Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Psykologian aineopinnot 35 op

PSYK3230, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa; suoritustavoissa muutokset mahdollisia. Opinnot soveltuvat niin harrasteopiskelijalle, joka haluaa perehtyä tieteelliseen tutkimukseen ihmisen psyykkisestä toiminnasta, kuin oman työn kehittämiseen esim. hoito- tai kasvatusalalle. Aineopinnot suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Muutamat jaksoista on jatkuvasti suoritettavissa, toisten suoritusaika on rajattu. Tentit tehdään Exam -tenttipalvelussa, verkkotenttejä aineopinnoissa ei ole. Exam-tenttipalvelu on käytettävissä useilla eri paikkakunnilla, ks. [Tentit ja tenttiminen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) Tenttipalvelussa voi tenttiä myös ilta-aikaan, osin myös viikonloppuna. Muualla tenttejä voi tehdä siirtotenttinä. Ennen opintoihin ilmoittautumista on hyvä varmistaa siirtotentin suoritusmahdollisuus ja siirtotenttipalvelun tarjoavan oppilaitoksen perimä siirtotenttimaksu, jonka opiskelija itse maksaa. Aineopinnoista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja, kun perusopinnot on valmiina.

Sisältö

Psykologian aineopintojen tavoitteena on laajentaa perustietoja psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta. Valinnaisia opintojaksoja suoritetaan vähintään 6 op. Valinnaiset opintojaksot ovat 1) Sosiaalipsykologia II, 2) Työ- ja organisaatiopsykologia, 3) Psyykkiset traumat, 4) Stressilääketiede.

Kognitiiviset prosessit 4 op (PSYK4007)

Jatkuvasti suoritettavissa oleva opintojakso.

Sisältö

Kurssilla käsitellään muistirepresentaatioita, oppimis- ja muistiprosesseja, ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja kielen ymmärtämistä.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija hankkii kokonaiskuvan ihmisestä tiedon vastaanottajana, käsittelijänä ja käyttäjänä.

Opintosuoritukset

Verkkotehtävät ja tentti

Opetus

Psykonet-luennot.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tenttikirjallisuus: Eysenck: Fundamentals of cognition, 2. painos, luvut 6-12.

Cognitive neuroscience 5 op (PSYK3517)

Sisältö

45 min expert lecture by video-transmission (Psykonet). The video-lectures are available also after the lectures, and can be viewed by net (Psykonet).

Osaamistavoitteet

The student is familiar with the methods, findings and challenges of modern cognitive neuroscience, and knows the advances and limitations of modern neuroscience approaches. Link between cognitive neuroscience knowledge and its clinical applications is emphasized.

Opintosuoritukset

Kaksi tenttiä (suomeksi).

Opetus

Psykonet -luennot (12 luentoa, englanniksi) ovat valmiina 29.4.2021, jonka jälkeen jaksoa voi tenttiä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Banich Marie & Compton Rebecca (2018) Cognitive Neuroscience.

Persoonallisuuspsykologia II 3 op (PSYK3400)

Jatkuvasti suoritettavissa oleva opintojakso.

Sisältö

Persoonallisuutta tarkastellaan prosessina ja tuodaan esiin sitä sääteleviä tekijöitä ja niihin liittyvää tutkimusta. Esitellään persoonallisuuden psykologian kysymyksiä erilaisiin tutkimuskonteksteihin liittyvinä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ymmärrystään persoonallisuudesta. Opiskelija pystyy näkemään persoonallisuuden rakenteet ja kehityksen uusista näkökulmista ja tarkastelemaan persoonallisuutta eritasoisina prosessina.

Opintosuoritukset

Kaksi tenttiä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Harter: The Construction of the Self - Developmental and Sociocultural Foundations, 2. uudistettu painos; sekä: Salmela-Aro & Nurmi (toim.): Mikä meitä liikuttaa: modernin motivaatiopsykologian perusteet (2017).

Psyykkiset häiriöt (sivuaineopiskelijoille) 4 op (PSYK4122)

Jatkuvasti suoritettavissa oleva opintojakso.

Sisältö

Häiriöiden luokittelu, yleisimmät diagnoosijärjestelmät, yleisimpien häiriöryhmien kuvailu, tarkempi tutustuminen yhteen tai kahteen lasten ja aikuisten psyykkiseen häiriöön (viimeksi mainittu koskee vain pääaineopiskelijoita).

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii sekä lapsuuden että aikuisuuden yleisimmät kehityksen, persoonallisuuden ja mielenterveyden häiriöiden oireet, esiintyvyyden ja hoitosuuntaukset.

Opintosuoritukset

Kaksi tenttiä

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Psykiatria, 2017, Duodecim. Luvut: Mielenterveyden häiriöiden diagnostiikka ja luokittelu, Keskushermoston kehitykseen liittyvät häiriöt, Skitsofrenia ja muut psykoosit, Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt, Depressiiviset häiriöt, Ahdistuneisuushäiriöt, Pakko-oireiset häiriöt, Dissosiaatiohäiriöt, Psyykkiset kriisit, sopeutumishäiriöt ja stressireaktiot, Somaattisin oirein ilmenevät häiriöt, Syömishäiriöt, Unihäiriöt, Seksuaalihäiriöt, Käyttäytymis- ja hillitsemishäiriöt, Persoonallisuushäiriöt, Päihdehäiriöt, Neurokognitiiviset häiriöt, muistisairaudet ja elimelliset aivo-oireyhtymät ja Itsetuhokäyttäytyminen. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria, 2017, Duodecim. Luvut: 4-24.

Psykologian historia 3 op (PSYK8102)

Jatkuvasti suoritettavissa oleva opintojakso.

Sisältö

Tarkoituksena on kartuttaa tietämystä psykologian historiasta. Aikaisemmin vallinneita ajattelusuuntauksia ja menetelmiä lähestytään siten, että tulisi ymmärrettäväksi niiden toimivuus ja se, miksi ne aikoinaan syntyivät.

Osaamistavoitteet

Kurssin läpikäytyään opiskelijalla on tiedot psykologian historian keskeisimmistä kehitysvaiheista ja hän ymmärtää psykologisen tiedon ja psykologian teorioiden historiallisia taustoja.

Opintosuoritukset

Tentti

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Brysbaert & Rastle: Historical and Conceptual Issues in Psychology, 2. painos (kokonaan).

Sosiaalipsykologia I 5 op (PSYK8116)

Jatkuvasti suoritettavissa oleva opintojakso.

Sisältö

The aim is to give the participants basic knowledge about theories and concepts in social psychology. After attending the course, participants should have a basic understanding of how the social environment and social interaction in and between groups affect how people think, feel and act.

Osaamistavoitteet

After attending the course the student should have knowledge about social psychological research, know what social thinking stands for, have awareness about how attitudes are created and maintained and how they can be changed, acknowledge different aspects of social relations both on an individual and on a societal level, know where in society one can study social psychological phenomena and how it is done.

Opintosuoritukset

Tentti (suomeksi).

Opetus

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Franzoi: Social Psychology and Pennington, Gillen & Hill: Social Psychology (chapters 1-6).

Kehityspsykologia II 5 op (PSYK8101)

Opintojakson voi suorittaa syksyllä 2021.

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä kehityspsykologian keskeisistä käsitteistä, niiden taustasta ja nykykäsityksistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy sujuvasti käyttämään keskeisiä kehityspsykologisia käsitteitä ja osaa analysoida ihmisen kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti. Opiskelija osaa tulkita kehityksen mekanismeja.

Opintosuoritukset

Kaksi tenttiä

Opetus

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Schaffer, HR: Key Concepts in Developmental Psychology, sekä: Siegel, DJ: The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are, 2. painos.

Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op (PSYK3247)

Valinnainen opintojakso; opintojakson voi suorittaa 1.3.-31.8.2021.

Sisältö

Ihmisen kuormittuminen työssä ja siihen vaikuttavat tekijät, työn kehittäminen, emotionaalinen työ.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteet, tutkimusmenetelmät sekä ymmärtää millainen merkitys ihmisen, työn ja työympäristön välisellä vuorovaikutuksella on kuormittumiseen ja työtehoon.

Opintosuoritukset

Tentti

Opetus

Psykonet-luennot 16 h.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Mäkikangas, Mauno & Feldt (toim.) (2017). Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. Chmiel, Fraccaroli & Sverke (toim.) (2017). An introduction to work and organizational psychology. An international perspective (3. painos). Chichester, UK: Wiley Blackwell.

Sosiaalipsykologia II 3 op (PSYK3402)

Jatkuvasti suoritettavissa oleva valinnainen opintojakso.

Sisältö

Sosiaaliset kognitiot ja representaatiot sekä ryhmädynamiikka.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää sosiaalisen kognition ja representaatioiden näkökulmia. Opiskelija osaa analysoida ryhmädynamiikan muodostumista ja ryhmän ohjaamisen perusteita.

Opintosuoritukset

Tentti

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Fiske & Taylor (2013): Social Cognition. From Brains to Culture; sekä: Baumeister et al. (2016). Are groups more or less than the sum of their members? The moderating role of individual identification. Behavioral and Brain Sciences, pages 1-55.

Edeltävät opinnot

SOCIAL PSYCHOLOGY I.

Stressilääketiede 3 op (MEDV2048)

Valinnainen opintojakso; suoritusmahdollisuus syksyllä 2021.

Sisältö

- stressin perusteet - stressi ja mielenterveys - tutkimuksesta klinikkaan - prenataalistressi - stressi työelämässä - stressi ja alkoholi - stressi ja uni - stressi ja lapsettomuus - kulttuurin näkökulma stressiin

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää stressiin ja sen vaikutuksiin työelämässä, mielenterveydessä ja kulttuurisesti, sekä yksilön stressistä selviytymiskeinoihin.

Opintosuoritukset

Tentti (luennot ja kirjallisuus).

Opetus

Luento-opetus 18 t.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Toppinen, S. & Tanner-Ahola, K. (toim.) 2012. Kaikkea stressistä. Työterveyslaitos. Lisäksi erikseen ilmoitettavat artikkelit.

Psyykkiset traumat 3 op (MEDV2046)

Valinnainen opintojakso; suoritusmahdollisuus syksyllä 2022.

Sisältö

- Kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot - Trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin - Trauman asteen arviointimenetelmät - Selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien/traumaattisen historian kanssa - Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen - Traumahoito ja päihdekuntoutus.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää traumojen yksilöpsykologisen näkökulman sekä traumojen sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Opiskelijalla on valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen.

Opintosuoritukset

Ennen opetuksen alkua kirjallisuuteen pohjautuva alkutentti Moodlessa. Alkutentin tavoitteena on varmistua siitä, että opiskelijalla on halussaan tarvittavat peruskäsitteet ja lähtötiedot opintojakson opetuksen alkaessa. Tentti sisältää monivalinta- ja yhdistämistehtäviä. Tentti suoritetaan itsenäisesti ja tuloksen saa heti tentin suorittamisen jälkeen. Tarvittaessa tentin voi uusia. Oppimispäiväkirja luentojen sekä asiantuntijapaneelien / pienryhmäopetuksen pohjalta.

Opetus

Opetus koostuu asiantuntijaluennoista sekä kahdesta paneelikeskustelusta, joihin toivotaan myös opiskelijoiden aktiivista osallistumista. Oppimateriaali ja tehtävät ovat Moodle - verkko-oppimisympäristössä, johon opiskelijat saavat tunnukset opintojakson alussa.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Myöhemmin ilmoitettava kirjallisuus sekä artikkelimateriaali.

Opettaja

Vastuuhenkilö: Professori Jyrki Korkeila

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

350,00  €

Ensimmäinen erä (210 e) maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Toinen erä (140 e) maksetaan seuraavan lukukauden alussa.

Edeltävät opinnot

Psykologian aineopintoihin voi ilmoittautua, kun on saanut psykologian perusopinnot valmiiksi vähintään hyvin tiedoin.