Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op

KASA3169, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Sisältö

- oppimisen, opetuksen ja arvioinnin keskeiset käsitteet - kohti yhdessä ajattelemisen, työskentelemisen ja arvioimisen kulttuuria

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee oppimisen, opetuksen ja arvioinnin malleja sekä peruskäsitteitä ja osaa tarkastella oppimistaan niiden avulla.

Opintosuoritukset

Essee, kaksi harjoitustyötä TAI projektityö, osallistuminen verkko-opetukseen. Opintojakso on mahdollista suorittaa kahdella tavalla: A-vaihtoehto: Opiskelija tekee esseen yksilö- tai pienryhmätyönä, harjoitustehtävän, käy oppilaitosvierailulla, raportoi siitä verkkoryhmässä. B-vaihtoehto: Opiskelija tekee projektitehtävän yksilö- tai ryhmätyönä ja osallistuu verkko-opetukseen.

Opetus

Luento-opetus 6 t, verkko-opetus 9 t Verkko-opinnot 18.1. - 19.3.2021. Luennot verkko-oppimisympäristössä ja ilmoitetaan Moodle-alueella: ke 20.1.2021 klo 17.30-20.00 Heidi Salmento ke 27.1.2021 klo 17.30-20.00 Tiina Tuijula Esseen ja kirjallisen tehtävän palautus pe 19.3.2021 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Esseen tai projektityön pohjana käytettävä kirjallisuus: Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10 - 47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2. - 2.7). Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003 (uudistettu painos). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18 - 78). Oheiskirjallisuus: Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Eija Siltari, eija.siltari[at]utu.fi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi, mirja.ylikorpi[at]utu.fi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.