Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Psykologian perusopinnot 25 op

PSYK3229, Psykologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa Opintojaksot on aikataulutettu. Jos jotain osuutta ei ehdi tenttiä jakson ohjelman mukaan, voi jaksoja tenttiä myös kesällä 2021. Tällöin otetaan huomioon mahdollisesti jo aiemmin tehty osasuoritus jaksosta. Kahta jaksoa voi suorittaa uudestaan myös syksyllä 2021.

Sisältö

Psykologian perusopintojen tavoitteena on antaa monipuolinen kuva psykologiasta tieteenä ja sen keskeisistä osa-alueista. Opinnoissa tutustutaan ihmisen psykologiseen kehitykseen, mielenterveyteen ja sen keskeisiin ongelmiin, erilaisiin käsityksiin persoonallisuudesta ja sen tutkimukseen, kognitiivisiin toimintoihin, ihmisen hermostoon ja sen kehitykseen ja toimintaan (neuropsykologia) sekä psykologian alan tieteelliseen tutkimukseen ja tiedonhankintaan.

Kehityspsykologian perusteet 5 op (PSYK3393)

Sisältö

Kurssilla käsitellään ihmisen psyykkistä kehitystä varhaislapsuudesta vanhuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä keskeisiä kehityspsykologisia käsitteitä. Opiskelija osaa myös selittää kehityspsykologisia teorioita ja kehityspsykologisen tutkimuksen ydinkysymyksiä.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn ja tentti.

Opetus

Psykonet-luennot ja ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen ym. (toim. 2014 tai 2015, 5. tai 6. uudistettu painos): Ihmisen psykologinen kehitys, sekä: Berger: The Developing Person Through the Life Span, 7. painos s. 1-121 tai vastaavat luvut aikaisemmista painoksista.

Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op (PSYK3397)

Osaamistavoitteet

Opintojen tavoitteena on luoda käsitys terveyden ja mielenterveyden paradigmaattisista lähestymistavoista, mielenterveyden häiriöiden esiintyvyydestä ja niiden luokittelusta, terveyden ja mielenterveyden edistämisestä ja häiriöiden interventioista sekä psykologin asiantuntijaroolista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opintoryhmän työskentelyyn ja tentti.

Opetus

Psykonet-luennot ja ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson & Loftus (2003 tai 2009): Atkinson and Hilgard's introduction to psychology, luvut 14-16. Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.) (2017): Psykiatria; luvut 1, 3, 20, 22-24, 26 ja 29.

Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op (PSYK3394)

Sisältö

Kognitiivisen psykologian osuudessa tutustutaan kognitiivisen psykologian peruskäsitteisiin ja tutkimusmenetelmiin sekä havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiivisiin mekanismeihin. Neuropsykologian osuuden pääteemoja ovat hermosolujen rakenne ja toiminta, hermoston rakenne, kehitys ja muotoutuvuus sekä aistijärjestelmien ja liiketoimintojen neuraaliset mekanismit.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija perehtyy kognitiivisen ja neuropsykologian perusteisiin sekä hahmottaa näiden kahden alueen välisiä yhteyksiä.

Opintosuoritukset

Kaksi tenttiä

Opetus

Psykonet-luennot ja ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Eysenck: Fundamentals of cognition, 2. painos, luvut 1-5; sekä: Paavilainen, Petri: Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Edita, 2016.

Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op (PSYK3396)

Sisältö

Persoonallisuus nykyaikaisen psykologian tutkimuksen valossa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii perusymmärryksen modernien persoonallisuusteorioiden keskeisistä tutkimuskysymyksistä, käsitteistä ja tutkimustuloksista.

Opintosuoritukset

Kaksi tenttiä.

Opetus

Psykonet-luennot sekä ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Haslam, Smillie & Song (2017) An Introduction to Personality, Individual Differences and Intelligence.

Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op (PSYK3494)

Sisältö

Kurssilla käsitellään tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja tieteellisen ajattelun periaatteita, kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta, sekä psykologisen tutkimuksen etiikkaa ja psykologian menetelmätaitojen merkitystä työelämässä.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija hankkii tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen teon perusvalmiudet tutustumalla tieteellisen ajattelun periaatteisiin, psykologiassa käytettäviin tutkimusmenetelmiin sekä tutkimuksen teon vaiheisiin.

Opintosuoritukset

Tentti (monivalintatentti; luennot ja kirjallisuus yhdessä).

Opetus

Psykonet-luennot sekä ohjattu opintoryhmätyöskentely.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Stanovich: How to Think Straight About Psychology, 10. painos; sekä: Coolican: Research Methods and Statistics in Psychology, luvut 1- 12 (saatavana myös e-kirjana).

Toteuttaja

Turun kristillinen opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mikko Ylinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Marjo Grönros](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.