2021.

Sisältö

Opintojaksolla selvennetään niitä oikeudellisia kysymyksiä, jotka syntyvät silloin, kun lapsen perhesiteissä on jokin kansainvälinen liittymä - lapsen vanhemmat voivat olla eri kansalaisuutta tai lapsen vanhemmat asuvat eri maissa. Useimmat lapsioikeudelliset kiistat aktivoituvat vanhempien parisuhteiden rikkoutumistilanteissa. Tällaisissa tilanteissa voidaan joutua selvittämään muun muassa se, miten ratkaistaan isyys-, adoptio-, huolto-, tapaamisoikeus- ja elatusasiat. Näitä tilanteita varten on olemassa kansainvälisen yksityisoikeuden säännökset siitä, minkä maan viranomaiset ja tuomioistuimet ovat toimivaltaisia asian ratkaisemaan, minkä valtion lakia asiaan sovelletaan ja miten ulkomailla tehty ratkaisu saa valtiorajan ylittävän tehokkuuden. Kansainväliseen lapsioikeuteen kuuluu esimerkiksi kysymys siitä, missä valtiossa lapsen huoltoa koskeva kiista ratkaistaan ja mitkä rajat ylittävät oikeusvaikutukset yhdessä valtiossa annetulla ratkaisuilla on muissa, lapsen näkökulmasta merkittävissä muissa valtioissa. Haagin lastensuojelusopimuksen ja Bryssel II a -asetuksen perusteella ratkaiseva liittymä näissä asioissa on lähtökohtaisesti lapsen asuinpaikka, koska asuinmaan viranomaisilla on yleensä parhaat mahdollisuudet tehdä lapsen edun mukainen päätös. Sama tausta-ajatus perustelee myös sen, miksi lapsi palautetaan lapsikaappaustilanteissa yleensä takaisin asuinpaikkavaltioonsa. Kansainvälinen lapsioikeus on temaattisesti laaja kokonaisuus ja sisältää kaikki rajat ylittävät ja lapseen liittyvät oikeudelliset kysymykset kansainvälisen yksityisoikeuden alalta. Lapsioikeuden keskeinen pyrkimys - lapsen edun turvaaminen - on keskeinen tavoite myös kansainvälisessä lapsioikeudessa. Tavoitteen keskeinen normiperusta on Lapsen oikeuksien sopimuksessa. sovellettavan lain vaihtumisen näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - hallitsee kansainvälis-yksityisoikeudellisen sääntelyn lapsioikeuden osalta - osaa soveltaa kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä ja ymmärtää oikeudenalan keskeiset käsitteet ja niiden oikeudellisen merkityksen - hahmottaa rajat ylittävien perhesuhteiden luoman riskin sovellettavan lain vaihtumisen näkökulmasta - kykenee etsimään tietoa kansainvälisestä lapsioikeudesta myös vieraalla kielellä - osaa ennakoida oikeusjärjestelmien erilaiset oikeudelliset perusratkaisut lapsioikeutta koskien ja ymmärtää oikeusvertailevan tutkimusmetodin perussäännöt

Opintosuoritukset

Sähköinen tentti (Moodle)

Opetus

Vapaaehtoiset luennot verkossa 4 h, Itsenäistä opiskelua ja sähköinen tentti. Katso tarkemmat opetusajat [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/OTMV2027/17637), valitse kohta Toteutukset. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentti suoritetaan Moodlessa ja se ei vaadi erillistä ilmoittautumista. Tenttipäivät: 14.4.2021, 29.4.2021 ja 11.5.2021. Tentti on avoinna tenttipäivinä klo 16-20, mutta tentin kesto on 1 h tentin avaamisen jälkeen.

Arviointi

0-5

Sähköinen monivalintatentti

Kirjallisuus

Tuulikki Mikkola: Lapsi-vanhempi -suhteen vahvistaminen valtiorajat ylittävän sijaissynnytysjärjestelyn seurauksena. Lakimies 2020 (julkaisu ja sivunumerot täsmennetään luennoilla). Tuulikki Mikkola: Kansainvälinen lapsioikeus (e-kirja) (2012) s. 1-35. Markku Helin: Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus (e-kirja) (2013, tai uudempi), jaksot 8 (isyys ja äitiys) - 13 (elatus). Suvianna Hakalehto: Lapsioikeuden perusteet (e-kirja) (2018) s. 35-112. Anger Emon - Urban Khaliq: Private International Law, Islamic Law, and Cross-Border Child Abduction: A Historico-Legal Analysis (2016, saatavilla verkossa osoitteessa: http://www.anveremon.com/projects/hague-abduction-convention-.pdf) s. 37-95.

Opettaja

Tuulikki Mikkola

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana.