Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus 4 op

KTL_0029, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opintojakso käy Turun yliopistossa osaksi aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen syventäviä opintoja.

Sisältö

- kestävän kehityksen, ekologisen kulttuurin ja elämäntavan perusteet ja niiden vaatimat muutokset - kasvatuksen ja koulutuksen (ja uudelleen oppimisen) merkitys kestävän kehityksen ja ekologisempien elämäntapojen omaksumisen edistämisessä

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää aikamme ympäristöön ja yleisemmin kulttuuriimme liittyviä haasteita sekä niihin liittyvien ajatustapojemme ja elämänorientaation muutostarpeita. Lisäksi opiskelija ymmärtää, miten kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät ovat materiaalisen elämän- ja kehitysorientaatiomme taustalla sekä kuinka kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme on osa tätä kokonaisuutta ja sen, millaisia muutoksia näissä kaikissa tarvittaisiin edistääksemme ekologisesti kestävämmän ja muutenkin "hyvän" tulevaisuuden kehittymistä. Opiskelija ymmärtää, ettei jatkuvaan taloudelliseen kasvuun perustuva yhteiskuntajärjestelmä ja "hyvän elämän" rakentuminen ole ainoa, eikä edes toivottava, mahdollinen tulevaisuuden todentumisen kehityssuunta, vaan voimme valita toisenkin tien. Opiskelija saa näin työkaluja myös sen hahmottamiseksi, ettei tulevaisuus rakennu itsestään, vaan se on paljolti riippuvainen ihmisten tätä koskevista valinnoista. Kurssin yksi keskeinen tavoite on antaa eväitä opiskelijalle myös sen pohtimiseen, millaisia muutoksia oppimis- ja opetuskulttuurissamme ja yleisesti kasvatusjärjestelmän eri instituutiossa tulisi tapahtua tämä muutoksen ja paremman ja kestävämmän tulevaisuuden mahdollistamiseksi.

Opintosuoritukset

Essee tai kirjallinen tentti. Essee: Laaditaan noin 10-sivuinen essee kurssi- ja muun kirjallisuuden pohjalta. Kirjallinen tentti: Tentitään Joutsenvirran & Salosen teoksen lisäksi opiskelijan valitsema toinen teos kurssikirjoista sekä kaksi artikkelia kurssin artikkeliluettelosta. Tarkemmat ohjeet suoritustapoihin löytyvät opintojakson oppimisympäristöstä (Moodle), jonne opiskelija pääsee opinto-oikeuden saatuaan.

Opetus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen ajalla 1.1. - 31.5.2021. Tarkemmat ohjeet ovat Moodle-oppimisympäristöstä, johon opiskelija pääsee opinto-oikeuden saatuaan.

Arviointi

0-5

Essee tai tentti

Kirjallisuus

1. Joutsenvirta, Maria & Salonen, Arto 2020. Sivistys vaurautena: radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa. Helsinki: Basam Books. 2. Värri, Veli-Matti 2018. Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Tampere: Vastapaino. 3. Hartmut, Rosa & Henning, Christoph (toim.) 2018 The good life beyond growth: new perspectives. New York: Routledge. 4. Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä. 2013. Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6. Löytyy myös verkosta: https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/kestava-kasvatus-kulttuuria-etsimassa/ 5. Turpeinen, Väinö 2005. Oppimisen ekologia, kasvatuksen ekologinen kestävyys. Acta Universitatis Tamperensis1060. Tampere: Tampere University Press. Löytyy myös verkosta: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/67452 Artikkelit: 1. Heikkinen, Anja 2018. Ammattisivistyksen lupaus antroposeenin/kapitaloseenin aikakaudella. Teoksessa Juhani Tähtinen, Jyrki Hilpelä & Risto Ikonen (toim.) Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirja 2018, 305-327. Löytyy myös verkosta: https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/77700 2. Heikkinen, Hannu, L.T. & Huttunen, Rauno. "Mitä järkeä"? Kasvatuksen tietoperusta ja rationaalisuus. Teoksessa Auli Toom, Matti Rautiainen & Juhani Tähtinen (toim.) Toiveet ja todellisuus -kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia 75, 31-58. 3. Jürgen, Matthies 2001. Luonto pedagogisena ohjelmana? - luonnon mystifioinnin vaarasta ympäristökasvatuksessa. niin & näin 8 (2), 31-44. Löytyy myös verkosta: https://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn012-12.pdf 4. Laininen, Erkka & Salonen, Arto O. 2020. Koulutusorganisaatiot yhteiskunnan uudistajina. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 20, 61-72. https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/80443 5. Bertschy, Franziska, Künzli, Christine & Lehmann, Meret 2013. Teachers' Competencies for the Implementation of Educational Offers in the Field of Education for Sustainable Development. Sustainability 5 (12), 5067-5080. https://doi.org/10.3390/su5125067

Opettaja

Erikoistutkija Juhani Tähtinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Eija Siltari](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) eija.siltari[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluttua ilmoittautumisesta.