Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op

KTL_0031, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Empiiriset tutkimusmenetelmät -opintojakso kuuluu kasvatustieteen aineopintoihin (35 op) ja sen voi suorittaa myös yksittäisenä jaksona.

Sisältö

Luennoilla käsitellään seuraavia aineistonhankintamenetelmiä: - dokumentit ja tilastot - kyselyt - haastattelut

Osaamistavoitteet

Opiskelija - on perehtynyt keskeisiin empiiristen tutkimusaineistojen hankinnan menetelmiin ja analysointiin - osaa perustaitoja niiden soveltamisen mahdollisuuksista ja rajoituksista kasvatustieteessä.

Opintosuoritukset

Harjoitustyö Harjoitustyönä tehdään tutkimusharjoitus yksilö- tai pienryhmätyönä. Jos opiskelija on suorittanut opintojakson Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä tai vastaavan opintojakson aikaisemmin, suorittaa hän opintojakson moodletenttinä tenttimällä oheismateriaalin kirjallisuuden.

Opetus

Luento-opetus 8 t, Pienryhmäopetus 4 t, Verkko-opetus 9 t (tuutorit), Itsenäinen työskentely Luento I / (Tee­ma)haas­tat­te­lu laa­dul­li­sen tut­ki­muk­sen ai­neis­ton­ke­ruu­me­ne­tel­mä­nä / Mar­jo Nie­mi­nen tiis­tai­na 12.1.2021 klo 16.30-18.00, etäyhteyden verkko-osoite https://utu.zoom.us/j/64067213675. Luento II: Sujuva tiedonhaku ja kasvatustieteen tiedonlähteet / Saara-Maria Kajava torstaina 14.1.2020 klo 17.00-18.30, etäyhteyden verkko-osoite https://utu.zoom.us/j/64636969742, salasana 961524. Luento III: Dokumentit ja tilastot (valmiit aineistot)/ Tiina Tuijula maanantaina 18.1.2021 klo 16.30-18.00, etäyhteyden verkko-osoite https://utu.zoom.us/j/66883621942 Luento IV: Kysely / Raakel Plamper keskiviikkona 20.1.2021 klo 16.30-18.00, etäyhteyden verkko-osoite https://utu.zoom.us/j/66332015901 Ilmoittautuminen menetelmäryhmään Moodlessa 21.1.-27.1.2021. Viikot 4-5 Itsenäinen opiskelu Viikko 6 Tutkimussuunnitelman palautus verkkoalueelle 8.2.2021 mennessä. Menetelmäryhmäohjaus Turussa / Nieminen, Tuijula ja Plamper lauantaina 13.2.2021 klo 9.00-12.30 TAI klo 13.30-17.00 verkko-oppimisympäristössä, osoite ilmoitetaan myöhemmin. Empiiriset tutkimusmenetelmät -moodletentti 10.2. klo 17.30-12.2.2021 klo 17.30 (muut 2 vrk:n moodletentit 16.9., 9.12.2020 ja 15.9.2021. HUOM! Tentit tehdään Moodleen vain tarvittaessa, jos on etukäteen ilmoittautuneita). Viikot 7-8 Itsenäinen opiskelu Viikot 9-10 Verkkotyöskentely: Tutkimusraporttien vertaisarviointi Viikko 11 Empiiriset tutkimusmenetelmät -tutkimusraportin palautus 19.3.2021 mennessä.

Kirjallisuus

Valli, R. & Aaltola, J. 2015 tai uudempi painos. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus. Valli, R. & Aaltola, J. 2015 tai uudempi painos. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Opettaja

Yliopistonlehtorit Marjo Nieminen, Tiina Tuijula ja Raakel Plamper

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluessa ilmoittautumisen hyväksymisestä.

Edeltävät opinnot

Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on Erityispedagogiikan perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta.