Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

KTL_A100, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Aineopintojen aloitusohjaus / Hannele Massinen maanantaina 11.1.2021 klo 17.00-18.45 osoitteessa https://utu.zoom.us/my/kasvatustieteet Tilaisuuteen ovat tervetulleita sekä opintoihin ilmoittautuneet että opintoja vielä harkitsevat! Ohjeet osallistumiseen [verkko-oppimisympäristössä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa)

Sisältö

Kasvatuksen psykologia 4 op Koulutuspolitiikka 6 op Kasvatuksen historia 3 op Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op Kasvatusfilosofia 3 op Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op Proseminaari, kasvatustiede 8 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena kasvatustieteen aineopinnoissa on kasvatustieteellisen ajattelu- ja lukutaidon syventäminen keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen perehtymällä sekä rakentamalla käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opintosuoritukset

Kasvatustieteen aineopinnot voi aloittaa, kun kasvatustieteen perusopinnot 25 op TAI kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op) on suoritettu vähintään hyvin tiedoin. Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan.

Opetus

Kasvatustieteen aineopinnot voi aloittaa myös lukuvuoden aikana. Opinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa pääosin etäopiskeluna omalta paikkakunnalta. Osallistumisvelvollista opetusta Turussa voi sisältyä Proseminaari-opintojaksoon 1-3 lauantaina. Lisäksi Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -opintojaksossa järjestetään menetelmäohjausta pienryhmäopetuksena yhtenä lauantaina helmikuussa ja osallistuminen on suositeltavaa. Verkko-opinnoissa on keskeistä opintomateriaalin ja verkko-oppimisympäristön (Moodle) ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luento-opetukseen, kirjoitat esseitä, luet tentteihin ja osallistut verkkokeskusteluun. Luento-opetus järjestetään arki-iltaisin (tai lauantaisin) ja siihen voi osallistua verkko-oppimisympäristössä. Opetukseen osallistuminen on suositeltavaa, sillä se edistää ja helpottaa itsenäistä opiskelua ja oppimista. Useimmista luennoista tehdään myös luentotallenne verkko-oppimisympäristöön. Pienimuotoisen kasvatustieteellisen tutkimuksen tekeminen sekä monipuoliset esseeaiheet mahdollistavat, että voit painottaa sisältöjä oman työsi tai mielenkiintosi mukaan. Opiskeluasi tukevat tuutorin ohjaama verkkokeskustelu, verkko-oppimisympäristön opintomateriaali ja keskustelualueet. Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella.

Arviointi

0-5

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Kasvatuksen psykologia 4 op (KTL_8649)

Sisältö

- henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen psykologiset prosessit, erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa - emootioiden ja motivaation rooli oppimisessa - itsesäätelyn ja oppimisorientaatioiden merkitys oppimisessa - luovuus ja oivaltaminen oppimisessa - erilaisten oppimisympäristöjen yhteys oppimisen psykologisiin tekijöihin

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt oppimisen, opetuksen ja kasvatuksen psykologiaan. Opiskelija tuntee oivaltavan oppimisen keskeiset periaatteet sekä ymmärtää motivaation ja kiinnostuksen merkityksen oppimisessa. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opintosuoritukset

Essee yksilö- tai pienryhmätyönä Lisäksi opintojen aluksi tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Opetus

Syyslukukaudella 2021 tai oman aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Essee H-5, Hops hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava. 2. Opettajan Moodlessa ilmoittamat tutkimusartikkelit.

Opettaja

Yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Koulutuspolitiikka 6 op (KTL_9908)

Sisältö

- koulutuksen makrososiologia sekä koulutuspolitiikan, koulutuksen ohjauksen, hallinnon ja hallinnan käsitteistö ja teoreettiset lähtökohdat - suomalaisen koulutusjärjestelmän eri osien muotoutuminen sekä koulutuksen ohjauksen muutokset 1900-luvun alusta 2020-luvulle - koulutus osana suomalaista hyvinvointivaltiota ja sen muutosta - "uusi" koulutuspolitiikka, sen ideologiset lähtökohdat, toimijat sekä ilmeneminen ja vaikutukset kansallisesti ja kansainvälisesti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa koulutuksen osana yhteiskuntaa ja yhteiskuntapolitiikkaa. Hän tuntee koulutuspolitiikan tutkimuksen keskeiset teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat sekä suomalaisen koulutusjärjestelmän ja sen ohjauksen ja päätöksentekojärjestelmän keskeiset historialliset muutokset. Hän osaa havainnoida koulutuksen keskeisiä ylikansallisia virtauksia ja niiden yhteyttä suomalaiseen koulutuspolitiikkaan. Opiskelija ymmärtää keskeiset koulutuspoliittiset käsitteet, osaa muodostaa koulutuspolitiikan kysymyksistä omia, perusteltuja näkemyksiä sekä on harjaantunut keskustelemaan niistä.

Opintosuoritukset

Moodletentti ja harjoitustyö TAI Moodletentti ja essee Lisätiedot: Harjoitustyö (väittelyharjoitus) toteutetaan tuutorin johdolla verkko-opetuksena ja siinä käytetään opettajan antamaa materiaalia.

Opetus

Syyslukukaudella 2021 tai oman aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Tentti H-5, Harjoitustyö/Essee hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus ja artikkelit: Alexiadou, N.,Dovemark, M., Erixon-Arreman, I., Holm, A-S.. Lundahl, L. & Lundström, U. 2016. Managing inclusion in competitive school systems: The cases of Sweden and England. Comparative & International Education 11 (1), 13-33. Kalalahti, M. & Varjo, J. 2020. Revisiting universalism in the Finnish education system. Research on Finnish Society, advance access, 1-16. Rautalin, M., Alasuutari, P. & Vento, E. 2019. Globalisation of education policies: does PISA have an effect? Journal of Education Policy 34 (4), 500-522. Välimaa, J. & Muhonen, R. 2018. Reproducing social equality across the generations: the nordic model of high participation higher education in Finland. Teoksessa B. Cantwell, S. Marginson & A. Smolentseva, A. (toim.) High participation systems of higher education. Oxford University Press, sivut 358-385.

Opettaja

yliopistonlehtori Tiina Tuijula (tentit/esseet)

Kasvatuksen historia 3 op (KTL_3070)

Sisältö

- historiatietoisuuden, historiakulttuurin ja historiapolitiikan käsitteet - lapsuus ja nuoruus historiallisena ilmiönä - aikuiskasvatuksen historia - kasvatusaatteiden historia - erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen historia - koulutuksen sukupuolittuneiden käytäntöjen historia

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen historian ilmiöitä niiden yhteiskunnallis-historiallisissa yhteyksissään. Opiskelija huomaa, miten ilmiöiden tulkinnat muuttuvat ajassa. Opiskelija hahmottaa muutosta ja pysyvyyttä sekä niiden välisiä jännitteitä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, Essee yksilö- tai pienryhmätyönä TAI Essee yksilötyönä Lisätiedot: Verkko-opetuksessa opiskelija perehtyy vähintään yhteen teokseen ja tekee siitä alustuksen, osallistuu verkkokeskusteluun ja tekee yksilö- tai pienryhmätyönä esseen.

Opetus

Syyslukukaudella 2021 tai oman aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Essee 0-5, verkkotyöskentely hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Opettajan antama kirjallisuus, joka on jaoteltu kurssin teemojen mukaan.

Opettaja

Yliopistonlehtori Marjo Nieminen

Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op (KTL_0031)

Sisältö

Luennoilla käsitellään seuraavia aineistonhankintamenetelmiä: - dokumentit ja tilastot - kyselyt - haastattelut

Osaamistavoitteet

Opiskelija - on perehtynyt keskeisiin empiiristen tutkimusaineistojen hankinnan menetelmiin ja analysointiin - osaa perustaitoja niiden soveltamisen mahdollisuuksista ja rajoituksista kasvatustieteessä.

Opintosuoritukset

Harjoitustyö Harjoitustyönä tehdään tutkimusharjoitus yksilö- tai pienryhmätyönä. Jos opiskelija on suorittanut opintojakson Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä tai vastaavan opintojakson aikaisemmin, suorittaa hän opintojakson moodletenttinä tenttimällä oheismateriaalin kirjallisuuden.

Opetus

Luento-opetus 8 t, Pienryhmäopetus 4 t, Verkko-opetus 9 t (tuutorit), Itsenäinen työskentely Luento I / (Tee­ma)haas­tat­te­lu laa­dul­li­sen tut­ki­muk­sen ai­neis­ton­ke­ruu­me­ne­tel­mä­nä / Mar­jo Nie­mi­nen tiis­tai­na 12.1.2021 klo 16.30-18.00, etäyhteyden verkko-osoite https://utu.zoom.us/j/64067213675. Luento II: Sujuva tiedonhaku ja kasvatustieteen tiedonlähteet / Saara-Maria Kajava torstaina 14.1.2020 klo 17.00-18.30, etäyhteyden verkko-osoite https://utu.zoom.us/j/64636969742, salasana 961524. Luento III: Dokumentit ja tilastot (valmiit aineistot)/ Tiina Tuijula maanantaina 18.1.2021 klo 16.30-18.00, etäyhteyden verkko-osoite https://utu.zoom.us/j/66883621942 Luento IV: Kysely / Raakel Plamper keskiviikkona 20.1.2021 klo 16.30-18.00, etäyhteyden verkko-osoite https://utu.zoom.us/j/66332015901 Ilmoittautuminen menetelmäryhmään Moodlessa 21.1.-27.1.2021. Viikot 4-5 Itsenäinen opiskelu Viikko 6 Tutkimussuunnitelman palautus verkkoalueelle 8.2.2021 mennessä. Menetelmäryhmäohjaus Turussa / Nieminen, Tuijula ja Plamper lauantaina 13.2.2021 klo 9.00-12.30 TAI klo 13.30-17.00 Educariumin ryhmätilat, Assistentinkatu 5. Empiiriset tutkimusmenetelmät -moodletentti 10.2. klo 17.30-12.2.2021 klo 17.30 (myös 15.9.2021, muut tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.) HUOM! Tentit tehdään Moodleen vain tarvittaessa, jos on etukäteen ilmoittautuneita). Viikot 7-8 Itsenäinen opiskelu Viikot 9-10 Verkkotyöskentely: Tutkimusraporttien vertaisarviointi Viikko 11 Empiiriset tutkimusmenetelmät -tutkimusraportin palautus 19.3.2021 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Valli, R. & Aaltola, J. 2015 tai uudempi painos. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus. Valli, R. & Aaltola, J. 2015 tai uudempi painos. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Opettaja

Yliopistonlehtorit Marjo Nieminen ja Tiina Tuijula

Kasvatusfilosofia 3 op (KTL_0004)

Sisältö

- kasvatusfilosofian tehtävät ja tutkimuksen perusperiaatteet - indoktrinaatio ja dialogi kasvatuksessa - keskeisimmät kasvatusfilosofit ja kasvatusfilosofiat - kasvatuksen arvot ja ihmiskäsitykset

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää käsityksiään kasvatuksen ja koulutuksen filosofisista ja eettisistä perusteista sekä erilaisten filosofisten perussuuntauksien ja ihmiskäsitysten lähtökohdista ja tulkintaperspektiiveistä. Opintojakson pohjalta opiskelija kykenee hahmottamaan laaja-alaisesti ja kriittisesti kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisten linjausten ja käytäntöjen taustalla olevia filosofisia lähtökohtia. Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa perustavat filosofiset maailmankatsomukselliset valinnat ja niiden kasvatukselliset seuraukset.

Opintosuoritukset

Essee yksilö- tai parityönä TAI Essee yksilö- tai parityönä ja Oppimispäiväkirja luennoista

Opetus

Luento-opetus 6 t, Verkko-opetus 6 t, Itsenäinen työskentely Viikko 12 Luento / Rauno Huttunen tiistaina 23.3.2021 klo 17.00-19.30 Turun yliopisto ja verkko-oppimisympäristö. Viikko 13 Luento / Rauno Huttunen tiistaina 30.3.2021 klo 17.00-19.30 Turun yliopisto ja verkko-oppimisympäristö. Viikot 14-16 Itsenäinen opiskelu Viikko 17 Kasvatusfilosofian esseen palautus 30.4.2021 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytetään vähintään kolmea kasvatusfilosofista lähdeteosta opettajan antamasta kirjallisuuslistasta. Vaihtoehtoisesti yhden kirjan voi halutessaan korvata tekemällä luennoista oppimispäiväkirjan.

Opettaja

Yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op (KTL_0026)

Sisältö

- koulutuksen suunnittelun yleiset lähtökohdat - koulutuksen suunnittelun kehystekijät ja erilaiset suunnittelumallit - koulutuksen suunnittelu erilaisissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi verkko-oppimisympäristössä - projektityöskentely - opetussuunnitelmatyö - koulutuksen kehittämishankkeet

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää koulutussuunnittelun teoreettisia lähtökohtia ja periaatteita. Hän osaa erotella erilaisia koulutussuunnittelumalleja ja tuntee projektityöskentelyn periaatteet. Opiskelija saa valmiuksia käytännön koulutussuunnitteluun. Lisäksi opiskelija osaa analysoida koulutuksen kehittämishankkeita.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja projektityö pienryhmätyönä TAI projektityö yksilötyönä. Opiskelija tekee koulutuksen suunnitteluun liittyvän projektityön, josta saa ja annetaan palautetta verkkotyöskentelyssä. Projektityössä käytetään luentotallenteita ja opettajan ilmoittamaa kirjallisuutta.

Opetus

Luentotallenteet, Verkko-opetus 6 t, Itsenäinen opiskelu Viikot 16-17 Pienryhmien muodostaminen Moodlessa ja koulutusaiheiden alustava suunnittelu. Viikot 18-19 (Ryhmien) itsenäinen opiskelu Moodlessa ja koulutusaiheiden alustava suunnittelu. Viikko 19 Itsenäinen opiskelu Viikko 20 Verkkotyöskentely: Opettajan välipalaute ja koulutussuunnitelmien vertaispalaute Viikot 21-22 Itsenäinen opiskelu: Työelämän asiantuntijan haastattelu ja projektityön tekeminen. Viikko 23 Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen -projektityön palautus 11.6.2021 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luentotallenteet, tieteelliset artikkelit ja mahdollinen muu opettajan ilmoittama oppimateriaali.

Opettaja

suunnittelija Eija Siltari, yliopistonlehtori Anne Laiho ja lehtori Annukka Jauhiainen (luentotallenteet) ja suunnittelija Mia Stening (projektityöt)

Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op (KTL_3110)

Sisältö

- koulutuksen vaikuttavuus - arviointi koulutuspolitiikan osana - koulutuksen arviointi ja laatu - arvioinnin etiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt koulutuksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin sekä arvioinnin teoreettisiin lähtökohtiin, menetelmiin ja merkitykseen koulutuksen eri tasoilla.

Opintosuoritukset

Moodletentti

Opetus

Verkkoluentotallenteet, Itsenäinen työskentely Viikot 34-36 Itsenäinen opiskelu Viikko 37 Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi -moodletentti 15.9. klo 17.30-17.9.2021 klo 17.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 10.3., 9.6. ja 13.10.2021)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: 1. Varjo, J., Simola, H. & Rinne, R. 2016. Arvioida ja hallita. Perään katsomisesta informaatio-ohjaukseen suomalaisessa koulupolitiikassa. Kasvatusalan tutkimuksia 70. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. 2. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. (soveltuvin osin, saatavissa verkosta) 3. Luentotallenteet ja mahdollinen muu opettajan ilmoittama materiaali (Moodlessa)

Opettaja

Tohtorikoulutettava Larimatti Teelmäki

Proseminaari, kasvatustiede 8 op (KTL_3333)

Sisältö

- kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset ja metodiset perusteet - aiheen valinta ja rajaus - tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen ja tutkimussuunnitelman laatiminen - aineiston hankinta ja tulosten analyysi - tieteellinen raportointi sekä kritiikki (opponointi) ja keskustelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija - tuntee kasvatustieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja kykenee toteuttamaan ne - osaa asettaa mielekkään tutkimusongelman - osaa hankkia tutkimusaineiston sekä analysoida ja tulkita sitä - osaa tieteellisen kirjoittamisen, tutkimusten arvioinnin ja tieteellisen keskustelun perustaitoja

Opintosuoritukset

Tutkielma, Seminaari Tutkielma tehdään yksilö- tai parityönä. Lähipäivän luento- ja pienryhmäopetuksessa, verkko-opetuksessa sekä palauteseminaarissa on osallistumisvelvollisuus.

Opetus

Luento-opetus 6 t, Verkko-opetus 7 t (ohjaavat opettajat), Verkko-opetus 12 t (tuutorit), Seminaari (ohjaavat opettajat), Itsenäinen työskentely Viikko 38 Itsenäinen opiskelu ja verkko-ohjaus alkaa: Tutkimusaihe Viikko 39 Itsenäinen opiskelu ja ideapaperin palautus 27.9.2021 mennessä. Viikko 40 Tutkimusaiheiden käsittely verkkotyöskentelynä (osallistumisvelvollisuus). Viikot 41-44 Itsenäinen opiskelu ja verkko-ohjaus jatkuu: Tutkimusaiheen rajaus ja tutkimuskysymykset. Tutkimussuunnitelman palautus 1.11.2021 mennessä tai ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan. Viikko 45 Proseminaarin luennot ja tutkimussuunnitelman palaute Turussa lauantaina 13.11.2021 klo 9.00-n. 16, ls PUB2, Publicum, Assistentinkatu 7, 1 krs,(osallistumisvelvollisuus) Viikot 46- Itsenäinen opiskelu ja verkko-ohjaus jatkuu: Tutkimusraportti ja muotoseikkojen "verkkoklinikka" Palauteseminaari kevätlukukaudella 2022 ryhmän ja ohjaavan opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Oheislukemistona käytetään: 1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä. JA 2. Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2020. 2. täydennetty ja uudistettu painos. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. JA 3. Eskola, J. & Suoranta, J. 2008 tai vanhempi vastaava painos. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. TAI Syrjäläinen, E., Eronen, A. & Värri, V.-M. toim.) 2007. Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampere University Press.

Opettaja

Vastuuhenkilö yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Edeltävät opinnot

1. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä -opintojakson suorittaminen ennen proseminaariin osallistumista tai sen aikana. 2. Lisäksi aineopinnoista tulee olla suoritettuna vähintään kaksi opintojaksoa.

Lisätiedot

Itsenäinen ja ohjattu työskentely jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle. Syyslukukausi: Johdantoluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimussuunnitelman laatiminen, aineiston hankinta. Kevätlukukausi: Aineiston analyysi, raportointi ja tutkimuksen esittäminen, opponointi sekä osallistuminen oman ja muiden tutkielmien pohjalta käytävään keskusteluun.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

350,00  €

Ensimmäinen erä (210 euroa) maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Toinen erä (140 euroa) maksetaan seuraavan lukukauden alussa.

Edeltävät opinnot

Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on Kasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) TAI Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta.