Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Lihavuus, Turun lääketiet. tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat 4 op

MEDV2055, LL-tutkinto, valinnaisopinnot, Lääketieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa.Järjestetään mahdollisesti syksyllä 2021. Opintojakson tavoitteina on perehdyttää opiskelijat lihavuuteen. Jaksolla käsitellään lihavuuden vaikutusta elimistön toimintaan, lihavuutta yksilön kokemuksena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä lihavuuden hoitomuotoja mukaan lukien elintapamuutoksia ja laihduttamista. Opintojakso on suunnattu avoimen yliopiston kautta opiskelemaan tuleville sekä lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Kiintiö on 100 opiskelijaa (avoin yliopisto 50 ja lääketieteellinen tiedekunta 50). Opintojakso hyväksytään osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Sisältö

- Lihavuuden vaikutus ihmisen aineenvaihduntaan ja terveyteen - Elintapojen ja perimän vaikutus lihavuuteen ja laihtumiseen - Lihavuuteen liittyvät sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet - Lihavuuden hoitomuodot

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää lihavuuden vaikutukset ihmisen aineenvaihduntaan ja terveyteen. Opiskelija tietää syömiseen ja lihavuuteen liittyvistä sosiaalisista ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. Opiskelija tuntee lihavuuden hoitomuodot ja hänellä on valmiuksia antaa elintapaohjausta sekä kohdata potilas.

Opintosuoritukset

Ne opiskelijat, joilla ei ole suoritettuna Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan "Ruoansulatus ja ravitsemus" -opintojaksoa suorittavat opintojakson alussa 1 op laajuiset siltaopinnot. Siltaopinnoissa perehdytään itsenäisesti annettuun oppimateriaaliin, vastataan kirjallisiin essee-kysymyksiin sekä pidetään ruokapäiväkirjaa ja laaditaan siitä raportti. Lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoiden, joiden tutkintoon kuuluu Ruoansulatus ja ravitsemus opintojakso ei tarvitse tehdä siltaopintoja. Edeltävinä opintoina voidaan hyväksyä myös ravitsemustieteen perusopintoihin sisältyviä opintoja. Varsinaiset opinnot (3 op) suoritetaan kuuntelemalla itsenäisesti verkkoon tallennetut luennot ja suorittamalla annettu kirjallinen tehtävä. Opintojakson päätteeksi on kirjallinen kuulustelu (luennot ja oppikirja). Arviointi: numeerinen (0 - 5)

Opetus

Kevät 2021. Oppimateriaali ja tehtävät ovat Moodlen -verkko-oppimisympäristössä, johon opiskelijat saavat tunnukset opintojakson alussa. **Siltaopinnot (1 op) avoimen yliopiston opiskelijoille:** Vko 3 orientaatio opintoihin ja siltaopintojen luennot : - Ravinto ja lihavuus: lihavuuden ehkäisy ja hoito osa 1, dosentti Kirsi Laitinen - Ravinto ja lihavuus: lihavuuden ehkäisy ja hoito osa 2, dosentti Kirsi Laitinen - Lihavuuden yleistyminen Suomessa ja globaalisti, dosentti Kirsi Virtanen Vko 4 - 5 Ruokapäiväkirja ja kirjallisuuteen perehtyminen Vko 6 Ruokapäiväkirjaraportti ja esseevastaukset pe 7.2.2020 mennessä. **Varsinaiset opinnot.** Vko 9 Ravinto ja lihavuus: väitteitä painonhallinnasta vs. tutkimusnäyttö, osa 1 dosentti Kirsi Laitinen Vko 9 Ravinto ja lihavuus: väitteitä painonhallinnasta vs. tutkimusnäyttö, osa 2 dosentti Kirsi Laitinen Vko 9 Ravinto ja lihavuus: muotidieetit painonhallinnassa, dosentti Kirsi Laitinen Vko 9 Liikunta ja lihavuus, Ilkka Heinonen Vko 9 Lihavuus ja energiatasapainon säätely, dosentti Suvi Ruohonen Vko 9 Onko lihavuus geeneissä?, dosentti Tiina Jääskeläinen Vko 9 Uni ja lihavuus, dosentti Tarja Saaresranta Vko 10 Lihavuuden vaikutus aineenvaihduntaan sekä sairauksiin, dosentti Kirsi Virtanen Vko 10 Lihavuus ja mikrobisto, dosentti Marko Kalliomäki Vko 10 Varhainen ravitsemus ja lihavuus, dosentti Kirsi Laitinen Vko 10 Ikääntyvän lihavuus, dosentti Sari Stenholm Vko 11 Yhteiskuntatieteellinen lihavuustutkimus, ruumiin normit ja sukupuoli (Lihavuus yhteiskunnallisena stigmana), YT Hannele Harjunen Vko 11 Lihavuus ja aivot, LT Henry Karlsson Vko 11 Ruoanvalinta ja syömiskäyttäytyminen, LKT Pertti Mustajoki Vko 12 Painonhallinnan ohjaus ja motivointi, ravitsemusterapeutti Maria Mäkitalo Vko 12 Painonhallintaryhmät, FT Soile Ruottinen Vko 12 VLCD, lihavuusleikkaukset ja ravitsemus, ravitsemusterapeutti Sari Isotupa Vko 12 Lihavuuden uusin tutkimus ja hoito, dosentti Kirsi Virtanen Vko 9-12 opintojakson oppimispäiväkirja Vko 14 opintojakson tentti Moodlessa Vko 23 1. uusintatentti Vko 38 2. uusintatentti

Kirjallisuus

Siltaopintojen kirjallisuus: Aro, A., Mutanen, M., Uusitupa, M. (toim.) 2016. Ravitsemustiede. Helsinki: Duodecim (luvut 1, 5, 14, 15, 20, 25 ja 26). Myös vuoden 2012 painosta voi käyttää. Helldán, A., Raulio, s., Kosola, M., Tapanainen, H., Ovaskainen, M-L., & Virtanen, S. Finravinto 2012 ?tutkimus. THL. Raportti 16/2013. Helsinki. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110839/THL_RAP2013_016_%26sliitteet.pdf?sequence=1 Lihavuus (aikuiset). Käypähoitosuositus 13.9.2013. Suomalainen lääkäriseura Duodecim. http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi24010.pdf Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Terveyttä ruoasta. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/suomalaiset+ravitsemussuositukset/ Varsinaisten opintojen kirjallisuus: Pietiläinen K, Mustajoki P & Borg P (toim.) 2014. Lihavuus. Helsinki: Duodecim. ja opiskelijoiden harjoitustyön kirjallisuus

Opettaja

Dosentti Kirsi Virtanen ja dosentti Kirsi Laitinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Turun lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille opintojakso on maksuton.