Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

KKV5 Tilastolliset perustaidot kasvatustieteissä 6 op

KTL_0013, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

**Kurssi on peruttu ja se järjestetään seuraavan kerran keväällä 2022.** Opintojaksolla opiskellaan tilastomenetelmien ja empiiristen tutkimus- ja analyysimentelmien perusasioita hyödyntäen SPSS-tilasto-ohjelmaa. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat ladata ohjelman opintojakson ajaksi tietokoneellensa. Tilastolliset perustaidot -opintojakso antaa valmiuksia opinnäytetyön tekemiselle etenkin kasvatustieteellisen alan, mutta myös muiden alojen opiskelijoille. Edellytyksenä opintojaksolle osallistumiselle on tietokoneenkäytön perusvalmiuksien hallinta. Suosituksena on, että opintojakso suoritetaan ennen proseminaaria tai sen aikana, tai ennen tutkinto-opintoja. Opintojakso vastaa KTL_0013 Tilastolliset perustaidot kasvatustieteissä 6 op -opintojaksoa, joka kuuluu kasvatustieteiden koulutukseen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, kasvatustiede) sisältyviin yleisopintoihin.

Sisältö

- empiirisen tutkimusaineiston valmisteluun ja kuvaamiseen perehtyminen SPSS-ohjelmistoa käyttäen - tilastollisten perusanalyysien toteuttamisen ja tulkitsemisen harjoittelu SPSS-ohjelmalla (mm. riippumattomien otosten t-testi, toistettujen mittausten t-testi, yksisuuntainen varianssianalyysi, Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin sekä em. testien epäparametriset vastineet) - tilastoanalyysien tulosten raportoinnin harjoittelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tilastollisten menetelmien erilaisia käyttömahdollisuuksia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa sekä ymmärtää niihin liittyvät keskeisimmät käsitteet ja tilastollisen testaamisen peruslogiikan. Opiskelija hallitsee empiirisen tutkimusaineiston valmistelun, kuvaamisen ja analysoinnin sekä tulosten tulkinnan ja esittämisen perusteet.

Opintosuoritukset

Harjoitustyöt ja moodletentti

Opetus

6 t verkko-luentoja, 27 t harjoituksia Opintojakso järjestetään Keväällä 2021. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Opintojakso järjestetään intensiivikurssina, johon sisältyy verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua, 3 lähiopetusviikonloppua Turun yliopistossa (läsnäolovelvollisuus) ja moodletentti (yksilö- ja aineistotentti, joka tehdään oppimisympäristössä).

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kirjallisuus

Luento- ja harjoitusmateriaalit Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2020. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. 2. täydennetty ja uudistettu painos. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8091-8

Opettaja

projektitutkija Jenni Tikkanen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari, eija.siltari[at]utu.fi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi, mirja.ylikorpi[at]utu.fi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja opinnoista sähköpostitse noin viikkoa ennen opintojen alkamista.