Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 5 op

PYJO0017, Johtaminen ja organisointi, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla käsitellään keskeisiä organisaatiokäyttäytymisen teemoja erityisesti yksilön ja ryhmän näkökulmista. Näitä teemoja ovat mm. persoonallisuus, asenteet ja havainnot, ryhmän koostumus ja toiminta, päätöksenteko organisaatiossa sekä vuorovaikutus. Johtajuusteorioita käsitellään yksilölähtöisistä teorioista kollektiiviseen johtajuuteen. Näitä teemoja tarkastellaan työn ja työelämän muutosten näkökulmasta ja pohditaan mm. alustatalouden ja teknologisen kehityksen vaikutusta yksilöön sekä työyhteisön merkitystä yksilöihin organisaatioissa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä organisaatiokäyttäytyminen tarkoittaa ja mikä merkitys yksilön käyttäytymisellä on organisaation toiminnan ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Opiskelija tuntee myös johtajuusteorioita klassisista johtajuusteorioista uudempiin johtajuusteorioihin, ja osaa kuvailla ja vertailla niitä keskenään. Kaikkiaan kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ihmisten käyttäytymisen merkityksen organisaatioissa ja työyhteisöissä. Kurssin aikana harjoitellaan myös akateemisen tekstin kirjoittamista ja omien näkemysten esittämistä ja perustelemista.

Opintosuoritukset

Kurssi suoritetaan tekemällä ennakkotehtäviä luentoja varten, osallistumalla luennoille tai case-harjoituksiin, kirjoittamalla essee tai tekemällä tentti. Kurssi toteutetaan käänteisen opetuksen menetelmin ja se edellyttää itsenäistä työskentelyä koko kurssin ajan ja ennakkovalmistautumista luentoihin. Ennakkotehtävien tarkoituksena on perehtyä perusasioihin, joita sitten luennoilla syvennetään, sovelletaan ja täydennetään. Case-harjoitusten ja/tai vierailuluentojen kautta teemat linkitetään käytännön työelämään. Aktiivinen osallistuminen luentoihin on olennainen osa kurssia.

Opetus

Luentoja ja case-seminaareja yhteensä 24 t. Itsenäistä työskentelyä (valmistautumista luentoihin) 12 t, ryhmätyöskentelyä (harjoitustehtävien tekemistä) 12 t, valmistautumista tenttiin tai esseen kirjoittamista 50 t. 3.-5.2.2021 liveluentojen uudet aikataulut: ke 3.2 klo 16.30-18.10 to 4.2 klo 13.30-16.00 pe 5.2 klo 13.30-16.00 Opetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksena Peräpohjolan Opistossa (Tornio). Opetukseen on mahdollista osallistua myös verkon välityksellä Teams-yhteydellä.

Arviointi

0-5

Kurssin jokaisesta arvioitavasta osa-alueesta pitää saada hyväksytty arvio, jotta kurssin voi läpäistä. Ryhmätyöt arvioidaan ryhmänä eli koko ryhmä saa saman arvosanan. Kurssisuoritusten pisteet ovat voimassa vain yhden lukuvuoden. Arvosana muodostuu ennakkotehtävien, luentotehtävien ja esseen/tentin yhdistelmästä siten, että essee/tentti on 50% arvosanasta ja muut osat yhteensä 50%. Tarkemmat arvioinnin kriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.

Kirjallisuus

1. Robbins, S.P. & Judge, T. (2018 tai muu painos) Essentials of Organizational Behavior Global Edition, 14th ed., Harlow, England: Pearson. Luennoitsijan ilmoittamin osin. 2. NORTHOUSE P.G.(2012) Leadership: Theory and practice. Fourth edition or newer. London: Sage. Luennoitsijan ilmoittamin osin. 3. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali

Opettaja

Harri Virolainen

Toteuttaja

Peräpohjolan opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.