Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

AIKK0022, Aikuiskasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opinnot ovat alkaneet, mutta voit tiedustella aloittamismahdollisuutta ja tulla mukaan myöhemminkin tai perusopintojen yksittäiselle opintojaksolle! Opinnot suoritetaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen perusteet aikuiskasvatuksen näkökulmasta.

Opetus

Opinnot alkavat suunnittelijan pitämällä aloitusohjauksella verkko-oppimisympäristössä ti 12.1.2021 klo 17.30-19.00. Tilaisuuteen ovat tervetulleita sekä opintoihin ilmoittautuneet että opintoja vielä harkitsevat! Jos vielä harkitset opintojen aloittamista ja haluat osallistua verkossa, ota yhteyttä opintosihteeriin ja pyydä linkki osallistumiseen, mirja.ylikorpi@utu.fi [Ohjeet osallistumiseen verkko-oppimisympäristössä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa). Aikuiskasvatustieteen perusopinnot voit aloittaa keväällä 2021, jolloin opinnot alkavat Aikuiskasvatuksen psykologian opintojaksolla jatkuen Aikuis- ja työelämän koulutus ja Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti -opintojaksolla. Syyslukukaudella 2020 olleet opintojaksot Johdatus kasvatustieteisiin ja Aikuiskoulutuksen sosiologia voit suorittaa itsenäisesti Moodlessa olevien ohjeiden mukaisesti kevätlukukauden 2021 aikana tai osallistumalla ohjattuun verkko-opetukseen syyslukukaudella 2021. Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, luentoja Turun yliopistolla (luennot myös välitetään ja tallennetaan), työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä. Tentit suoritetaan opintojaksokohtaisesti määriteltyinä aikoina omassa oppilaitoksessa salitenttinä, Moodle-tenttinä tai Exam-tenttinä sähköisen tenttipalvelun tiloissa Turussa, Porissa tai Raumalla. Lisäksi Exam-tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. [Ks. Exam-tenttipalvelun ohjeet](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (KTL_3073)

Sisältö

- kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa - kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet - kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä - kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut - opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opintosuoritukset

Kirjallinen yksilö- ja ryhmätentti tai Moodle-tentti tai sähköinen tentti.

Opetus

Verkkoluentotallenteet (9 t) Moodlessa Verkko-opinnot kevät 2021 Henkilökohtaisen opintosuunnitelman palautus opintojen alussa. Moodletentti 10.2.2021 klo 17.00-21.00 (muut Moodle-tentit 12.5. ja 15.9.2021, sähköinen tentti 1.6.-31.8.2021)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

erikoistutkija Juhani Tähtinen

Lisätiedot

Mikäli opiskelija on aikaisemmin suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin opintojakson kasvatustieteen tai erityispedagogiikan opinnoissa suorittaa hän opintojakson AIKK0046 Johdatus aikuiskasvatustieteeseen mukaisesti (ks. alla). Sisältö: - aikuiskoulutus, valta ja hallinta muuttuvassa työelämässä ja taloudessa - aikuisuus, toimijuus ja marginalisaatio aikuiskasvatuksen tutkimuskohteina Osaamistavoitteet: Tavoitteena on perehtyminen aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen merkityksiin yksilöiden elämänurilla, työelämässä sekä aikuiskasvatuksen yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin yhteyksiin. Opintosuoritukset: Essee Itsenäinen opiskelu. Arviointi: 0-5 Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Brunila, K., Onnismaa J. & Pasanen H. (toim.) 2015. Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa. Tampere: Vastapaino. 2. Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (toim.) 2014. Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen vuosikirja 51. Helsinki: Kansanvalistusseura. Opettaja: erikoistutkija Juhani Tähtinen

Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op (AIKK0001)

Sisältö

- sosiologia tieteenä ja ajattelutapana - koulutussosiologian teoreettiset suuntaukset ja tutkimuskohteet - aikuiskoulutuksen ja sukupuolen, sukupolven sekä yhteiskuntaluokan yhteydet - aikuiskoulutuksen sosiologian keskeisiä tutkimuskysymyksiä - elinikäisen oppimisen yhteiskunnalliset ja elämänhistorialliset yhteydet

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sosiologian peruskäsitteet, tuntee koulutussosiologian keskeisiä teoreettisia suuntauksia ja tutkimuskohteita sekä osaa tarkastella aikuiskasvatusta ja -koulutusta koulutussosiologisesta näkökulmasta

Opintosuoritukset

Harjoitustyö ja essee. Pienryhmä-opetuksessa opiskelija tekee opettajan määrittelemästä kirjallisuudesta alustuksen, osallistuu lukupiirityöskentelyyn ja tekee esseen yksilö- tai pienryhmätyönä.

Opetus

Luentodiat (2 X 3 t) verkko-oppimisympäristössä. Verkko-opinnot: Kevät 2021 Opiskelija tekee verkkotyöskentelyä korvaavan tehtävän ja tekee esseen yksilö- tai pienryhmätyönä oman aikataulun mukaisesti.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Harjoitustyön ja esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Aittola, T. (toim.) 2012. Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus. (määritellyin osin) 2. Artikkeleita (määritellään opintojakson alussa)

Opettaja

dosentti Markku Vanttaja

Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op (AIKK0012)

Sisältö

- aikuiskasvatuksen psykologian keskeiset suuntaukset - aikuiset oppijoina - asiantuntijuus ja sen kehittyminen - ammatillinen kasvu ja identiteetti - aikuisen oppimisen erityiskysymyksiä

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee aikuisen oppimisen psykologiset perusteet, tuntee elinkaaren, asiantuntijuuden ja työelämän psykologiaa sekä osaa tarkastella aikuisen oppimisen ja opiskelun kysymyksiä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti

