Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op

KTL_0031, Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos, Kasvatustieteiden tiedekunta

Sisältö

Luennoilla käsitellään seuraavia aineistonhankintamenetelmiä: - dokumentit ja tilastot - kyselyt - haastattelut

Osaamistavoitteet

Opiskelija - on perehtynyt keskeisiin empiiristen tutkimusaineistojen hankinnan menetelmiin ja analysointiin - osaa perustaitoja niiden soveltamisen mahdollisuuksista ja rajoituksista kasvatustieteessä.

Opintosuoritukset

Harjoitustyö Harjoitustyönä tehdään tutkimusharjoitus yksilö- tai pienryhmätyönä. Jos opiskelija on suorittanut opintojakson Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä tai vastaavan opintojakson aikaisemmin, suorittaa hän opintojakson moodletenttinä tenttimällä oheismateriaalin kirjallisuuden.

Opetus

Luento-opetus 8 t, Pienryhmäopetus 4 t, Verkko-opetus 9 t (tuutorit), Itsenäinen työskentely Luento I / (Tee­ma)haas­tat­te­lu laa­dul­li­sen tut­ki­muk­sen ai­neis­ton­ke­ruu­me­ne­tel­mä­nä / Mar­jo Nie­mi­nen tiis­tai­na 12.1.2021 klo 16.30-18.00 verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä, etä­yh­tey­den osoi­te il­moi­te­taan myö­hem­min. Luento II: Sujuva tiedonhaku ja kasvatustieteen tiedonlähteet / Saara-Maria Kajava torstaina 14.1.2020 klo 17.00-18.30, etäyhteyden verkko-osoite ilmoitetaan myöhemmin. Luento III: Dokumentit ja tilastot / Tiina Tuijula ja Kysely / Raakel Plamper maanantaina 18.1.2021 klo 16.30-19.45 verkko-oppimisympäristö, etäyhteyden verkko-osoite ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautuminen menetelmäryhmään Moodlessa 19.1.-25.1.2021. Viikot 4-5 Itsenäinen opiskelu Viikko 6 Tutkimussuunnitelman palautus verkkoalueelle 8.2.2021 mennessä. Menetelmäryhmäohjaus Turussa / Nieminen, Tuijula ja Plamper lauantaina 13.2.2021 klo 9.00-12.30 TAI klo 13.30-17.00 Educariumin ryhmätilat, Assistentinkatu 5. Empiiriset tutkimusmenetelmät -moodletentti 10.2. klo 17.30-12.2.2021 klo 17.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 16.9., 9.12.2020 ja 15.9.2021. HUOM! Tentit tehdään Moodleen vain tarvittaessa, jos on etukäteen ilmoittautuneita). Viikot 7-8 Itsenäinen opiskelu Viikot 9-10 Verkkotyöskentely: Tutkimusraporttien vertaisarviointi Viikko 11 Empiiriset tutkimusmenetelmät -tutkimusraportin palautus 19.3.2021 mennessä.

Kirjallisuus

Valli, R. & Aaltola, J. 2015 tai uudempi painos. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus. Valli, R. & Aaltola, J. 2015 tai uudempi painos. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Opettaja

Yliopistonlehtorit Marjo Nieminen ja Tiina Tuijula

  • Kevät 2021
  • Verkko-opinnot
  • Aineopinnot

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluessa ilmoittautumisen hyväksymisestä.

Edeltävät opinnot

Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on Kasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) TAI Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta.