Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

SOST0026, Sosiaalitieteet, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op ovat sosiaalipolitiikan, sosiologian, taloussosiologian ja sosiaalityön yhteiset perusopinnot. Opinnot järjestetään seuraavasti: P1 Johdatus sosiaalitieteisiin: Opintojakso suoritetaan verkkokurssina, joka alkaa 1.2.2021. P2 Suomalainen yhteiskunta: Kirjatentti. P3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta: verkkokurssi tammi-maaliskuussa 2021. P4 Ajankohtaista yhteiskunnassa: Verkkokurssi keväällä 2021 tai vaihtoehtoinen suoritustapa kirjatentti. Tentit suoritetaan Exam -tenttipalvelussa, joka on käytössä useilla eri paikkakunnilla. Ks. [Tentit ja tenttiminen]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit)

Sisältö

Sosiaalitieteiden perusopintojen rakenne: P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin, 10 op P.2 Suomalainen yhteiskunta, 5 op P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 5 op P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija: - ymmärtää, mitä sosiaalitieteet ovat - tuntee sosiaalitieteiden yleisimmät teoriat ja peruskäsitteet - hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan piirteitä ja toimintatapoja sosiaalitieteellisestä näkökulmasta - tuntee sosiaalitutkimuksen perusteet - pystyy arvioimaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä sosiaalitieteellisestä näkökulmasta

Opetus

Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op (SOST0001)

Sisältö

Opintojakso johdattaa opiskelijoita sosiaalitieteiden perusteisiin.

Osaamistavoitteet

Johdatus sosiaalitieteisiin -opintojakson käytyään opiskelija tietää: - millaisia näkökulmia sosiaalitieteillä on yhteiskuntaan? - mitkä ovat näiden tieteiden peruskäsitteitä ja yleisimpiä teorioita? - mikä on eri sosiaalitieteiden historiallinen tausta ja miten ne ovat kehittyneet? - millaisia käytännön sovelluksia sosiaalitieteillä on?

Opintosuoritukset

Verkkokurssi, joka koostuu johdantoluennoista, neljän oppiaineen luennoista ja kurssin päättävästä paneelikeskustelusta. Lisäksi opiskelija perehtyy omatoimisesti opintojakson kirjallisuuteen. Opiskelijat suorittavat opintojakson osallistumalla luennoille ja suorittamalla luento- ja kirjallisuustentin kahdessa osassa: SOST0033 Johdatus sosiologiaan ja taloussosiologiaan, 5 op Linkki tentti-ilmoittautumiseen: [https://exam.utu.fi/enroll/exam/94480?code=AY:SOST0033 ](https://exam.utu.fi/enroll/exam/94480?code=AY:SOST0033) SOST0032 Johdatus sosiaalipolitiikkaan ja sosiaalityöhön, 5 op Linkki tentti-ilmoittautumiseen: [https://exam.utu.fi/enroll/exam/94488?code=AY:SOST0032 ](https://exam.utu.fi/enroll/exam/94488?code=AY:SOST0032 )

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOST0001/2673?period=2020-2022). Verkkokurssi alkaa 1.2.2021. Tenttiperiodit ovat: SOST0033 Johdatus sosiologiaan ja taloussosiologiaan (5 op): 1.3.-30.4.2021 ja 1.6.-31.8.2021 SOST0032 Johdatus sosiaalipolitiikkaan ja sosiaalityöhön (5 op): 1.3.-30.4.2021 ja 1.6.-31.8.2021

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

**Sosiologian ja taloussosiologian perusteet:** Erola, J., & Räsänen, P. (toim.): Johdatus sosiologian perusteisiin. Helsinki: Gaudeamus (2014). Zhang, J., & Centola, D.: Social networks and health: new developments in diffusion, online and offline (2019). Annual Review of Sociology_ 45, 91-109. https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-soc-073117-041421 Pellow, D.N. & Brehm, H. N.: An Environmental Sociology for the Twenty-First Century (2013). Annual Review of Sociology_ 39, 229-250. [https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-soc-071312-145558](https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-soc-071312-145558) Almeida, P., & Chase-Dunn, C.: Globalization and social movements (2018). Annual Review of Sociology_ 44, 189-211. [https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-soc-073117-041307](https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-soc-073117-041307) **Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusteet:** Wilkinson, R. & Pickett, K.: Tasa-arvo ja hyvinvointi: Miksi tasa-arvo on hyväksi kaikille. Helsinki: HS-kirjat (2011). Juhila, K.: Aika, paikka ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino (2018).

Opettaja

Aki Koivula ja Mikko Niemelä (taloussosiologia ja sosiologia) Katja Forssen ja Veli-Matti Ritakallio (sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka)

P.2 Suomalainen yhteiskunta 5 op (SOST0002)

Sisältö

Luennoilla ja niihin liittyvillä oheismateriaaleilla esitellään suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä rakenteita ja muutosprosesseja. Kirjallisuuspaketti käsittelee suomalaista yhteiskuntaa, sen rakenteita ja yhteiskunnallista muutosta muun muassa valtasuhteiden, sosiaalisen eriarvoisuuden, luokkaerojen, sukupuolen ja etnisyyden näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija: - hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia rakenteita, niiden historiaa ja yhteiskunnallista muutosta - osaa nimetä keskeisiä sosiaalitieteellisiä käsitteitä ja näkökulmia - ymmärtää käsitteiden ja näkökulmien tarpeellisuuden yhteiskunnallisten rakenteiden, valtasuhteiden ja ilmiöiden tarkastelussa

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti Exam -tenttipalvelussa, joka on käytössä useilla eri paikkakunnilla. Ks. [Tentit ja tenttiminen]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) Linkki kirjatentin ilmoittautumiseen: [https://exam.utu.fi/enroll/exam/74192?code=AY:SOST0002](https://exam.utu.fi/enroll/exam/74192?code=AY:SOST0002)

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOST0002/2676?period=2020-2022). Tenttiperiodi 26.8.2020 - 30.6.2021

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opiskelija, joka suorittaa opintojakson kirjallisuustenttinä, **valitsee molemmista ryhmistä yhden teoksen eli yhteensä kaksi teosta seuraavista.** **YKSI** näistä kahdesta: Junnilainen, L.: Lähiökylä - Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta. Tampere: Vastapaino (2019). Keskinen, S. & Vuori, J. & Hirsiaho, A. (toim.): Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere: Tampere University Press (2012). **JA YKSI** näistä kolmesta: Kantola, J. & Koskinen Sandberg, P. & Ylöstalo, H. (toim.): Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia - Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Helsinki: Gaudeamus (2019). Koistinen, P.: Työ, työvoima ja politiikka. Tampere: Vastapaino (2014). Saari, J. & Eskelinen, N. & Björklund, L.: Raskas perintö. Helsinki: Gaudeamus (2020).

Opettaja

Ari-Matti Näätänen

P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op (SOST0003)

Sisältö

Opiskelija suorittaa opintojakson verkkokurssilla, johon kuuluu teemoihin liittyviä luentotallenteita, tehtäviä ja Moodlessa toteutettava [tentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit). Opintojaksolla käsitellään sosiaalitieteellisen tutkimuksen perusteita, erityispiirteitä ja yleisimpiä tutkimussuuntauksia. Lisäksi opetellaan tieteellisen kirjoittamisen perusteita. Valittuja yhteiskunnallisia ilmiökokonaisuuksia tarkastelemalla käydään läpi vaihtoehtoisia tutkimusongelman rajauskeinoja, havaintoaineistojen keruutapoja ja analyysiperusteita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija - tietää, miten sosiaalitieteellinen tieto yhteiskunnasta on erityistä suhteessa arkikäsityksiin - osaa hahmottaa, millainen asema sosiaalitieteillä on nyky-yhteiskunnassa - osaa kertoa, millaisia metodisuuntauksia sosiaalitieteissä on - tietää, mitä eri vaiheita tieteelliseen tutkimukseen kuuluu - ymmärtää, miten tutkimus muuttuu ajassa - osaa hahmottaa, miten tieteellinen raportti rakentuu ja tulokset esitetään sekä - osaa hankkia lähdekirjallisuutta ja merkitä lähdeviitteitä

Opintosuoritukset

Opiskelija suorittaa opintojakson verkkokurssilla, johon kuuluu teemoihin liittyviä luentotallenteita, tehtäviä ja Moodlessa toteutettava tentti.

Opetus

Verkkokurssi toteutetaan tammi-maaliskuussa 2021. Orientoivan tehtävän palautus 12.1.2021 Moodle-tentti 28.2.-1.3.2021. Rästitenttipäivät 11.4.-12.4.2021 ja 6.6.-7.6.2021.

Arviointi

0-5

Opettaja

Ari-Matti Näätänen ja Leena Haanpää

P.4 Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 op (SOST0004)

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija: - tuntee yhteiskuntaa ja sen instituutioita koskevia ajankohtaisia keskusteluja ja erilaisia sosiaalitieteellisiä näkökulmia niihin - omaa valmiudet osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnallisia ilmiöitä koskevaan keskusteluun

Opetus

Verkkokurssi alkaa verkkotapaamisella 1.3. ja päättyy verkkotapaamiseen 1.4.2021. Verkkokurssilla on pienryhmä- ja yksilötehtäviä viikottain. Ma 01.03.2021 16:00-18:00 Etäopetus / Aloitustapaaminen To 01.04.2021 17:00-18:00 Etäopetus / Lopputapaaminen tai kirjatentti 1.9.2020-20.6.2021 [sähköisessä EXAM-tenttipalvelussa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) Linkki kirjatentin ilmoittautumiseen: [https://exam.utu.fi/enroll/exam/74043?code=AY:SOST0048](https://exam.utu.fi/enroll/exam/74043?code=AY:SOST0048) Verkkokurssina suoritettuna opintojakso koostuu kahdesta verkossa toteutettavasta tapaamisesta tai verkossa olevalla ohjeistuksella sekä itsenäisesti ja pienryhmissä suoritettavasta verkkotyöskentelystä. Ensimmäisellä verkkotapaamisella käydään läpi kurssin toteutus, käytännön ohjeistus ja johdatellaan kurssin teemoihin. Toisella verkkotapaamisella vedetään yhteen kurssilla käsitellyt teemat sekä reflektoidaan kurssilla opittua. Kurssin verkkotyöskentelyssä tutustutaan neljään - viiteen ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen tai ilmiöön. Kurssilaiset tekevät jokaiseen teemaan liittyen annettua oheismateriaalia hyväksi käyttäen verkkotehtäviä joko itsenäisesti tai pienryhmässä. Moodle-alue aukeaa helmikuun lopussa.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opiskelijat, jotka suorittavat opintojakson kirjatenttinä, tenttivät seuraavat teokset: Joutsenvirta, M., Hirvilammi, T., Ulvila, M. & Wilén, K.: Talouskasvun jälkeen. Helsinki: Gaudeamus (2016). Kantola, A. & Kuusela, H.: Huipputuloiset - Suomen rikkain promille. Tampere: Vastapaino (2019). Valkonen, J., Pyyhtinen, O., Lehtonen, T.-K., Kinnunen, V. & Huilaja, H.: Tervetuloa jäteyhteiskuntaan! - Aineellisen ylijäämän kanssa eläminen. Tampere: Vastapaino (2019).

Opettaja

Verkkokurssi: Ari-Matti Näätänen Kirjatentti: Henri Koskinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.