Opintosuoritukset

Moodle-tentti ja osallistuminen verkko-opetukseen, pienryhmäopetus TAI Moodle-tentti. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Tentti suoritetaan Moodle-tenttinä. Opintojakso voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla: A-VAIHTOEHTO: Moodle-tentissä tentitään osa kirjallisuudesta ja luennot, osa kirjallisuudesta suoritetaan osallistumalla verkko-opetukseen . B-VAIHTOEHTO: Moodle-tentissä tentitään kirjallisuus kokonaisuudessaan ja luennot.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 6 t, verkko-opetus 6 t Verkko-opinnot 4.1.-10.2.2021. Luennot Turussa yliopistossa (tila päivitetään myöhemmin) tai verkko-oppimisympäristössä ja luentotallenteina: viikko 1, verkkoluento, yliopistonlehtori Tiina Tuijula to 14.1.2021 klo 17.30-20.00 luento, yliopistonlehtori Tiina Tuijula viikot 3-5 verkkotyöskentely Moodletentti ke 10.2.2021 klo 17.00-12.2.2021 klo 17.00 (muut moodletentit: 14.-16.10.2020, 14.-16.4.2021, 9.-11.6.2021, 18.-20.8.2021 ja 13.-15.10.2021)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Kallio, E. (toim.) 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellisen seuran tutkimuksia.(luvut 1-12) 2. Murtonen, M. (toim.) 2017. Opettajana yliopistolla. Korkeakoulupedagogiikan perusteet. Tampere: Vastapaino. (Luvut 1-7) 3. Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali

Opettaja

Tiina Tuijula

Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op (AIKK0013)

Sisältö

- aikuiskasvatuksen toimintakenttä: muodot ja järjestelmät - aikuiskoulutuksen ajankohtaisia ja kansainvälisiä kysymyksiä - työelämä, oppiminen ja osaamisen kehittäminen - koulutus aikuisen elämässä - aikuispedagogisia kysymyksiä

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa aikuiskasvatuksen monimuotoisen toimintakentän ja tuntee aikuis- ja työelämän koulutukseen kohdistuvaa tutkimusta sekä oppii projekti- ja ryhmätyötaitoja.

Opintosuoritukset

Ryhmätyönä tehtävä projektityö sekä oppimispäiväkirja. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Opiskelijat laativat ryhmätyönä projektityön, joka perustuu tutkimuskirjallisuuteen. Projektityön laatimisessa voidaan hyödyntää myös tutustumiskäyntejä/haastatteluja aikuiskoulutusorganisaatioissa. Ryhmätyöt esitellään Moodlessa. Ryhmässä tehtävän projektityön lisäksi opiskelijat kirjoittavat yksilötöinä lyhyet oppimispäiväkirjat omasta työskentelystään opintojakson aikana.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetus 8 t, verkko-opetus 12 t (tuutori) Verkko-opinnot 22.2.-30.4.2021. viikot 9-16 luennot verkossa ja projektityöskentelyä Projektityön ja oppimispäiväkirjan viimeistely ja palautus 30.4.2021 mennessä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opintojaksoon liittyvä tutkimuskirjallisuus jaetaan opintojakson alussa.

Opettaja

tutkijatohtori Nina Haltia, yliopistonlehtori Anne Laiho, dosentti Pertti Laine, professori Heikki Silvennoinen, professori Ulpukka Isopahkala-Bouret

Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op (AIKK0030)

Sisältö

- aikuisuus ja aikuiskasvatus yhteiskunnassa - aikuiskoulutus ja elinikäinen oppiminen käytäntöinä ja politiikkana - aikuiset ja työelämän muutokset

Osaamistavoitteet

Opiskelijan aikuiskasvatustieteellinen ajattelutapa ja käsitteistö ovat jäsentyneet, syventynyt ja laajentuneet opintojaksojen 1-4 luomalta pohjalta.

Opintosuoritukset

Tentti suoritetaan yhdellä kerralla sähköisenä tenttinä tai moodletenttinä.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: Verkko-opetus 3 t (tuutori) Verkko-opinnot 3.5.-9.6.2021 Viikot 18-22 itsenäinen opiskelu ja verkkotyöskentely Moodletentti 9.6.2021 klo 17- 11.6.2021 klo 17 (muut moodletentit: 9.-11.12.2020, 14.- 16.4.2021, 15.-17.9.2021 ja 8.-10.12.2021)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Lopputentissä yhdellä kertaa suoritettava kirjallisuus: 1. Kantasalmi, Kari & Nest, Mauri (toim.) 2014. Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita. Näkökulmia aikuiskasvatuksen kentän vaikuttajiin. Tampere: Tampere University Press. (lukuun ottamatta alaluvut 1,2, 5 ja 6) 2. Sennett, R. 2007. Uuden kapitalismin kulttuuri. Tampere: Vastapaino. 3. Rinne, R. & Jauhiainen, A. (toim.) 2011. Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. 4. seuraavat artikkelit: - Miettinen, R. 2017. Aikuiskasvatus, sivistys ja työn tulevaisuus. Aikuiskasvatus 37 (2), 84-94. - Kinnari, H. 2018. Elinikäisen oppimisen subjektiviteetin muutos EU:n politiikassa. Teoksessa A. Jauhiainen & J. Kivirauma & H. Kinnari. (toim.) 2018. Koulutus hallinnassa. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:216, 47-75. - Filander, K. & Siivonen, P. 2018. Koulutus hallinnassa - entä aikuiskasvatus? Teoksessa A. Jauhiainen & J. Kivirauma & H. Kinnari. (toim.) 2018. Koulutus hallinnassa. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:2016, 473-501.

Opettaja

erikoistutkija Juhani Tähtinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), eija.siltari[at]utu.fi [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.