Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

PEDA8699, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Erityispedagogiikan perusopintojen aloitusohjaus on torstaina 14.1.2021 klo 17.00-18.45 verkko-oppimisympäristössä https://utu.zoom.us/my/kasvatustieteet Tilaisuuteen ovat tervetulleita sekä opintoihin ilmoittautuneet että opintoja vielä harkitsevat! Ohjeet osallistumiseen [verkko-oppimisympäristössä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa)(Zoom)

Sisältö

Johdatus kasvatustieteisiin/Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op Erityispedagogiikan perusteet 7 op Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat.

Opetus

Opintoihin voi tulla mukaan myös lukuvuoden aikana. Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa etäopiskeluna. Opinnoissa keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luennoille, kirjoitat esseitä, luet tentteihin, teet tutustumiskäynnin ja osallistut verkkotyöskentelyyn oppimisympäristössä (Moodle). Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella tai sähköisenä tenttinä sähköisen tentin tenttitilassa (useita paikkakuntia esim. Turku, Rauma, Pori, Vaasa). Luento-opetus järjestetään Turun yliopistossa lukuvuoden aikana lauantaisin ja arki-iltaisin. Luennoilla on osallistumisvelvollisuus, ja niille voi osallistua Turun yliopistossa tai verkon kautta. Luennoista tehdään myös luentotallenne verkko-oppimisympäristöön.

Arviointi

0-5

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (KTL_3073)

Sisältö

- kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa - kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet - kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä - kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut - opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opintosuoritukset

Moodletentti/Sähköinen tentti Lisäksi opintojen alussa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Opetus

Luento-opetus 9 t, Verkko-opetus 9 t HOPS:n palautus 31.1.2021 mennessä. Syyslukukaudella 2020 luennot ovat tallenteena opintojen verkkoalueella heinäkuun loppuun saakka. Johdatus kasvatustieteisiin -moodletentti 10.3. klo 17:30-12.3.2021 klo 17:30 (myös 15.9.2021 klo 17.30, avoinna 2 vrk TAI sähköinen tentti lv 2021-2022). Johdatus erityispedagogiikkaan -esseen palautus oman aikataulun mukaan kevätlukukaudella 2021 tai syyslukukaudella myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen, erikoistutkija Juhani Tähtinen ja yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Lisätiedot

Mikäli opintojakso on aikaisemmin suoritettu kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, suoritetaan Johdatus erityispedagogiikkaan -opintojakso (PEDA0019) esseenä. Mikäli ne on suoritettu muualla kuin Turun yliopistossa/avoimessa yliopistossa toimita tällöin opintosuoritusote opintosihteerille (taru.wester@utu.fi). PEDA0019 Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op Vastuuhenkilö yliopisto-opettaja Lilja Aikio Osaamistavoitteet Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan ja -opetuksen historialliseen kehitykseen ja nykytilaan. Lisäksi opiskelija on perehtynyt opiskeluun avoimessa yliopistossa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Sisältö - erityispedagogiikan ja -opetuksen historialliset kehityslinjat - poikkeavuuden ja vammaisuuden eri tarkastelutavat - nimeäminen ja luokittelu erityiskasvatuksessa - integraatiosta inkluusioon Suoritustavat Essee Toteutustavat Verkko-opetus 3 t Lisätiedot Mikäli Johdatus kasvatustieteisiin opintojakso on aikaisemmin suoritettu kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, suoritetaan Johdatus erityispedagogiikkaan -opintojakso esseenä. Arviointi Essee 0-5 Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:214. TAI opettajan ilmoittamat artikkelit (Moodlessa) 2. Moberg, S. ym. 2009. Erityispedagogiikan perusteet I. Jyväskylä: PS-kustannus. (saatavilla myös e-kirjana) 3. Baglieri, S. & Shapiro, A. 2012. Disability studies and the inclusive classroom critical practices for creating least restrictive attitudes. New York: Routledge. (saatavilla myös e-kirjana) TAI Barton, L. & Armstrong, F. (Eds.) 1999. Difference and Difficulty: Insights, Issues and Dilemmas. University of Sheffield Department of Educational Studies

Erityispedagogiikan perusteet 7 op (PEDA0012)

Sisältö

- yleinen, tehostettu ja erityinen tuki - erityispedagogiikan arvopohja, ideologiat ja periaatteet - koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen inkluusio - lainsäädäntö ja erityiskasvatukseen liittyvät palvelut - vammaispolitiikka - erityiskasvatus elämänkaarella

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erityispedagogiikkaa ohjaavia periaatteita ja erityispedagogiikan osa-alueet varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. Lisäksi opiskelija kykenee määrittelemään poikkeavuutta ja erityisiä tuen tarpeita sekä tunnistaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja yhteiskunnan sekä yhteisön välisiä rakenteellisia suhteita. Opiskelija on perehtynyt palvelujärjestelmään ja vammaispolitiikkaan.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, Essee, Harjoitustyöt. Harjoitustöinä opiskelija tekee tutustumiskäynnin ja casetehtävän, jotka raportoidaan pienryhmä- tai verkko-opetuksessa sekä kirjalliset vastineet -tehtävät.

Opetus

Luento-opetus 18-22 t (osa tallenteina), Verkko-opetus 12 t Erityispedagogiikan perusteet -esseen palautus oman aikataulun mukaan kevätlukukaudella 2021 tai syyslukukaudella myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan. Syksyn 2020 luentotallenteet ovat Moodlessa heinäkuun loppuun saakka. Luennot järjestetään seuraavan kerran syyslukukaudella 2021.

Arviointi

0-5

Essee 0 - 5, harjoitustehtävät hyväksytty - hylätty

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. (saatavilla myös e-kirjana) 2. Vehmas, S. 2005. Vammaisuus: Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. 3. Rantala, A. & Määttä, P. 2010. Tavallisen erityinen lapsi. Jyväskylä: PS-Kustannus. Mahdollinen muu opettajan ilmoittama oheiskirjallisuus.

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio (luennot ja kirjalliset vastineet tehtävät), tuntiopettaja Satu Järvinen (esseet, harjoitustehtävät ja verkkotyöskentelyt)

Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op (PEDA0046)

Sisältö

- poikkeavuusteoriat - intressiryhmät ja poikkeavuus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida poikkeavuuden merkitystä yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä ja osana yhteiskunnallista luokittelua.

Opintosuoritukset

Moodletentti/Sähköinen tentti, Harjoitustyö Harjoitustyönä opiskelija tekee artikkelireferaatin vieraskielisestä tutkimusartikkelista sekä raportoi ja osallistuu keskusteluun verkkoryhmässä.

Opetus

Luento-opetus 6 t, Verkko-opetus 6-9 t Luennot ovat tallenteena ja ne ovat kuunneltavissa Moodlessa tammikuun 2021 alusta alkaen. Viikko 4 Verkkotyöskentely: Tiivistelmäpankki aukeaa. Viikko 5 Itsenäinen opiskelu Viikko 6 Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä -moodletentti 10.2. klo 17.30-12.2.2021 klo 17.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 16.9.2020, 14.4., 9.6. ja 15.9.2021 TAI sähköinen tentti 1.2.-2.7.2021) Viikot 7-8/9 Verkkotyöskentely: Artikkelireferaatti ja verkkokeskustelu

Arviointi

0-5

Tentti 0 - 5, Harjoitustyö hyväksytty - hylätty

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus: Conrad, P. & Schneider, J. W. 1992. 3. painos. Deviance and medicalization. From badness to sickness. Philadelphia: Temple University Press. (saatavilla myös verkosta)

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus 7 op (PEDA8743)

Sisältö

- erityispedagogiikka eri elämänvaiheissa - vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä - oppimisvaikeudet

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää ja syventää erityispedagogista ajattelutapaa ja käsitteistöä opintojaksojen Johdatus kasvatustieteisiin/Johdatus erityispedagogiikkaan, Erityispedagogiikan perusteet ja Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä luomalta pohjalta.

Opintosuoritukset

Moodletentti/Sähköinen tentti

Opetus

Verkko-opetus 3 t Viikot 10-12 Verkkotyöskentely: Opiskelun ohjaus ja yhteistoiminnallinen valmistautuminen tenttiin Viikot 13-14 Itsenäinen opiskelu Viikko 15 Perusopintojen kirjallisuus -moodletentti 14.4. klo 17.30-16.4.2021 klo 17.30 (16.9., 9.12.2020, 9.6. ja 15.9.2021 TAI sähköinen tentti 24.8.-11.12.2020 ja 1.2.-2.7.2021)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Oppimateriaali 1. Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa: ysiluokan yhteisöllisyys. Helsinki: Gaudeamus. (saatavilla myös e-kirjana) 2. Pihlaja, P. & Viitala, R. (toim.) 2018. Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus. (saatavilla myös e-kirjana). 3. Kivirauma, J. (toim.) Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto. (saatavilla myös e-kirjana) 4. Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Helsinki: WSOY JA 5. Tieteellisiä artikkeleita oppimisvaikeuksista. (Moodlessa)

Opettaja

Yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op (PEDA8745)

Sisältö

- erityispedagogiikan teoreettisten lähtökohtien tarkastelu - yksilön-, yhteisön- ja yhteiskunnan näkökulmat erityispedagogiikassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija on muodostanut kokonaiskuvan erityispedagogiikan perusopintojen sisällöistä ja kykenee tekemään erityispedagogiikan perusteista reflektoivan yhteenvedon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Essee

Opetus

Verkko-opetus 3 t Viikot 16-17 Verkkotyöskentely: Opiskelun ohjaus, ryhmän päätös ja palautteenanto. Viikot 18-21 Itsenäinen opiskelu ja Näkökulmia erityispedagogiikkaan -tehtävän palautus 28.5.2021 mennessä (Myös syys- ja joulukuun 2020 sekä maalis- ja syyskuun 2021 loppuun mennessä.)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Opettajan ilmoittama kirjallisuus opiskeluoppaassa.

Opettaja

Tuntiopettaja Satu Järvinen (esseet)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

250,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta.