Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

KTL_8759, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opinnot ovat alkaneet 7.1.2021, mutta voit tiedustella aloittamismahdollisuutta ja tulla mukaan myöhemminkin tai perusopintojen yksittäiselle opintojaksolle! Opinnot suoritetaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen perusopintojen päämääränä on sellaisen tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä.

Opetus

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintoihin sisältyy itsenäistä opiskelua, tuutoroitua verkkotyöskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, verkon kautta välitettäviä luentoja, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä. Tentit suoritetaan opintojaksokohtaisesti määriteltyinä aikoina Moodle-tenttinä tai Exam-tenttinä sähköisen tenttipalvelun tiloissa (useita paikkakuntia, esimerkiksi Turku, Pori, Rauma, Vaasa). [Ks. Exam-tenttipalvelun ohjeet](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (KTL_3073)

Sisältö

- kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa - kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet - kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä - kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut - opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opintosuoritukset

Kirjallinen yksilö- ja ryhmätentti tai Moodle-tentti tai sähköinen tentti.

Opetus

Verkkoluentotallenteet 9 t, verkkotyöskentely, itsenäinen opiskelu. Verkko-opinnot 7.1.-10.2.2021 Moodle-tentti ke 10.2.2021 klo 17.00-21.00 ( muut Moodle-tentit: 12.5.2021, 15.9.2021 ja joulukuussa 2021), sähköinen tentti [Exam-tenttipalvelussa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) 1.6.-31.8.2021

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. (Uudistettu 8. painos). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen, erikoistutkija Juhani Tähtinen ja yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Lisätiedot

Mikäli opiskelija on suorittanut KTL_ 3073 Johdatus kasvatustieteisiin aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnoissa suorittaa hän Johdatus kasvatustieteeseen-opintojakson (KTL_0089): Osaamistavoitteet: Opiskelija on perehtynyt kasvatustieteiden sekä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin. Sisältö: - kasvatustieteiden peruskäsitteistö sekä keskeiset teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat - kasvatuksen keskeiset filosofiset kysymykset - kasvatustieteellisen tutkimuksen historiallisia kehityslinjoja ja osa-alueita - kasvatus ja sen tutkimus osallisuuden ja hallinnan näkökulmasta Suoritustavat: Essee Oppimateriaalit: Essee kirjoitetaan kirjallisuuden pohjalta: 1. Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. 2017. (toim.) Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Kasvatusalan tutkimuksia 75. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen seura, sivut 9-165. 2. Raittila, R., Liinamaa, T. & Tuominiemi, L. 2017. Tulevaisuuteen suuntautuva varhaiskasvatustiede. Kasvatus & Aika 11 (3), 60-69. 3. Siljander, P. 2015. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Tampere: Vastapaino. 4. Saari, A. 2008. Kasvatuspsykologian Arkhimedeen piste: soveltava tutkimus ja hallinta. Kasvatus & Aika 1 (1), 41-55. Arviointiasteikko: 0-5

Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op (KTL_3320)

Sisältö

- sosiologia tieteenä ja ajattelutapana - sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset - koulutuksen historiallinen muotoutuminen ja yhteiskunnalliset tehtävät - kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet - kasvatus, koulutus ja sukupuoli - koulutuksen käytännöt ja prosessit

Osaamistavoitteet

Opiskelija kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä, hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet, tuntee pääpiirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset sekä osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa.

Opintosuoritukset

Essee, osallistuminen esseetyöskentelyyn. Opintoryhmä- tai verkkotyöskentelyssä opiskelijat opettelevat tieteellistä kirjoittamista: kirjoittavat 1. version esseestä, josta saavat palautetta opettajalta ja opiskelijatoverilta. Työskentely tapahtuu Moodlessa.

Opetus

Verkkoluentotallenteet 9 t, verkko-opetus 9 t Verkko-opinnot 15.2. - 23.4.2021 Esseen viimeistely ja palautus pe 23.4.2021.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9). JA artikkeleita

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op (KASA0008)

Sisältö

- lapsen, nuoren ja aikuisen kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen lainalaisuudet ja peruskäsitteet erilaisten teorioiden valossa - keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta - erilaisten oppimis- ja kasvuympäristöjen vaikutusmekanismit - kasvatus- ja kehityspsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät esimerkinomaisesti sisältöteemoihin liittyneinä

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee havaitsemisen, oppimisen, ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen kehitys- ja kasvatuspsykologiset peruskäsitteet ja lainalaisuudet, ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yksilön kehityksen ja oppimisen tukemisessa perheen, varhaiskasvatuksen, kouluopetuksen, opiskeluympäristöjen ja työelämän näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Tentti suoritetaan yhdellä kertaa Moodle-tenttinä tai sähköisenä tenttinä.

Opetus

Verkkoluentotallenteet 6 t, verkko-opetus 9 t Verkko-opinnot 3.5. - 9.6.2021. Moodle-tentti 9.6.2021 klo 17.00-11.6.2021 klo 17.00 (muut Moodle-tentit: 10.-12.2.2021, 10.-12.3.2021, 18.-20.8.2021, 13.-15.10.2021, sähköinen tentti [Exam-tenttipalvelussa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) 1.6.-31.8.2021)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: 1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS- kustannus. 2. Nurmi, J-E, Ahonen T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. 3. Myöhemmin ilmoitettavat kaksi suomenkielistä tieteellistä artikkelia

Opettaja

Yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op (KASA3169)

Sisältö

- oppimisen, opetuksen ja arvioinnin keskeiset käsitteet - kohti yhdessä ajattelemisen, työskentelemisen ja arvioimisen kulttuuria

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee oppimisen, opetuksen ja arvioinnin malleja sekä peruskäsitteitä ja osaa tarkastella oppimistaan niiden avulla.

Opintosuoritukset

Essee ja kaksi harjoitustyötä. Opiskelija tekee esseen yksilö- tai pienryhmätyönä, harjoitustehtävän, käy oppilaitosvierailulla, raportoi siitä opintoryhmässä TAI Projektityö ja osallistuminen verkko-opetukseen.

Opetus

Verkkoluentotallenteet 6 t, verkko-opetus 9 t Verkko-opinnot 16.8.-15.10.2021 viikot 33-40 Itsenäinen opiskelu ja verkkotyöskentely Tehtävien palautus 15.10.2021 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. 2. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10-47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2.-2.7). 3. Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003 (uudistettu painos). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. 4. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi. Saatavilla: https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=33656978 5. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18-78). Oheiskirjallisuus: Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op (KTL_0087)

Sisältö

- opettaja kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tukijana - oppimisen haasteet ja niiden tunnistaminen - hyvinvoivan oppimisyhteisön toimintakulttuuri - kehittyminen ja oppiminen hyvinvoinnin näkökulmasta - koulutuksen arvot, merkitys ja mekanismit suomalaisen yhteiskunnan historiassa, politiikassa ja kulttuurissa

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatusta, oppimista ja kasvua eri konteksteissa, ja laajentaa tietämystään kasvatustieteiden tutkimuskentästä ja tutkimuskohteista.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Tentti suoritetaan yhdellä kerralla Moodle-tenttinä tai sähköisenä tenttinä.

Opetus

Verkko-opetus 6 t Verkko-opinnot syksy 2021 Moodle-tentti joulukuussa. (muut Moodle-tentit: 10.-12.3.2021, 14.-16.4.2021, 9.-11.6.2021, 15.-17.9.2021, keväällä 2022, sähköinen tentti [Exam-tenttipalvelussa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) 1.6.-31.8.2021)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kirjallisessa tentissä yhdellä kertaa suoritettava kirjallisuus: 1. Seuraavat kirjat, joista opiskelija valitsee 3 teosta: - Ahonen, S. 2011 (tai vanhempi painos). Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa Snellmanista tähän päivään. Tampere: Vastapaino. - Ahtola, A. (toim.) 2016. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. Juva: PS-kustannus. - Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Juva: PS-kustannus. - Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A-R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino. - Nikkola T., Rautiainen M. & Räihä P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Tampere: Vastapaino. - Savolainen, H., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) 2017. Oppimisen tulevaisuus. Tallinna: Gaudeamus. 2. Seuraavat artikkelit: - Fornaciari, A. & Harni, E. 2017. Antonio Gramscin hegemonian käsitteen relevanssi kasvatustieteelliselle tutkimukselle. Kasvatus & Aika 11 (2), 39-51. - Inkinen, M., Mikkonen, J., Heikkilä, A., Tukiainen, M. & Lindblom-Ylänne, S. 2012. Aikaansaamattomuuden psykologiaa. Psykologia 47 (3), 172-181. - Mattila-Aalto, M. 2012. Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä. Tapaus leipäjonoyhteisö. Aikuiskasvatus 32 (1), 6-16.

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.